The ECP Newsletter 

13 December 2018
Issue Twelve
HM's message/Slovo ředitele
Events/Akce
Trip to Yale/Návštěva Yaleovy univerzity
Lectures/Přednášky
The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně
Charity/Charita
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

Photo: ECP Head teachers from left to right: Dr. Nigel Brown, Mark Waldron, Simon Marshall, Peter de Voil

HM's message/Slovo ředitele

Photo: ECP Head teachers from left to right: Dr. Nigel Brown, Mark Waldron, Simon Marshall, Peter de Voil

HM's message

Although we are never likely to challenge the “likes” of boy band reunions such as the Backstreet Boys, New Kids on the Block or, for those with a bit more musical pedigree, the Jackson 5, the English College did have its own little comeback of Head teachers in November at the Czech Ambassador’s Residence in Hampstead with alumnus Jan Brunner who works at the Embassy. Garnering over 130 “likes” on Facebook for four middle-aged men with little in the way of musical credibility is quite miraculous. However, the very fact that the previous three Head teachers were sufficiently motivated to travel long distances to share their fond memories of the College is a testament to the value we place on continuity, longevity and constancy - in other words, “the long game”. We came close to having all six Head teachers together but one was ill on the day and the first Head teacher himself was attending a charitable function elsewhere.

A great example of the power of the long game is our steadily growing alumni network. Those alumni reading this will of course know Gina Hearn and her huge passion for and commitment to maintaining the ECP’s sense of community long after graduation. I think it is really important that alumni, when they choose to contact the school and share their successes, find a place that is recognisably similar to the place they studied at. Of course there will be change - even Mr and Mrs Gavriněv will one day in the far future leave - but it is important that it is still recognisably the same at its core. That core is comprised of honouring the values of international-understanding, “giving back” and developing one’s full potential. I think it was David Gwilt - again another figure we associate with the College over many years - who estimated  that in a decade or two there will be alumni of the English College near or at top of most of the private businesses, charities, industrial sectors and government departments in Prague.

I know this might sound a little naive, but coming into Headship, I hadn’t thought about the importance of long-term stability in building confidence with parents. Of course I see it now. Our parents are in for the long haul: a six-year relationship with an institution that can be relied on to be consistent but progressive. The longevity of service of our Governors, our fixed charitable status freeing us from the whimsies of an unsound owner, the delight I experienced when asked to stay on as Head indefinitely, all define our steadfast story. A story that started with the Prague English Grammar School in 1927, continues to this day, and will outlast even those that only walked through the blue doors for the first time this September.

Nigel Brown, ECP Headmaster

Slovo ředitele

I když asi nikdy nepřekonáme počty „lajků“, které získávají srazy kapel, jako jsou Backstreet Boys, New Kids on the Block nebo pro ty s trochu delším hudebním rodokmenem například Jackson 5, Anglické gymnázium v listopadu zažilo svůj vlastní malý sraz ředitelů v rezidenci českého velvyslance v Hampsteadu, i s účastí jednoho z našich absolventů Jana Brunnera, který na velvyslanectví pracuje. Získat něco přes 130 „lajků“ na Facebooku je podle mého názoru zázrak pro čtyři muže ve středním věku s pramalým hudebním kreditem. Ovšem samotná skutečnost, že předchozí tři ředitelé byli dostatečně motivováni k tomu, aby urazili poměrně velkou vzdálenost, setkali se se mnou a sdíleli své vřelé vzpomínky na ECP, je svědectvím toho, jak vysoce hodnotíme kontinuitu, dlouhodobý výhled a stálost. Jinými slovy na naši „dlouhodobou strategii“. Málem se nás sešlo dokonce všech šest ředitelů, ale jeden onemocněl a druhý se v tu dobu účastnil charitativní akce na jiném místě.

Skvělým příkladem síly naší „dlouhodobé strategie“ je neustále rostoucí absolventská síť. Absolventi, kteří čtou tyto řádky, budou samozřejmě znát paní Ginu Hearn a její nadšené odhodlání udržovat smysl pro komunitu ECP ještě dlouho po ukončení jejich studia. Domnívám se, že je opravdu důležité, aby absolventi, když se rozhodli kontaktovat školu a podělit se o své úspěchy, nalezli místo zřetelně podobné škole, kde studovali. Samozřejmě, že se něco změní - dokonce i pan a paní Gavriněvovi jednou v daleké budoucnosti školu opustí - ale je důležité, že jádro je stále ve své podstatě rozpoznatelné. Tímto jádrem je úcta k hodnotám mezinárodního porozumění, „předávání získaných hodnot zpět“ a rozvoj plného potenciálu. Myslím, že to byl David Gwilt - opět další postava, která je se školou spojena mnoho let - kdo odhadoval, že za deset až dvacet let budou absolventi Anglického gymnázia pravděpodobně v nejvyšších pozicích většiny soukromých podniků, charitativních organizací, průmyslových i vládních pracovišť v Praze nebo budou mít k těmto pozicím blízko. Vím, že by to mohlo znít trochu naivně, ale když jsem se stal ředitelem, nenapadlo mě, jak významné pro dlouhodobou stabilitu je budování důvěry s rodiči. Nyní to samozřejmě vidím. Naši rodiče jsou s námi na dlouhou dobu: mají šestiletý vztah s naší institucí a mohou se spolehnout, že jsme konzistentní, ale zároveň i progresivní. Náš neochvějný příběh je definován dlouhodobým působením členů naší správní rady, naším charitativním statutem, který nás osvobozuje od rozmarů případných majitelů, či radostí z toho, že mě správní rada požádala, abych zde působil jako ředitel na dobu neurčitou. Náš příběh, který se zrodil v roce 1927 spolu s Reálným anglickým gymnáziem (Prague English Grammar School), nadále pokračuje a přečká i ty, kteří poprvé prošli modrými dveřmi teprve letos v září.

Nigel Brown, ředitel

Reunion of ECP Headmasters/Setkání ředitelů Anglického gymnázia

 

Events/Akce

Invitation to Open Day/Pozvánka na Den otevřených dveří

 

The English College Graduation Ball 2019/Maturitní ples Anglického gymnázia 2019
 

Friday, February 1, 2019 at 7pm 

pátek. 1. února 2019 od 19 hod.

