The ECP Newsletter 

20 December 2019
Issue Seventeen
HM's message/Slovo ředitele
Student successes/Úspěchy studentů
25th Anniversary Founders' Day/Den zakladatelů školy 
Christmas/Vánoce
Trips/Výlety
Lectures/Přednášky
Arts/Umění
Charity/Charita
ECPN
Future Events/Připravujeme
ECP
283 893 113
Sokolovská 320, Praha 9, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

It is my pleasure to once again share a few thoughts just prior to a well-earned Christmas break. I'm writing this note having just realised the Year 3 Parents' Evening unfortunately clashed with St. Nicholas Day. The idea of Mikuláš (Nicholas) roaming around the streets with an angel and a devil is a Czech tradition that I really liked when I arrived here. Little children seem moderately surprised that the devil seems to know exactly what they were doing wrong last year: annoying their other brothers and sisters, not going to bed on time and maybe not doing their homework - heaven forbid! Getting garlic, potatoes and coal does seem a little harsh and being bundled into a large sack and whisked off to hell does seem a little extreme - no wonder teenagers are troubled these days - still recovering from the trauma inflicted on them by family friends dressed in scary black suits. I also like the fact that the children can somehow redeem themselves by singing a little song or reading a small poem.

Because of the juxtaposition of a parents’ evening with this celebration I was idly speculating on importing some of these more medieval ideas into parents’ evenings. I wonder if we could use the threat of having to publicly recite poetry to motivate students. Some of our more radical teachers might even support temporary transportation to hell, at least until their students’ homework gets handed in! It also begs the question of which teachers would prefer to be the angel and which the devil? And my job as Headmaster in this whimsical daydream? Simply to make sure the demand for presents of chocolate, fruit and sweets outstrip that of coal, potatoes and garlic - which of course they always do, simply because our students are great and I hope they and you enjoy Christmas together as a family.

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Je mi potěšením znovu s vámi sdílet několik svých myšlenek těsně před velmi zaslouženými vánočními prázdninami. Toto zamyšlení píši ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že třídní schůzky pro 3. ročník se bohužel konaly na Mikuláše. Zvyk, že Mikuláš se potuluje po ulicích s andělem a čertem, je českou tradicí, která se mi po příjezdu do Čech velmi zalíbila. Malé děti se zdají být překvapené, když to vypadá, že čert přesně ví, co v loňském roce provedly špatného: otravuje své ostatní bratry a sestry, nechodí včas spát a možná někdy nedělá své domácí úkoly - to snad ne! I když mi připadá, že dostat česnek, brambory a uhlí je trochu drsné a chytání do velkého pytle a následné odnesení do pekla trochu extrémní - není divu, že náctiletí mají občas problémy - ještě se zotavují z traumatu, které jim způsobili rodinní přátelé převlečení do děsivých černých kostýmů. Také se mi líbí skutečnost, že děti mají možnost vykoupit se tím, že zazpívají písničku nebo přednesou básničku.

Vzhledem k tomu, že se tentokrát třídní schůzky konaly v den české mikulášské tradice, zamyslel jsem se nezávazně nad možností vnesení některých z těchto středověkých zvyků do třídních schůzek. Zajímalo by mě, jestli bychom mohli k motivaci studentů použít pohrůžku veřejného recitování poezie. Někteří z našich radikálnějších učitelů by mohli dokonce podpořit i dočasnou přepravu do pekla, tedy alespoň do doby, než budou domácí úkoly jejich studentů odevzdány! Nabízí se také otázka, kteří učitelé by raději byli andělem a kteří čertem? A moje práce ředitele v tomto rozmarném zasnění? Jednoduše zajistit, aby poptávka po čokoládě, ovoci a sladkostech převyšovala poptávku po uhlí, bramborách a česneku - což se samozřejmě vždy děje, jednoduše proto, že naši studenti jsou skvělí a já doufám, že si spolu s vámi užijí krásné Vánoce v rodinném kruhu.

Nigel Brown

ředitel

 

Student successes/Úspěchy studentů

The Founders’ Academic Prizes/Ceny zakladatelů Anglického gymnázia 

Congratulations to the winners! The Founders’ Academic Prizes are awarded each year. They are awarded to the three highest-achieving students in each year group on the basis of their performance throughout the previous academic year.

Blahopřejeme vítězům! Akademické ceny zakladatelů se udělují každý rok. Získají je tři nejúspěšnější studenti v každém ročníku na základě akademických výsledků v uplynulém školním roce.

 

Year 2/2. ročník

Mac, Huong Lily

Maleeva, Anna

Patočková, Tereza

Year 3/3. ročník 

Růžička, Martin

Etlin, Ruti

Horáková, Emma

Year 4//4. ročník

Phanová, Sabina

Řeháková, Viktorie

Srnková, Ema

Year 5/5. ročník

Kyselá, Marieta

Fagone, Gaetana

Vladyková, Michaela

Year 6//6. ročník

Zvoníčková, Karolína

Novobilská, Linda

Kurucová, Emma

 

Winners of the ECP Talent Awards/Ocenění za talent

Nikita Smolin (Year 6) - Music

Arina Smirnova (Year 5) - Art

Varvara Zhuravleva (Year 4) - Art

Julie Anna Tlustá (Year 4) - Dancing

Anna Mikhailiuk (Year 3) - Dancing

 

 

Drama/Dramatické umění

ECP team won the Audience Prize for “Let's Make a Freedom Film” in a competition for secondary schools at The Language Centre of the Faculty of Social Sciences of Charles University. Congratulations!

Tým Anglického gymnázia získal cenu publika v soutěži pro střední školy „Natoč svobodu“ uspořádané Centrem jazykové přípravy FSV UK. Blahopřejeme!

 

The ECP film focused on the following: What does freedom mean for you? How does my freedom relate to the freedom of others? Is freedom connected with responsibility?

Film Anglického gymnázia se zaměřil na následující:  Co pro vás znamená svoboda? Jak se moje svoboda vztahuje ke svobodě ostatních? Je svoboda spojená s odpovědností?

 

These were the comments received from lecturer Andrew Goodall:/Níže je komentář lektora Andrewa Goodalla k našemu filmu:

 

''The interleaving of contemporary footage and present-day (roleplaying) activities at college effectively samples from the political developments in the Czech Republic from the Velvet Revolution to the present day, to eloquently comment on aspects of freedom and its ever uncertain foothold (literally speaking for Zeman). The connection to present day political activity in embryo is a nice way to bring the past to the present - that the machinations of power can be mimicked, yes, but also that today's generation will produce tomorrow's history, and by very similar political mechanisms (some things don't change).  The clips are punctuated by sequences of words converging on Freedom, Independence, Representation and Democracy. On the way to these are words taken to be obvious negatives of democratic freedom, such as ''indemnity'' and ''repression'' (and yet they happen, freely), as well as such greyer components of what is understood positively by freedom in capitalist societies as ''free market''. By the time the viewer comes to the last word, Freedom, they share the question mark that is added to it. The soundtrack aptly dances with Zeman, and the impression is of a well-orchestrated piece. That there are no words gives a slight distancing effect from the actions seen, but the written words are sufficiently powerful substitute for there to be a silent dialogue created in the viewer's mind.  Impeccable English in the script.''

