The ECP Newsletter 

04 July 2018
Summer Issue 
HM’s message/Slovo ředitele
Graduation Ceremony/Maturanti 2018
ECP News/Novinky z ECP
Events/Akce
Arts/Umění
DofE/Mezinárodní cena vévody z Edinburghu​
Trips/Výlety
Charity/Charita
ECPN
English College in Prague
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, 190 00
CZ

HM’s message/Slovo ředitele

HM’s message

Our previous Marketing Manager once described our school as a “Cinderella” school. We all know the story of Cinderella but in this context I’m sure she meant that we didn’t really get the recognition we deserved, almost that we were a little secret that parents would haphazardly discover through friends and acquaintances at dinner parties when conversations would inevitably turn to discussion of their children. We discussed this problem last year at one of the Parents’ Association meetings and I was telling them of our plans to improve the website, get our name into media a little more. Interestingly, half the parents there were a little aghast - they’d discovered us, perhaps through a serendipitous chance conversation and sort of wanted it to remain this way. By implication they were saying that families applying would have to independently discover us too, almost like a secret club, with a secret blue door somewhere hidden in Prague 9. I do understand their views and the joy of a secret discovery.

Recently I was in Špindlerův Mlýn with Susan, my wife, and my son. He was playing in the river with a model boat, shooting the rapids, when he shouted over and said he’d found something in the river. I waded in to discover a crate full of Tambor beers and also some Pilsner (nealkoholicky) scattered about too. A Czech custom I’ve not heard of perhaps? Preparations for a secret party in the mountains perhaps forgotten (or disturbed) before it could get going? Whatever it was, I remember the joy of discovery and feeling a little blessed. I know what you are wanting to ask now - did we take the beers? Well, just two! The rest are still there for you to find.

If only running a school in a competitive market place like Prague could be left to chance discovery. Unfortunately, we have had to advertise ourselves more and this year we are beginning to see the rewards of tweeting, posting, updating our website. We haven’t quite yet gone to billboards on the D1, but we are trying to be noticed. This year we have had 40 % more applications than ever before and technically, Years 2 and 4 are now full and the prospect of having a waiting list is a real possibility for the first time in many years. 

It’s important for us to remain the premier English speaking academic choice; we need to be selective and to be selective we need the applicants. Although less romantic than a chance discovery, this presence will help maintain our school in great shape. But maybe we are a Cinderella school in some regards; as we all know, Cinderella does, in the end, get the Prince. Technically we already have our Ball and of course, our Prince - Prince Charles, one of our Founder Patrons - who I and some Governors were lucky enough to see at his 70th birthday party at Buckingham Palace in May. This particular Cinderella operation, though, managed to snatch a few moments this month, not with a Prince, but the next best thing: the British Ambassador, Nick Archer. And through this slightly convoluted story arc, I’d like to thank Nick Archer for taking the time to visit and get to know us a little more and of course, to you for persevering with my ramblings! Enjoy the newsletter. 

Dr. Nigel Brown, Headmaster

 

Slovo ředitele

Naše bývalá marketingová manažerka jednou popsala naši školu jako „Popelku“. Všichni známe příběh Popelky, ale v této souvislosti to myslela tak, že se nám nedostávalo uznání, které jsme si zasloužili, a že jsme byli jakýmsi tajemstvím, o kterém se rodiče náhodně dozvídali prostřednictvím přátel a známých na večírcích, kde nevyhnutelně mezi témata hovoru patřily děti. O tomto problému jsme loni diskutovali na jedné ze schůzek sdružení rodičů, kde jsem hovořil o našich plánech na vylepšení webových stránek a na větší prezentaci v médiích. Je zajímavé, že polovina rodičů byla trochu zděšená - objevili nás díky náhodné konverzaci a tak trochu by chtěli, aby to tak zůstalo. Snažili se naznačit, že rodiny zájemců by nás stále měly nezávisle objevovat, skoro jako nějaký tajný klub za modrými dveřmi, skrytý někde v Praze 9. Chápu jejich pohled a radost z odhaleného tajemství. 

Nedávno jsem byl ve Špindlerově Mlýně se svojí manželkou Susan a se synem, který si tam hrál v řece s modelem lodi, jezdil s ní přes peřeje, a pak začal křičet, že našel něco v řece. Šel jsem se podívat a objevil jsem bednu plnou piv Tambor a také nějakou Plzeň (nealko). Pomyslel jsem si, jestli je to nějaký český zvyk, o kterém jsem ještě neslyšel. Možná přípravy na tajný večírek v horách, na který se zapomnělo (nebo byl přerušen), než mohl propuknout? Ať už to bylo cokoliv, vzpomínám si na radost z objevu a pocit štěstěny. Vím, že Vám teď vrtá hlavou, jestli jsme si ta piva vzali. No, jen dvě! Ty další tam zůstaly, abyste je mohli objevit třeba vy.

Kéž by bylo možné provozovat školu na tak konkurenčním trhu, jako je Praha, pouze na základě náhodného objevu. Školu však musíme propagovat více a letos už vidíme ovoce z aktivního publikování na Twitteru a dalších sítích a z častých aktualizací našich webových stránek. Nejdeme cestou billboardů na D1, ale snažíme se, abychom byli více vidět. Letos jsme měli o 40 % více přihlášek ke studiu než kdykoli předtím a technicky vzato je náš 2. a 4. ročník nyní úplně plný, takže čekací listina se poprvé po mnoha letech stává reálnou možností. 

Pro nás je důležité, abychom zůstali přední akademickou volbou mezi školami s výukou v anglickém jazyce. Musíme být selektivní, a proto potřebujeme větší množství přihlášek než míst. I když je to méně romantické než náhodný objev, pomůže to udržet školu ve skvělé kondici. Ale možná v některých ohledech přece jen jsme Popelkou mezi školami. Všichni víme, že Popelka získá prince. Technicky vzato my už máme náš ples a samozřejmě i našeho prince - Princ Charles je jeden z našich zakládajících patronů, kterého jsem v květnu měl možnost vidět, spolu s několika členy správní rady ECP, na oslavě jeho 70tých narozenin v Buckinghamském paláci. Operace Popelka měla úspěch i v červnu, kdy nás navštívil nikoli princ, ale druhý nejlepší v řadě: britský velvyslanec Nick Archer. A prostředictvím tohoto lehce zamotaného příběhu bych rád poděkoval panu Nickovi Archerovi, že si udělal čas na to, aby naši školu navštívil a poznal nás trochu blíže. Rád bych také poděkoval Vám, že jste vydrželi číst toto zamyšlení až do konce. Užijte si následující stránky tohoto zpravodaje.

