The ECP Newsletter 

11 July 2017
Issue Three
Message from the Headmaster / Slovo ředitele
IB Results / Výsledky IB
Projects / Projekty
Students' Successes/ Úspěchy studentů
DofE Expeditions / Expedice  
Guest Speaker / Host
Charity / Charita
Art and Drama / Umění a divadlo
Debating / Debatování
ECPN / Síť ECPN
June Trips / Červnové výlety
Sport / Sport
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

Message from the Headmaster / Slovo ředitele

Message from the Headmaster

The summer is upon us and as I’ve written in my end of term letter about school matters I thought I would just tell you about my holidays! In particular, one very exciting aspect of my holidays. I’m taking my two sons on a rafting adventure in the remote wilderness of Idaho. Now the rafting will be a once in a lifetime experience but when we come off the rafts, we will be right under the path of totality of the total solar eclipse that is sweeping right across North America that morning. The beauty of the eclipse arises from a remarkable coincidence. And that coincidence is that the sun is roughly 400 times bigger than the moon. However, the moon is that same amount nearer to Earth: almost exactly 400 times. So the two appear roughly the same size in the sky and this leads to the most fleeting and spectacular celestial event when, just for a minute or two, the sun is fully hidden by the moon. Night time in the middle of the day; birds fall silent; as the temperature falls, moisture is wrung out of the air into tiny drops. The experience of eclipse could act as a metaphor for any number of educational messages. You know, the “seize the day” kind of message made so famous in Robin Williams’ film, Dead Poets Society. Perhaps an assembly with a moral tale about the risks and rewards of events overly heavy with expectation. Maybe, even, using the metaphor of being blinded by beauty especially if your eyes linger too long. But no, I’m afraid my reasons for mentioning this are much more prosaic. I’m simply mentioning it because it's going to be really cool! So here is the moral: I owe my enthusiasm to being around our students, watching and learning how to stay open, receptive and excited about life and what it offers: our students’ involvement in the Festival of the Arts during the last week of term being a case in point. Enjoy the summer!

Dr. Nigel Brown, Headmaster

Slovo ředitele

Léto je tady, a protože jsem psal o školních záležitostech v dopise na závěr školního roku, napadlo mě, že Vám nyní napíši něco o své dovolené! Zejména o jednom velmi vzrušujícím aspektu mých prázdnin. Vezmu své dva syny na raftingové dobrodružství do odlehlé pustiny Idaha. Rafting bude určitě velkým životním zážitkem, ale nejvíce vzrušující bude poslední den, kdy rafting skončí, a my budeme moci pozorovat úplné zatmění Slunce, které se to ráno objeví nad Severní Amerikou. Krása zatmění vychází z pozoruhodné náhody. Tou náhodou je, že Slunce je zhruba 400krát větší než Měsíc, a zároveň Měsíc je stejnou měrou blíže k Zemi: téměř přesně 400krát. Takže obě tělesa vypadají na obloze zhruba stejně velká, a to vede k jednomu z nejvelkolepějších událostí na obloze, kdy se na minutu nebo dvě Slunce úplně skryje za Měsíc. Nastane noc uprostřed dne; ptáci ztichnou, jak teplota klesne, vlhkost ve vzduchu se promění v malé kapičky. Zážitek ze zatmění by mohl fungovat jako metafora pro mnohá edukativní sdělení. Třeba něco jako "užívej dne" z  filmu Robina Williama Dead Poets Society, případně námět na školní shromáždění s morálním poučením o rizicích i výhodách příliš vysokých očekávání. Možná bychom mohli použít i metaforu o zaslepenosti krásou, zvláště pokud na ní oči spočinou příliš dlouho. Avšak obávám se, že tento úkaz zmiňuji z mnohem prozaičtějšího důvodu. Jednoduše to bude opravdu skvělé a jsem velmi nadšený. A zde je ponaučení: Za své nadšení vděčím tomu, že mohu být mezi našimi studenty, sledovat a učit se, jak zůstat vnímavý a otevřený všemu, co život nabízí: zapojení našich studentů do Festivalu umění na konci školního roku je jen jedním z příkladů. Užijte si hezké léto.

Dr. Nigel Brown, ředitel

 

 

 

IB Results / Výsledky IB

IB Results 2017

Congratulations to the 2017 IB class on achieving a point average of 33. Six students achieved 40 points or more, and the highest total was 44 points.

 

The 2017 cohort was one of the largest the College has had - 69 students. ECP enters all students for the full IB Diploma, with those on the Maturita programme also being awarded the Czech Maturita after passing the written and oral components in Czech language and literature. All 43 students were successful in their final  Maturita examinations. 51 of 65 students applying to university this summer have already had their acceptance confirmed, including places at the University of Oxford, St Andrews, York, University College London, TU Delft in the Netherlands and Charles University, with that number due to rise over the next few days.

 

ECP remains committed to supporting all our students through the full IB Diploma and the application process for the university that best suits their needs and aspirations. Today we both celebrate the 2017 results, and formally welcome the class of 2017 to the ECP Network - our alumni association that connects the ECP family wherever they are in the world.

Tony Emmerson, ​Senior Deputy Head (​Director of Studies​)​

 

 

Výsledky zkoušek IB 
Blahopřejeme letošnímu absolvujícímu ročníku IB 2017 ke získání v průměru 33 bodů ve zkouškách IB. Více než 40 bodů získalo 6 studentů a nejvyšší hodnocení bylo 44 bodů.
 