„Prokládání současných záběrových a hraných aktivit na Anglickém gymnáziu efektivně vzorkuje politický vývoj v České republice od sametové revoluce po současnost, výmluvně komentuje aspekty svobody a její stále nejasné opory (doslova, s ohledem na prezidenta Zemana). Spojení se současnou politickou činností v zárodku je pěkný způsob, jak přivést minulost do současnosti - machinace moci lze napodobit, ano, ale dnešní generace bude také produkovat zítřejší historii a pomocí velmi podobných politických mechanismů (některé věci se nemění). Klipy jsou přerušovány sledem tématických slov, jako například Svoboda, Nezávislost, Reprezentace a Demokracie. Na cestě k nim jsou slova považována za zřejmá negativa demokratické svobody, jako je „odškodnění“ a „represe“ (a přesto k nim dochází, svobodně), stejně jako určité šedé složky toho, co se vnímá pozitivně v rámci svobody v kapitalistických společnostech, jako „volný trh“. Než divák dojde k poslednímu slovu, svoboda, sdílí otazník, který je zde přidán. Zvukový doprovod vhodně doplňuje prezidenta Zemana a zanechává dobrý dojem. To, že zde nejsou žádná slova, má účinek mírného odstupu od pozorovaných akcí, ale psaná slova jsou dostatečně silnou náhradou k tomu, aby v divákově mysli mohl vzniknout tichý dialog. Scénář je psán perfektní angličtinou.“

ECP students filming with Daniel Radcliffe!/Naši studenti ve filmu s představitelem Harryho Pottera!

 

KPMG work experience/
Stáž v KPMG

On 15 November, we visited KPMG's Prague offices for the ECP-KPMG case study day. We were introduced to a Canadian businessman working for KPMG, Ryan Puska, who taught us the basics of crisis management and presentation techniques. This part of the program lasted until lunch. A great thing about this event was that we were offered free food and drinks to keep us energised throughout the whole day. After lunch, we were split into 3 teams for the crisis management competition that took place in the evening.

 

We were asked to analyse a real world firm crisis regarding  Dubai entertainment parks and come up with crisis management plans that would then be presented to the judges. Using the technical and soft skills Ryan Puska taught us earlier, we put together powerpoint presentations explaining our ideas on the matter and delivered them to the judges, amongst whom sat Mr. Hill and Ryan Puska. All the teams were given 5 minutes to present and were then asked questions about their crisis management plans at the end. The judges put their heads together to decide on which team had won the competition and awarded them amazing prizes. The event was absolutely fantastic. We got a very good grasp of what working at firms such as KPMG is like and what skills it involves, as we tried it for ourselves. In this day and age, it is very important to be able to operate in a business environment and this ECP-KPMG case study day gave us a really good glimpse of  exactly that. The teamwork involved in these projects was very exciting and sparked many creative ideas and solutions.

Daniel Moravec, Year 4

15. listopadu jsme navštívili pražské kanceláře společnosti KPMG díky akci případová studie ECP-KPMG. Představili jsme se kanadskému podnikateli, který pracuje pro KPMG, Ryanovi Puskovi, a on nás poté naučil základům krizového řízení a prezentačních technik. Tato část programu trvala až do oběda. Na této akci bylo skvělé, že nám byla nabídnuta bezplatná strava a nápoje, které v nás udržovaly energii po celý den. Po obědě jsme byli rozděleni do 3 týmů kvůli soutěži o krizovém řízení, která se konala večer.

 

Byli jsme požádáni, abychom analyzovali skutečnou světovou obchodní krizi týkající se zábavních parků v Dubaji a přišli s plány krizového řízení, které by pak byly předloženy porotcům. S využitím technických a osobnostních dovedností, které nás Ryan Puska učil dopoledne, jsme dali dohromady powerpointové prezentace, jež shrnovaly naše myšlenky v této problematice, a předali jsme je porotcům, mezi nimiž zasedli pan Nicholas Hill a pan Ryan Puska. Všechny týmy dostaly 5 minut na prezentaci a na konci čelily otázkám ohledně jejich plánů krizového řízení. Rozhodčí se před rozhodnutím o vítězném týmu poradili a na závěr udělili úžasné ceny. Tato akce byla naprosto fantastická. Získali jsme velmi dobrou představu o tom, jaká je práce ve firmách typu KPMG, a jaké dovednosti to zahrnuje, protože jsme si to mohli sami vyzkoušet. V dnešní době je velmi důležité, abychom byli schopni pracovat v podnikatelském prostředí, a tento den strávený v KPMG nám k tomu poskytl opravdu dobrý vhled. Týmová práce v rámci těchto projektů byla velmi vzrušující a vyvolala mnoho kreativních nápadů a řešení.

Daniel Moravec, 4. ročník

Science/Přírodní vědy

In November ECP students Emma Hamplová, Emma Kurucová, Karolína Zvoníčková and Kryštof Sršeň presented at The Student Science Conference   at The Institute of Molecular Genetics of The Czech Academy of Sciences.

  

Studenti ECP Emma Hamplová, Emma Kurucová, Karolína Zvoníčková a Kryštof Sršeň v listopadu prezentovali na Studentské vědecké konferenci v Ústavu molekulární genetiky při Akademii věd ČR.

 

Congratulations to our student Kryštof Sršeň for getting a prize for his research into "Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů" at The Student Science Conference at The Institute of Molecular Genetics of The Czech Academy of Science.

 

                               Kryštof Sršeň, Year 5

Blahopřejeme našemu studentovi Kryštofovi Sršňovi k získání ocenění za jeho výzkum na téma „Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů“ na Studentské vědecké konferenci v Ústavu molekulární genetiky při Akademii věd ČR.

 

 

Sports/Sport

 

Duke of Edinburgh's International Award/Cena vévody z Edinburghu

ECP students received DofE awards at festive ceremonies. Congratulations!/Naši studenti obdrželi ceny DofE na slavnostních předávání. Gratulujeme!

 

Gold Awards: Viet Le Duc, Jakub Davison, Linda Novobilská, Barbora Hniličková.

 

 

Silver Awards: Alicia Joklová, Aneta Řehořová, Vladimír Cirkl, Jan Richtr.

 

Bronze Awards: Emma Best, Anna Zaparina, Ondřej Michal, Diego Štumpa and Emma Gebauerová.