Dr. Nigel Brown, ředitel školy

Graduation Ceremony/Maturanti 2018

The Graduation and Prize Giving Ceremony 2018/
Slavnostní maturitní večer 2018

Many congratulations to all the ECP 2018 graduates and prize winners who received their certificates and prizes at the Graduation and Prize Giving ceremony at the historic Betlémská kaple.

Gratulujeme všem absolventům ECP i těm, kteří získali ocenění a obdrželi certifikáty na slavnostním ceremoniálu v historické Betlémské kapli.

 

CHAIRMAN OF GOVERNORS’ PRIZE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT (YEAR 6)  - Mark Revan Rangotis 

Not only does Mark have the highest IB predicted score in his year group, but he has also consistently demonstrated a thirst for knowledge that just cannot be quenched. Teach Mark a topic in your course and he will investigate its context, its origins, what theorists or critics have written about it. He simply loves learning, and this trait is palpable in his school report and his recent offer of a place at Oxford. Mark, one of our Barta scholars, is the epitome of a dedicated academic, and we look forward to following where his lifelong learning takes him.

 

CENA PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY ZA NEJLEPŠÍ AKADEMICKÉ VÝSLEDKY (6. ročník)
Mark Revan Rangotis

Nejenže Mark dosáhl ve svém ročníku nejvyššího predikovaného výsledku IB, ale také neustále prokazoval touhu po znalostech, která neutuchá. Když jsme v hodinách s Markem probírali nějaké téma, vždy zkoumal kontext, kořeny i to, co na dané téma napsali odborníci na teorii nebo kritici. Mark prostě miluje učení, tento rys je zřejmý z jeho vysvědčení a je také zúročen nedávnou nabídkou místa na univerzitě v Oxfordu. Mark, jeden z držitelů Bartova stipendia, je ztělesněním zaníceného akademika a těšíme se na to, až budeme sledovat, kam jej jeho celoživotní učení zavede.

 

 

 

 

 

THE LORD HOLME PRIZE FOR SERVICE TO THE COMMUNITY - Natálie Nováková 

 

Natálie’s involvement in the SMILE project has been incredible. Not only was it her idea - and last year she and her team managed to organise various events and activities to raise money and support the residents of the children’s home in Dolní Počernice - but Natálie’s heart is in the project. This academic year, she has worked very hard to establish a new team of volunteers who will take over this charitable activity and she has fulfilled her goal. 

 

CENA LORDA HOLMA ZA SLUŽBY KOMUNITĚ
Natálie Nováková

Zapojení Natálie do projektu SMILE bylo neuvěřitelné. Nejen že to byl její nápad - a v loňském roce se jí a jejímu týmu podařilo uspořádat různé akce a aktivity na získávání peněz a podporu obyvatel dětského domova v Dolních Počernicích - ale Natálie do projektu dala i srdce. V tomto akademickém roce velmi tvrdě pracovala na sestavení nového týmu dobrovolníků, který tuto charitativní činnost převezme, a tento cíl splnila.

 

THE JAN BARTA PRIZE  - Matyáš Pilin 

 

Since Matyáš joined the ECP in Year 3, he has stood out as a unique thinker and student. He has always looked to further his experiences, such as learning additional languages outside school, and he has not been afraid to challenge his peers’ (and teachers’!) views, especially if he disagrees with them. His debating strengths have helped him to win many discussions over the years, and he will undoubtedly continue with this passion, along with his passion for the theatre and writing. This eclectic mix of talents and strengths means that Matyáš is a worthy winner of this prize, and there is no doubt they will also help him to be a successful leader in the future.

 

CENA JANA BARTY - Matyáš Pilin
Matyáš nastoupil na naši školu do 3. ročníku a hned od počátku vynikal jako jedinečný myslitel a student. Vždy se snažil prohloubit své zkušenosti, jako je učení se dalším cizím jazykům mimo školu, a nebál se oponovat názorům svých vrstevníků (i učitelů!), zejména pokud s nimi nesouhlasí. Jeho nadání v oblasti vedení debaty/debatování mu pomohlo v průběhu let vyhrát v mnoha diskusích a nepochybně bude i nadále pokračovat v této své vášni, spolu s jeho dalšími vášněmi pro divadlo a psaní. Tato rozmanitá kombinace talentů a silných stránek potvrzuje, že si Matyáš toto ocenění zaslouží a není pochyb, že mu také pomůže stát se v budoucnu úspěšným leaderem.

 

HEADMASTER’S PRIZE FOR SERVICES TO THE SCHOOL 

 

 

Natália Brízová has been heavily involved in charity and service throughout both Diploma years. The SMILE project for the children’s home in Dolní Počernice has been one of her most outstanding contributions, along with service at the Villa Vallila and the Royal British Legion Poppy Appeal. She is also well-rounded in her guitar playing, her involvement in the Chemistry Club and her completion of the Gold International Duke of Edinburgh’s Award. Her commitment to the community was also demonstrated in her efforts for the successful TEDx event.

 

CENA ŘEDITELE ZA SLUŽBU ŠKOLE

Natália Brízová se v obou letech programu IB intenzivně podílela na charitativních projektech. Projekt SMILE pro dětský domov v Dolních Počernicích je jedním z nejvýznamnějších spolu s prací pro sdružení Villa Vallila a sbírkou „Poppy Appeal“ pro Královské britské legie. Natália vyniká také ve hře na kytaru, zapojila se do kroužku chemie a získala zlaté ocenění v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Její angažovanost  byla potvrzena i její prácí na úspěšné akci TEDx.

 

VOTE OF THANKS BY A REPRESENTATIVE OF THE GRADUANDS/​ZA STUDENTY PŘEDNESLA PROSLOV - Samanta Rožánková

 

You can read all the speeches from the event and look at the ECP Graduation and Prize Giving Ceremony booklet at the links below.

Texty všech proslovů ze slavnostního večera si můžete přečíst níže, v odkazech naleznete i brožuru vydanou u příležitosti této akce.

 

 

 

ECP News/Novinky z ECP

ECP at Prince Charles’s 70th birthday celebrations/ECP na oslavách narozenin prince Charlese
 

Dr Brown and some of the Governors were at a Buckingham Palace garden party to celebrate the work of all the organisations that Prince Charles is Patron of, including the ECP. Meghan and Harry were there, at their first official engagement since their wedding.