 

Graduates of The English College in Prague proudly present the Class of 2019 Graduation Ball. Join us on another milestone in our lives as we take you on a journey through our childhoods and the changing world around us in this year's theme of Evolution. We look forward to seeing you soon.
Maturanti Anglického gymnázia v Praze Vám hrdě představují maturitní ples ročníku 2019. Přidejte se k nám při dalším milníku našich životů, kde Vás provedeme cestou od našeho dětství měnícím se světem kolem nás v  rámci letošním tématu Evoluce. Těšíme se brzy na shledanou.

 

ECP Christmas Concert/Vánoční koncert

 

Remembrance Sunday/Den válečných veteránů

 

Lime Tree of Freedom/Lípa svobody

 

ECP Christmas Fair/Vánoční trhy ECP

 

Merry Christmas/Veselé Vánoce

 

Trip to Yale/Návštěva Yaleovy univerzity

ECP students at WSC 2018 in New Haven, Yale/
Studenti ECP na soutěži WSC 2018 v New Haven, Yale
 

In November 10 ECP students travelled to Yale to partake in the World Scholar's Cup - a global academic debating tournament. This was organised as a part of the debating ECA run by Miss Collier. In run up to the event the students practised debating and studied the themes and topics selected for this year's tournament during and outside of the debating ECA. They then excitedly departed from Prague on the 16th arriving into a lovely Airbnb house in New Haven where they would spend the next 5 days. They cooked for themselves with varying degrees of success, kept a good atmosphere and a few of them kept themselves fit by going for morning runs by the beach.
On the 17th the WSC started with the opening ceremony followed by a keynote speech by a Harvard professor on his project, the Hemlock Hospice. The day was rounded out by the “Scavenger Hunt”, an activity in which students got to interact with other debaters from all over the world through engaging activities and casual conversation. This was followed by another speech from a Yale professor on the topic of integrity and morality in business. Over the next three days students then wrote a collaborative essay, took the notorious “Scholar’s Challenge” test and the “Bowl” - a competitive group quiz, watched an impressive debate showcase and attended the Scholar’s Ball where some became more excited about the prospect of meeting other students. They also debated of course, each team from the ECP winning either one or two of their three debates, which given the determination and preparation of the other schools was very respectable. Some attended the talent show and the Cultural Fair and were impressed and entertained by the skills and talent on show along with the foods and other signature features of different cultures that were on display. The whole event was concluded by the closing ceremony during which ECP students received up to 7 medals, as acquired by Linda Novobilská for achievements ranging from essay writing to excellent debating performance and teamwork. The students had a good time at the competition, made new friends, had interesting experiences and were very grateful and excited about the opportunity to visit New York. There they spent two nights and visited the One World Observatory, which has an amazing view of NYC, got a look at the according to many students surprisingly small Statue of Liberty, visited the Czech consulate and the MoMA, tasted a typical Thanksgiving dinner and most importantly, did their shopping. The students then returned to Prague on the 25th having had an interesting experience that advanced them academically, bonded them within the group and brought them a lot of fun and joy.

Ondřej Kozák, Y3 student

 

V listopadu odcestovalo deset studentů ECP na univerzitu Yale, kde se zúčastnili soutěže World Scholar's Cup - celosvětového akademického debatního turnaje - v rámci debatního kroužku ECP, který vede paní Collier. Během přípravy na tuto událost studenti procvičovali diskusi a studovali témata vybraná pro tento ročník turnaje, a to jak během kroužku, tak i mimo něj. Poté se nadšeně vydali z Prahy a 16.11. dorazili do krásného domu v New Haven zajištěného přes Airbnb, kde strávili příštích 5 dní. Vařili si s různými stupni úspěšnosti, udržovali si dobrou náladu a několik z nich pracovalo na své kondici tím, že ráno chodili běhat po pláži. Dne 17.11. proběhlo slavnostní zahájení soutěže WSC. Hlavní proslov pronesl profesor z Harvardu o projektu Hemlock Hospic. Den byl zakončen aktivitou Scavenger Hunt, při které studenti spolupracovali s ostatními debatéry z celého světa prostřednictvím různých aktivit a neformálních rozhovorů. Následoval další projev, tentokrát od profesora z Yale University na téma integrita a morálka v podnikání. V následujících třech dnech studenti napsali společnou esej, podstoupili notoricky známý test Scholar's Challenge a soutěžní skupinový kvíz Bowl, sledovali působivou přehlídku debat a účastnili se soutěžního bálu, kde byli někteří velmi nadšení perspektivou setkání s dalšími studenty. Každý tým ECP vyhrál jednu nebo dvě ze svých tří debat, což je velmi slušný výsledek. Někteří se zúčastnili výstavy talentů a kulturního veletrhu a byli ohromeni a pobaveni předvedenými dovednostmi a talenty, ale také prezentací potravin a dalších charakteristických znaků různých kultur, které byly zastoupeny. Celá akce byla uzavřena závěrečným ceremoniálem, během něhož získali studenti ECP 7 medailí. Linda Novobilská získala ocenění za esej, vynikající debatu a týmovou práci. Studenti si soutěž užili, získali nové přátele, zajímavé zkušenosti a byli velmi vděční a nadšení z příležitosti navštívit New York. Tam strávili dvě noci a navštívili observatoř Jeden svět, která poskytuje úžasný výhled na město, prohlédli si podle mnoha studentů překvapivě malou Sochu svobody, navštívili český konzulát a muzeum MoMA, ochutnali večeři typickou pro Den díkůvzdání a co je nejdůležitější, nakupovali. Studenti se pak 25.11. vrátili do Prahy plni inspirativních zážitků, které je posunuly akademicky, propojily je jako skupinu a přinesly jim spoustu zábavy a radosti.
Ondřej Kozák, student 3. ročníku

Picture: Sebastian Koděra, Y3 student/student 3. ročníku

Lectures/Přednášky

History comes alive/Oživlá historie

 

Studenti Anglického gymnázia minulý týden viděli, jak jejich učebnice dějepisu ožívají. Všichni se učí o hrůzách druhé světové války a navštěvují Terezín, kde nacisté drželi Židy, Romy a „politické“ vězně, z nichž mnozí byli odvezeni do Osvětimi. Celkem bylo do Terezína odesláno více než 150 000 Židů, včetně 15 000 dětí. Jedno z těchto dětí nedávno přišlo k nám do školy. Byla to Doris Grozdanovičová.