 

25th Anniversary Founders' Day/Den zakladatelů školy 

25th Anniversary Founders' Day/Den zakladatelů školy u příležitosti 25. výročí

 

 

 

 

 

Message from HRH The Prince of Wales on the occasion of the 25th anniversary of the ECP/Poselství prince z Walesu u příležitosti 25. výročí založení ECP

 

25th anniversary - a student's perspective/25. výročí školy - z pohledu studentky 

On September 4, 1994, the blue door opened to students for the first time, while now it is an essential symbol of The English College in Prague. This year's 25th anniversary gave students, graduates, teachers and parents the opportunity to commemorate the history of the school and, above all, the principles that have remained almost unchanged for twenty-five years and contribute to the strong tradition of the College.

But the school's tradition goes back more than a mere quarter of a century. The forerunner of the English College in Prague was the Prague English Grammar School, founded in 1927. During the Nazi and Communist regimes, opposition ideas were somehow naturally concentrated here. During the Nazi occupation, the English Grammar School became a private school in which Jewish children took refuge. Eventually, however, the school was closed, and after a short restoration at the end of the war came Victorious February and the grammar school had to close down.

In 1990, the spokesman of President Václav Havel, at a meeting with the President and Secretary of State of the United Kingdom, raised the possibility of establishing a new British school based on the model of the defunct Prague English Grammar School. Four years later, the first headmaster, Mr. Hubert Ward, welcomed the first students to the school. This October, he returned to the English College to celebrate its 25th anniversary and delivered the same speech that students heard in 1994. Dressed in his academic gown, he impressed today's students with the dignity, seriousness, and truthfulness of his words. His speech carried a simple message. He hoped that the school would provide us with an excellent education and, above all, teach us the same principles and values, as were taught to our classmates 25 years ago.

So what makes the ECP different, what is it based on? Our teaching methods are based on discussion and critical thinking, just as they were all those years ago, and liberal and international attitudes and values ​​are supported. Mutual communication among pupils, parents and employees is an integral part of school life. The English College is a solid community of like-minded people who value humanity and tolerance. I strongly hope that every student will absorb these principles after six years of study, and in the future, each of us will at least try to unite today's polarised world. May we, in the next twenty-five years, return to school and say that we have lived our lives through the philosophy that the teachers instilled in us. Think critically. Don’t be afraid to express your own opinion, but listen patiently to others. Help others. Do not tolerate unfair treatment.

Studying at the ECP gave me a new perspective on education. At other schools I did not find teachers so enthusiastic, experienced and willing to help. The 25th anniversary reminded me of what the school was trying to give us in addition to education and how I had to behave in order to represent it with dignity. To take full advantage of the development opportunities it offers me. Not only for academic advancement, but also for growth as a human being.

Emma Srnková, Year 4

4. září 1994 se studentům poprvé otevřely modré dveře, dnes již neodmyslitelný symbol The English College in Prague. Letošní dvacáté páté výročí dalo studentům, absolventům, učitelům i rodičům možnost, připomenout si historii školy a hlavně principy, které se po dvacet pět let existence téměř nezměnily a přispívají k silné tradici gymnázia.

Tradice školy sahá ale dál, než “pouhé” čtvrtstoletí. Předchůdcem Anglického gymnázia v Praze bylo Reálné gymnasium s anglickou řečí vyučovací, založené roku 1927. Za doby nacistického i komunistického režimu se sem jaksi přirozeně soustředily opoziční myšlenky a proudy. Během nacistické okupace se z Anglického gymnázia stala soukromá škola, ve které našly útočiště židovské děti. Nakonec byla ovšem škola zrušena, a po krátkém obnovení po skončení války přišel Vítězný únor a gymnáziu odzvonilo.

Roku 1990 tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla, na schůzce prezidenta a ministra zahraničí Spojeného království, nadnesl možné založení nové britské školy, která by vycházela z modelu zaniklého Anglického gymnasia. O čtyři roky později vítal ve škole první studenty první ředitel, pan Hubert Ward. Letos v říjnu se vrátil do English College na oslavu jejího dvacátého pátého výročí a přednesl tu samou řeč, kterou slyšeli studenti v roce 1994. Oblečen ve svém akademickém taláru udělal na dnešní studenty dojem důstojností, vážností a pravdivostí svých slov. Jeho projev nesl jednoduché poselství. Doufal, že Anglické gymnázium nám poskytne excelentní vzdělání a hlavně nás naučí principům a hodnotám, stejným, jako naše spolužáky před dvaceti pěti lety.

Čím se tedy Anglické gymnázium liší, na čem si zakládá? Vyučovací metody se zakládají na diskuzi a kritickém myšlení, stejně jako před lety jsou podporovány liberální a mezinárodní postoje a hodnoty. Vzájemná komunikace mezi žáky, rodiči a zaměstnanci je nedílnou součástí školního života. Anglické gymnázium tvoří pevnou komunitu podobně smýšlejících lidí, kteří si považují lidskosti a tolerance. Pevně doufám, že si každý student po šesti letech studia tento princip vštípí a v budoucnosti se každý z nás alespoň trochu pokusí spojit dnešní polarizovaný svět. Ať se můžeme, za dalších dvacet pět let, vrátit do školy a říct, že jsme pokračovali v tom, co nám učitelé vštěpovali. Kriticky myslet. Nebát se projevit vlastní názor, ale trpělivě vyslechnout i ostatní. Pomáhat druhým. Netolerovat neférové zacházení. 

Studium na Anglickém gymnáziu mi dalo nový pohled na vzdělání. Z jiných škol jsem neznala učitele tak zapálené, zkušené a ochotné pomoct. Dvacáté páté výročí mi připomnělo, co se nám škola snaží dát kromě vzdělání, a jak se musím chovat, abych ji mohla důstojně reprezentovat. Abych využila všechny možnosti k rozvoji, které mi nabízí. Nejen k akademickému postupu, ale i k růstu jako člověk.

Emma Srnková,  4. ročník

 

 

Christmas/Vánoce

Christmas Market/Vánoční trh

 

 

Christmas Concert/
Vánoční koncert

 

Happy Holidays!/Krásné svátky!

 

 

Trips/Výlety

French Exchange/
Výměnný pobyt ve Francii

On November 18th, 2019, a group of students from ECP from years 3 and 2 flew to Nantes for the annual French Exchange. We were picked up by our French host families and were soon to spend a pleasant week in Nantes.

When we arrived at our new homes, we were offered a great range of French food for dinner and we then went to bed, tired from our flight.

We went on a variety of trips over the week, ranging from a visit to the art nouveau café la Cigale, to the Medieval castle of Clisson, to the beautiful island of Mont-Saint-Michel. All trips taken during the exchange provided educational cultural insights into the country and were all very enjoyable. This experience was truly unique and everyone who participated was immensely glad to have gone.

 

All the students who joined this exchange had the opportunity to get an individual perspective on France and French culture. Our trip was not only highly educational, allowing the students to speak French with their correspondents and their host families as well as other pupils at the French high school, but also immersed the students in French culture. This provided great cultural context that will be useful for our further studies. 

This trip offers a distinctive experience for all participants. All students who went on the exchange trip this year enjoyed it greatly and are looking forward to their correspondents arriving in Prague in the Spring. I encourage all French students to seize this opportunity and go on this wonderful, once-in-a-lifetime experience.