Dr. Brown se s několika členy správní rady školy  zúčastnil zahradní slavnosti v Buckinghamském paláci, aby oslavil pricovy narozeniny a práci všech organizací, ve kterých je princ Charles patronem, včetně Anglického gymnázia. Meghan a Harry byli též přítomni na této jejich první oficiální společenské události po jejich nedávné svatbě.

Miroslava Kopicová joins the Board of Governors of the English College in Prague/Novou členkou řídícího orgánu školy se stala Miroslava Kopicová

Miroslava Kopicová, a former Minister of Education, has become a member of the governing body of the English College in Prague. She will join thirteen other experts in their fields, Czech and British, whose role is to determine the ethos of the school, set the broad strategic framework and advise and support the Headmaster.

 

Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, přijala pozvání Anglického gymnázia působit v řídícím orgánu školy. Přidá se tak ke 13ti dalším odborníkům, českým i britským, jejichž úlohou je udávat škole směr, vytvářet širší strategický rámec a radit řediteli školy.

 

British Ambassador visits the ECP/Britský velvyslanec navštívil Anglické gymnázium

We were delighted to welcome the British Ambassador, Nick Archer, into school in June. He was shown round by Headmaster, Dr Nigel Brown, and Michal Zapletal and Mark Rangotis, who have just taken their IB exams. Michal has an offer from Cambridge University to study Architecture and Mark hopes to go to Oxford University to study Natural Sciences, specialising in Neuroscience.

Nick Archer clearly enjoyed his time at the ECP. He tweeted: “Delighted to see The English College in Prague at last having heard so much. A friendly high-achieving school with lots going on, propelling able Czech students into British higher education; benefits all round.”

You can follow Nick Archer on Twitter @NickArcherFCO and visit the Embassy’s Facebook page

 

 

 

Velice nás potěšilo, že britský velvyslanec, pan Nick Archer, v červnu navštívil  naši školu. Uvítal jej ředitel, Dr. Nigel Brown, a studenti Michal Zapletal a Mark Rangotis, kteří právě absolvovali své závěrečné zkoušky IB. Michal má nabídku na studium architektury na Cambridge University a Mark doufá, že půjde využije nabídky studovat přírodní vědy na Oxfordskou univerzitu ve specializuaci na neurovědu.

Pan Nick Archer si návštěvu na Anglickém gymnáziu užil: „Jsem potěšen, že jsem mohl navštívit Anglické gymnázium, o kterém jsem již tolik slyšel. Je to přátelská škola s výbornými výsledky, v níž se pořád něco děje a která připravuje české studenty pro britské vysokoškolské vzdělávání, prostě samá pozitiva.“ Pana velvyslance můžete sledovat na Twitteru @NickArcherFCO nebo navštivte Facebookovou stránka velvyslanectví.

 

 

 

Events/Akce

Maturita Exams/Maturitní zkoušky

This year’s Maturita exams in Czech Language and Literature were successful. All 59 ECP students who sat the exams passed. Congratulations!

Letošní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury dopadly dobře. Všech 59 studentů ECP je složilo úspěšně. Blahopřejeme!

 

ECP students at Česká Miss 2018/Studenti ECP na České Miss 2018

ECP students went to support Mariana Bečková at the finals of Česká Miss 2018.

Studenti ECP přišli podpořit Marianu Bečkovou na finále soutěže Česká Miss 2018.

ISSAP event/Sportovní klání asociace ISSAP

ECP’s U15 Track & Field Team were very successful at the ISSAP (International Schools Sports Association of Prague) event held at PBS on 6 June. We came 2nd, after the home team but before the hot favourites, ISP and EISP. We won 6 gold medals in total including the girls’ 4 x 100m relay.

Tým ECP na soutěži U15 Track & Field byl na soutěži asociace ISSAP velmi úspěšný. Klání se konalo 6. června v PBS. Obsadili jsme 2. místo hned po domácím týmu, ale před horkými favority, ISP a EISP. Získali jsme celkem 6 zlatých medailí, včetně té z dívčí štafety na 4 x 100 metrů.

Music Event/Hudební akce

Our music courtyard was alive with sun and songs one afternoon towards the end of term! We had a lovely afternoon, with a great atmosphere and different genres of music, and dozens of students performing solo as well as group pieces. Thank you to everyone who came and especial thanks to those who took part and to our Music Teacher, Petra Šuško, for organising it. We're all looking forward to the next event in the ECP's music courtyard!


Ke konci letního trimestru byl náš hudební dvorek plný hudby a slunce. Strávili jsme krásné odpoledne ve skvělé atmosféře, s různými žánry hudby a desítkami studentů, kteří vystoupili sólově i ve skupinách. Děkujeme všem, kteří přišli, a zejména díky těm, kteří se aktivně zapojili, i naší učitelce hudební výchovy Petře Šuško za to, že vše zorganizovala. Všichni se už těšíme na další akci na hudebním dvorku Anglického gymnázia!

Concert at Rudolfinum/Koncert v Rudolfinu

ECP's Year 1 students enjoyed another in a series of educational concerts at the Rudolfinum, this time analysing Carl Orff's Carmina Burana. The Czech Student Philharmonic Orchestra was accompanied by children's choirs from four Czech towns. A stage full of musical talent!

 

Studenti 1. ročníku na Anglickém gymnáziu si užili další v řadě vzdělávacích koncertů v Rudolfinu, tentokrát se zaměřením na dílo Carla Orffa Carmina Burana. Český studentský filharmonický orchestr doprovázel dětské pěvecké sbory ze čtyř českých měst. Podium bylo plné hudebního talentu!

Group 4 Project/Projekt Group 4

Group 4 Science project is an important part of the IB Diploma programme and students work together on group activities. Each group has to plan a project, conduct experiments, collect data and then give presentations on their findings. Collaboration between schools is encouraged and this was the sixth year that students from the First International School of Ostrava have travelled to Prague to work with ECP students.

 

Projekt Group 4 je důležitou součástí programu IB Diploma a studenti při něm pracují společně na skupinových aktivitách. Každá skupina musí naplánovat projekt, provádět experimenty, shromažďovat data a poté prezentovat své poznatky. Spolupráce mezi školami je v rámci projektu podporována, a tak letos po šesté do Prahy přijeli studenti 1st International School of Ostrava, aby s našimi studenty na projektu spolupracovali.