Ročník 2017 byl jedním z největších - celkem 69 studentů. ECP připravuje všechny studenty na získání úplného Diplomu IB. Studentům, kteří jsou zapsaní do programu s českou maturitou, je Diplom IB uznáván jako profilová část české maturity, jestliže složí písemné a ústní části z českého jazyka a literatury. Všech 43 studentů státní maturitní zkoušku úspěšně složilo. 51 z 65 studentů, kteří se během letošního léta chystají na pokračování studia na vysoké škole, má již potvrzeno přijetí, např. na University of Oxford, St Andrews, York, University College London, TU Delft v Nizozemí a také na Karlovu univerzitu, přičemž toto číslo se v příštích několika dnech ještě zvýší.
 

ECP je i nadále odhodláno podporovat všechny své studenty při přípravě na získání Diplomu IB a přijímací řízení na univerzitu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a ambicím. Dnes oslavujeme výsledky IB roku 2017 a formálně vítáme absolvující ročník 2017 v síti ECP Network - naší asociaci, která spojuje absolventy ECP kdekoliv ve světě.

Tony Emmerson, zástupce ředitele (​vedoucí studijních záležitostí)​

 

Projects / Projekty

The Group 4 Project 2017

Can scientific topics be looked at in different ways by Chemists, Biologists, Physicists, Computer Scientists and ESS specialists? ECP welcomed teachers and students from the 1st International School of Ostrava to the Group 4 collaborative science and technology project.

https://www.facebook.com/1stinternationalschoolofostrava

 

 

 

Projekt Group 4 2017

Mohou na vědecká témata nahlížet chemici, biologové, fyzici, IT specialisté a odborníci na ochranu životního prostředí různými způsoby? ECP přivítala učitele a studenty z 1. mezinárodní školy v Ostravě při společném vědeckotechnologickém projektu “Group 4”. https://www.facebook.com/1stinternationalschoolofostrava

Literacy Day

During Literacy Day, students were honing their reading, researching, planning and writing skills via a team competition.

Den gramotnosti

Během Dne gramotnosti se studenti zdokonalovali ve čtení, výzkumu, plánování a psaní prostřednictvím týmové soutěže.

 

Students' Successes/ Úspěchy studentů

Best Student Competition

ECP student Michal Zapletal came 6th in the Best Student Competition, held each year for the past seven years, and covering the whole country. There was a large number of nominations (over 90) and it was not always easy for the jury to compare students’ qualities.

 

Soutěž Nejlepší student

Student naší školy Michal Zapletal se umístil na krásném 6. Místě v soutěži Nejlepší student. Nominací bylo mnoho (přes 90) a pro porotu nebylo vždy snadné porovnat kvality studentů.

http://www.nejlepsistudent.cz/

Best IB Result 2017

Congratulations to Artem Zolotarev who achieved an amazing 44 points in his IB Diploma examinations.

Blahopřejemee Artemu Zolotarevovi, který získal úžasných 44 bodů ve zkouškách IB.

 

Best Academic Achievement 2017

This year's Chairman of Governors' Prize for Academic Achievement went to Dominika Urhová.

Letos získala Cenu předsedkyně správní rady za akademické výsledky Dominika Urhová.

 

Oxford placement

Gergely Buczkó continues the ECP tradition of sending students to Oxford and Cambridge Universities. With 43 in his IB exams, he has secured a place to study Economics and Management at Oxford.

Studium v Oxfordu

Gergely Buczkó pokračuje v tradici ECP, v rámci které vysílá studenty na univerzity v Oxfordu a Cambridge. Jelikož ve zkouškách IB získal 43 bodů, zajistil si své místo v Oxfordu, kde bude studovat ekonomii a management.

DofE Expeditions / Expedice  

Bronze Qualifying Trip, České středohoří / May 21-22 2017

The Duke of Edinburgh’s International Award expedition was a very positive experience. We got to push and challenge ourselves - and most importantly, we got to miss two lessons of Czech! The expedition also helped us to develop the group organisational skills that are essential for proper management and allocation of a workforce in group projects. Even staying at the camp wasn’t, at the end of the day, as mundane as one would have expected because we got to play football and volleyball. We also made a campfire to end the first day.

One of the DofE criteria expects you to choose an aim for your expedition - a reason that gives the expedition a more profound meaning. For example, Geography students can use the expedition to examine the terrain and rock formation in the area. This could help them understand the subject more because they would get a high quality demonstration of how a certain form of, for example, erosion can shape the terrain in a specific way. Our aim was to challenge ourselves and to improve our physical condition by taking an extra long route and by doing 20-30 pushups every kilometre.

Kryštof Sršeň, Year 2 student

Kvalifikace na bronzové ocenění, České středohoří
Expedice v rámci Ceny vévody z Edinburghu byla velmi pozitivní zkušeností. Musíme sami sebe motivovat k nejlepšímu výkonu (a co je nejdůležitější, přišli jsme tak o 2 hodiny češtiny). Expedice nám také pomohla rozvinout dovednosti v organizování skupin, které jsou nezbytné pro správné řízení a rozložení pracovní síly v rámci skupinových projektů. Dokonce i ubytování v kempu na konci dne nebylo jen tak obyčejné, jak by se dalo očekávat, protože jsme hráli fotbal a volejbal. Také jsme udělali táborák, který zakončil první den.

