The ECP Newsletter 

21 February 2019
Issue Thirteen
HM's message/Slovo ředitele
Student successes/Úspěchy studentů
Graduation Ball/Maturitní ples
Cultural Olympiad/Kulturní olympiáda
Events/Akce
The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně
ECP in media/ECP v médiích
Charity/Charita
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

“Three is a magic number” is a song that is etched onto my brain, from my kids playing “School House Rocks”. Of course in English phraseology we have “third time lucky” wished for when you have failed twice and are desperately invoking some superstition for better luck. While I am not a mathematician, it would seem three is a number that occurs a little more than is statistically likely: the three musketeers, three little pigs, three wise men, and so on.... For us here at ECP, our particular set of three has been inspections. In September, we had the inspection by the British  Schools Overseas (BSO), closely followed by our five-year IB review - a long and arduous paper-based submission to IB headquarters. Then two weeks ago, we got The Call. The Dreaded Call. We were going to have our third inspection of the year: the “dreaded” Czech School Inspection. I say “dreaded” not out of any disrespect but simply because it was our first inspection in nine years. Also as a native English speaking Headmaster, going through an Inspection in a foreign country in an unfamiliar framework is absolutely nerve-wracking!

I was told that Czech Inspections were overly procedural and not really focussed much on the classroom experience. However, nothing could have been further from the truth. The team that arrived were genuinely interested in our teaching and learning. Despite the effort it took them to wade through our unfamiliar and intricate house, attendance, pastoral, co-curricular, pedagogical and management systems, they never once stopped trying to find out how we really worked. Despite us answering their questions with British-style answers, or applying our unique Czech-British context to policy and procedures, the inspectors never gave up really trying to understand the school.

Obviously, you will wish to see the report when it appears in a month or so, but I don’t think I’m betraying any secrets to say that we got a really clean bill of health. We have been given some really useful detailed feedback and were delighted that the inspectors wished to highlight how engaged our students were and how the teachers not only created a great atmosphere in lessons but also shared their best practises with each other. It was a really uplifting experience and I am indebted to the inspectors for taking the care they did in seeing us exactly for what we are.

So we really have had the “third degree” this year - a phrase in English to signify a very thorough questioning - three in number and third-degree in thoroughness. I hope you will take the time to read it when it is officially published by the Czech School Inspectorate. I hope it will reassure you we are doing the best we can for your son or daughter here at ECP.

Nigel Brown, ECP Headmaster

 

 

Slovo ředitele

Píseň „Trojka je kouzelné číslo“ mi utkvěla v mysli z dob, kdy se mé děti dívaly na animovaný seriál o hudbě „School House Rocks“. Číslo tři se objevuje také ve rčení „do třetice všeho dobrého“, když se vám něco dvakrát nepodaří a zoufale hledáte nějakou pověru pro štěstí. Ačkoli nejsem matematik, zdá se mi, že tři je číslo, které se vyskytuje o něco častěji, než je statisticky pravděpodobné: tři mušketýři, tři malá prasátka, tři mudrci a tak dále... Pro nás v Anglickém gymnáziu, se číslo tři naplnilo počtem inspekcí. V září jsme prošli britskou inspekcí, těsně následovanou přezkoumáním programu IB po pěti letech - což byla vleklá a náročná příprava podkladů pro ústředí organizace IBO. A před dvěma týdny jsme obdrželi telefonát - ten obávaný telefonát. Čekala nás třetí inspekce tohoto školního roku: „obávaná“ Česká školní inspekce. „Obávaná“ neříkám z důvodu jakékoli neúcty, ale jednoduše proto, že pro mne jako ředitele, rodilého mluvčího anglického jazyka, byla představa inspekce v cizí zemi s pro mě ne úplně známými pravidly velmi stresující - nezapomeňte, že naše poslední inspekce ČŠI proběhla v roce 2010.

Bylo mi řečeno, že české školní inspekce jsou příliš procedurální a ve skutečnosti se tolik nezaměřují na vlastní vyučování. Nakonec však nemohlo být nic dále od pravdy. Inspekční tým měl skutečný zájem o metodiku vyučování a učení. Navzdory úsilí, které inspektoři museli vynaložit, aby se prokousali neznámými složitostmi našich systémů kolejí, docházky, výchovy a péče, mimoškolních aktivit, pedagogických metod i řízení, se nikdy nepřestali snažit zjistit, jak opravdu fungujeme. A přestože v odpovědích na každou z jejich otázek se objevily nějaké neobvyklé britské nebo česko-britské smíšené postupy, inspektoři se nikdy nevzdávali a opravdu se snažili naši školu pochopit.

Jsem si jist, že se budete chtít na jejich závěrečnou zprávu podívat, jakmile bude zhruba za měsíc zveřejněna. Domnívám se však, že nevyzradím žádné tajemství, když vám sdělím, že jsme prošli s čistým štítem. Obdrželi jsme velmi užitečnou podrobnou zpětnou vazbu a byli jsme nesmírně potěšeni, že inspektoři se rozhodli do zprávy uvést jako inspirativní praxi pro ostatní školy to, jak jsou naši studenti zapojeni do aktivit školy a jak učitelé nejen vytváří skvělou atmosféru v hodinách, ale také sdílejí své osvědčené postupy mezi sebou navzájem. Inspekce ČŠI byla opravdu povznášející zkušeností a já jsem inspektorům velmi vděčen za péči, kterou věnovali tomu, aby úplně porozuměli, kdo jsme.

Takže jsme letos opravdu měli „výslech 3. stupně“ - číslo tři v počtu inspekcí a i ve stupni důkladnosti. Opravdu doufám, že si najdete čas, abyste si zprávu přečetli, jakmile ji Česká školní inspekce oficiálně zveřejní. Věřím, že vás ujistí, že se zde snažíme pro Vaše děti dělat jen to nejlepší.

Nigel Brown, ředitel

 

Student successes/Úspěchy studentů

ECPMUN

On 26th & 27th of January, we hosted our first international Model United Nations conference: ECPMUN. We welcomed high school students from a variety of different cultures and backgrounds from all around the world.

Over the two days, delegates learnt about current political and economic issues through discussions and debates in the format of United Nations’ procedures. One of our committees, The United Nations Security Council, debated the question of the Western Sahara conflict - one of the oldest and more neglected conflicts of the 20th and 21st centuries. In our other committee, The United Nations Economic and Social Council, the question of management of the Nile river basin was debated, as 10 countries fall within the boundaries of its drainage basin.