ECP Sports Day/Sportovní den

Rain didn’t get in the way of a vibrant ECP Sports Day in beautiful Dobřichovice. Congratulations to Ignis who are the victors of the ECP Sports Day 2018! Well done to the Ignis Sports Captains, Vojtěch Pume & Jakub Davison, and thank you to all who participated.​

Déšť nepřekazil akční sportovní den školy v krásných Dobřichovicích. Blahopřejeme koleji Ignis, která ve sportovním klání zvítězila. Gratulujeme sportovním kapitánům této koleje, Vojtěchovi Pume a Jakubovi Davisonovi, a všem děkujeme za účast.

Last Assembly/
Shromáždění v poslední školní den

Students started their well-deserved holiday after Last Assembly on 29 June. We wish them an enjoyable summer!

Po závěrečném shromáždění dne 29.6. se studenti dočkali začátku zasloužených prázdnin. Přejeme jim příjemné léto!

Science, Engineering & Technology Careers Event/Věda, inženýrství a technologie - kariérní dny

We are always grateful to our graduates for their willingness to share their experience with current students and in June, Jindřich Kodl (1999), Marie Trefná (2012) and Tomáš Pražák (2009) were joined in school by Mike Wrigley of the UK’s Institute of Engineering and Technology for a careers event focusing on science, engineering and technology. And another early graduate, Pavel Máchalek (1999), took part via Skype, all the way from San Francisco.

Jsme vždy vděční našim absolventům za ochotu sdílet své zkušenosti se současnými studenty. V červnu se Jindřich Kodl (1999), Marie Trefná (2012) a Tomáš Pražák (2009) přidali k panu Mikovi Wrigleyemu z britského Ústavu inženýrství a technologie, aby studentům prezentovali kariérní možnosti se zaměřením na vědu, inženýrství a technologii. Další absolvent, Pavel Máchalek (1999), se k diskusi připojil prostřednictvím Skypu až ze San Franciska.

Careers are something everyone thinks about at a particular time of their life. We, in Year 3, are at the point of starting to choose our path and the profession that we are going to have in the future. Some already know what they want to be and some have no idea. That is why the ECP organises sessions with various people. Our first session was focused on Sciences and Technology. We had six people come and talk about what they do. For those who are interested in Medicine, there was, for example, a dentist or a brain engineer. For those who like Physics and Engineering there was a person who is focusing on satellite analysis or an engineer. In addition, most of these people did go to ECP themselves and so they could help us with our choices of subjects. We also had a general presentation about what it means to be an engineer. 

Personally, I found the whole concept of these sessions very useful and very entertaining. The guests had so much helpful advice on what to choose as your profession based on your interests. The fact that they also studied at ECP meant that they could tell us about their own experience and what is in front of us. In the future I want my job to be related to Physics/Cosmology. In this session I chose to talk to a person who has connections to NASA and specialises in satellite analysis. Because his job is probably similar to my future job, (or certainly the type of subjects/universities) he could tell me what to do and what not in terms of subjects, length of studying and much more. I was very grateful for this as it certainly will make my life easier.

Overall I would say that meeting these people and talking to them gave us so much and helped many people decide on their future.

Marieta Kyselá, Year 3

Kariéra je něco, na co každý v určité fázi svého života myslí . Jako studenti 3. ročníku, jsme ve fázi, kdy si vybíráme svoji cestu a povolání, které budeme v budoucnu chtít dělat. Někteří už vědí, čím chtějí být, zatímco jiní nemají ještě ani tušení. Proto Anglické gymnázium pořádá tato setkání s různými osobnostmi. První setkání se zaměřilo na vědu a technologie. Měli jsme možnost setkat se se šesti odborníky, kteří mluvili o tom, co dělají. Pro ty, kteří mají zájem o medicínu, byl nejzajímavější například zubař nebo neurolog. Pro ty, kteří mají rádi fyziku a inženýrství, byla zajímavá přednáška, která se zaměřila na satelitní analýzu nebo práci inženýrů. Navíc většina z přednášejících expertů sama dříve studovala na ECP, a tak nám mohla poradit s výběrem předmětů. Měli jsme také obecnou přednášku o tom, co znamená být inženýrem.
Osobně si myslím, že všechny přednášky byly velmi užitečné a velmi zábavné. Hosté nám poskytli mnoho užitečných rad o tom, co si můžeme zvolit jako svou profesi na základě našich zájmů. A protože sami studovali na naší škole,, mohli nám povědět o své vlastní zkušenosti a o tom, co je před námi. V budoucnu bych ráda, aby moje práce souvisela s fyzikou a kosmologií. Proto jsem si vybrala panelovou diskusi s odborníkem, který spolupracuje s NASA a specializuje se na satelitní analýzu. Jelikož jeho profese je pravděpodobně podobná mé budoucí práci (minimálně v kontextu typu předmětů / univerzit), doufám, že by mi mohl poradit, co mám a nemám dělat, pokud jde o výběr předmětů, délku studia a mnoho dalšího. Byla jsem za to velmi vděčná, protože mi to určitě ulehčí život.
Celkově bych řekla, že setkání s těmito lidmi a rozhovory s nimi nám daly mnoho a pomohly mnohým studentům rozhodnout se o své budoucnosti.

Marieta Kyselá, 3. ročník

On June 13th, we had an opportunity to attend several sessions with ECP alumni as part of the Science and Technology Careers Event. There were five sessions to choose from: Satellite Imagery Analysis Start-up (Pavel Machálek), Medical Science (Marie Trefná), Dentistry (Tomas Pražák), Clinical Brain Research (Jindřich Kodl), and Engineering (Mike Wrigley). As I am interested in finance and technology, I decided to attend the Satellite Imagery Analysis Start-up session with Pavel Machálek.

Pavel graduated from the ECP in 2000. He went on to study at University College London and later on, gained a PhD in Astronomy at Johns Hopkins University in America. He worked for NASA and in 2013 co-founded a startup called SpaceKnow. SpaceKnow tracks global economic trends from space using satellites and AI. Then the analysed data is sold to large companies and even the government. SpaceKnow's clients then use the data to make better decisions.

The company is now well-known and respected in its sector. The Czech FORBES magazine placed SpaceKnow in the top 10 startups for 2018. This truly shows what a great opportunity it was for us to have a session with the co-founder of SpaceKnow.