ECP welcomed 2009 graduate Michal Barabas/Absolvent z roku 2009 Michal Barabas navštívil ECP!​

 

Stories of injustice/Příběhy bezpráví

Eduard Marek (1917), skaut, člen třetího odboje a politický vězeň, navštívil Anglické gymnázium společně s historičkou Michaelou Tučkovou a promluvil k našim studentům 5. ročníku v rámci výuky českého jazyka.

 

ECP's Lectures and Talks Programme/Cyklus přednášek

Stanislav Lhota, a researcher at the Ústí nad Labem Zoo, who has been working as a primatologist and ecologist in Borneo since 2005, spoke to ECP students about Indonesia's rainforests, palm oil, and our global responsibility.

Stanislav Lhota, výzkumný pracovník v ZOO Ústí nad Labem, který od roku 2005 pracuje jako primatolog a ekolog na Borneu, přednášel studentům ECP o deštných pralesech Indonésie, palmovém oleji a naší globální odpovědnosti.

 

 

ECP's Theme of the Year - The Natural World/Školní téma roku -Příroda

We were delighted that Milan Bednář was able to come into school to speak to students about his work with a start-up in The Hague on the Circular Economy and sustainability in trade and waste management.

Byli jsme potěšeni, že Milan Bednář přišel k nám do školy a pohovořil se studenty o své práci ve „start-up“ společnosti v Haagu na téma cirkulární ekonomika a udržitelnost v oblasti obchodu a odpadového hospodářství.

 

ECP's Head of the Czech Faculty was interviewed for info.cz/
Vedoucí fakulty českého jazyka ECP a analytik mýtů, Josef Švéda, poskytl rozhovor pro info.cz

ECP's Head of the Czech Faculty and myth analyst, Dr. Josef Švéda, was interviewed for info.cz. You can watch via the link how he talks about creation of myths and various examples from history, including how Václav Havel has become a legend. 
Vedoucí fakulty českého jazyka ECP a analytik mýtů, Dr. Josef Švéda, poskytl rozhovor pro info.cz. V odkazu si můžete poslechnout, jak hovoří o  vzniku mýtů a o různých příkladech z historie, včetně toho, jak se Václav Havel stal legendou.

 

 

 

 

 

 

 

 

The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně

London Work Experience Programme/Londýnský program pracovních zkušeností

I am very interested in the legal profession because I was brought up and grew up in this atmosphere: my father and mother, grandmother, great-grandmother, my uncle and an aunt are lawyers. I cannot imagine myself in a different specialty. I like to keep in touch with current legal practice, but mainly my experience was coming from the Ukrainian legal system. That’s why it was very interesting to gain experience in London, the centre of all worldwide companies and businesses. In particular, I was interested in organisations that work towards the protection of human rights all around the world. In London I was lucky: I lived with the very affable and kind Mrs Lewis, who invited me to a cinema to watch the  movie ‘Peterloo’ about the Peterloo Massacre of 1819.

The London Work Experience Programme gave me an amazing chance to work in the EHRAC (European Human Rights Advocacy Centre) and I was warmly welcomed into their team. In the centre, I was allowed to get acquainted with so many human rights' cases from different countries around the globe. Not only was this experience informative for me, but I also got acquainted with many new people, visited a lecture at the Middlesex University about Article 3 of the European Convention on Human Rights and talked to a Doctor of Law. Unfortunately, one week was not enough: the week passed very quickly. To sum up, the London Work Experience Programme was a very interesting experience for me in terms of my future studies at university and my future job. 

Valeriia Kornilova, Y6 student 

 

Mám velký zájem o advokacii, protože jsem byla vychována a vyrůstala v této atmosféře: můj otec a matka, babička, prababička, můj strýc a teta - všichni jsou právníci. Neumím si představit, že bych pracovala v jiném oboru.
Ráda sleduji současnou právní praxí, avšak moje zkušenost převážně pochází z ukrajinského právního systému. Proto bylo velmi zajímavé získat zkušenosti v Londýně, v centru všech světových firem a podniků. Zejména jsem se zajímala o organizace, které pracují v oblasti ochrany lidských práv po celém světě. V Londýně jsem měla štěstí: bydlela jsem u velmi přívětivé a laskavé paní Lewis, která mě pozvala do kina na filmu „Peterloo“ o masakru Peterloo z roku 1819.
Program pracovních zkušeností v Londýně mi poskytl úžasnou možnost pracovat v centru EHRAC (European Human Rights Advocacy Centre), kde mě srdečně přivítali do týmu. V centru jsem se seznámila s mnoha případy v oblasti ochrany lidských práv v různých zemích světa. Tato zkušenost byla nejen informativní, ale také jsem se seznámila s mnoha novými lidmi, navštívila jsem přednášku na Middlesex University o článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech a promluvila jsem si s doktorem práv. Bohužel jeden týden na vše nestačil a utekl velmi rychle. Londýnský program pracovních stáží byl pro mne velmi zajímavou zkušeností z hlediska mých budoucích studií na univerzitě a mé budoucí kariéry.

Valerija Kornilová, studentka 6. ročníku

Imperial College London

It was the last day of my internship in London. I can't say that I wasn't looking forward going home, to be honest, I was getting slightly homesick; however, I still felt a small pinch in my heart when, for the hundredth time that morning, I thought about leaving this week behind me. My host family, a friendly couple, their cats and their house had provided me with a home for that week, and I was grateful that they had created someplace where I wanted to go to in the evenings and didn't want to leave in the mornings.