Jedním z kritérií DofE je vybrat si cíl své expedice - důvod, který dává expedici hlubší význam. Například studenti zeměpisu mohou využít expedici ke zkoumání terénu a skalních útvarů v dané oblasti. To studentům pomáhá pochopit předmět lépe, protože získají kvalitní praktickou ukázku, jak může např. eroze určitým způsobem formovat terén. Naším cílem bylo překonat sami sebe a zlepšit náš fyzický stav tím, že jsme se vydali na dlouhou trasu a také tím, že jsme dělali 20 až 30 kliků po každém kilometru.

Kryštof Sršeň, student 2. ročníku

 

DofE Trip to Central Bohemia

We spent a weekend doing the DofE expedition and it was a lot of fun. Before that, we did our fair share of planning and training such as map reading, navigating using a compass, team building and first aid training. So we were prepared. We thought most of them were really helpful.

The aim of our expedition was to get to know the history and culture of the Středočeský kraj by visiting various churches along the way. They were beautiful and they gave us this antique, mysterious feeling that really helped shape the mood of our journey. We chose this as our aim because we think that as a student or citizen living in Czech Republic, it’s crucial to know some of its history and culture. The expedition provided us with a good opportunity to achieve this and we are always willing to have an educational trip.

So we’re glad we weren’t walking 28 kilometres aimlessly and that the journey wasn’t that mundane after all. It turned out that learning while travelling is actually quite efficient. Even though we were exhausted after a whole day’s walk, we just took a short break when we arrived at the camp and then started putting up our tent and preparing dinner. It was, of course, not a grand feast with abalone or such things, it was just simple pasta, but I felt the taste of team, friends and family.

We should all continue with the Silver level next year!

Shanshan Chen, Year 2 student

 

 

 

Expedice DofE po středních Čechách

Víkend jsme strávili na expedici DofE a zažili spoustu legrace. Ještě předtím jsme si odpracovali náš spravedlivý díl na plánování a procvičování: čtení map, navigace pomocí kompasu, budování týmu a výcvik první pomoci. Byli jsme tedy  připraveni. Většina z těchto aktivit byla opravdu užitečná.

 
Cílem naší expedice bylo poznat historii a kulturu Středočeského kraje prostřednictvím návštěv různých kostelů. Kostely byly krásné a daly nám ten správný starobylý, tajemný pocit, který pomohl utvářet náladu naší cesty. Poznání Středočeského kraje jsme si vybrali jako náš cíl, protože si myslíme, že pro studenty a občany žijící v České republice je důležité znát vlastní dějiny a kulturu. Expedice nám k tomu poskytla dobrou příležitost a my jsme vždy rádi, když můžeme absolvovat vzdělávací výlet.
Jsme rádi, že jsme nešli 28 kilometrů jen tak bez cíle a cesta nebyla taková “světská”. Ukázalo se, že učení formou cestováním je skutečně docela efektivní. I když jsme po jednodenní procházce byli vyčerpaní, udělali jsme si po návratu do kempu jen krátkou přestávku a potom jsem hned začali stavět náš stan a připravovat večeři. Samozřejmě to nebyla velká hostina s gurmánskými specialitami; byly to obyčejné těstoviny, ale cítila jsme příchuť týmu, přátel a rodiny.
Příští rok bychom všichni měli pokračovat na cestě ke získání stříbrné ceny!
Shanshan Chen, studentka 2. ročníku
 

The DofE International Bronze and Silver Award Ceremony at the Ministry of Culture

On Tuesday 13 June, the Duke of Edinburgh’s International Award Ceremony took place at the Ministry of Culture. It was great to see that our school had the most participants. The ceremony began with a bagpipe performance by a member of the Rebel Pipers and then the celebration of those achieving their awards started. We were honoured with guests such as the Deputy British Ambassador, Angus Stewart, and Šárka Pančochová, the famous Czech snowboarder, who gave out the badges and certificates. Šárka gave a short but interesting speech on what motivates her and why she chose to become a sponsor of the DofE Award Scheme. Some groups from other schools shared their stories and experiences of their trips or activities, which was very interesting to hear as we realised they all had to go through the same hard work as us.Their stories were also very different from ours, which inspired us to be even more versatile risk-takers in our DofE journey. Finally, each participant was called up to collect their Bronze or Silver badge while the moderators briefly commented on their favourite activity. The end of the ceremony was accompanied with some refreshments.

Ly Leová, Year 4 student

 

Slavnostní předávání bronzových a stříbrných cen DofE na Ministerstvu kultury

V úterý 13. června se na Ministerstvu kultury uskutečnil slavnostní ceremoniál programu Cena vévody z Edinburghu. Bylo skvělé vidět, že naše škola měla většinu účastníků. Na úvod ceremonie zahrál na dudy člen skupiny Rebel Pipers a poté začala samotná oslava těch, kteří získali ocenění. Shromáždění bylo poctěno hosty, jako jsou zástupce velvyslankyně Angus Stewart nebo známá snowboardistka Šárka Pančochová, kteří předávali odznaky a certifikáty. Šárka pronesla krátký, ale zajímavý projev o tom, co ji motivuje a proč se rozhodla stát se patronem DofE. Některé skupiny z jiných škol sdílely své příběhy a zkušenosti ze svých výletů nebo aktivit, což bylo velmi zajímavé, když jsme si uvědomili, že všichni museli pracovat stejně tvrdě jako my. Jejich příběhy se také velmi lišily od našeho a inspirovaly nás k tomu, abychom byli v naší cestě DofE ještě více všestrannými a více riskovali. Na závěr každý účastník byl vyzván, aby převzal bronzový nebo stříbrný odznak, zatímco moderátoři krátce komentovali jejich oblíbenou aktivitu. Po ceremonii bylo k dispozici občerstvení.