Annabel Morrisová, Year 3 

 

 

18. listopadu 2019 odletěla skupina studentů 2. a 3. ročníku z ECP do města Nantes na každoroční výměnný pobyt. Francouzské hostitelské rodiny nás vyzvedly na letišti a strávili jsme příjemný týden v Nantes.

Když jsme dorazili do našich nových domovů, dostali jsme k večeři širokou škálu francouzských dobrot a pak jsme šli spát, unaveni z našeho letu.

Během týdne jsme se vydali na různé výlety, od návštěvy secesní kavárny Cigale, přes středověký hrad Clisson až po krásný ostrov Mont-Saint-Michel. Všechny výlety uskutečněné během našeho pobytu poskytovaly vzdělávací kulturní vhled do země a byly velmi příjemné. Tato zkušenost byla skutečně jedinečná a každý, kdo se zúčastnil, byl nesmírně rád, že se přihlásil.

Všichni studenti, kteří se připojili k této výměně, měli příležitost získat individuální pohled na Francii a francouzskou kulturu. Náš výlet byl nejen vysoce vzdělávací a umožnil studentům mluvit francouzsky se svými partnery a jejich hostitelskými rodinami i dalšími žáky francouzské střední školy, ale také ponořil studenty do francouzské kultury, což poskytlo skvělý kulturní kontext, který bude užitečný pro naše další studium.

Tento výlet nabízí silný zážitek pro všechny účastníky. Všichni studenti, kteří se letos zapojili, si pobyt velmi užili a těší se na své francouzské partnery, kteří přijedou do Prahy na jaře. Vyzývám všechny studenty francouzštiny, aby využili této příležitosti a zúčastnili se tohoto programu, který přináší nádherné zážitky na celý život.

Annabel Morrisová,  3.ročník

 

Trip to Russia/Výlet do Ruska

Personally, this trip provided me with many new learning opportunities and I took every chance I could. We did not only have the opportunity to practise our Russian and learn new words and phrases, during this trip we all also got the chance to experience Russian culture, its traditions and learn about its history as well. St Petersburg really left us all in awe. Though the cold was almost unbearable other than that we could have not been more happy. Most of our days started with a walk on the Nevsky Prospect from where we walked in the direction of many churches, museums and other attractions. One of my favorite parts of the trip was the breathtaking boat ride around St Petersburg’s canals with a hot cup of coffee in my hand and great people around me.

We are all very thankful for Miss Pávková’s patience with us and her ability to always push us forward. She made the trip a fun learning experience in every possible way. Of course the trip would not have been complete without Mr Gwilt who always looked out for us.

Jessica Rusnoková, Year 5

 

Osobně mi tento výlet poskytl mnoho nových vzdělávacích příležitostí a využila jsem všeho, co nabízel. Měli jsme nejen možnost procvičit si ruštinu a naučit se nová slovíčka a fráze, ale také jsme mohli zažít ruskou kulturu, její tradice a dozvědět se více o historii. Petrohrad nás všechny nechal v úžasu. Kromě toho, že zima byla téměř nesnesitelná, jsme snad nemohli být šťastnější. Většina našich dní začala procházkou po Něvském prospektu, odkud jsme šli směrem k mnoha kostelům, muzeím a dalším atrakcím. Jednou z mých nejoblíbenějších aktivit byla dechberoucí jízda lodí kolem petrohradských kanálů s horkým šálkem kávy v ruce a skvělými lidmi kolem mne.

Všichni jsme vděční za trpělivost slečny Pávkové, kterou s námi měla, a za její schopnost nás vždy povzbudit. Výlet učinila zábavným a poučným zážitkem v každém možném ohledu. Naše cesta by samozřejmě nebyla úplná bez pana Gwilta, který se o nás vždy staral.

Jessica Rusnoková, 5. ročník

Year 1 Prague trip/Výlet 1. ročníku po Praze 

We ran a photo and caption competition as part of the Year 1 English trip to Staroměstské náměstí. The winning entries were from Zuzana Dolejší in the 1st place and Kateřina Březinová in the 2nd place.   

V rámci výuky angličtiny se konal výlet 1. ročníku na Staroměstské náměstí. Součástí byla soutěž o nejlepší fotografii a titulek. Vítězi se staly Zuzana Dolejší na 1. místě a Kateřina Březinová na 2. místě. 


Here is a travelog by the winner/Zde jsou zápisky vítězky z tohoto výletu: 

 

Lectures/Přednášky

30 years of freedom/30 let svobody

 

On the 27th of November the Year 5 and 4 students attended a lecture by Mr Jan Bubeník about the significant events of the Velvet Revolution. Mr Bubeník was himself one of the student leaders in the 1989 demonstrations. Undoubtedly his actions, along with his colleagues, helped to restore freedom after 40 years of the Communist regime. Their commitment and perseverance continues to inspire younger generations, even 30 years later, to fight for democracy in times when some politicians seem to be threatening it. This lecture was important because Mr Bubeník's message is being lost amongst the youngest of the society. His life story was very inspiring and made us appreciate what we have now. 

Marieta Kyselá, Year 5
 

Dne 27. listopadu se studenti 5. a 4. ročníku zúčastnili přednášky pana Jana Bubeníka o významných událostech sametové revoluce. Sám Bubeník byl jedním ze studentských vůdců demonstrací v roce 1989. Jeho činy, ve spolupráci s kolegy, nepochybně pomohly obnovit svobodu po 40 letech komunistického režimu. Jejich odhodlání a vytrvalost inspirují mladé generace, dokonce o 30 let později, k boji za demokracii v době, kdy se zdá, že ji někteří politici ohrožují. Tato přednáška byla důležitá, protože poselství pana Bubeníka se mezi těmi nejmladšími ve společností ztrácí. Jeho životní příběh byl velmi inspirativní a přinutil nás ocenit to, co nyní máme.

Marieta Kyselá, 5. ročník

Hostile Propaganda and the Abuse of the Internet/Nepřátelská propaganda a zneužívání internetu

In October, a guest speaker, CEO of Semantic Visions František Vrábel, came to the ECP to give us a talk. This talk was entitled "Hostile Propaganda and the Abuse of the Internet" and it focused on the organization's innovative methods of media analysis to uncover possible political meddling.

At first, it seemed that the talk would be politically charged since the description contained some strong anti-Russian sentiment, but in the end the talk ended up being quite the opposite. Not only did it show another application of deep learning, i.e. methods of making computers learn the same way as humans, it mainly emphasized how the rise of the internet and the sharing of information with unsurpassed efficiency could potentially be a massive threat to democracy. It emphasized that there are already private companies monopolizing the unsettlingly large amount of information collected about us, all processed through ever improving big data analysis techniques. It is not entirely unimaginable how such data could be used to, for example, influence the outcome of elections or spread some type of political agenda.

Has humanity truly reached the end of history or should we expect yet another plunge into autocracy?