The commute was much more comfortable than I thought it would be. I was living just a couple of minutes away from the subway station and Imperial College,  where my work placement was, was only two streets away from a station on the same line. As I was walking around the park towards the Flowers building, I recalled the first time I was here. A week; five days. It seems like a short time but let me tell you, if you have a supervisor that looks after you, that goes the extra mile, and, this is mostly true for science, lets you have your little project and do actual hands-on jobs, that one week, those five days,

it can make all the difference.

Standing in the rain with a pink umbrella to shield me from the cold water, I went through what I learned that week. Polymerase chain reaction, protein synthesis, gel electrolysis, inserting genes into plasmids. My supervisor taught me a lot, and I knew that what I learned here, I would not forget. Still, I feel like it wasn't what I brought home with me. Before I left for London, I wasn't completely sold on the idea of devoting my life to science, I wasn't even sure if I wanted to study it in the first place, however, after the placement I have no doubt that this is what I want to do.

Johanka Bahbouhová, Y6 student

Byl poslední den mé stáže v Londýně. Nemohu říci, že jsem se netěšila domů. Abych byla upřímná, už se mi celkem stýskalo; nicméně v srdci jsem cítila malou tíseň, když jsem ráno už po sté přemýšlela o tom, že ten týden skončí. Moje hostitelská rodina, přátelský pár, jejich kočky a jejich dům mi na týden poskytli domov a byla jsem vděčná, že vytvořili místo, kam jsem se chtěla večer vracet a odkud se mi ráno nechtělo odejít.
Doprava byla mnohem pohodlnější, než jsem si myslela, že bude. Bydlela jsem jen pár minut od stanice metra a Imperial College, kde jsem pracovala, byla jen dvě ulice od stanice na stejné trase. Když jsem kráčela kolem parku směrem k budově Flowers building, vzpomněla jsem si na moment, kdy jsem tu byla poprvé. Týden - pět dní. Zdá se, že je to krátká doba, ale máte-li nadřízeného, ​​který se o vás stará, dělá i něco navíc, to platí hlavně o vědě, umožní vám mít svůj malý projekt a provádět skutečné praktické práce, tak jeden týden, těch pět dní, může znamenat mnoho.

Když jsem stála v dešti s růžovým deštníkem, který mě ochránil před studenou vodou, prošla jsem si v duchu to, co jsem se dozvěděla. Polymerázová řetězová reakce, syntéza proteinů, gelová elektrolýza, vložení genů do plazmidů. Můj nadřízený mě toho naučil hodně a věděla jsem, že to, co jsem se zde naučila už nezapomenu. Přesto mám pocit, že to nebylo to hlavní, co jsem si s sebou přivezla domů. Než jsem odjela do Londýna, nebyla jsem úplně přesvědčená myšlenkou věnovat svůj život vědě, nebyla jsem si jistá, jestli tento obor zvolím ke studiu, ale nyní už o tom nepochybuji.

Johanka Bahbouhová, studentka 6. ročníku

 

Johanka’s supervisor was Nikol Kadeřábková, who graduated from the ECP in 2013. Nikol is studying for her PhD in Microbiology at Imperial and we are very grateful to her for arranging two work experience placements, including Johanka’s.

Nikol Kadeřábková, která absolvovala ECP v roce 2013, byla Johančinou vedoucí. Studuje doktorandský program v oboru mikrobiologie v Imperial College a děkujeme jí, že sjednala dvě pracovní stáže (z nichž jedna byla pro Johanku).

Graphic Design/Grafický design

I had a great opportunity for work experience in London during our half-term. Being interested in illustration, it is hard to find a stable work placement, therefore I was given a “package” of different work placements and visits connected to graphic design. Some days I met amazing graphic designers, other days I was behind-the-scenes at the Tate and many more. Funny to say I felt like I was already at college, by myself, where everything was my own responsibility, although I did get a lot of help from my hostess who was really nice and made my stay much more pleasant.

My favourite work was at Faber Faber, the publishing house. Although I wished I could have stayed there longer, it was an unforgettable experience. I was welcomed by two talented book cover designers who were really funny, trendy and friendly. They made me feel relaxed and “equal”. I felt safe to ask them any questions and to share my portfolio. We were talking for an hour or so discussing the graphic design world, our different inspirations, news in the art world etc. I was then given a brief they were also working on to try and experience the job of a real book cover designer. The brief gave me a synopsis of the book and told me what emotions or themes it wanted to convey. With that information I then had to design a book cover. 

The other programmes were also interesting, however some of them didn't turn out the way I expected. So I ended up with some free time that I used to visit many galleries and to explore London. I also took this opportunity to visit Brighton and see the coastline when a short placement fell through.

Although I was challenged at times, I certainly don't regret doing this work experience as any experience is valuable. I didn’t learn a lot of new things about graphics or illustration, which I had hoped for, but I did get to “experience” London for a week and to realise that I hate the rush in the crowded underground, but also love the innovative side of a metropolis. 

Ly Leová, Y6 student

 

Během podzimních prázdnin jsem měla skvělou příležitost zkusit si pracovní praxi v Londýně. Zajímám se o ilustrace a v této oblasti je těžké najít stabilní pracovní místo, proto jsem dostala „balíček“ různých pracovních stáží a návštěv spojených s grafickým designem. Někdy jsem se například setkala s úžasnými grafickými designéry, jindy jsem byla v zákulisí muzea Tate a tak dále. Ačkoli mi byla moje patronka velmi nápomocná, byla opravdu milá a můj pobyt mi velmi zpříjemnila, měla jsem pocit, jako bych už byla na vysoké škole, sama za sebe, kdy je všechno moje vlastní odpovědnost.