Ly Leová, studentka 4. ročníku

The Duke of Edinburgh’s International Award Ceremony

On 13 June in the Ministry of Culture, the Duke of Edinburgh Award ceremony took place. From our team, Tereza Kejvalová and I received a Silver Award. Other members either had received it already in the autumn or had decided not to continue with the programme.

After all the people had gathered into a small hall, the ceremony began with a spectacle of bagpipes and at 11am the first awards were handed out. The ceremony itself then lasted an hour and ended just as it had started - with bagpipes.

Many schools from all over the country were present but what surprised me was the diversity amongst them. There was the Bronze team, where there were people from Africa, Europe and Asia - people of different beliefs, religions and of different backgrounds. They were invited to talk about how their differences did not drive them away from each other but rather made them a better team. They talked about language and social barriers and how they were able to overcome them. They inspired me to encourage even my younger siblings in participating in such activities. Maybe not the DofE programme, but at least something smaller, like going on one-day walk with friends and family.

During the ceremony, each awardee gave a short presentation with a short description of what they had been participating in and what they achieved throughout the year. It took me by surprise how many initiatives and different activities were mentioned. I, for example, had been participating in equestrian activities, playing the piano and volunteering at the Military Hospital, where Teri joined me, while still managing to do the modern pentathlon and baking in her free time. When I realised how many hours we spent doing all of those things (for me it was over 200 hours) I came to the conclusion that there is no better way to prepare yourself for the world. The DofE teaches students about time management, being selfless and how to complete CAS without problems.

We both cannot wait to continue with our Gold Award.

Johanka Bahbouhová, Year 4 student

 

Slavností předávání cen vévody z Edinburghu

13. června se na Ministerstvu kultury konalo slavnostní předávání cen vévody z Edinburghu. Z našeho týmu jsme já a Teri Kejvalová získali stříbrné ocenění. Ostatní členové ho obdrželi již na podzim nebo se rozhodli pokračovat v programu.

Poté, co se všichni lidé shromáždili v malém sále, byl ceremoniál zahájen vystoupením dudáků a v jedenáct hodin byly rozdány první ceny. Samotný slavnostní obřad trval hodinu a skončil právě tak, jako začal - hrou na dudy.
Předání se účastnili zástupci mnoha škol z celé republiky, nejvíce mě překvapila rozmanitost mezi nimi. V jednom z bronzových týmů byli studenti z Afriky, Evropy i Asie - lidé různého přesvědčení, náboženství a různých zázemí. Byli pozváni, aby hovořili o tom, jak je jejich odlišnosti nerozdělují, ale spíše je činí lepším týmem. Mluvili o jazykových a sociálních překážkách a o tom, jak je dokázali překonat. Inspirovali mě, abych zapojila do takovýchto aktivit i své mladší sourozence. Možná nebudou dělat přímo program DofE, ale alespoň něco menšího, jako třeba chodit na jednodenní procházky s přáteli a rodinou.
Během slavnostního ceremoniálu každý oceněný stručně popsal čeho se účastnil a čeho dosáhli během celého roku. Překvapilo mě, kolik iniciativ a různých aktivit bylo zmíněno. Například já jsem se podílela na jezdeckých aktivitách, hrála na klavír a pracovala jako dobrovolník ve Vojenské nemocnici, společně s Teri, která se zároveň stíhala ve svém volném čase věnovat i modernímu pětiboji a pečení. Když jsem si uvědomila, kolik hodin (pro mě to bylo přes 200 hodin) jsme těmito aktivitami strávili, dospěla jsem k závěru, že není lepší způsob, jak se připravit na reálný svět. DofE učí studenty vylepšit organizaci času, být nezištnými a dobře se připravit na program CAS.
Už se nemůžeme dočkat, až budeme pokračovat ke získání zlaté ceny.

Johanka Bahbouhová, studentka 4. ročníku

Guest Speaker / Host

Lady Grenfell-Baines visits ECP

On Friday 2nd June, the English College was honoured by a visit by Lady Grenfell-Baines, who came to talk to us about her touching life story as one of the children who was rescued by Sir Nicholas Winton. He was a British humanitarian who organised the rescue of almost 700 children, most of them Jewish, from Czechoslovakia on the eve of the Second World War in an operation later known as the Czech Kindertransport. Sir Nicholas found homes for the children and arranged for their safe passage to Britain.

We heard all about Sir Nicholas Winton and the kindertransport’s escape from the Nazis in 1939, from child survivor, Milena Fleischmannová, now Lady Grenfell-Baines.

Her touching story inspired us all especially because we could see the gratitude but also the enthusiasm with which she approached her life. I found it very important for us to be reminded of what happened and for young children to be educated about those events to make sure it never happens again.