Jan Kotrč, Year 5 

V říjnu Anglické gymnázium navštívil generální ředitel společnosti Semantic Visions František Vrábel a přednášel studentům. Jeho přednáška měla název „Nepřátelská propaganda a zneužívání internetu“ a zaměřila se na inovativní metody firmy sloužící k analýze médií s cílem odhalit možné politické vměšování.

 

Nejprve se zdálo, že řeč bude politicky zaměřena, protože popis obsahoval antiruský sentiment, ale opak byl pravdou. Pan Vrábel představil jinou formu aplikace hloubkového učení, tj. způsoby, jak se počítače mohou učit stejným způsobem jako lidé, a zejména zdůraznil, jak by vzestup internetu a sdílení informací s nepřekonatelnou účinností mohl potenciálně být obrovskou hrozbou pro demokracii. Zdůraznil, že již existují soukromé společnosti, které shromažďují znepokojivě velké množství informací o nás a zpracovávají je prostřednictvím stále se zlepšujících technik analýzy velkého množství dat. Není zcela nepředstavitelné, jak by takové údaje mohly být použity například k ovlivnění výsledku voleb nebo k šíření určitého typu politické agendy.

Dosáhlo lidstvo skutečně konce dějin, nebo bychom měli očekávat další pád do autokracie?

Jan Kotrč, 5. ročník

Mission to Mars lecture for Year 1/Přednáška o misi na Mars pro 1. ročník

 

Global Politics lectures/
Přednášky na téma globální politika

 

Universities fair/Veletrh univerzit

 

WomenEd Unconference at ECP/Setkání sdružení žen ve vzdělávání WomenEd v ECP

 

Arts/Umění

ECP Arts blog/Blog o umění v ECP

 

Open Mic

On Tuesday 26th of November we held the ECP Open Mic night. The Music Cafe of  Music City in Prague - Vysočany was crowded with students, parents and teachers. It was a great pleasure to see so many talented members of our school sharing their musical pieces with us. We are looking forward to seeing the Spring Open Mic. 

V úterý 26. listopadu jsme uspořádali hudební večer ECP Open Mic. Hudební kavárna Music City v Praze - Vysočanech byla plná studentů, rodičů a učitelů. Bylo velkým potěšením vidět, že mnoho talentovaných členů naší školy s ostatními sdílelo své hudební kousky. Už teď se těšíme na jarní koncert Open Mic.

 

Deathtrap performance/
Divadelní představení Deathtrap

 

Memorandum

ECA theatre-goers elected to attend the school play Memorandum for their November performance. (In fact 2 of the group were involved in it). This year the ECA is choosing English-friendly plays, so a school production seemed to be the perfect choice……  But as it turns out, the play Memorandum revolves around Ptydepe - a synthetic language anyway!

For two members of our group, this was their first experience of an ECP theatrical production, so going in with no expectations, what did they think?  Although the play was long and certainly challenging for non-native speakers trying to catch all the dialogues, we remained captivated throughout; the high-quality acting, creative costumes, short dance routines and music, carefully selected for the lyrics, all kept our attention firmly on the stage, even on a Friday evening.  

Scenes that especially stood out for us were the ‘coffee’ scene - absurdly comic representing not only a change of pace but also mood - and the spontaneous burst into song, Estella’s virtuoso performance of ‘Maria’ - superb. Another scene in which the translators argued over nuances in expression was very entertaining. Many of the actors were supremely convincing: Angelina as the baffled Gross;  Anna Bártová as the underhand & devious Ballas stood out (even without the daring pink bodysuit) and Yelisey was simply divine as Maria! 

We found it motivational to see how semi-professional the whole production was. The digital screen & invisible technology, mimed air touches showed technical direction right on cue. Stage direction and of course, we can’t forget to mention the costumes.  I wonder what the word for Anna Bártová’s costume is in Ptydepe ….   We left the theatre in a wonderful mood having been entertained in a gloriously provocative, non-conventional manner. 

Ema Pilná, Alžběta Horáková, Year 3 students

 

Členové divadelního klubu ECP si zvolili, že v listopadu navštíví divadelní hru Memorandum (dva z nich byli dokonce v této hře zapojeni). Letos se klub zaměřuje na hry v angličtině, takže školní produkce byla perfektní volbou …… Ale jak se ukázalo, hra Memorandum se stejně odehrává kolem Ptydepe - syntetického jazyka!

Pro dva členy naší skupiny to byla jejich první zkušenost s divadelní produkcí ECP, takže neměli žádná očekávání. Co na to říkali? Ačkoli hra byla dlouhá a určitě náročná pro nerodilé mluvčí, kteří se snažili zachytit všechny anglické dialogy, byli jsme po celou dobu uchváceni vysoce kvalitními hereckými výkony, kreativními kostýmy, krátkými tanečními čísly i hudbou s pečlivě vybranými texty. To vše udržovalo naši pozornost na pódiu, a to dokonce i v pátek večer.

Momenty, které podle nás obzvláště vynikaly, byly „kávová“ scéna - absurdně komická, představující nejen změnu tempa, ale i nálady - a spontánní přechod do písně, Estellino virtuózní zpracování písně „Maria“ bylo vynikající. Další velmi zábavná scéna přinesla hádku překladatelů o nuancích ve výrazu. Mnoho herců bylo velmi přesvědčivých: Angelina jako zmatený Gross; Anna Bártová vynikala jako nevyzpytatelný Ballas (i bez odvážné růžové kombinézy) a Yelisey byl v roli Marie prostě božský !

Bylo pro nás motivující vidět, jak poloprofesionální byla celá produkce. Digitální obrazovka a neviditelná technologie napodobené dotykem vzduchu ukazovaly technický směr přímo na startu, režie a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na kostýmy. Zajímalo by mě, jaké slovo má jazyk Ptydepe pro kostým Anny Bártové …. Z divadla jsme odcházeli v úžasné náladě díky zábavě v nádherně provokativním a nekonvenčním stylu.

Ema Pilná, Alžběta Horáková,  3. ročník

 

 

ECP Governor on Czech Radio/Členka správní rady v Českém rozhlase

 

Listen to a fascinating interview on Czech Radio with Barbara Day, one of ECP's Founder Governors, here:/Níže si poslechněte fascinující rozhovor se zakládající členkou správní rady ECP, paní Barbarou Day, v Českém rozhlase:

 

The ECP is proud that Dr Barbara Day is one of our Founder Governors. Following on from her recent interview on Czech Radio, her new book Trial by Theatre has just been published.

Anglické gymnázium je hrdé, že Dr. Barbara Day je jednou ze zakládajících členů správní rady školy. Po nedávném rozhovoru pro Český rozhlas právě vychází její kniha Trial by Theatre.

 

Charity/Charita

Charity of the Year/
Charita roku

This year the Student Council opted for the collections from school events to go to Centrum Locika. It is a local charity which supports children affected by domestic violence. Centrum Locika wants all children in the Czech Republic to grow up in violence-free families. ECP has already raised funds for Centrum Locika at its Christmas Market and Christmas Concert.