The experience was beneficial for all delegates as they enriched their minds with priceless knowledge, and one of our own delegates received the Best Delegate prize for her committee (ECOSOC): Iveta Pudilová. Special thanks go to Dr. Diana Young for an outstanding speech on the theory of internationalism. The experience was fruitful for all, and we hope that ECPMUN 2020 will be even better and bigger.

Furthermore, our Model United Nations conference was a charity project, and all remaining proceeds went to Veronika, a young girl who needs to undergo an emergency spinal operation that her family cannot afford. If you would care to support this child, more information can be found here.

Tereza Kejvalová, Year 6 student

Dne 26. a 27. ledna jsme uspořádali první mezinárodní konferenci dle modelu Organizace spojených národů: ECPMUN. Přivítali jsme studenty středních škol z celé řady různých kultur a prostředí z celého světa.

Během dvou dnů se delegáti dozvěděli o současných politických a ekonomických otázkách v rámci diskusí a debat v souladu s postupy Organizace spojených národů (OSN). Jeden z našich výborů, Rada bezpečnosti OSN, projednal otázku konfliktu v Západní Sahaře - jednoho z nejstarších a zanedbanějších konfliktů 20. a 21. století. V našem dalším výboru, v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC), byla diskutována otázka řízení povodí řeky Nil, jelikož do povodí této řeky spadají hranice deseti zemí.

Tato zkušenost byla pro všechny delegáty přínosná, protože obohatila mysl účastníků o neocenitelné znalosti a jedna z delegátek ECP, Iveta Pudilová, obdržela i cenu Nejlepší delegát ve svém výboru (ECOSOC). Zvláštní poděkování patří Dr. Youngové za vynikající řeč o teorii internacionalismu. Konference byla pro všechny užitečná a doufáme, že ECPMUN 2020 bude ještě větší a lepší.

Naše konference, která modelovala dění v OSN, byla i charitativním projektem a veškerý finanční zůstatek putoval na podporu Veroniky, mladé dívky, která musí podstoupit akutní operaci páteře, kterou si její rodina nemůže finančně dovolit. Pokud byste tuto dívku chtěli také podpořit, více informací se dozvíte zde.

Tereza Kejvalová, studentka 6. ročníku

 

 

ECP: The ‘Palais des Nations’ for a Weekend

The ECP Model United Nations society felt honoured to host an inaugural conference for students, a simulation of a United Nations conference. During just one weekend, international visitors participated in three United Nations discussions. Our two committees, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and the United Nations Security Council (UNSC), discussed the topic of the Western Sahara conflict, the topic of Arms trafficking, and Management of the Nile river.

The ultimate goal of this conference was to provide students with an opportunity to engage in discussions about current economic, social and political issues. Delegates had to face many challenges; they had to invest a lot of time into researching their country’s position on the given topic prior to the beginning of the conference and then apply their newly acquired knowledge and defend the country’s political interests in the final resolution.

The great level of delegates’ preparation was apparent in the discussions, which positively reflected the overall quality of the conference. We were very pleased with delegates’ passionate contributions to debate and their enthusiasm to continue discussion outside of the committee rooms. We hope our delegates shared a similar impression of the conference and will participate at our next conference in 2020.

On behalf of the MUN secretariat, I would like to thank Dr. Young, Ms. Rankin, Ms. Santander, Ms. Buchanan, Mr. Baxter, Dr. Brown, Mr. Černý and all members of staff for the kind support we received.

Linda Novobilská, Y6 student

 

Členové školního kroužku zaměřeného na modelová jednání Organizace spojených národů (ECPMUN) byli poctěni, že mohli být hostiteli první oficiální studentské konference simulující jednání OSN. Během jediného víkendu se návštěvníci z různých zemí účastnili tří diskusí OSN. Naše dva výbory, Hospodářská a sociální rada Organizace spojených národů (ECOSOC) a Rada bezpečnosti OSN (RB), diskutovaly na téma konflikt v Západní Sahaře, obchodování se zbraněmi či řízení povodí řeky Nil.

Konečným cílem této konference bylo poskytnout studentům příležitost zapojit se do diskusí o současných ekonomických, sociálních a politických otázkách. Delegáti museli čelit mnoha výzvám a před zahájením konference museli investovat hodně času do výzkumu své země v souvislosti s daným tématem. Největší výzvou však bylo uplatnění nově získaných znalostí a schopnost obhajovat politické zájmy země v konečném usnesení.

Skvělá příprava delegátů byla zřejmá v diskusích, které se pozitivně promítly do celkové kvality konference. Velice nás potěšilo, jak energicky delegáti přispívali do debaty a jak jejich nadšení pokračovalo v další debatě v kuloárech. Doufáme, že naši delegáti získali z konference podobný dojem a zúčastní se i naší příští konference v roce 2020.

Jménem sekretariátu MUN bych chtěla poděkovat Dr. Youngové, paní Rankin, paní Santander, paní Buchanan, panu Baxterovi, Dr. Brownovi, panu Černému a všem zaměstnancům školy za jejich laskavou podporu.

Linda Novobilská,  studentka 6. ročníku

CERGE-EI Projects in Applied Economics for Talented Students/Projekty CERGE-EI v aplikované ekonomii pro talentované studenty

V letošním roce bylo z naší školy nominováno 10 studentů ekonomie, aby se spolu s dalšími studenty z celé Prahy zúčastnili projektů CERGE-EI v aplikované ekonomii pro talentované studenty. Od září do prosince navštěvovali jednou týdně Univerzitu Karlovu a spolupracovali s doktorandy na různých výzkumných projektech. Při závěrečném setkání představily týmy svoji práci a odpovídaly na otázky odborníků a akademiků. Řada našich studentů získala různá ocenění. Program je vynikající příležitostí pro naše studenty 5. ročníku, jak nahlédnout do ekonomie na vysokoškolské úrovni již v době, kdy začínají se studiem programu IB.

Science/Přírodní vědy

Working with dry-ice/Práce se suchým ledem

 

Kryštof Sršeň, Year 4

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry invited ECP student Kryštof Sršeň to attend a full day of work there the 13th of February. Kryštof has been accepted to the @Akademie_ved_CR for a year-long internship, the purpose of which is to prepare and study the protein IGF2 through recombinant methods. This is part of the Otevřená věda programme which accepts a limited number of high-school students each year to participate in cutting-edge research in order to let them experience and learn through real-world science.