Personally, I cannot imagine going through such a traumatic experience at such a young age and that is also why, by the end of the talk, I was so blown away by the speech that I had trouble going back to my normal life without thinking about it. Nowadays our generation sometimes tends to take many things for granted and doesn’t appreciate what we are given. Things such as freedom of speech, living with our families, the ability to travel to foreign countries or generally a feeling of security in one’s country are so important, yet not everyone has them. It has helped us all to realise how we should appreciate those things in life because they are, in fact, what makes us lucky.

On behalf of all the students who had the chance to attend this lecture, I would like to thank Lady Grenfell-Baines for visiting our school and giving us the chance to understand a little bit more what happened. For me personally, the 60 minutes were a great honour.

Linda Novobilská, Year 3 student

 

Lady Grenfell-Baines navštívila ECP
V pátek 2. června bylo Anglické gymnázium poctěno návštěvou lady Mileny Grensfell-Bainesové, která si s námi přišla popovídat o svém životním příběhu jednoho z dětí, které zachránil sir Nicholas George Winton. Byl to britský humanista, který zorganizoval záchranu téměř 700 dětí, většinou židovských, z Československa na začátku druhé světové války v operaci později známé jako Český Kindertransport. Winton nalezl domovy pro ohrožené děti a zajistil jejich bezpečnou cestu do Británie.

Jedné z přeživších dětí - Milena Fleischmannová, nyní Lady Grenfell-Bainesové, nám vyprávěla o siru Nicholasovi Wintonovi a o tom, jak v roce 1939 organizoval transporty dětí z nacistického ohrožení.

Její dojemný příběh nás všechny inspiroval, zejména proto, že jsme viděli vděčnost, ale také nadšení, s nímž přistupuje k životu. Myslím si, že je velmi důležité připomínat si, co se stalo, a vzdělávat mladé lidi o těchto událostech, abychom se ujistili, že se nebudou opakovat.

Osobně si nedokážu představit takový traumatický zážitek v tak nízkém věku, a proto jsem byla na konci přednášky ohromena natolik, že jsem měla problémy se vrátit do svého běžného života, aniž bych o tom přemýšlela.
V dnešní době má naše generace často tendenci brát mnoho věcí jako samozřejmé a neumí ocenit vše, co má. Svoboda projevu, bydlení s našimi rodinami, možnost cestovat do cizích zemí nebo obecně pocit bezpečnosti ve vlastní zemi jsou velmi důležité, ale ne všichni je mají. Setkání nám všem pomohlo si uvědomit, že bychom si měli vážit toho, co všechno máme, a díky čemuž máme takové štěstí.
Jménem všech studentů, kteří měli možnost zúčastnit se tohoto setkání, bych ráda poděkovala paní Mileně Grensfellové-Bainesové za návštěvu naší školy a za to, že nám dala příležitost pochopit trochu více o tom, co se stalo. Pro mě osobně bylo těchto 60 minut velkou ctí.
Linda Novobilská, studentka 3. ročníku

MILENA GRENFELL-BAINES: It is not enough to only live life and not being naughty

Interviewed by Amálie Vystavělová, Year 5, for  www.lauderky.cz

 

Milena, a nine year old girl, with her younger sister, left Prague’s main railway station on August 2, 1939, on the last successful train organised by Sir Nicholas Winton. During her life in Britain, she was involved in the merging of her two homelands and was awarded the Gratias agit prize. Today she is the Patron of the Emmy Destinn Foundation.
 

 

Do you think that in the months or years before the war, people had realised what the scale and impact of it would it be?
I think they expected a lot of bad things because they knew what was going on in Germany since 1933 . They put in prison the Communists, the Jews ... People probably did not expect all of Czechoslovakia to be occupied, but they saw that people were already sending children to England (about 10,000 German Jewish children on kindertransport  before the war). But I have the impression that no one knew, no one could see what was going to happen here.

 

In your opinion, is there sufficient awareness nowadays of what the Holocaust was?
I have the impression that over the past ten years - of course I do not live here, but in England - people are talking a lot about it, every school has so-called holocaust studies. I do a lot of lectures in English schools and I have learned that most students when they are in the equivalent of ECP’s Years 1 and 2, their school usually organises excursions to Auschwitz.
 

What is your relationship to Judaism?

I was never brought up as a Jew,  but of course I am Jewish. My father was not religious and my mother was a Jew, so I know all about it and I do talk about it at the lectures, and I was on Sir Nicholas's train, but I was not brought up as a Jewish girl.

 

Have you ever thought you would follow up on your Jewish roots?
I do not, my sister does, after sixty years, which surprised me, because she did not want to admit it at all. She said she had been struggling with the departure for years, she just did not know why we left. She was three and a half years old and thought her mother was angry at her in some way when she was sitting on that train. She even went to what is now called "counselling" .
 
How did you feel about this separation from your parents? What do you still remember about it today?
I was nine years old when we left with my sister. I remember that she did not speak the whole way. My sister then completely loved her English mother. It was probably more of a trauma for her than for me. Of course, it was all right again (the Fleischmann family, unlike most other families in Britain, were once again reunited). When I talk to my children, they say to me, "I would not put anyone on a train that way." One cannot imagine today what it was like for the parents.

 

 Sir Nicholas Winton wrote this mission statement: "Do not be content in your life just to do no wrong". How does this work for you?
It was just that Nicky said it was not enough just to be good and not to be angry, but that every day one should try to do something good. So we as "Winton's children" are trying to live up to this.