I found the session really interesting as Pavel talked about how his business works (see the paragraph above), where he studied, and also gave us some advice for our future careers. We were told how hard and lengthy it had been for him to gain a PhD, and that perhaps a PhD is not the best route for someone who enjoys the practical side rather than the theoretical side. Apparently, it takes around 10 years from the time one graduates from the ECP to successfully obtain a PhD!

Overall, I really enjoyed the session and learnt a lot from Pavel in just one hour. I am very thankful that the ECP was able to organise this event for us!

Martin Vladyka, Year 5

 

 

Dne 13. června jsme měli možnost navštívit několik přednášek absolventů ECP v rámci kariérních dnů se zaměřením na vědecké a technologické obory. Celkem bylo k dispozici pět přednášek: startup v oboru satelitní analýza (Pavel Machálek), lékařské vědy (Marie Trefná), zubní lékařství (Tomáš Pražák), klinický výzkum mozku (Jindřich Kodl) a inženýrství (Mike Wrigley). Protože se zajímám o finance a technologii, rozhodl jsem se zúčastnit se semináře Pavla Machálka o analýze satelitních snímků.
Pavel absolvoval studium na Anglickém gymnáziu v roce 2000. Pokračoval studiem na University College London a později získal PhD. v oboru astronomie na univerzitě Johns Hopkins University v Americe. Pracoval pro NASA a v roce 2013 spoluzaložil startup pod názvem SpaceKnow. SpaceKnow sleduje globální ekonomické trendy z vesmíru pomocí satelitů a umělé inteligence. Analyzovaná data si objednávají velké společnosti a dokonce i vláda. Klienti společnosti SpaceKnow poté používají data k lepšímu rozhodování. Společnost je nyní dobře známá a respektována ve svém odvětví. Česká verze časopisu FORBES uvedla společnost SpaceKnow mezi top deseti startupy pro rok 2018. To potvrzuje, jak skvělou příležitostí pro nás bylo setkání se spoluzakladatelem této společnosti.
Přednáška byla opravdu zajímavá. Pavel hovořil o tom, jak funguje jeho podnik (viz výše uvedený odstavec), kde studoval, a také nám dal nějakou tu radu pro naši budoucí kariéru. Bylo nám řečeno, jak těžké a zdlouhavé bylo pro něj získat doktorát, a že možná program PhD není nejlepší cestou pro někoho, kdo má rád spíše praktickou než teoretickou stránku věci. Na získání titulu PhD je zjevně potřeba přibližně 10 let od ukončení studia na Anglickém gymnáziu. 
Přednáška se mi celkově velmi líbila a hodně jsem se za pouhou hodinu od Pavla dozvěděl. Jsem velmi vděčný, že škola pro nás tuto akci zorganizovala.

Martin Vladyka, 5. ročník

 

Arts/Umění

IB 2018 Work/Výtvarné práce IB 2018

 

2018 Prize Winners/Ocenění za výtvarné umění 2018

ART & DESIGN LOWER SCHOOL - Eliška Dvořáčková

Eliška has been a consistently high achiever throughout the IGCSE Art & Design course. She has impressed with her commitment, her determination to produce her best work in every task and the positive influence she has had on her peers. Her drawing and painting skills are outstanding. In watercolour, her favoured medium, she has reached a level of sophistication far beyond her years. Rarely has a student shown such dedication, focus and natural flair. A most deserving winner of the Junior Art prize.

 

 

 

 

 

ART & DESIGN NIŽŠÍ ŠKOLA - Eliška Dvořáčková
Eliška v průběhu kurzu Art & Design IGCSE neustále dosahovala výborných výsledků. Zapůsobila svým odhodláním odvádět nejlepší práci při každém úkolu a na své vrstevníky měla pozitivní vliv. Její dovednosti v kresbě a malování jsou vynikající. V akvarelu, jejím oblíbeném médiu, dosáhla úrovně sofistikovanosti přesahující její věkovou kategorii. Zřídka kdy student prokáže takovou oddanost, zaměření a přirozený styl. Tuto cenu si opravdu zaslouží.

 

ART & DESIGN UPPER SCHOOL - Thuy Ly Leová

Ly is an exceptional student with a positive, proactive approach to everything she does. She is self-assured and calm during stressful times and her excellent work ethic has stood her in good stead both as an Art Scholar and in her many other creative pursuits. Her technical, analytical skills are impressive and the commitment of time and energy she gives to the subject clearly reflects her passion for Art and Design. She is self-motivated and independent but takes advice on board with enthusiasm.  A worthy winner of the Senior Art prize.

ART & DESIGN VYŠŠÍ ŠKOLA - Thuy Ly Leová
Ly je výjimečná studentka s pozitivním, proaktivním přístupem ke všemu, co dělá. Je sebejistá a ve stresových situacích klidná a její vynikající pracovní morálka ji posunula do pozice vynikající umělkyně s mnoha tvůrčími zájmy. Její technické a analytické schopnosti jsou impozantní a množství času a energie, kterou tomuto předmětu dává, jasně odráží její vášeň pro umění a design. Je motivovaná a nezávislá, ale radu přijímá s nadšením. Tato cena ua výtvarné umění jí právem náleží.

Congratulations to our Art Scholar Ly Leová for coming runner up in the Regent's University, London Fashion Competition.

Gratulujeme naší studentce Ly Leové ke druhému místu v soutěži London Fashion Competition na Regent's University.

DofE/Mezinárodní cena vévody z Edinburghu​

The Duke of Edinburgh's International Award (DofE), Czech Republic/
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

 

The second year of co-operation between the Duke of Edinburgh’s International Award scheme and Northfinder cooperation is here. A total of 20 DofE expedition teams, whose members would like to help clean up the Czech countryside during their expedition, signed up for the Greenfire project organised by the Northfinder outdoor brand. Ten teams have been selected, including the English College in Prague.

It is good practice for all outdoor enthusiasts to clean up after themselves while out in the countryside, leaving no trace of rubbish behind them. The selected teams are expecting a much bigger challenge - the participants will be cleaning up not only their own route but also cleaning up after those who have visited before them and they will be helping the environment by collecting any plastic and other difficult to decompose material. During the expedition, each team will create a short blog or vlog for which they will be rewarded with expedition items supplied by Northfinder, sponsors of the DofE Award. The best blog or vlog will win a special prize.

 

Druhý ročník spolupráce DofE a značky Northfinder je tady! Do projektu Zelené kopce, který zaštiťuje outdoorová značka Northfinder, se přihlásilo celkem 20 expedičních týmů DofE (program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu), jejichž členové by rádi během své výpravy čistili českou přírodu. Nakonec bylo vybráno 10 týmů, přičemž jedním z nich se stali i účastníci z Anglického gymnázia.