Ústav organické chemie a biochemie pozval studenta Anglického gymnázia Kryštofa Sršně, aby se 13. února zúčastnil celodenní praxe. Akademie věd ČR Kryštofa přijala na roční stáž, jejíž cílem je připravit a zkoumat protein IGF2 rekombinantními metodami v rámci programu Otevřená věda, který každoročně přijímá omezený počet středoškolských studentů k účasti na nejmodernějších výzkumech, aby získali praxi v oblasti vědy a z této zkušenosti se učili.

 

Automatic door lock/ Automatický zámek dveří

 

Václav Bašta, Year 5

Blahopřejeme Václavu Baštovi z 5. ročníku k získání  ocenění „Sportovec roku 2018“ ve své kategorii. Tuto cenu udílí Český svaz 

akrobatického rokenrolu.

Swimming competition / Plavecká soutěž

 

 

Graduation Ball/Maturitní ples

2019 Graduation Ball/Maturitní ples 2019

The English College in Prague’s Class of 2019 celebrated their Graduation Ball at the Lucerna Palace on 1 February 2019. It was a splendid night not only for the graduates but also for their families and their teachers! Take a look at the photo galleries and videos from the event.

Maturitní ročník 2019 si užil svůj maturitní ples v Paláci Lucerna dne 1. února. Byl to nádherný večer nejen pro maturující, ale také pro jejich rodiny i jejich učitele! Níže se podívejte na fotogalerii a videa z této akce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural Olympiad/Kulturní olympiáda

Cultural Olympiad/
Kulturní olympiáda

Congratulations to Ignis for another victory in the Cultural Olympiad. The judges all agreed on the exceptionally high standard this year and on how close the competition was. Well done to all involved.

Blahopřejeme koleji Ignis k dalšímu vítězství v Kulturní olympiádě. Porotci se shodli, že letošní úroveň byla velmi vysoká a výsledky velmi těsné.  Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci.

 

 

Every student’s event: The Cultural Olympiad

When I first heard of the Cultural Olympiad I had a very different idea of what it would be. I am a new student at the English College in Prague and at the beginning of the school year, I was so preoccupied with catching up with all of my school work and moving into a new house that I didn’t even consider joining the Cultural Olympiad. Only after I joined the media team of my house (Ignis) and was asked to document the last week before the Olympiad, did I find out what this was all about.

During the last week before the Cultural Olympiad, I observed the amount of practice and dedication that was put into some of these performances and I couldn’t wait to see them on stage. During the last rehearsals before the show, I saw students practicing their dance, discussing last minute changes and getting ready in their costumes. I was recording all of the performances but when the Olympiad began I could barely look down to see what I was recording, as I was so blown away at how every student put so much effort into an event that seemed so insignificant to me at the beginning of the year.

I could see students in the audience cheering for their team and sharing the same feelings of worry, excitement, and happiness as those who were performing. What surprised me the most was how everyone worked so hard to achieve something and how it didn’t matter who you are, what year you are from or what your background is. In the end, all that mattered was to have fun and create something amazing.

Congratulations to all the houses and especially to Ignis for winning the Cultural Olympiad!

Zuzana Rožďalovská, Y4 student

Studentská akce: Kulturní olympiáda

Když jsem poprvé slyšela o Kulturní olympiádě, měla jsem velmi odlišnou představu o tom, co to bude, než jaká byla skutečnost. Jsem novou studentkou na Anglickém gymnáziu a na začátku školního roku jsem byla tak zaneprázdněná tím, abych dohnala učivo a zabydlela se v novém domě, že jsem na účast v Kulturní olympiádě ani nepomyslela. Teprve poté, co jsem vstoupila do mediálního týmu své koleje (Ignis) a byla jsem požádána, abych dokumentovala týden před olympiádou, zjistila jsem, o čem to všechno vlastně je.

Během posledního týdne před akcí jsem pozorovala množství tréninků a odhodlání, které bylo vloženo do příprav některých vystoupení, a nemohla jsem se dočkat, až je uvidím na jevišti. V den akce jsem pozorovala, jak studenti trénují svůj tanec, diskutují o změnách na poslední chvíli a připravují si kostýmy. Nahrávala jsem všechna představení, ale když olympiáda začala, nemohla jsem se vůbec odtrhnout, abych se podívala, co vlastně natáčím. Byla jsem tak unešená tím, jak každý student věnoval úsilí do učinkování v akci, která se mi na začátku roku zdála tak bezvýznamná.

Viděla jsem studenty v publiku, kteří povzbuzovali svůj tým a sdíleli stejné pocity obav, vzrušení a štěstí jako ti, kteří byli na pódiu. Nejvíce mne překvapilo to, jak každý pracoval tvrdě, aby dosáhl úspěchu, a jak nezáleželo na tom, kdo jste, z jakého ročníku jste nebo odkud pocházíte. Ve výsledku záleželo pouze na tom, aby si to všichni užili a vytvořili něco úžasného.

Blahopřeji všem kolejím a především studentům koleje Ignis za to, že Kulturní olympiádu vyhráli!

Zuzana Rožďalovská, studentka 4. ročníku

 

Take a look at short videos from the dance category/Podívejte se na video ukázky z taneční kategorie:

 

Events/Akce

Global Politics/Globální politikla

On Tuesday, the 5th of February,  we welcomed Tais Siqueira and Francisco Casas from the Centre For Human Rights and Democracy as a part of our Global Politics seminar programme.

Francisco spoke about the structure of the Centre and its parent body, the NGO People in Need. Tais spoke about the changes in human rights in Brazil with the arrival of the new president and the peace-building process in Colombia.

The class welcomed the two speakers not only as a part of their IBDP Global Politics course, but also because it was valuable to meet with practitioners in the field of political activism.

Dr. Young, Head of Global Politics

 

Other activities have recently taken place within the Global Politics curriculum as well. On Tuesday, the 12th of February, social analyst Martina Veverková talked to Global Politics students about Social activism in the Czech Republic, while on Thursday, the 14th of February, Dr. Young took the Year 5 Global Politics class for a visit to the Ministry of Foreign Affairs, where they went on a tour of the Ministry premises.

V úterý 5. února jsme přivítali Tais Siqueiru a Francisca Casas z Centra pro lidská práva a demokracii v rámci programu seminářů v předmětu globální politika.

Francisco hovořil o struktuře centra a jeho mateřské společnosti, nevládní organizaci Člověk v tísni. Zatímco Tais mluvila o změnách v oblasti lidských práv v Brazílii s příchodem nového prezidenta a také o procesu budování míru v Kolumbii.