Moje nejoblíbenější část praxe byla ve vydavatelství Faber Faber. Byl to nezapomenutelný zážitek a přála jsem si, abych tam mohla zůstat déle. Přivítali mě dva talentovaní designéři obálek knih, kteří byli opravdu zábavní, moderní a přátelští. Cítila jsem se uvolněná a „jim rovna“. Mohla jsem jim bez zábran položit jakékoliv dotazy a podělit se o své portfolio. Zhruba hodinu jsme si povídali o světě grafického designu, o našich různých inspiracích, o novinkách v uměleckém světě apod. Potom jsem dostala krátký pracovní úkol a vyzkoušela jsem si práci skutečného designéra knižních obálek. Stručné zadání mi dalo přehled o knize a o tom, jaké emoce či témata by měla vyjádřit. S použitím těchto informací jsem pak navrhla přebal knihy.
Ostatní programy byly také zajímavé, nicméně některé z nich se nevyvedly tak, jak jsem čekala. Měla jsem tak i nějaký volný čas, který jsem využila k návštěvám mnoha galerií a prozkoumání Londýna. Když jedna z aktivit nedopadla, využila jsem i příležitosti navštívit Brighton a prohlédnout si pobřeží.
Přestože byl můj pracovní týden chvílemi náročný, rozhodně nelituji účasti v tomto programu, protože každá zkušenost je cenná. Nenaučila jsem se tolik nových věcí o grafice a ilustraci, kolik jsem doufala, ale mohla jsem na týden „zažít“ Londýn. Uvědomila jsem si, že nemám ráda shon v přeplněném metru, ale zároveň miluji inovativní styl této metropole.

Ly Leová, studentka 6. ročníku

 

Charity/Charita

This year’s ECP Poppy Appeal for the Royal British Legion was the most successful ever!/Letošní sbírka ECP  pro královskou britskou legii byla nejúspěšnější v historii!

 

ECP Christmas Fair/Vánoční trhy ECP

The Student Council has chosen to donate funds raised at its 2018 Christmas Fair to the charity Ježíškova vnoučata, which supports residents of homes for the elderly. 

Studentská rada rozhodla, že finanční prostředky vybrané na letošních Vánočních trzích školy budou poskytnuty charitativní organizaci Ježíškova vnoučata.

 

 

 

The Smile Concert/Koncert projektu Úsměv

Thank you all for coming and enjoying the SMILE concert with us!!! Together we were able to raise over 5,000 czk, which will be used to buy Christmas gifts for children from the children's home in Dolní Počernice. 
Děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi příjemnou atmosféru koncertu Úsměv!!! Společně jsme dali dohromady více než 5 000 Kč, které půjdou na koupi dárků pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích. 

 

Christmas Collection/Vánoční sbírka

 

Donate old clothes/Věnujte obnošené oblečení

 

ECPN

ECPN New Year Party/Novoroční večírek ECPN

To all ECP alumni and former members of staff - it's nearly Christmas! And that means it's time to start planning your trips back to Prague for the festive season. So you'll want to know that we've booked the fourth English College in Prague Network (ECPN) New Year party on Friday 4 January 2019, at the Hard Rock Café.

 

You can sign up via the ECPN group page on Facebook. And in response to demand from graduates, our new ECP mugs will be on sale there!

Jsou tu opět Vánoce a všichni absolventi ECP a bývalí zaměstnanci plánují cestu do Prahy na svátky! Určitě vás tedy bude zajímat, že jsme na pátek 4. ledna 2019 zarezervovali prostory již pro v pořadí čtvrté setkání absolventů a přátel ECP (ECPN) v Hard Rock Café.
Svoji účast můžete potvrdit přes stránku skupiny ECPN na Facebooku. A v reakci na poptávku absolventů budou v prodeji i naše nové hrnečky s logem ECP!

Petra Freddi (neé Nováková, 1999)

It was fun playing models for Forbes with my friends Jana Sehnalova and Marketa Dvorak. We are proud to be included in the Forbes November issue featuring successful Czech women. Reflecting on the journey travelled from Wall Street and the City of London to the tropical island of Singapore we now call home. Entitled “Svetobeznice (Globetrotters)” it talks about our sense of identity, lessons learnt and what led us to where we are now. For now, it is only available in Czech on the newstands. I hope you can grab a copy and use Google translate to make sense of it.

Photo credit: Andrea Galkova

 

Bylo zábavné hrát si na modelky při focení pro časopis Forbes spolu s mými přítelkyněmi Janou Sehnalovou a Marketou Dvorak. Jsme hrdé na to, že jsme součástí listopadového vydání Forbes zaměřeného na úspěšné české ženy. Zamýšlíme se nad cestou z Wall Street a z centra Londýna na tropický ostrov Singapur, který nyní nazýváme domovem.
Pod názvem „Světoběžnice (Globetrotters)“ článek hovoří o našem smyslu pro identitu, o ponaučení a o tom, co nás zavedlo tam, kde jsme teď. Zatím je článek k dispozici pouze v češtině na novinových stáncích. Doufám, že si můžete jeden výtisk opatřit a neumíte-li česky, k porozumění použít translátor na Googlu.

Daniel Connell (2000)

Daniel, who is married to 1999 graduate, Elena Čáslavová, has been celebrating his recent Global Deloitte Legal Leadership award for Transformation. 

After graduating from the ECP, he went to Lancaster University to study Economics and International Relations. From Lancaster, Daniel joined Ernst & Young’s Graduate programme. Following a stint with TMF Group, he re-joined EY as a Director before being recruited by Deloitte UK as a Partner in 2016.
Daniel is one of several ECP alumni who work for Deloitte, both in London and the Czech Republic, and the College has good ties with the company. They support our Prague Work Experience Programme and a number of current students have benefited from internships with them.

Daniel, který je ženatý s absolventkou ECP z roku 1999 Elenou Čáslavovou, oslavuje nedávné získání ocenění Global Deloitte Legal Leadership za transformaci.
Po absolvování ECP studoval ekonomii a mezinárodní vztahy na Lancaster University. Poté se zapojil do absolventského programu poradenské společnosti Ernst & Young. Po krátkém pracovním působení ve skupině TMF Group se znovu vrátil do EY jako vedoucí a následně byl v roce 2016 přijat do společnosti Deloitte UK jako partner.
Daniel je jedním z několika absolventů ECP, kteří pracují pro společnost Deloitte, ať už v Londýně nebo v České republice. Anglické gymnázium má s touto společností dobré vztahy. Deloitte podporuje náš program pracovních stáží a několik současných studentů už mělo příležitost zde praxi absolvovat.