 

 

Letos se studentská rada rozhodla, že finanční sbírky z akcí poputují na podporu Centra Locika. Tato charitativní organizace podporuje děti ohrožené domácím násilím. Centrum Locika se zasazuje o to, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí. ECP již vybralo prostředky pro Centrum Locika na vánočních trzích a vánočním koncertě školy.

 

Raising money for Hospic Dobrého Pastýře/Sbírka pro Hospic Dobrého Pastýře

Hospic Dobrého Pastýře provides specialised help to people so they can live their last days in comfort and peace. The hospice helps their patients and families to deal with the difficult situation of passing away. When our tutor told us about the Hospice, we wondered how we could help. We got really inspired and amazed by how kind the volunteers, nurses and doctors are. Volunteers devote their time to helping other people and making their last days better. The hospice sells textile flowers to raise money, so we volunteered. For a week, we sold flowers during registration and we were stunned by the number of people willing to contribute. We are thankful to the people that bought the flowers and hope that we made a positive difference to the patients’ lives.

Viktoriya Narodytska and Sofie Bartíková, Year 3

 

 

Hospic Dobrého Pastýře poskytuje odbornou pomoc lidem, kteří chtějí své poslední dny prožít v pohodlí a míru. Hospic pomáhá svým pacientům a rodinám vyrovnat se s obtížnou situací, kdy se blíží úmrtí. Když nám naše paní učitelka řekla o hospici, přemýšleli jsme, jak bychom mohli pomoci. Byli jsme velmi inspirováni a ohromeni tím, jak laskaví jsou zdejší dobrovolníci, zdravotní sestry a lékaři. Dobrovolníci věnují svůj čas pomoci ostatním lidem a zlepšují poslední dny pacientů. Hospic prodává textilní květiny, aby získal peníze, a tak jsem se zapojili. Týden jsme během registrace prodávali květiny a byli jsme ohromeni počtem lidí ochotných přispět. Děkujeme všem, kteří si květiny koupili, a doufáme, že jsme přispěli k pozitivní změně života pacientů.

Viktoriya Narodytska​​​​​​​ a Sofie Bartíková,  3.ročník

 

Remembrance Day/Den válečných veteránů

 

ECP raised 9,725 Kč for the Royal British Legion's Poppy Appeal this year, more than any other organisation in Prague! Students held assemblies to raise awareness of the appeal and attended the annual Remembrance Ceremony at Olšany, with ECP's first Headmaster, Hubert Ward. 

Anglické gymnázium letos vybralo 9,725 Kč v rámci sbírky Královských britských legií na  válečné veterány (Poppy Appeal), což byla nevyšší částka mezi pražskými organizacemi! Studenti uspořádali shromáždění, kde šířili povědomí o této akci, a také se zúčastnili každoroční vzpomínkové akce u příležitosti Dne válečných veteránů na hřbitově v Olšanech, a to společně s první ředitelem ECP, Hubertem Wardem.

Smile Charity/Charitativní projekt Úsměv

 

 

 

Home for the elderly/
Návštěva v Domově pro seniory

The latest issue of the magazine Devítka brings an interview by ECP student Sabina Hammacheová from Year 6.  She visited a home for the elderly in Prague 9 and talked to Ms. Rút Křížková, Czech dissident and Charter 77 spokeswoman, about Jiří Orten, an excellent Czech poet (see pages 559-562).
 

Nejnovější číslo časopisu Devítka přináší rozhovor studentky ECP Sabiny Hammacheové ze 6. ročníku. Navštívila domov pro seniory  v Praze 9 a hovořila s paní Rút Křížkovou, českou disidentkou a mluvčí Charty 77, o skvělém básníkovi Jiřím Ortenovi (viz str. 559-562).

 

Care Charity/Care Česká republika

ECP supported a school in Thailand through money raised from the Asian Festival.

ECP podpořilo školu v Thajsku díky výtěžku z Asijského festivalu.

 

ECPN

Petra Freddi (1998)

Super to see this tribute to the ECP from Petra Freddi who graduated in 1998. After 25 years and over 1350 students graduating with the IB Diploma, there will be lots of great stories of ECP alumni making a difference in many different professions, all around the world.

Je skvělé přečíst si poctu Anglickému gymnáziu od Petry Freddi, která odmaturovala v roce 1998. Po 25 letech a více než 1,350 studentech, kteří získali diplom IB, uslyšíme spoustu báječných příběhů o tom, jako absolventi ECP mění svět v nejrůznějších profesích.

 

 

Tereza Kolbelková (2004)

Tereza Kobelková has been recognised by the Australian National University College of Asia and the Pacific (ANU CAP) for her work tutoring a course in international relations in the Asia-Pacific. Here she is (third left) with her Award for Excellence in Tutoring, which recognises and encourages excellence in teaching.

Tereza is a PhD candidate at the ANU in Canberra, where she has been tutoring a range of courses for the past four years including International Relations in the Asia-Pacific, Coping with Crisis, Global Security US Security Policy in Asia-Pacific. Her research focuses on order-building in the Indian Ocean.

 

On leaving the English College, Tereza went to Charles University, achieving a Bachelor’s degree in Political Science and International Relations and Bachelor’s and Master’s degrees in Teaching. She also achieved a Master’s degree in International Relations while interning with the Permanent Mission of the Czech Republic to the UN in Geneva during the Human Rights Council. In 2011, Tereza was awarded an internship with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic in the Department of Common Foreign Security Policy. She has also been a visiting scholar at the East-West Center in Washington, DC, at Peking University in Beijing and at the Carnegie Endowment for International Peace in New Delhi. Before starting work on her PhD, she worked for the Czech Ministry of Education of the Czech Republic. 

 

Tereza Kobelková získala ocenění od australské univerzity Australian National University College of Asia and the Pacific (ANU CAP) za svoji práci při výuce kurzu mezinárodních vztahů v Asii a Tichomoří. Na fotografii (třetí zleva) je se svou cenou za vynikající úroveň výuky, která oceňuje a podporuje vynikající kvalitu vzdělávání.

Tereza je kandidátkou na titul PhD na univerzitě ANU v Canbeře, kde za poslední čtyři roky vedla řadu kurzů, včetně zaměření na mezinárodní vztahy v Asii a Pacifiku, řešení krizí či globální bezpečnostní politiku USA v Asii a Tichomoří. Její výzkum se zaměřuje na nastolení pořádku v oblasti Indického oceánu.

Po odchodu z Anglického gymnázia Tereza nastoupila na Univerzitu Karlovu, kde získala bakalářský titul v oborech politologie a mezinárodní vztahy a také bakalářský a magisterský titul v pedagogice. Obdržela i magisterský titul z mezinárodních vztahů a zúčastnila se stáže na Stálé misi České republiky při OSN v Ženevě během setkání Rady pro lidská práva. V roce 2011 Tereza absolvovala stáž při Ministerstvu zahraničních věcí ČR na Odboru společné zahraniční bezpečnostní politiky. Působila také jako hostující odborník ve East-West Center ve Washingtonu DC, na Pekingské univerzitě v Číně a na Carnegie Endowment for International Peace v Novém Dillí. Před zahájením doktorského studia pracovala na Ministerstvu školství České republiky.