Třída přivítala oba řečníky nejen jako součást studia IB předmětu globální politika, ale také proto, že bylo cenným přínosem setkat se s lidmi z oblasti politického aktivismu.

Dr. Youngová, vedoucí předmětu globální politika

 

V rámci výuky globální politiky se konaly i další akce. V úterý, 12. února, hovořila sociální analytička Martina Veverková se studenty na téma Sociální aktivismus v České republice a ve čtvrtek, 14. února, Dr. Youngová navštívila se studenty 5. ročníku Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde si měli možnost prohlédnout prostory.

Trip to Kafka Museum/Výlet do Muzea Franze Kafky

 

 

Lecture of Dr. Jitka Štollová/Přednáška Dr. Jitky Štollové

On the 9th of January, Dr. Jitka Štollová, a scholar from the University of Cambridge focusing on Medieval and Renaissance English literature, gave a university-style lecture to Year 3 students and others interested. She introduced us to four villains of William Shakespeare (Aaron, Richard III., Macbeth and Iago), whom she used to explain how Shakespeare's mastery of depicting evil evolved. Personally, I was mesmerised by Shakespeare's portrayal of evil; the purest evildoer, Iago from the play Othello, acted solely for the pleasure of evil doing. Then she answered questions from students and staff. The talk was immensely inspirational and triggered a number of thoughts and questions in my head.

Julie Weissová, Y5 student

Devátého ledna nás navštívila Dr. Jitka Štollová, specialistka na středověkou a renesanční anglickou literaturu z Cambridgeské univerzity. Na její přednášku přišli studenti 3. ročníku a další zájemci. Představila nám čtyři padouchy Williama Shakespeara (Aarona, Richarda III., Macbetha a Jaga) a ukázala na nich, jak se Shakespearovo mistrovství ve vyobrazování zla vyvíjelo. Osobně mě zaujala myšlenka, že čisté zlo podle Shakespeara nemá motiv, stejně jako postava Jaga ze hry Othello, která páchala zlé skutky čistě pro potěšení. Nakonec Dr. Štollová zodpověděla otázky studentů a učitelů. Přednáška byla nesmírně inspirující a ponoukla mne k mnohým dalším myšlenkám týkajícím se Shakespeara i podstaty zla.

Julie Weissova, studentka 5. ročníku

Year 1 Skiing trip/Lyžařský výcvik 1. ročníku

Year 1 students attended their traditional skiing trip in Pec pod Sněžkou in late January. Students were trained by skiing instructors and several members of the ECP staff, including the Headmaster and the Senior Deputy Head, took turns visiting the students to spend some time with them on this lovely occasion, which is always marked by a great atmosphere.

 

 

Studenti 1. ročníku se koncem ledna zúčastnili tradičního lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Studenty si vzali na starost vyškolení instruktoři lyžování a několik zaměstnanců školy, včetně ředitele a 1. zástupce ředitele, kteří postupně mladé lyžaře navštívili, aby s nimi pobyli při této skvělé příležitosti, která je vždy doprovázena příjemnou atmosférou.

 

Hamline Choir Visit/Návštěva sboru Hamline Choir

On 15 January 2019, we heard some amazing voices in absolute harmony at ECP thanks to a visit from the fantastic a capella choir from Minnesota’s Hamline University, the alma mater of Mrs Rankin, our Deputy Head Upper School and Teaching & Learning. The choir members spent an afternoon with us, touring the school with our students and participating in Music lessons.

At the end of the day, the multi-member choir ensemble took positions along the school’s stairwell and sang to our students as they exited afternoon classes. The sound that reverberated in the corridor was breathtaking. The choir then assembled in the Gym and sang a wide range of songs from their repertoire, ranging from classics to Queen’s “We Will Rock You”. It was an unforgettable experience to see the Hamline Choir in action. 

 

Dne 15. ledna 2019 jsme u nás ve škole měli možnost slyšet díky návštěvě fantastického sboru a capella z Minnesoty úžasné harmonické hlasy. Sbor funguje při Hamline University, což je alma mater paní Rankin, naší zástupkyně ředitele pro 5. a 6. ročník/Vyučování a učení. Členové sboru s námi strávili odpoledne, naši studenti je provedli po škole a poté se účastnili hodin hudební výchovy.

Na konci dne se členové pěveckého souboru rozmístili po schodišti školy a zazpívali našim studentům, kteří právě odcházeli z výuky. Zvuk, který se rozléhal v chodbě, byl úchvatný. Sbor se pak shromáždil v tělocvičně a zazpíval celou škálu písní ze svého repertoáru, od klasiky až po „We Will Rock You“ od skupiny Queen. Vidět Hamline Choir v akci byl nezapomenutelný zážitek. 

 

 

Theatre Going ECA on New Stage/Divadelní kroužek na Nové scéně

On 24 January, the New Stage of the National Theatre introduced a play Plukovník Švec and our group of qood theatre fans led by our teacher, Mrs. Kulhavá, could not miss it. The play was directed by Jiří Havelka and starred Filip Kaňkovský in the main role of Colonel Švec. He was accompanied by an ensemble of actors and dancers. The performance itself started at 8.00pm, but we had a unique opportunity to listen to the dramaturgical introduction outlining the play from the historical point of view.
The play was relaunched on the occasion of the 100-year anniversary since establishment of the Czechoslovak independent state. The choice of the play was not accidental at all, since the story took place at a time, which was crucial for the rise of an independent Czechoslovak state. The author of the play for the National Theatre Plukovník Švec is the legionnaire Rudolf Medek, and in 1928 it quickly became a success (ten years after the actual events reflected in the play), but also a source of several years of sharp and profound political controversy.

The opinion in the Czechoslovak cultural community on whether Medek makes a hero out of a coward or whether he idealises the Russians, was often publicly discussed in the 1920s and resulted in rewriting the third act by the rioter and writer Viktor Dyk. We would not be able to get all this information if we didn’t have the chance to attend the dramaturgical introduction.
Finally, I must say it was a very successful event and we are looking forward to the next theatre performance!

David Jehlička, Y5 student

Dne 24. ledna Nová scéna Národního divadla uvedla divadelní hru Plukovník Švec a naše skupina příznivců kvalitního divadla vedená paní učitelkou Kulhavou u toho nemohla chybět. Hru režíroval Jiří Havelka a v hlavní roli plukovníka Švece se představil Filip Kaňkovský a harmonicky ho doplňoval sbor herců a tanečníků. Samotné představení začalo v osm hodin večer, avšak naskytla se nám netradiční možnost vyslechnout si dramaturgický úvod, který nastínil hru z dobového kontextu.