Eva Indruchová (2002)

Eva is now Head of the International Department of the Czech Bar Association and Head of Permanent Representation of the Czech Bar in Brussels. You can see her in the CCBE Newsletter celebrating the Association’s 10th anniversary. After leaving the English College, Eva’s first degree was in Law and Jurisprudence, followed by a JUDr in Law, from Charles University. There followed an LLM Eur in the Law of European Integration from Technische Universitat, Dresden and finally, a PhD in Law. As well as her work with the Czech Bar Association, Eva is also an elected member of the Executive Committee of the International Association of Young Lawyers.

Eva je nyní vedoucí mezinárodního oddělení České advokátní komory a vedoucí stálého zastoupení České advokátní komory v Bruselu. Můžete ji vidět v informačním bulletinu asociace CCBE, jež oslavuje desáté výročí sdružení.

Po absolvování Anglického gymnázia Eva získala titul v oboru práv a právní vědy, následovaný titulem JUDr. z Univerzity Karlovy. Dále obdržela titul LLM Eur v oboru právo Evropské integrace na Technische Universitat v Drážďanech a nakonec právnický doktorát. Kromě práce pro Českou advokátní komoru je Eva rovněž zvolenou členkou výkonného výboru Mezinárodní asociace mladých právníků.

Adéla Schicker (2004)

Adéla has joined the growing ranks of authors amongst ECP graduates with her book, co-written with Peter Ludwig, called The End of Procrastination: How to Stop Postponing and live a Fulfilled Life,

and with more than 100,000 copies sold, it’s probably the self-help book we all need in our Christmas stocking! Good to hear that Mr Hubbell has ordered a copy for the ECP library.

The book is available on Amazon.

Adéla se přidala k celé řadě autorů mezi absolventy ECP díky své knize, kterou napsala společně s Peterem Ludwigem pod názvem Konec otálení: jak zastavit odkládání a žít plnohodnotný život. S počtem více než 100 000 prodaných kusů je to svépomocná kniha, kterou pravděpodobně všichni potřebujeme pod vánočním stromečkem! Je dobře, že pan Hubbell již objednal výtisk pro knihovnu ECP. Kniha je k dispozici na Amazonu.

Natálie Vlková (2008)

In the last issue of the iNewsletter, we heard from 2008 graduate, Natálie Vlková, who is a dental hygienist in London, and who went to Uganda to volunteer with Dentalaid. Here, Natálie reflects on the trip and shares some of her memories of how she helped make a difference.

 

Picture: Little one: “Can I hold your hand?” Me: “Of course you can”! /Malý chlapec: „Může vás držet za ruku?“ Já: „Samozřejmě, že můžeš“!

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme se dočetli o absolventce Natálii Vlkové (20008), která pracuje jako zubní hygienistka v Londýně a která odešla do Ugandy, aby zde pracovala jako dobrovolnice pro Dentalaid. Nyní Natálie píše více o své zkušenosti a sdílí vzpomínky na to, jak zde přispěla k výraznému zlepšení.

Picture: Cooperation with Uganda´s dentists/Spolupráce se zubaři v Ugandě

I graduated from the ECP in 2008. After school, I studied Dental Hygiene at the Third Faculty of Medicine of Charles University, finishing the course in 2012. After four years as a dental hygienist in private practice in the Czech Republic, I decided to increase my knowledge and skills and moved to London. Here, during a visit to a dental fair, I met the charity organisation Dentaid. Immediately, I thought that what they as a charity provide was amazing and got excited about the idea that I could be part of it! I could use my skills as a dental hygienist and help people in poor and remote communities. So in September this year, I joined eight other dental professionals from the UK and took my skills and 60 kilos of dental supplies to Uganda. I found it a challenging and unforgettable experience.

Dentaid is a worthwhile charity that works to improve the dental health of those who do not have access to the health care that we are so privileged to have. It sends volunteer dental professionals and dental equipment and supplies to support the work of dentists in poor and remote communities. Dental volunteers have to raise money for the trip to cover the cost of the accommodation, flight tickets, travel in Uganda, food and dental supplies. I was very lucky and had huge support from my boss, patients who donated lots of money and my friends from the ECP, who were also very generous. 

We worked wherever we could: orphanages, a children’s prison, schools, churches… People would come from far and wide to see us. Every day we popped up our clinic in a different place. Our main aim was to provide basic pain relief and education. The need was great in the rural areas we travelled to. One old gentleman walked 25 kilometres from Rwanda to Uganda to attend our clinic. The conditions where we worked were unpredictable and completely different from what I am used to. I swapped a modern London clinic for a ‘pop up’ chair and a head torch.

Daily, we saw at least 100 patients and there were days when we saw 200. In 12 days we treated 1777 people,  did 820 extractions, 194 fillings and 521 fluoride varnish applications! We also gave out 621 toothbrushes and 734 tubes of toothpaste. We tried to keep UK hygiene standards. The level of HIV in the Uganda is high. 1.3 million live people with HIV so the most important thing was the safety of our patients and of us.

We often worked with Ugandan dentists who would come and spend a day with us. It was a good opportunity to share our knowledge and expertise in order to help improve their practice, as some of their knowledge and methods are less advanced. On the other hand, we learned a lot from them too, such as treating children and working with limited tools. 

I think helping others, especially those who do not have the privileges that we all have in the Czech Republic and in the UK, is essential. We can’t choose where or to whom we are born. 

I also found people in Uganda extremely welcoming and happy, even though that they had much less than we do and that they were aware of true values such as family, love and friendship. We can all learn from them. After this experience, I see my concerns at work and in my private life very differently. When I feel upset now I always know that it could be much worse. Now I know how great the NHS is in the UK and veřejného zdravotnictví in the Czech Republic. We cannot imagine what luxury we have. 

I am very happy and honoured to be able to work with the Dentaid charity and to help improve the lives of even a few other people in my small way and I would like to take this opportunity to thank my fellow ECP graduates, Eva Dvořáková, Markéta Nosálová, Petr Fiman, Jakub Kohout, Petr Tomiček and Martin and Kateřina Vlkovi for their kind support!