 

George Sulovský (2007) and Laura Koblicová (2010)

Where better to get engaged than Paris? That’s what George and Laura have just done - dreams really do come true at Disneyland! Everyone at the English College sends them our very best wishes for their Big Day and for a lifetime of joy, love and happiness as they plan their future lives together.

Na jakém lepším místě než v Paříži se zasnoubit? Toto ideální místo si vybrali i George a Laura - v Disneylandu se opravdu plní sny! Všichni z Anglického gymnázia jim gratulují a přejí jen to nejlepší do jejich velkého dne i celého života plného radosti, lásky a štěstí, tak jak si ho společně plánují.

Ilja Mazánek (2007)

Ilja left the ECP in 2007 to study Arabic and International Development at Leeds University where he took a First. He soon became an expert in the development, implementation and sustainment of new technology and processes for the global supply chain organisation for ExxonMobil. But he has recently moved to the Czech company, Transcon Electronic Systems, taking up the post of Head of their Dakkar office. Here he is, on Czech Radio, talking about the project he is overseeing. 

As Ilja says, who would have thought that his first radio interview would be in French! And no-one was more pleased than his French teacher at the ECP, David Gwilt, who said, on hearing the interview, “Ilja made a lasting impression thanks to his perseverance and hard work. I remember him ahead of the French B IB exam, attending special revision lessons well after the Y6 timetable was officially suspended. As a result, he was able to do himself justice...and use his French many years later. Bravo, monsieur! 

Ilja na Anglickém gymnáziu odmaturoval v roce 2007 a poté studoval arabský a mezinárodní rozvoj na Leeds University a získal vyznamenání. Brzy se stal odborníkem na rozvoj, implementaci a udržování nových technologií a procesů pro organizaci globálního dodavatelského řetězce ve firmě ExxonMobil. Nedávno však začal působit v české společnosti Transcon Electronic Systems, kde nastoupil na pozici vedoucího dakarské kanceláře. Na tomto odkazu naleznete rozhovor pro Český rozhlas, v němž hovoří o projektu, který nyní vede.

Jak říká Ilja, kdo by si pomyslel, že jeho první rozhlasový rozhovor bude ve francouzštině! A nikdo nebyl spokojenější než jeho učitel francouzštiny z ECP, pan David Gwilt, který po vyslechnutí rozhovoru řekl: „Ilja zanechal trvalý dojem díky své vytrvalosti a tvrdé práci. Pamatuji si ho před IB zkouškou z francouzštiny B, kdy navštěvoval doplňkové opakovací lekce dlouho poté, co byl rozvrh 6. ročníku oficiálně ukončen. A tak je pro něj nynější zkušenost zadostiučiněním a francouzštinu může používat i o mnoho let později. Bravo, monsieur!

 

Courtney Kaye (2011)

Courtney graduated in 2011 and went on to study Marine Biology at the University of St Andrews. At the ECP, she was President of the Student Council and is one of the four students we have to thank for launching the fundraising initiative that became the Václav Havel Scholarship.

She is now a Senior Review Operations Specialist at the open access publisher Frontiers,  contributing her expertise to the Marine Science journal and supporting researchers in the review process to publish the science as fast as possible. 

But one of the things Courtney learned at the ECP was the importance of ‘giving something back’ and she recently volunteered with the Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) in the Dutch Caribbean to do just that. Here, she talks about volunteering on the reef and the encouraging results of RRFB’s work.

“I first visited Bonaire in 2000 and continued to visit every summer throughout my time as a student at ECP. Those reefs shaped who I am today and I wanted to give back to what has given me so much.

The ocean is changing - rapidly and drastically. This is no longer news, of course; however, the extent to which human activities continue to take a toll on our oceans is alarming. Not enough is being done on a large-scale to reverse these effects and we might be too late to do so. But that won’t deter me or the many others around the world trying to make a difference. 

Reefs support huge ecosystems, but they are under threat and have massively deteriorated in recent years. While they constituent only 1% of the ocean floor, they host an estimated 24% of marine life. All ecosystems and their processes are interconnected. The loss of our reefs and the life that they support will have massive knock-on effects - not just for the oceans but for us as well. If we’re serious about mitigating climate change, then the reefs need immediate attention.

RRFB’s tagline of “Giving Bonaire’s reef a helping hand” sums up their initiative perfectly. By using my training as a scuba diver, I could take part in something hands-on and proactive, which proved to be hugely empowering.

The concept is simple: take advantage of coral’s ability to regenerate itself, then plant them back onto the reefs. RRFB has focused on restoring two coral species to date: elkhorn and staghorn, with more species soon to come. Elkhorn and staghorn were prominent across the shallow reefs of Bonaire, but the last 20 years have seen their populations demolished by hurricane-induced storm surges. RRFB is now re-establishing these populations. With permission from the marine park authorities, the foundation took an initial batch of clippings from healthy corals on the reef. The growth of the corals has been so successful that the project is now entirely self-sufficient,  with new clippings coming from corals that RRFB has grown themselves. The coral clippings are hung like Christmas decorations on underwater plastic tree-like structures called nurseries. Over several months, they grow until they are big enough to be transplanted out on the reef. Depending on the species, this is done by either gluing the coral to the ocean substrate with marina epoxy and involves using a pickaxe to clear the rockface of algae - quite a challenge to do while floating in the water column as a diver! Or by zip-tying the fragments to bamboo structures fixed to the ocean floor.

In the six years that the foundation has operated on Bonaire, the results have been very promising. Over 25,000 coral fragments have now been transplanted onto the reefs and in 2018, the first successful spawning event (coral reproduction) of these corals was recorded, which is a tremendous sign of good healthy young coral. It was the trip of a lifetime and  volunteering never felt so rewarding.”

To check out more of their good work and how to get involved, take a look here:

Courtney odmaturovala v roce 2011 a pokračovala studiem mořské biologie na Univerzitě v St. Andrews. Na Anglickém gymnáziu byla předsedkyní studentské rady a je jednou ze čtyř studentů, jimž musíme poděkovat za zahájení iniciativy fundraisingu, který poskytl základ pro Stipendium Václava Havla.

Nyní je vedoucí provozní a kontrolní specialistkou v otevřeném nakladatelství Frontiers, kde svými odbornými znalostmi přispívá do časopisu Marine Science a podporuje výzkumné pracovníky v kontrolním procesu, aby mohly být vědecké poznatky publikovány co nejrychleji.

Jednou z věcí, kterou se Courtney v ECP naučila, však bylo, že je důležité „něco vrátit“ a tak se nedávno v nizozemském Karibiku dobrovolně zapojila do Nadace pro obnovu útesů (RRFB). Níže hovoří o dobrovolnictví na útesu a o povzbuzujících výsledcích práce této nadace.