Hra byla znovu nastudovaná u příležitosti sta let od založení samostatného Československého státu. Výběr hry nebyl vůbec náhodný, jelikož děj se odehrává v době, která byla pro vznik samostatného Československého státního útvaru naprosto stěžejní. Autorem hry pro Národní divadlo Plukovník Švec je legionář Rudolf Medek, v roce 1928 se z ní okamžitě (deset let po událostech hry) stal divácký hit, ale také zdroj několikaleté ostré, vyhrocené politické polemiky. Názor v československé kulturní obci, zda Medek nedělá ze zbabělce hrdinu, či zda neidealizuje Rusy, byl ve 20. letech veřejně často diskutován a vyústil i do přepsaného třetího dějství, jehož se chopil buřič a literát Viktor Dyk. O všechny tyto informace bychom byli ochuzeni, pokud bychom neměli šanci vyslechnout si dramaturgický úvod.

Závěrem se sluší říci, že se jednalo o velice podařenou akci a již se těšíme na další divadelní představení!

David Jehlička, student 5. ročníku

 

The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně

Imperial College London

During the half-term, a few ECP schoolmates and I received the opportunity to go on a work experience  placement in London; I was in a lab at Imperial College London. The fact that all of us stayed in different parts of London really put into perspective just how massive it is. It was quite difficult to meet, particularly during busy times, and the transport was very unreliable. Rush hour was particularly rough as there would often be queues into the underground from outside, and by the time you got onto the platform 3 or 4 trains would go by until you squeezed into one.

The lab that we were in was interested in disulfide bond formation system in bacteria, which is responsible for covalent linkages between two -SH groups in proteins and its contribution to antibiotic resistance. This meant that we got to try our hand at various processes, such as PCR, gel electrophoresis, DNA replication and inserting specific genes into plasmids.

We also went up to Cambridge on one day where we talked to many Chemistry students - some of them Czech - and explored the department. I really appreciated this trip as I found that it’s the type of environment that I would love to be in in the future.

I thoroughly enjoyed my time during the week as I got to do loads of practical work myself, which was valuable experience for me as it’s very difficult to be allowed access into labs as a high school student, particularly one where we were working with bacteria. I discovered lots about the world of science, including the undesirable realities of it as well as the good. I really enjoyed the work experience trip, and when I say that I learned a lot from it, I mean that genuinely. Before I went on this placement I had a few doubts about my future and whether the path I was paving was the one I truly wanted to pursue. But as a result, I am no longer hesitant and my desire to practice science has cemented itself thanks to my experience at Imperial College London. I would really like to thank Nikol Kaderabkova for hosting me and making the week so wonderful. I couldn’t have enjoyed it more.

Tereza Kejvalová, Y6 student

 

Během podzimních prázdnin jsem spolu s několika dalšími studenty ECP dostala příležitost jet na stáž do Londýna, do laboratoře v Imperial College.

Skutečnost, že každý z nás pobýval v jiné části Londýna potvrdila, jak je toto město obrovské. Bylo proto obtížné se společně setkat, zvláště v rušných hodinách, kdy byla doprava nespolehlivá. Dopravní špička byla obzvláště náročná, protože fronty do metra vedly až ven a když se člověk dostal na nástupiště, tři až čtyři vlaky ujely, než se bylo možné do nějakého vagónu vejít.

Laboratoř, ve které jsme se nacházeli, se zaměřuje na systém vytváření disulfidové vazby v bakteriích, která je zodpovědná za kovalentní vazby mezi dvěma skupinami -SH v proteinech a její přínos pro odolnost vůči antibiotikům. To znamenalo, že jsme si  mohli vyzkoušet různé procesy, jako je PCR, gelová elektroforéza, replikace DNA a vkládání specifických genů do plazmidů.

Také jsme jeden den navštívili Cambridge, kde jsme hovořili s mnoha studenty chemie - někteří z nich byli Češi, a prohlédli jsme si fakultu. Tento výlet jsem velmi ocenila, protože jsem si uvědomila, že je to typ prostředí, ve kterém bych se ráda v budoucnu nacházela.

Celý pobyt jsem si důkladně užívala, protože jsem měla příležitost dělat spoustu praktických věcí, což pro mne byla cenná zkušenost, poněvadž pro středoškoláka je velmi obtížné získat přístup do laboratoří, zvláště pak do těch, kde se pracuje s bakteriemi. Zjistila jsem spoustu věcí o světě vědy, včetně nežádoucích skutečností i toho dobrého. Opravdu jsem si celý pracovní pobyt velmi užila a když říkám, že jsem se toho celkově hodně naučila, myslím to upřímně. Před touto zkušeností jsem měla pár pochybností o své budoucnosti a o tom, zda cesta, na kterou jsem se vydala, je ta správná. Ale nyní již neváhám a moje touha věnovat se praktické vědě se díky zkušenostem získaným na Imperial College v Londýně utvrdila. Ráda bych poděkovala Nikol Kadeřábkové za pohostinnost a za to, že učinila můj pobyt tak báječným. Opravdu jsem si to nemohla užít více.

Tereza Kejvalová, studentka 6. ročníku

London job placement / Stáž v Londýně

In addition to my IB diploma studies at The English College in Prague, I decided that it would be useful to engage in a job placement opportunity in London. My goal beyond the IB Diploma is to expand my knowledge and skills in Economics and Finance; therefore I was looking for something related to these two areas. Finally, I landed in a cooperative London Capital Credit Union, which specialises in providing affordable loans and encourage saving. I was thrilled to be given that opportunity because it was a step towards understanding the environment of the banking industry. I had already gone through placements in economic, trade and law advisory firms, so banking was a yet unexplored area.

 

The placement lasted one week and during this week I tried all the roles available at the LCCU, from client outreach to financial analysis to loan advisory. The leadership and associates of the LCCU were very friendly, helpful and knowledgeable and so I could quickly learn how the process of operations at the LCCU works. They gave me clear guidance on how to complete the tasks I was given as they normally accommodate interns and are used to the process of training new staff.

Attending job placements before university is a great opportunity, as it will give a student a clearer picture of what to expect from a chosen work environment. In my case, it showed me that even though the IB Diploma is a long journey, it has a purpose, as it will finally lead me to a job with a real outcome.