Picture: Educating the children/Vzdělávání dětí

Anglické gymnázium jsem absolvovala v roce 2008. Poté jsem studovala zubní hygienu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem studium ukončila v roce 2012. Po čtyřech letech praxe jako soukromý zubní hygienista v České republice jsem se rozhodla zvýšit své znalosti a dovednosti a přestěhovala jsem se do Londýna. Při návštěvě zubařského veletrhu jsem se zde setkala s charitativní organizací Dentaid. Okamžitě jsem si pomyslela, že to, co poskytují jako dobročinná organizace, je úžasné a nadchlo mě, že bych toho mohla být součástí! Mohla bych využít své dovednosti jako dentální hygienista a pomáhat lidem v chudých a vzdálených oblastech. Letos v září jsem se tedy přidala k osmi dalším zubním profesionálům z Velké Británie a vzala jsem s sebou do Ugandy své dovednosti a 60 kilogramů zubařských potřeb. Byl to náročný a nezapomenutelný zážitek. 

Dentaid je charitativní organizace, která přispívá ke zlepšení dentálního zdraví těch, kteří nemají přístup ke zdravotní péči, jež máme to štěstí využívat my. Organizace posílá dobrovolníky -  zubní odborníky, vybavení a zásoby na podporu práce zubních lékařů v chudých a vzdálených komunitách. Zubní dobrovolníci musí získat peníze na cestu, aby pokryli náklady na ubytování, letenky, cestování po Ugandě, potraviny a dentální zásoby. Měla jsem velké štěstí a obrovskou podporu od svého nadřízeného, od pacientů, kteří na tuto cestu darovali značné finanční prostředky i od mých přátel z ECP, kteří byli také velmi štědří.

Pracovali jsme všude tam, kde jsme mohli: sirotčince, dětská vězení, školy, kostely ... Lidé za námi přicházeli z daleka. Každý den jsme s naší klinikou byli na jiném místě. Naším hlavním cílem bylo poskytnout základní úlevu od bolesti a informovanost. Velká pomoc byla potřeba ve venkovských oblastech, do kterých jsme cestovali. Jeden starý pán šel pěšky 25 km z Rwandy do Ugandy, aby mohl navštívit naši kliniku. Podmínky, ve kterých jsme pracovali, byly nepředvídatelné a zcela odlišné od toho, na co jsem zvyklá. Vyměnila jsem moderní londýnskou kliniku za skládací židli a čelovku. Denně jsme měli nejméně 100 pacientů a byly i dny, kdy jich přišlo 200. Za 12 dní jsme ošetřili 1777 lidí, provedli 820 extrakcí, 194 výplní a 521 aplikací fluoridových laků! Rozdali jsme také 621 zubních kartáčků a 734 tub zubní pasty. Snažili jsme se dodržovat hygienické normy Spojeného království. Rozšíření HIV je v Ugandě vysoké. Žije zde 1,3 milionu lidí s HIV, takže nejdůležitější byla bezpečnost našich pacientů i naše.

Často jsme spolupracovali s ugandskými zubními lékaři, kteří přišli, aby s námi strávili den. Byla to dobrá příležitost sdílet naše zkušenosti a odborné znalosti s cílem pomoci zlepšit jejich praxi, protože některé jejich znalosti a metody jsou méně pokročilé. Na druhou stranu jsme se od nich také hodně naučili, například o léčbě dětí a o práci s omezeným vybavením. Domnívám se, že pomoc ostatním, zvláště těm, kteří nemají takové možnosti, jako máme my v České republice a Velké Británii, je zásadní. Nemůžeme si vybrat, kde nebo komu se narodíme. Také jsem v Ugandě našla extrémně ochotné a šťastné lidi, přestože toho měli mnohem méně, než my, byli si vědomi skutečných hodnot, jako je rodina, láska a přátelství. Můžeme se od nich učit. Po této zkušenosti vnímám své starosti v práci a v soukromém životě velmi odlišně. Když se teď cítím někdy naštvaně, vím, že by to mohlo být mnohem horší. Teď už rozumím tomu, jak skvělá je zdravotní péče (NHS) ve Velké Británii a veřejném zdravotnictví v České republice. Vůbec netušíme, jaký je to luxus. Jsem velmi ráda a poctěna, že mohu pracovat s charitou Dentaid a pomáhat tak zlepšit život alespoň několika dalším lidem. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala svým kolegům - absolventům ECP, Evě Dvořákové, Markétě Nosálové, Petrovi Fimanovi, Jakubovi Kohoutovi, Petrovi Tomíčkovi a Martinovi a Kateřině Vlkovým za jejich laskavou podporu!

Picture: In most of Uganda´s cities lots of people speak English, which is the official language. But outside of the cities, in rural villages, most people speak their local language. In Uganda, there are 47 different languages. So because of this, I needed an interpreter. Justine started with simple translations but because of the shortage of dental staff, I slowly taught her how to assist me at the dental chair. Now she is fully qualified dental nurse :)! I hope that this experience has brought light into her life. Justine lost her husband to HIV 8 years ago.

Ve většině měst Ugandy se používá převážně angličtina, což je oficiální jazyk. Ale mimo města, ve vesnicích, většina lidí mluví svým místním jazykem. V Ugandě existuje 47 různých jazyků. Proto jsem potřebovala tlumočníka. Justine začala s jednoduchými překlady, ale kvůli nedostatku stomatologického personálu jsem ji pomalu učila, jak mi pomáhat i na stomatologickém křesle. Nyní je to už plně kvalifikovaná zubní sestra:)! Doufám, že tato zkušenost přinesla do jejího života nové světlo. Justine ztratila svého manžela před 8 lety, kdy zemřel na HIV.

Anna Ledvinka (2011)

Anna left the English College for Cardiff University in 2011, from where she graduated with a joint honours degree in Law with French. She followed this up with an LLM in International Law and Security from Manchester University and a legal practice course at the University of Law in Guildford. She has been working as a legal adviser at the East Manchester Advice Centre, but in September, she moved to Brussels to become a Blue Book Trainee at the European Commission. This is a great opportunity and she will be working in the Cabinet of Věra Jourová, in the area of Justice, Consumers and Equality.