Je dobrým zvykem, že při pobytu v přírodě po sobě každý správný outdoorový nadšenec vše uklidí a nezanechá za sebou žádnou stopu v podobě odpadu. Vybrané týmy ale čeká daleko větší výzva – úkolem účastníků bude čistit trasu expedice nejen po sobě, ale i po těch, kteří místa navštívili před nimi a ulevit tak přírodě sběrem plastů a dalších obtížně rozložitelných materiálů. Během expedice o svém úkolu vytvoří krátký blog nebo vlog, za což budou odměněni značkovou expediční výbavou – batohy Ottawa a Calgary, bundami Northcover, návleky Dachstein, suchými vaky Richmond Hill a tričkami. Veškeré vybavení pochází právě z dílny společnosti Northfinder, prvotřídního výrobce outdoorového oblečení, který se jeho výrobě věnuje již od roku 1996. Nejlepší blog nebo vlog nakonec získá cenu.

DofE International Award ceremony/Slavnostní předávání cen vévody z Edinburghu

At Duke of Edinburgh International Award ceremony, held at the Kaiserštejnský palác on Malostranské náměstí, two ECP students from Year 4 were presented with their Silver awards and ten Year 2 & Year 3 students received their Bronze awards. Congratulations to all of them!

 

Na slavnostním ceremoniálu Duke of Edinburgh International Award, který se konal v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí, získali dva studenti ECP z 4. ročníku stříbrnou cenu a deset studentů 2. a 3.  ročníku získali bronzové ocenění. Gratulujeme všem!​

 

DofE Gold Expedition Austria/Zlatá expedice DofE v Rakousku

ECP's Year 5 students on their DofE Gold Expedition in the Totes Gebirge, Austria.

Studenti ECP z 5. ročníku na DofE expedici v rakouském Totes Gebirge.

 

DofE Silver Expedition Krkonoše/Stříbrná expedice DofE do Krkonoš

 

Trips/Výlety

Jeseníky trip/Výlet do Jeseníků

Our Year 3 students are enjoying their end-of-year trip to Jeseníky Mountains and having a lot of creative fun.

Studenti 3. ročníku zažili na výletě v Jeseníkách hodně zábavy a kreativní práce.

 

Moravia trip/Výlet na Moravu

Y2 students on end-of-year trip in Moravia.

Studenti 2. ročníku na výletě na Moravě.

 

Camping/Kempování

On 25-26 June, our Year 1 students got the chance to camp and sample other fun outdoor activities on the banks of the River Berounka, under a spectacular rock formation in the wonderful countryside described with great love in the books of Ota Pavel.


Ve dnech 25. - 26. června získali naši studenti 1.ročníku příležitost kempovat a ochutnat další zábavné outdoorové aktivity na břehu řeky Berounky pod velkolepou skalní formací v nádherné krajině popsané s velkou láskou v knihách Oty Pavla.

Charity/Charita

ECP’s Amnesty International bake sale/Pečení pro dobrou věc - Amnesty International

A great turnout for ECP’s Amnesty International bake sale and petition drive! Thank you to everyone who came along, bought cake, donated money and signed the petition to help Noura Hussein. See more at this link

 

Účast na podpisové akci a prodeji pečených výrobků, který na ECP pořádal klub Amnesty International, byla skvělá! Děkujeme všem, kteří přišli, koupili si nějakou sladkost, finančně přispěli nebo podepsali petici na pomoc Nouře Hussein - více na tomto odkazu.

ECP’s SMILE Exhibition/
Výstava ECP Úsměv​

 

The exhibition opening was a very special evening, particularly for the children from the home in Dolní Počernice who are at the heart of the exhibition. They were able to meet the Chairman of the Chamber, Mr Radek Vondráček. They also saw the Chamber itself and best of all, they enjoyed a tasty dinner of schnitzel and chips! Guests were entertained by some delightful musical performances and were able to buy the impressive photographs to raise money for educational projects at the children’s home. The ECP Smile team has raised total of 64 000 CZK. The proceeds will be used for educational projects of children from the children’s home in Dolní Počernice.

 

Vernisáž výstavy byla výjimečným večerem zejména pro děti z domova v Dolních Počernicích, které jsou středobodem expozice. Děti měly možnost setkat se s předsedou Poslanecké sněmovny, panem Radkem Vondráčkem. Sněmovnu si také prohlédly a hlavně si vychutnaly výtečnou večeři – řízek s hranolkami! Hosté se bavili skvělými hudebními vystoupeními a měli možnost zakoupit si působivé fotografie a tím přispět na vzdělávací projekty v dětském domově. Tým studentů ECP, který organizuje projekt Úsměv, získal celkem 64 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity pro vzdělávací projekty dětí z dětského domova v Dolních Počernicích.

 

 

ECPN

Katie Chlumská (2008)

We were delighted to welcome back into school recently 2008 graduate, Katie Chlumská. When she left the ECP, Katie went on to study for a BA in International Relations at Exeter University and an MA in Global and Comparative Politics at Queen Mary University of London. While at university, she became interested in development work and she is now Deputy Head of the Abaarso School of Science & Technology in Somalia, an NGO funded by the American Government. Somalia is still recovering from a civil war that saw the destruction of the majority of its schools. Katie had a series of meetings with ECP teachers to hear about how our school is managed and to learn from our experience. She said: “It was great to be able to visit the ECP after so many years and to see that although there have been many improvements in the facilities, the important things have stayed the same and the ECP is still the friendly, welcoming environment I remember, where every student is valued and treated as as an individual.”

Bylo nám potěšením, že jsme nedávno mohli ve škole přivítat naši absolventku z roku 2008 Katie Chlumskou. Po ukončení studia na Anglickém gymnáziu, pokračovala Katie na Exeter University a poté na Queen Mary University v Londýně. Na univerzitě se začala zajímat o rozvojovou práci a nyní je zástupkyní ředitele na Abaarso School of Science & Technology v Somálsku, což je nevládní organizace financovaná americkou vládou. Somálsko se stále zotavuje z občanské války, během které došlo ke zničení většiny škol. Katie se setkala s několika učiteli, aby se dozvěděla o tom, jak ECP řídíme a vyslechla si naše zkušenosti. Při té příležitosti řekla: „Bylo skvělé, že jsem po tolika letech mohla navštívit ECP a uvědomit si, že i když ve vybavení došlo k mnoha zlepšením, důležité věci zůstaly stejné a ECP je nadále přátelským a příjemným prostředím, jak si to pamatuji, kde si zaměstnanci každého studenta váží jako individuální osobnosti, a tak se k němu i chovají.“

Jan Brunner (1999)

The Czechoslovak paratroopers who assassinated Reinhard Heydrich in Prague on 27 May 1942 are remembered every year in the town of Leamington Spa, by a fountain in the shape of a parachute. Jan Brunner, as Deputy Ambassador of the Czech Republic, attended the ceremony and made a speech to honour the memory of Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc and Josef Bublík, who died in the crypt of the church of Ss. Cyril and Methodius.