Adam Kubánek, Y6 student

 

Vedle studií programu IB na Anglickém gymnáziu jsem se rozhodl, že by bylo užitečné zapojit se do programu pracovních stáží v Londýně. Po získání diplomu IB je mým cílem rozšířit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie a financí, a proto jsem hledal něco souvisejícího s těmito dvěma oblastmi. Nakonec jsem umístění našel v London Capital Credit Union (LCCU), které se specializuje na poskytování cenově dostupných úvěrů a na podporu úspor. Byl jsem nadšen, že jsem získal tuto příležitost, protože to byl krok kupředu směrem k porozumění prostředí bankovního průmyslu. Již jsem absolvoval stáže v ekonomických, obchodních a právních poradenských firmách, ale bankovnictví bylo pro mne dosud neprobádanou oblastí.

Praxe trvala jeden týden, během něhož jsem si mohl vyzkoušet všechny pozice, které jsou v LCCU k dispozici, včetně oslovování klientů, finanční analýzy a úvěrového poradenství. Vedení a partneři LCCU byli velmi přátelští, nápomocní a znalí, a tak jsem se mohl rychle učit, jak ve společnosti fungují všechny procesy. Dostal jsem jasné pokyny, jak splnit zadané úkoly, protože firma běžně přijímá stážisty a zaměstnanci jsou zvyklí zaškolovat nováčky.

Pobyt v LCCU a absolvování pracovních stáží obecně je před vysokoškolským studiem skvělou příležitostí, protože to studentům poskytne jasnější představu o tom, co očekávat od vybraného pracovního prostředí. V mém případě mi to ukázalo, že i když cesta k získání diplomu IB a na univerzitu je ještě dlouhá, má svůj účel, neboť mě přivede k práci se skutečným výsledkem.

Adam Kubánek, student 6. ročníku

ECP in media/ECP v médiích

Mladá fronta Dnes

ECP has enjoyed notable media exposure in the first six weeks of 2019:

In its supplement „Secondary Schools“, the Mladá Fronta Dnes daily quotes our Headmaster, Dr. Nigel Brown, who talks about The English College in Prague, our entrance exams, our English language preparatory course, the growing number of students, IB studies, university destinations and more (published on 4 January).

 

Anglické gymnázium zaznamenalo v prvních šesti týdnech roku 2019 významnou prezentaci v médiích:

Deník Mladá fronta Dnes přináší v příloze Střední školy několik citací ředitele ECP, Dr. Nigela Browna, o přijímacím řízení, přípravných kurzech anglického jazyka, rostoucím počtu studentů, programu IB, univerzitách, na které studenti směřují, a dalších tématech (vydáno 4. ledna).

 

 

Hospodářské noviny

In its supplement about private schools, the Hospodářské noviny daily talks about ECP as a school of open attitude towards education and the wider world, including quotes from the school’s patrons and alumni (published on 31 January).

Deník Hospodářské noviny přináší ve své příloze o soukromých školách informace o Anglickém gymnáziu jako škole s otevřeným přístupem ke vzdělání a ke světu a uvádí citace patronů školy i absolventů (vydáno 31. ledna).

Devítka

In the February issue of Prague 9 magazine Devítka (02/p.28), you can read how ECP students contributed to the charity supporting seniors @JVnoucata.

V únorovém čísle časopisu Městské části Praha 9 Devítka (02/str.28) si můžete přečíst o tom, jak studenti Anglického gymnázia přispěli na charitu podporující seniory Ježíškova vnoučata (@JVnoucata).

 

 

Outdoor media/Venkovní reklama

The English College in Prague is also presented on a billboard by the D10 motorway when leaving Prague.

Anglické gymnázium se také prezentuje na billboardu podél dálnice D10 na výjezdu z Prahy.

 

 

Charity/Charita

Christmas Fair/Vánoční trhy

 

Program letošních vánočních trhů měl široký záběr, od házení kroužků na sobí růžky až po sladký štrůdl. Tato příjemná akce plná dobrot se stala ještě sladší tím, že získané finanční prostředky poputují na charitu, jako každý rok. V letošním roce se Studentská rada Anglického gymnázia rozhodla darovat výtěžek charitativní organizaci Ježíškova vnoučata.

 

 

The chosen charity project Ježíškova vnoučata/Vybraný charitativní projekt Ježíškova vnoučata:

 

Raising money for Doctors Without Borders (MSF)/Finanční podpora pro Lékaře bez hranic

The MSF has sent the ECP a thank you letter for its efforts to raise money for the needs of this humanitarian organisation.

Lékaři bez hranic zaslali Anglickému gymnáziu děkovný dopis za úsilí, které školní komunita věnuje vybírání finančních prostředků pro potřeby této humanitární organizace.

 

 

The Smile charity/Charitativní projekt Úsměv

Take a look at activities of the Smile charity, which is run by several ECP students, via the link below.

V odkazu níže se podívejte na aktivity charitativního projektu Úsměv, na kterém se podílí několik studentů Anglického gymnázia.

 

ECPN

Nika Kupyrova (2004)

After leaving the ECP in 2004, Nika studied Drawing and Painting for her bachelor’s degree at the Edinburgh College of Art. Since then, she has also gained an MA in TransArts from the University of Applied Arts in Vienna and held over 33 exhibitions around Europe and in America. Nika has won numerous awards and scholarships for her work and you can see her full portfolio on her website.

Her latest exhibition is currently running at the Bonington Atrium in Nottingham, under the auspices of UK Young Artists @ukyoungartists.

 

Nika opustila ECP v roce 2004 a poté studovala kresbu a malbu v bakalářském programu na Edinburgh College of Art. Od té doby získala už také magisterský titul v oboru TransArts z Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Vídni a navíc uspořádala více než 33 výstav po Evropě a Americe. Nika získala za svou práci řadu ocenění a stipendií a celé její portfolio můžete vidět na jejích webových stránkách.

Její nejnovější výstava právě probíhá v Bonington Atriu v Nottinghamu pod záštitou mladých britských umělců @ukyoungartists.

Zdena Gabaľová (2005)

Zdena graduated from the ECP in 2005 and is an Account Manager for the KPC-Group, but it is her passion for an unusual sport that she wants to share with ECP students,  past and present. If you've ever wanted to have a go at American Football, here's your chance. It is not a sport usually associated with women, but Zdena is proof that it is possible for them to play this contact sport even here in Prague. She has issued an open invitation to ECP women over 15 to try it out at a training session with the Prague Harpies. You can find more details here.