 

How did it affect your life when you became aware or somehow discovered how lucky you were and who helped you?
What was interesting is that our parents never said anything about it after we settled and lived in England. So, we took the English way of life as normal. Only after the Holocaust had begun and when we really learned about it, of course, we all started to think about it and the fact that our cousins, grandfather, grandmother died there... So for us it was completely ... it cannot be explained.

 

Your grandfather gave you a memorial book before you left, where he wrote that you would forget about your homeland as you are leaving and your family. How and in what direction do you think national consciousness is important?
This is an interesting question in this country. So I know what's going on here, and I've never imagined it. I always thought that once the Communists left, there would be paradise, which is a stupid idea. We also have problems with our Government in England, but I'm so used to living in England today, so I'm getting used to it, and I can not judge it from this point of view. But I have noticed that ordinary people here know much more about European history than in England. What I really appreciate here is Czech music and culture, but I would skip politics.

 

How should people remember Sir Nicholas’s actions?
In Bohemia they all know him today. A school is named after him, he is a star... And he always said it was not he alone who did it, that there was a whole team of people in Prague, that he came back and that he was never in danger. That’s what he claims. But in the end, he was the only one of them who survived, so people should see him as an example. He is someone who should not be forgotten.

Originální verze rozhovoru v českém jazyce zde:

MILENA GRENFELL-BAINES: NESTAČÍ JEN ŽÍT SVŮJ ŽIVOT A NEZLOBIT

AUTOR: Amálie Vystavělová, 5. ročník

 

 

Charity / Charita

Hospic Dobrého Pastýře

http://www.centrum-cercany.cz/

ECP raised money for Hospic Dobrého Pastýře, which provides care for patients in the final stages of their illness. Handmade arts and crafts items, created during our Festival of the Arts, were sold for this good cause at the Festival market and raised 6,000 CZK, which represents about a quarter of the funds needed for the library in the hospice. Thanks go to Natálie Barešová, student Year 5, who is working on charity projects with Hospic Dobrého Pastýře.

Hospic Dobrého Pastýře

http://www.centrum-cercany.cz/

ECP získalo finanční prostředky pro Hospic Dobrého pastýře, který pacientům poskytuje péči v terminální fázi jejich nemoci. Ručně vyrobené umělecké předměty vytvořené během Festivalu umění byly prodány na festivalovém trhu a výtěžek ve výši 6 000 Kč byl věnován na charitu, což představuje čvrtinu čásky na knihovnu v hospicu. Díky patří Natálii Barešové, studentce 5. ročníku, která dlouhodobě pracuje s Hospicem Dobrého Pastýře na charitativních projektech.

SMILE

We would like to thank you for your support of the SMILE photo exhibition, as well as the SMILE project. During the opening and afterwards on the online auction we raised 63,812 CZK, which we are very proud of. We have also launched a new web page, where all the information about the project will be available, including photos and videos. The web page is not yet complete, however we are going to work on improving it. A Czech version will be available soon as well. We hope that you will like it and we look forward to your support during the next academic year.

Webpage: https://usmev2017.wixsite.com/smileproject2017

Natálie Nováková, Year 5 student, and her team

Úsměv

Rádi bychom vám poděkovali za podporu výstavy fotografií Úsměv a projektu Úsměv. Během otevření výstavy a následné online aukci jsme získali celkem 63 812 Kč, na což jsme velmi hrdí. Také jsme spustili novou webovou stránku, kde budou k dispozici všechny informace o projektu včetně fotografií a videí. Webová stránka zatím není kompletní, ale stále na ní pracujeme a brzy bude k dispozici i česká verze. Doufáme, že se vám bude líbit a těšíme se na Vaši podporu během příštího školního roku.

Natálie Nováková, studentka 5. ročníku a její tým

Art and Drama / Umění a divadlo

Festival of the Arts

The Festival of the Arts was organised for the first time in June. Students could choose from a wide range of arts workshops and the event culminated with individual performances in Drama, Dance, Music and Fashion.

Festival umění 

Festival umění se letos v červnu konal poprvé. Studenti si mohli vybrat ze široké škály umělěckých workshopů a festival vyvrcholil jednotlivými představeními v oborech dramatické umění, tanec, hudba nebo módní přehlídka.

Czech-British Connections Bridge/ Most česko-britských vazeb

The unveiling of a new mural celebrating British-Czech connections during the Festival of the Arts.

Odhalení nové nástěnné malby oslavující česko-britské vazby během Festivalu umění.

 

15th National Student Theatre Groups Show 21-25, June 2017, Ústí nad Orlicí

As you may be aware, students from our Theatre Company ECA won the Prague round of Mladá Scéna this year and we were invited to perform in the national competition at Ústí nad Orlicí. The performance took place on  22 June in Roškotovo divadlo. https://www.facebook.com/msusti/

 

15. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů, 21.-25. června 2017, Ústí nad Orlicí

Jak již asi víte, studenti naší divadelní společnosti v letošním roce vyhráli pražské kolo Mladé scény a byli jsme pozváni k vystoupení v celonárodní soutěži v Ústí nad Orlicí. Představení se uskutečnilo 22. června v Roškotově divadle. https://www.facebook.com/msusti/

 

TV - Britannia TV series

https://www.youtube.com/watch?v=W3fv8vly2fM

The trailer is out for the Britannia TV series that stars two of our students, Polina Dvorkin and Anna Bártová. Drama teacher Logan Hillier is in a later episode. You can also see him in new movie Unlocked with Noomi Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo) and John Malkovich, Orlando Bloom and Michael Douglas.