Československé výsadkáře, kteří v Praze 27. května 1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha, si každoročně připomínají ve městě Leamington Spa setkáním u kašny ve tvaru padáku. Jan Brunner, jako náměstek velvyslance České republiky, se slavnostního ceremoniálu  zúčastnil a vystoupil se vzpomínkou na Jana Kubiše, Jozef Gabčíka, Adolfa Opálku, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce a Josefa Bublíka, kteří zemřeli v kryptě kostela Sv. Cyrila a Metoděje.

Filip Němeček (2014)

When Filip left the ECP, he went on to study Economics and Geography at the University of St Andrews. For his dissertation, he looked at the effect that Brexit has had on the likelihood of Czech students studying in the UK. Current ECP students helped him with his study by answering a questionnaire and Filip had the opportunity to present a copy of his findings to the British Ambassador on his recent visit to the school.

Když Filip odmaturoval na Anglickém gymnáziu, pokračoval ve studiu ekonomie a geografie na univerzitě v St. Andrews. Ve své dizertační práci se zabýval dopadem Brexitu na možnosti českých studentů studovat ve Velké Británii. Současní studenti ECP mu s jeho studií pomohli tím, že odpověděli na dotazník a Filip měl příležitost předložit jedno vydání svých poznatků britskému velvyslanci při jeho nedávné návštěvě naší školy.

 

For those interested in Filip’s investigation, here is the abstract of his dissertation:

This work draws on academic debates about international student mobility to analyse what factors affect students’ likelihood of becoming international migrants and choosing the UK as their university destination, and how the prospect of Brexit could impact their decision-making. The Czech Republic is used as a case study. Data collection consisted of a survey for secondary school students in their final and penultimate years of study and interviews with secondary school teachers who advise students on university applications. The findings support the literature in indicating that students regard study abroad as an opportunity for adventure and attending world-class universities, although their actual choices are embedded in, and sometimes constrained by, their socioeconomic and educational background. This work provides new insights on how study abroad is a way of achieving ‘distinction’ and using or gaining linguistic skills, and how secondary school shapes students’ migration decisions. UK is the most popular study destination for the surveyed students due to the possibility of studying in English, geographical proximity and cultural familiarity. Whereas the Brexit vote does not seem currently to impact ISM to the UK, student interest in UK universities could fall in the future, particularly if financial affordability of study in the UK for international students decreased as a consequence of the vote.

Pro ty, kteří se zajímají o Filipovy poznatky, přinášíme abstrakt z jeho dizertace.
Tato práce vychází z akademických debat o mezinárodní mobilitě studentů s cílem analyzovat, jaké faktory ovlivňují možnosti studentů studovat ve Spojeném království jako ve své destinaci vysokoškolského studia a jak by mohla vyhlídka na Brexit ovlivnit jejich rozhodování. Česká republika je použita jako případová studie. Sběr dat se skládal z průzkumu mezi studenty středních škol v jejich posledním a předposledním roce studia a z rozhovorů se středoškolskými učiteli, kteří radí studentům při výběru univerzitních destinací. Závěry podporují stávající zdroje tím, že naznačují, že studenti považují studium v ​​zahraničí za příležitost pro dobrodružství a navštěvují univerzity světové úrovně, ačkoli jejich skutečná volba je zakotvena a někdy omezována jejich socioekonomickým a vzdělávacím zázemím. Tato práce poskytuje nové poznatky o tom, že studium v ​​zahraničí představuje způsob, jak dosáhnout „odlišení a jedinečnosti“ a získat jazykové dovednosti a jak střední školy formují další rozhodování studentů ohledně destinace pro další studium. Velká Británie je nejoblíbenější studijní destinací kvůli možnosti studia v angličtině i geografické a kulturní blízkosti. I když se zdá, že referendum o Brexitu v současnosti neovlivňuje toto rozhodování, zájem studentů o studium na vysokých školách ve Velké Británii by mohl v budoucnu upadnout, zvláště pokud by se snížila finanční dostupnost studia ve Spojeném království pro zahraniční studenty.

Chip Nguyen (2015)

Congratulations to Chip Nguyen (2015) who makes his acting debut in a new film, Miss Hanoi, due to be premiered on 9 August, about the Vietnamese community in a small border town. Here he is in the trailer:

Gratulujeme Chipovi Nguyenovi (2015) k jeho úspěšnému hereckému debutu v novém filmu Miss Hanoi, který má premiéru 9. srpna a je o vietnamské komunitě v malém pohraničním městečku. Upoutávku k filmu můžete shlédnout na odkazu výše.

 

Anastazie Anderson (2014)

Everyone who has had a lesson in A4 in the annex knows the mural on the wall, which portrays Mr Hudson as Rodin’s The Thinker. It is the work of Anastazie Anderson, who has just launched a new website featuring her work

 

After leaving the ECP, Anastazie took a gap year and then went to Falmouth University to study Fine Art. She has just graduated from Falmouth and intends to take another break to work on her practice in preparation for an MA in painting.

Každý, kdo kdy měl hodinu ve třídě č. A4 ve vedlejší budově (annex), zná obraz na zdi, který zobrazuje pana učitele Hudsona jako Myslitele sochaře Rodina. Je to práce Anastazie Anderson, která právě představila novou webovou stránku se svými pracemi.

Poté, co absolvovala na ECP, udělala si rok prázdnin a pak začala na Falmouth University studovat výtvarné umění. Univerzitu právě dokončila a chce si udělat další přestávku, aby mohla pracovat na přípravě praktické části pro magisterské studium v malbě.