We are hoping that Zdena and a few of her team mates will come into school to give a demonstration and to show the girls that physical contact sports are not just for the boys!

Zdena ukončila studia na Anglickém gymnáziu v roce 2005 a nyní pracuje na pozici Account Manager ve společnosti KPC-Group. Se současnými i bývalými studenty ECP by se však chtěla podělit hlavně o své nadšení z neobvyklého sportu. Pokud jste někdy chtěli jít na americký fotbal, máte šanci. Nejde o sport, který je obvykle spojován se ženami, ale Zdena je důkazem toho, že je možné tento kontaktní sport hrát  i zde v Praze. Zdena srdečně zve ženy starší 15ti let z komunity ECP, aby si přišly tento sport vyzkoušet na trénink s týmem Prague Harpies. Více informací naleznete zde.

Doufáme, že Zdena a několik jejích spoluhráček navštíví ECP a předvedou studentkám ukázku toho, že kontaktní sporty nejsou pouze pro chlapce!

Matěj Grödl (2006)

Congratulations and good luck to Matěj, who has recently opened his own law firm here in Prague. After leaving the ECP, he first studied for a BSc in Accounting and Finance at the University of Birmingham, before returning to Charles University where he gained his Mgr in Law. Here is a link to his law firm.

 

Blahopřejeme Matějovi, který v Praze nedávno založil svoji vlastní advokátní kancelář, a přejeme mu hodně štěstí. Poté, co opustil ECP, nejprve studoval bakalářský program v oboru účetnictví a finance na University of Birmingham a poté se vrátil do Prahy na Univerzitu Karlovu, kde získal magisterský titul v oboru právo. Zde je odkaz na jeho firmu.

Barbora Kohoutová (2008)

Looking back at Barbora’s Personal Statement, which she wrote when she was in Year 4, it’s not hard to see how she found herself working for the International Paralympic Committee in Bonn as their Para Ice Hockey Manager.

In it, she said: ”Sport is my life, therefore I would like to study Sport and Exercise Science. However, today for me, it’s not enough to actively take part in a sport, I would like to study the background to it, like sport research, physiology and sport pedagogy, which would bring me closer to achieving my dream, which is to get involved in the professional world of athletes, whether it is research, coaching or working in a worldwide sports organisation.”

Today, Barbora is busy preparing for the Para Winter Sports World Championships, which are taking place in Bratislava from 27 April - 4 May, and her work has taken her around the world. Here she is on the ice in PyeongChang.

 

So we were delighted when she came into school recently to share her story with current students. She passed on some useful advice to Year 5 students:  that they should always listen to their teachers when they suggest how they can improve their work - she made a point of thanking her own teachers for helping her to turn a predicted IB score of 30-32 into a 36 - and also what to consider when choosing a university.  Barbora opted for a city university (Edinburgh) where she studied Applied Sports Science, over the campus university of Loughborough even though Loughborough is widely regarded as ‘the’ UK university for sport, because she didn’t want to be so cut off from the outside world.

 

If you want to know more about Barbora’s career, she has prepared a PowerPoint presentation for students, which is available in the Careers Room in the annex or or electronically here. 

 

 

Podíváme-li se zpět na motivační dopis Barbory, který napsala v době, kdy byla ve 4. ročníku ECP, není těžké pochopit, jak se ocitla v Mezinárodním paralympijském výboru v Bonnu jako manažerka pro Para Ice Hockey.

V dopise napsala: „Sport je můj život, a proto bych chtěla studovat obor sport a cvičení. Už mi však nestačí aktivně sportovat, chtěla bych se učit i o všem, co je se sportem spojené, jako například sportovní výzkum, fyziologie a sportovní pedagogika, což by mě přiblížilo k dosažení mého snu, kterým je zapojit se do profesionálního světa sportovců, ať už jde o výzkum, koučování nebo práci ve světové sportovní organizaci.“

Barbora se nyní podílí na připravách na Mistrovství světa v zimních parasportech, které se bude konat v Bratislavě od 27. dubna do 4. května. Její práce ji už zavedla na různá místa po celém světě. Na fotografii je na ledě v PyeongChangu.

Byli jsme velmi potěšeni, když Barbora nedávno přišla do k nám školy, aby sdílela svůj příběh se současnými studenty. Přinesla studentům 5. ročníku několik užitečných rad. Vyzvala studenty, aby vždy poslouchali své učitele, když jim navrhnou, jak mohou zlepšit svou práci. Podpořila to tím, že poděkovala svým učitelům za to, že jí pomohli zvýšit předpovídaný výsledek v IB z 30-32 bodů na 36 bodů. Studenti si také mají nechat poradit, co vzít v úvahu při výběru univerzity. Barbora dala přednost městské univerzitě (Edinburgh), kde studovala obor Applied Sports Science, před univerzitou v Loughborough, přestože Loughborough je všeobecně považována za klíčovou univerzitu sportu ve Velké Británii. Rozhodla se tak proto, že nechtěla být tak odříznutá od dění venkovního světa.

Chcete-li se dozvědět více o Barbořině kariéře, připravila pro studenty prezentaci v programu PowerPoint, která je k dispozici ve škole a také v elektronické podobě níže.

Eva Vedralová (2013)

Another ECP graduate professional who has established her own practice, this time as a dentist, is Eva Vedralová and she would welcome new patients from the English College community. So if you are looking for a new dentist and would welcome a friendly ECP welcome, contact Eva via the practice’s website:

 

Dalším profesionálem z řad absolventů ECP, který si založil vlastní praxi, tentokrát ve specializaci zubař, je Eva Vedralová. Ráda přivítá nové pacienty z komunity Anglického gymnázia. Takže pokud hledáte nového zubního lékaře a líbilo by se vám vřelé přijetí ve stylu ECP, kontaktujte Evu prostřednictvím výše uvedené internetové stránky její praxe.

Dominika Hasek (2014)

One of ECP’s many talented musicians, Dominika Hasek, who studied at the Leeds College of Music in the UK, has just released a new single, with her band DOMI:

 

 

Jedna z mnoha talentovaných muzikantů Anglického gymnázia, Dominika Hašek, která studovala hudbu na britské Leeds College of Music, právě vydala nový singl se svou kapelou DOMI.