https://www.youtube.com/watch?v=CCqISHuTgHE

 

TV - televizní seriál Britannia

https://www.youtube.com/watch?v=W3fv8vly2fM

V upoutávce na nový televizní seriál Britannia vystupují i dvě naše studentky, Polina Dvorkin a Anna Bártová. Náš učitel dramatické výchovy, Logan Hillier, vystupuje v jedné z epizod. Můžete ho také vidět v novém filmu “V utajení” s Noomi Rapace, Johnem Malkovichem, Orlando Bloomem a Michaelem Douglasem.

https://www.youtube.com/watch?v=CCqISHuTgHE

Debating / Debatování

TEDEd/TEDEd

TEDEd Club - During TEDEd Day, students were talking at the ECP@TEDx "ideas worth spreading" event on the theme of "Identity“.

Klub TEDEd - Během Dne TEDEd studenti ECP sdíleli "nápady, které stojí za to šířit" v rámci akce ECP@TEDx na téma "Identita".

 

World Scholar’s Cup Debating Competition (WSC)/Světový pohár v debatování (WSC)

Congratulations to Matyáš Pilin, Prokop Prach and Jan Kolařík for coming top in all categories at the WSC debating competition in Prague.

Gratulujeme Matyášovi Pilinovi, Prokopovi Prachovi a Janu Kolaříkovi k úspěchu ve všech kategoriích soutěže v debatování WSC v Praze.

 

ECPN / Síť ECPN

English College Foundation Garden Party

Every year, the ECF holds a garden party, by kind permission of the Czech Ambassador in London, at the residence in Hampstead. ECP graduates are invited and although this year the weather wasn’t very kind to us, it was good to see two former Headmasters there, Peter de Voil and Hubert Ward, together with the current HM, Nigel Brown.

 

Zahradní slavnost nadace ECF

Nadace ECF každoročně pořádá zahradní slavnost v rezidenci Hampstead, s laskavým svolením českého velvyslance v Londýně. Absolventi ECP jsou pozváni a přestože letos moc nevyšlo počasí, bylo pěkné vidět dva bývalé ředitele ECP, pány Petera de Voila a Huberta Warda, společně se současným ředitelem školy, Nigelem Brownem.

 

Mrs Sečka (wife of the Czech Ambassador), Dr Nigel Brown, Elizabeth Cooke (Chairman of the ECF), Deputy Ambassador & ECP graduate, Jan Brunner (1999) and Ann Lewis, Chairman of the ECP Governors / Paní Sečková (manželka českého velvyslance), Dr Nigel Brown, Elizabeth Cooke (předsedkyně nadace ECF), zástupce velvyslance & a absolvent ECP Jan Brunner (1999) a Ann Lewis, předsedkyně správní rady ECP.

Gerald Heys (1998-2009)

If you were a student at the ECP from 1998-2009, your former teacher, Gerald Heys, has written a crime novel based in Prague. You can order a copy on Amazon and Mr Hubbell is going to make sure we get one for the Library!

 

Pokud jste studovali v ECP v letech 1998-2009, byl vaším učitelem Gerald Heys, který právě napsal detektivní román situovaný v Praze. Knihu si můžete objednat na Amazon. com a pan Hubbell zajistí, abychom měli výtisk k dispozici i ve školní knihovně!

 

Odessa Primus (2012)

Many of us at the ECP will remember Odessa Primus and her work with refugees on Lesbos and in the Bekka Valley. In recognition of her experience, she was invited to speak as a Young Leader at the European Commission’s EUdevDays 2017 last month. She took part in several panel discussions and conducted two interviews with senior UN officials:

 

Odessa Primus (2012)

Mnozí z nás v ECP si budou pamatovat Odessu Primus a její práci s uprchlíky na ostrově Lesbos a v Bekka Valley. Jako uznání za své zkušenosti byla Odessa  pozvána, aby přednášela jako mladý vůdce na akci Evropské komise EUdevDays 2017, která se konala minulý měsíc. Odessa se účastnila několika panelových diskusí a vedla dva rozhovory s vysokými úředníky OSN:

Laura Koblicová (2010)

Laura graduated from ECP in 2010 and went on to study at AAU, first a Bachelor’s in International Relations & Diplomacy and then a Master’s in Business and Law in International Markets. In May this year, she and her mother opened Petit Ami on nám. Svobody in Prague 6, a store with exclusive products and fashion for dogs and their owners.

Laura says: “I was inspired by my puppy, Lilly, whom I saved two years ago from life on the street and she has become a much loved member of our family. Because Lilly is a charming and pretty lively creature with a big personality, I wasn’t satisfied with what was being offered for dogs on every corner in Prague. All last year, we visited countless trade fairs throughout Europe and have now brought to Prague the most interesting, top of the range products on the market. And we have started importing organic and vegan cosmetics and natural, healthy food suitable for animals with health problems. We also stock hippy and princess collars, handmade from high quality materials, dog beds that are uniquely original because only a few are made of each design and bags for dogs that even those who don’t have dogs love!

https://www.facebook.com/petitamiprague/  https://www.instagram.com/petitaniprague/ 

 

Laura Koblicová (2010)

Laura je absolventkou ECP z roku 2010 a poté studovala na univerzitě AAU v Praze, kde nejprve získala bakalářský titul v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie a pak magisterský titul v oboru Obchod a právo na mezinárodních trzích. Letos v květnu spolu se svou matkou otevřeli obchod s exkluzivními výrobky a módou pro psy a jejich majitele Petit Ami, lterý se nachází na nám. Svobody v Praze 6.