 

Harriet Marshall (2017)

Harriet has been busy since she graduated last summer. Known during her time at the ECP for her live performances at Open Mic, she has written and produced her debut song Paris in June. Read about it here in iDnes.cz

Harriet je zaneprázdněna od minulého léta, kdy u nás odmaturovala, velmi zaneprázdněna. Známe ji z ECP a z jejích živých vystoupení na akcích Open Mic. Nyní napsala a vyprodukovala svoji debutovou píseň „Paris in June“. Více naleznete v článku na iDnes.cz na odkazu výše.

Patricie Fuxová (2010)

Congratulations to another musician from the English College! Patricie has entertained us on several occasions over the years since leaving school in 2010. And now, her all-girl band, Vesna, have a beautiful new video out.

Gratulujeme dalšímu hudebnímu talentu z Anglického gymnázia! Patricie nás již několikrát od ukončení studia na ECP (2010) potěšila svými vystoupeními při různých příležitostech. Nyní má její dívčí kapela Vesna krásný nový videoklip:

 

ECF Garden Party/
Zahradní slavnost nadace ECF​

This year, the annual English College Foundation garden party moved from its usual venue at the Czech Ambassador’s residence in Hampstead to the recently refurbished Czech Embassy in Kensington. This very enjoyable fundraising event provides a great opportunity for UK supporters of the ECP to catch up with  former students living and working in London. The Headmaster, Dr Brown, thanked ECF members for their continued support of the College and spoke about the College’s successes during the year. Elizabeth Cooke, Chairman of the ECF paid tribute to Dinah Bond, wife of one of our Founders, Dr Martyn Bond, who had retired as ECF coordinator and to David Rankin, ECF’s Treasurer, after whose father, Ronald Rankin, the Senior School Mathematics Prize is named. 

As always, we are very grateful to H E Libor Sečka for allowing us to use the Embassy for this event and to our 1999 alumnus, Jan Brunner, the Deputy Ambassador, for his hospitality. The money raised at recent garden parties has been used to convert a classroom into the new drama studio on the first floor and to turn the unused atrium in the middle of the building into the music courtyard, which has provided a great space for students and staff to perform during the summer months.

The current Headmaster, Dr Brown, with Peter de Voil, the third HM, and in the centre, Hubert Ward OBE, ECP’s first Headmaster. Současný ředitel, Dr. Brown, s Hubertem Wardem OBE, prvním ředitelem ECP (uprostřed) a s třetím ředitelem Peterem de Voilem (vlevo).

Letošní ročník zahradní slavnosti nadace English College Foundation (ECF) se přemístil z obvyklého místa v rezidenci českého velvyslance v Hampsteadu do nedávno zrekonstruované budovy velvyslanectví v Kensingtonu. Tato velmi příjemná fundraisingová událost poskytuje skvělou příležitost pro britské příznivce Anglického gymnázia, aby se setkali s bývalými studenty, kteří žijí a pracují v Londýně. Pan ředitel, Dr. Brown, poděkoval členům ECF za jejich trvalou podporu školy a hovořil o úspěších gymnázia během uplynulého roku. Předsedkyně nadace ECF, paní Elizabeth Cooke, vzdala hold paní Dině Bond, manželce jednoho z našich zakladatelů, Dr. Martyna Bonda, který již nebude působit jako koordinátor ECF, a také panu Davidovi Rankinovi, ekonomovi nadace, po jehož otci Ronaldu Rankinovi je pojmenována Cena za matematiku pro vyšší školu, které se každoročně uděluje v květnu.

Jako vždy jsme velice vděčni panu Liborovi Sečkovi za to, že nám umožnil využít prostory ambasády pro tuto akci, a také našemu absolventovi z roku 1999 a současnému zástupci velvyslance, Janu Brunnerovi, za jeho pohostinnost. Peníze získané na nedávných zahradních slavnostech byly použity k přeměně učebny na nové dramatické studio v prvním patře a k rekonstrukci nevyužitého atria budovy na hudební nádvoří, které v letních měsících poskytuje studentům a zaměstnancům skvělý prostor pro vystupování.

 

Some of the ECP alumni who enjoyed the Embassy’s hospitality including, of course, the very welcome Pilsner on what was a very hot day. 

Někteří z absolventů ECP, kteří se užili pohostinnosti velvyslanectví, samozřejmě včetně plzeňského piva, které bylo ve velmi horkém dni velice vítané.

Tomáš Machálíček (2010)

Last month, the Dutch Embassy in Prague organised the first meeting of Czech Alumni of Dutch Universities, held in the ambassador's residence. Among other guests were three English College alumni: Markéta Molnárová (2007), Tomáš Machalícek (2010) and Pavel Pyszko (2010). 

His Excellency Kees J.R. Klompenhouwer gave a welcome speech, which was followed by a presentation by Mrs Delia de Vreeze, Director of the University Fund Wageningen, to  commemorate Wageningen University’s 100th anniversary. The reception provided a good opportunity for networking amongst the alumni (both from Dutch Universities and from ECP) and the evening closed with the opportunity to take group photos in the ambassador's garden. 

Are you also an alumni of the ECP and a Dutch university, living in Prague? Join the Facebook group "Czech Alumni of Dutch Universities".

Minulý měsíc uspořádalo Nizozemské velvyslanectví v Praze první setkání absolventů holandských univerzit v České republice, které se konalo v sídle velvyslance. Mezi hosty byli i tři absolventi Anglického gymnázia: Markéta Molnárová (2007), Tomáš Machalíček (2010) a Pavel Pyszko (2010). 

Pan velvyslanec Kees J.R. Klompenhouwer přednesl uvítací řeč, po které následovala prezentace paní Delia de Vreeze, ředitelky University Fund Wageningen, k připomenutí 100. výročí založení Wageningenovy univerzity. Recepce byla dobrou příležitost pro navázání kontaktů mezi absolventy (jak z holandských univerzit, tak z ECP) ​​a večer byl zakončen příležitostí k pořízení skupinových snímků na zahradě velvyslance.

Jste také absolventi ECP a holandské univerzity a žijete v Praze? Připojte se k této skupině na Facebooku” "Czech Alumni of Dutch Universities"

 

The ECP Newsletter 
ECP_Graduation_Prize_Giving_brochure 2018.pdf
Graduation and Prize Giving Ceremony 2018_speeches_cz.pdf
Graduation and Prize Giving Ceremony 2018_speeches_en.pdf
Speeches_en_Graduation and Prize Giving Ceremony 2018.pdf
Speeches_cz_Graduation and Prize Giving Ceremony 2018.pdf
Booklet_ECP_Graduation_Prize_Giving_2018.pdf