Ruy Okamura (2014)

Those who remember Ruy at the ECP, where he was President of the Student Council in 2012-13, will remember his passion for film.  He has been studying at FAMO in Písek and a few months ago, some of his former schoolmates spent a fascinating few hours in a church in Žižkov as extras in his graduation film, which was premiered last month at Kino Dlabačov in Prague 6. Kukačka tells the story of a young man whose sister was tragically killed in an accident - the church scene was her funeral. Congratulations to Ruy on a very impressive short film that would have not disappointed audiences at the KVIFF.

Ti, kteří si pamatují Ruye z Anglického gymnázia, kde byl v letech 2012-2013 předsedou Studentské rady, si určitě vybaví jeho vášeň pro film. Studoval na FAMO v Písku a před několika měsíci někteří z jeho bývalých spolužáků strávili v kostele na Žižkově fascinujících pár hodin jako komparzisté v jeho absolventského filmu, který byl v lednu v premiéře uveden v Kině Dlabačov na Praze 6. Kukačka vypráví příběh mladého muže, jehož sestra tragicky zahynula při nehodě - zmíněná scéna v kostele byla jejím pohřbem. Blahopřejeme Ruymu k velmi působivému krátkému filmu, který by nezklamal ani publikum na festivalu v Karlových Varech.

Linda Zhengova (2015)

After graduating from the ECP, Linda went on to Leiden University to read International Studies, but we all remember her as a talented photographer. She has just launched a new website   and to celebrate it, she has made a special collection of postcards featuring her work from 2012-2018.

 


Poté, co Linda absolvovala ECP, pokračovala ve studiu mezinárodních vztahů na univerzitě v Leidenu. Všichni ji však máme v paměti jako talentovanou fotografku. Právě spustila své nové webové stránky www.lindazhengova.com a při této příležitosti připravila speciální kolekci pohlednic představující její práci od roku 2012 do roku 2018.

Dmitrij Mordasov (2017)

When Dmitrij Mordasov came into school last month, he had some good advice for students interested in studying Aerospace Engineering or in the Netherlands, based on his own experience at TU Delft. He also prepared a presentation, which is in the Careers Room or available here. 

Když Dmitrij Mordasov přišel minulý měsíc k nám do školy, dal studentům, kteří se zajímají o studium leteckého inženýrství nebo studium v Nizozemsku obecně, cenné rady, a to na základě svých vlastních zkušeností z univerzity TU Delft. Připravil také prezentaci, která je k dispozici u nás ve škole nebo v elektronické podobě výše.

Natálie Nováková (2018)

Natálie, who is reading Europe-Asia Studies at Sciences Po in France, was invited to a reception at the British Embassy last month, as winner of the Young Personality of the Year award. The reception was held to launch a year of celebrations to mark the British Embassy’s 100 years in the Thun Palace. Here she is, with the British Ambassador, Nick Archer, who visited the English College last June.

Natálie received the award for her leadership of the  Úsměv, project, which she established while at the ECP, to help residents of a children’s home in Dolní  Počernice to realise their dreams and live fulfilling lives. She is keen to promote the award and if you know someone who has contributed to the deepening of shared Czech-British values through their involvement in collaborative projects, you can nominate them for the Ambassador’s Award. For more information,  see this link.

 

Natálie, která studuje euroasijská studia na univerzitě Sciences Po ve Francii,  byla minulý měsíc pozvána na recepci Britského velvyslanectví jakožto vítězka ceny Mladá osobnost roku. Recepce se konala u příležitosti zahájení oslav stého výročí založení Britského velvyslanectví v Thunovském paláci. Na fotografii je Natálie s britským velvyslancem Nickem Archerem, který navštívil Anglické gymnázium loni v červnu.

Natálie získala ocenění za vedení svého projektu Úsměv, který založila jako studentka ECP, aby pomohla dětem z dětského domova v Dolních Počernicích realizovat sny a žít naplňující život. Ráda bude toto ocenění nadále podporovat a pokud znáte někoho, kdo přispěl k prohloubení vzájemných česko-britských hodnot prostřednictvím zapojení se do podobných projektů, můžete jej nominovat na Cenu velvyslance. Více informací naleznete v odkazu výše.

Matyáš Pilin (2018)

Matyáš left the ECP in the summer to study Arabic and Politics at Manchester University. He is currently a contender for ECPN’s YouTube frontrunner, with an amazing 187,296 views of his TEDx talk on How to learn languages effectively. Let’s see if we can get it up to 190,000!

 

 

Matyáš ukončil studium na Anglickém gymnáziu loni v létě a nyní se věnuje studiu arabštiny a politických věd na Manchester University. V současné době je kandidátem na nejsledovanějšího absolventa ECP na kanálu YouTube s neuvěřitelnými 187,296 shlédnutími jeho příspěvku z konference TEDx o tom, jak se efektivně učit cizí jazyky. Uvidíme, jestli se nám podaří zvednout sledovanost na 190,000 zobrazení!

ECPN New Year Party/Novoroční party ECPN

The annual ECPN New Year event was held as usual at the Hard Rock Café and over 100 alumni and staff had a great evening, catching up on news from the school. We were delighted that Dr  Brown was able to join us for the first time.

Next year’s party will be on Friday 3 January 2020 so save the date now! It will be a particularly special occasion, not only because it will be the 5th ECPN New Year party but also because 2019-2020 is the English College’s 25th anniversary. We have other events planned to celebrate this special year in the ECP’s history so watch out for more details in the next iNewsletter.

All the photos from the evening are available on the ECPN group page on Facebook here.

Každoroční akce ECPN New Year Party se konala jako obvykle v Hard Rock Café, kde si více než 100 absolventů a zaměstnanců ECP užilo skvělý večer a dozvědělo se o novinkách ve škole. Byli jsme potěšeni, že se k nám mohl poprvé připojit i pan ředitel, Dr. Nigel Brown.

Příští rok se akce bude konat v pátek 3. ledna 2020, tak si, prosím, toto datum zaznamenejte již nyní! Bude to speciální příležitost nejen proto, že setkání bude 5. ročníkem ECPN Party, ale také proto, že školní rok 2019-2020 bude 25. výročím založení Anglického gymnázia. V rámci oslav tohoto významného roku v historii školy plánujeme i další akce, a proto sledujte podrobnosti v příštím vydání tohoto zpravodaje.

Fotografie z akce jsou k dispozici na facebookové stránce skupiny ECPN zde.

 

The ECP Newsletter 
Barbora Kohoutová (2008) Presentation 10.1.2019 (iNewsletter).pdf
TU Delft - Aerospace Engineering (Dmitrij Mordasov 2017) (iNewsletter).pdf