„Poprvé jsem navštívila Bonaire v roce 2000 a vracela jsem se každé léto po celou dobu svého studia v ECP. Tyto útesy formovaly to, co jsem dnes, a chtěla jsem něco předat zpět, když mi to tolik dalo.

Oceán se mění - rychle a drasticky. To už samozřejmě není žádná novinka. Avšak rozsah, v jakém si lidské činnosti nadále vybírají daň z našich oceánů, je alarmující. Obecně se toho neděje dost, abychom tyto účinky zvrátily, a možná už je i příliš pozdě na záchranu. To však mě ani mnohé další po celém světě neodradí od toho, abychom se pokusili to změnit.

 

Útesy podporují obrovské ekosystémy, ale jsou v posledních letech ohroženy a jsou výrazně narušeny. I když tvoří pouze 1% mořského dna, hostí odhadem 24% mořského života. Všechny ekosystémy a jejich procesy jsou vzájemně propojeny. Ztráta našich útesů a život, který podporují, bude mít masivní dopad - nejen na oceány, ale také na nás. Pokud bereme zmírňování změny klimatu vážně, pak útesy vyžadují okamžitou pozornost.

Slogan nadace RRFB „Podáme útesům v Bonaire pomocnou ruku“ dokonale shrnuje jejich iniciativu. S využitím svého potápěčského výcviku jsem se mohla zúčastnit něčeho praktického a aktivního, což mě velmi nabíjelo.

Koncept je jednoduchý: využít schopnosti korálů regenerovat se a poté je zasadit zpět na útesy. Nadace se dosud zaměřuje na obnovu dvou druhů korálů - Elkhorn a Staghorn - a brzy přijdou na řadu další druhy. Elkhorn a Staghorn byli napříč mělkými útesy v Bonaire hojné, ale za posledních 20 let byla jejich populace zničena hurikánem vyvolaným bouřkovými vlnami. RRFB nyní tyto populace obnovuje. Se souhlasem orgánů mořského parku nadace získala počáteční dávku vzorků ze zdravých korálů na útesu. Růst korálů byl tak úspěšný, že projekt je nyní zcela soběstačný a nové vzorky pocházejí z korálů, které RRFB vypěstovalo samo. Vzorky korálů jsou zavěšeny jako vánoční ozdoby na podvodních plastových stromových strukturách zvaných „školky”. Během několika měsíců porostou, dokud nebudou dostatečně velké, aby mohly být přesazeny na útes. V závislosti na druhu se to provádí buď přilepením korálu k ocelovému substrátu pomocí mořského epoxidu za použití krumpáčů k očištění skalního povrchu řas - což je docela výzva, když při tom jako potápěč vlajete ve vodním sloupci! Další možností je vázání fragmentů na bambusové struktury upevněné k mořskému dnu.

Za šest let, během kterým nadace působí v Bonaire, jsou výsledky velmi slibné. Na útesy bylo přesazeno celkem více než 25 000 kusů korálů a v roce 2018 bylo zaznamenáno první úspěšné oplození (reprodukce korálů) těchto korálů, což je pozitivní znak zdravého mladého korálu. Byla to životní cesta a dobrovolnictví se nikdy předtím nezdálo být tak obohacující. “

Chcete-li zjistit více o skvělé práci nadace a o tom, jak se zapojit, podívejte se zde.

Filip Němeček (2014)

In a production that was described as ‘the best Freshers’ Show for many years’ ECP graduate Filip Němeček trod the boards with the Oxford University Gilbert and Sullivan Society’s production of The Pirates of Penzance. He was a member of the chorus and got to play a policeman as well as an actual Pirate. 

Filip left the ECP in 2014 to study Geography at St Andrews, where he wrote his dissertation on the effect of Brexit on Czech students thinking of studying in the UK, which he presented to the British Ambassador, Nick Archer, when he visited the ECP in June 2018. Filip is now studying for a DPhil in Sociology at Oxford.

V inscenaci, která byla označena jako „nejlepší show začátečníků“ za mnoho let, se předvedl absolvent ECP Filip Němeček v produkci společnosti Oxford University Gilbert and Sullivan Society pod názvem Pirates of Penzance. Filip byl členem sboru a hrál policistu i piráta.

Filip ukončil absolvoval ECP v roce 2014 a pokračoval studiem geografie na Univerzitě v St. Andrews, kde napsal svou disertační práci o vlivu Brexitu na české studenty, kteří uvažovali o studiu ve Velké Británii. Své závěry přednesl britskému velvyslanci Nicku Archerovi, když navštívil ECP v červnu 2018. Filip nyní studuje doktorát v oboru sociologie v Oxfordu.

 

Future Events/Připravujeme

Open Day on 15th January 2020/Den otevřených dveří 15. ledna 2020

 

 

We have launched a new promotional video in connection with our Open Days and marketing activities. It is featured on our website.

V souvislosti se Dny otevřených dveří a dalšími marketingovými aktivitami jsme spustili nové propagační video ECP, které je umístěné na našich webových stránkách.

 

 

Whole School Floorball Tournament/Celoškolní turnaj ve florbalu - 8.1.2020

 

ISSAP Slalom Race/Závod mezinárodních škol ve slalomu - 17.-20.1.

 

Year 1 Skiing Trip/
Lyžařský výcvik 1. ročníku - 20.-26.1.2020

 

English College Parents' Association Meeting II/ Setkání asociace rodičů II

This meeting will focus on exam preparation and study skills.

Toto setkání se zaměří na přípravu na zkoušky a správné studijní návyky.

 

Graduation Ball on 31st January/Maturitní ples 31. ledna

we

 

 

 

Useful Links/Užitečné odkazy

By visiting our website and following us on our social media you will always know about all ECP events and activities.

Navštěvujte naše webové stránky a sledujte nás na sociálních sítích a budete vždy informováni o akcích ECP.

 

http://www.englishcollege.cz/

https://www.instagram.com/ecp_prague/

https://www.facebook.com/englishcollege/

https://twitter.com/ECP_Prague

 

Here is the ECP Events Calendar/Zde je kalendář akcí

 

Here are Term Dates 2020-21/Zde je Harmonogram školního roku 2020-21

 

The ECP Newsletter 
Travelog- A morning at the Old Town Square.pdf
Sabina's article in Devítka.pdf
Student Council President Founders' Day Speech 2019.pdf
Headmaster’s Founders’ Day Speech 2019.pdf
Chairman of Governors Founders' Day Speech 2019.pdf
Hubert Ward's Founders' Day Speech 2019.pdf
Message from HRH Prince of Wales.pdf
HRH PoW.jpg
25th anniversary message from Karel Schwarzenberg.pdf
Karel Schwarzenberg's message for ECP's 25th anniversary.pdf
Open Mic programme 2.png
Open Mic programme 1.png