Laura říká: ”K otevření mého obchodu mi byla velkou inspirací moje fenka Lilly, kterou jsem před dvěma lety zachránila od života na ulici a která se stala milovaným členem naší rodiny. Protože Lilly je pěkná rošťanda, okouzlující stvoření a velká osobnost, nebyla jsem spokojena s tím, co Praha běžně nabízela v péči o psy. Celý loňský rok jsme navštěvovali nespočet veletrhů napříč Evropou a nyní jsme přivezli do Prahy to nejzajímavější a nejkvalitnější, co trh nabízí. A začali jsme také do Čech dovážet například Bio a veganskou kosmetiku a přírodní a zdravé krmivo vhodné i pro zvířata se zdravotními problémy. Skladem máme i hippie i princeznovské obojky, které jsou vždy ručně vyráběné z kvalitních materiálů, pelíšky, které se vyrábí pouze kusově a jsou tak neopakovatelně originální nebo tašky na psy, které milují i ti, kteří psa ani nemají.

https://www.facebook.com/petitamiprague/  https://www.instagram.com/petitaniprague/

 

ECPN

The English College in Prague Network (ECPN) is the extended alumni association for all graduates and former pupils at the ECP, their parents and members of staff. Its aims are to support The English College and to promote a life-long relationship between the College and its members. The ECP coordinates and organises regular events, including careers and networking events and reunions, and circulates the ECP E-Newsletter. Please up-date your contact details with us so that you are kept informed of the latest news and events. The ECPN secretariat is based in the College and its events are co-ordinated by Gina Hearn, Director of External Relations - gina.hearn@englishcollege.cz

 

Síť ECPN

The English College in Prague Network (ECPN) je rozšířená asociace absolventů sdružující všechny bývalé studenty naší školy, jejich rodiče a zaměstnance. Jejím cílem je podporovat ECP a celoživotní vztah mezi školou a jejími členy. ECP koordinuje a organizuje pravidelné akce, včetně setkání zaměřených na kariéru a networking, a rozesílá členům elektronický zpravodaj. Aktualizujte si, prosím, své kontaktní údaje, abyste mohli být stále informováni o nejnovějších zprávách a událostech. Sekretariát ECPN sídlí ve škole a akce asociace koordinuje Gina Hearn, vedoucí pro vnější vztahy - gina.hearn@englishcollege.cz

June Trips / Červnové výlety

Year 1 / 1. ročník

Year 1 students explored Prague and visited Karlštejn.

Studenti 1. ročníku prozkoumali Prahu a navštívili Karlštejn.

 

 

Year 2 / 2. ročník

Year 2 started their trip to Moravia to explore Czech and European culture in Velehrad.

Studenti 2.ročníku odstartovali výlet na Moravu na Velehradě, aby prozkoumali českou a evropskou kulturu.

They also explored Kroměříž.

Prozkoumali také Kroměříž.

 

Year 3 / 3. ročník

Year 3 students visited the Karlova Studanka waterfall and the Velké Losiny Paper Factory.

3. ročník navštívil například vodopád v Karlově Studánce nebo ruční papírnu ve Velkých Losinách.

Year 3 students also had a great time on the ropes at an extreme sports centre.

Studenti 3. ročníku se rovněž pobavili v lanovém centru extrémních sportů.

 

 

Dresden / Drážďany

Our students visited Dresden and sampled the cultural highlights!

Naši studenti navštívili Drážďany a kulturní zajímavosti tohoto města!

 

Paris / Paříž

Our students visited Paris for a few days of French culture with French teacher Glenn Bleaks.

Naši studenti navštívili Paříž a zažili několik dní francouzské kultury s učitelem francouzštiny Glennem Bleaksem.

 

 

 

Sport / Sport

Track and Field Event

A team of 21 ECP Year 1 and Year 2 U15 students represented the College at a Track and Field event held at the PBS on Wednesday 14th June. They held our flag high and a few individual performances were really outstanding.

Vladimír Gavriněv, PE Department

 

Soutěž v běhu

Tým 21 studentů ECP z 1. a 2 ročníků mladších 15 let reprezentovalo ECP na atletické dráze a hřišti na soutěži, která se konala ve středu 14. června na PBS. Reprezentovali nás výborně a několik individuálních výkonů bylo vynikajících.

Vladimír Gavriněv, oddělení tělesné výchovy

Generali CEE Cup

ECP is partnering Generali CEE’s Football Cup. In the summer, Prague will host the seventh GENERALI CEE Cup (20. – 27. July 2017), an international football tournament for top clubs from the best football academies in Central & Eastern Europe. For more information and the programme visit: http://www.ceecup.org/en/

https://www.facebook.com/events/118798201969696/

 

Generali CEE Cup

ECP spolupracuje s fotbalovým pohárem Generali CEE Cup. Praha bude hostit sedmý ročník klání GENERALI CEE Cup (20. - 27. července 2017), mezinárodní fotbalový turnaj pro špičkové kluby z nejlepších fotbalových akademií střední a východní Evropy. Další informace a program naleznete zde: http://www.ceecup.org/cz/

https://www.facebook.com/events/118798201969696/

 

The ECP Newsletter