Po ukončení studia na Anglickém gymnáziu v roce 2011 Anna odešla na Cardiff University, kde obdržela diplom s vyznamenáním v oborech právo a francouzština. Poté získala titul LLM v mezinárodním právu a bezpečnosti na Manchester University a absolvovala kurz právnické praxe na University of Law v Guildfordu. Anna pracovala jako právní poradkyně v East Manchester Advisory Centre, ale v září se přestěhovala do Bruselu, kde se stala stážistkou v rámci modré knihy Evropské komise. Je to skvělá příležitost, Anna zde bude pracovat v kabinetu Věry Jourové v oblasti spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti.

Matěj Páleník (2015)

After graduating from the English College, Matěj went on to King’s College, London and now, with a First Class Honours degree in War Studies under his belt, he is working on his Master’s degree in Public Policy at Science Po in France. In keeping with the subject - the history of technological revolutions - Matěj is asking for our help with his latest assignment. Not only is it a fascinating read, but his grade depends on the number of people who read it. So he would be very grateful if you could spare ten minutes to read it here. 

Matěj has also been gaining valuable practical experience, working as an intern in the office of the Slovak President, Andrej Kiska, which has involved preparing foreign policy briefs for overseas visits, and with the star of the American mid-term elections, Alexandria Ocasio-Cortez who, at 29, has just been elected as the youngest ever member of Congress.

Poté, co Matěj absolvoval Anglické gymnázium, nastoupil na King's College v Londýně, kde získal diplom s vyznamenáním v oboru válečná studia. Nyní studuje magisterský program v oboru Public Policy na univerzitě Science Po ve Francii. V souladu s tématem historie technologických revolucí Matěj žádá o naši pomoc s jeho nejnovějším úkolem. Nejen, že jde o fascinující článek, ale jeho hodnocení závisí na počtu lidí, kteří si jej přečtou. Matěj by byl velmi vděčný, kdybyste mohli věnovat deset minut četbě jeho práce na tomto odkazu.
Matěj také získal cenné praktické zkušenosti jako internista v kanceláři prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky, kde se podílel na přípravě zahraničněpolitických svazků pro zámořské návštěvy a s hvězdou amerických voleb do Kongresu Alexandrií Ocasio-Cortez, která byla právě, ve věku 29 let,  zvolena nejmladší členkou Kongresu.

Lunch at the Residency for the Richard Holme Memorial Society/Oběd v rezidenci Richard Holme Memorial Society

As its name suggests, the Richard Holme Memorial Society, the RHMS, was set up to commemorate Lord Holme of Cheltenham, the first Chairman of the Governors, who died in 2008. He left a significant bequest to the English College Foundation in his will and, following his example, the RHMS has steadily attracted a body of friends who also want to ensure the financial health of the English College in the long-term through donations in their name when they die. Their number has now grown to twenty, all people associated with the founding or the early years of the English College. 

Making a will is not something you think of when you are young and at the start of your career, but it is a thought that crops up later, when you have made your way in the world and begin to think seriously about the balance of advantage and responsibility in your life. Those at a recent RHMS lunch in London at the Residency of the Czech Ambassador, hosted by his wife Sabrina Seckova and organised by Jan Brunner, an ECP alumnus now deputy head of mission at the Embassy, brought many years of experience to the table. Three previous headmasters were there – Peter de Voil, Mark Waldron and Simon Marshall – as was the present Headmaster, Nigel Brown. So was the Chairman of Governors, Ann Lewis, and the Chairman of ECF, Elizabeth Cooke, along with several members of the RHMS, and messages of support were sent by the first and second headmasters of the College, Hubert Ward and Albert Hudspeth.

This informal gathering agreed that, when the English College celebrates its 25th anniversary next year, RHMS could usefully be opened to successful alumni now approaching mid-career. Together with those of the existing members, their legacies to ECF on behalf of ECP will over time - which all concerned hope and trust will be many years away – make a major difference to the educational experience of future generations of students at the English College.

Dr Martyn Bond, The English College Foundation

 

Jak už naznačuje název, společnost Richard Holme Memorial Society (RHMS) byla založena na počest Lorda Holma z Cheltenhamu, prvního předsedy správní rady ECP, který zemřel v roce 2008. Ve své poslední vůli Lord Holme odkázal Nadaci Anglického gymnázia (ECF) významnou částku a jeho příkladu díky RHMS následuje i skupina přátel, kteří také chtějí zajistit dlouhodobé finanční zdraví Anglického gymnázia prostřednictvím darů zahrnutých do poslední vůle. Jejich počet se nyní rozrostl na dvacet a všichni tito lidé jsou spojeni se založením nebo počátky Anglického gymnázia.
Sepsání poslední vůle není něco, o čem lidé přemýšlí, když jsou mladí a na začátku své kariéry. Je to myšlenka, která přichází později, když si najdou své místo ve světě a začnou vážně bilancovat o výhodách a odpovědnosti ve svém životě. Ti, kteří se sešli na nedávném obědě RHMS v Londýně v rezidenci českého velvyslance, který hostila manželka pana velvyslance Sabrina Sečková a který uspořádal Jan Brunner, absolvent ECP a náměstek vedoucího mise na velvyslanectví, přinesli mnoho let zkušenosti. Účastnili se tři bývalí ředitelé - Peter de Voil, Mark Waldron a Simon Marshall - i současný ředitel Nigel Brown. Dále se zúčastnili předsedkyně správní rady Ann Lewis a předsedkyně nadace ECF Elizabeth Cooke spolu s několika členy RHMS. Svoji podporu písemně vyjádřili první a druhý ředitel ECP - Hubert Ward a Albert Hudspeth.
Na tomto neformálním setkání bylo odsouhlaseno, že jakmile Anglické gymnázium příští rok oslaví 25. výročí založení, mohla by se společnost RHMS otevřít úspěšným absolventům, kteří tou dobou budou uprostřed své kariéry. Stejně jako v případě stávajících členů bude jejich odkaz vůči ECP prostřednictvím nadace ECF mít postupem času, a všichni zúčastnění věří, že tomu tak bude po mnoho dalších let, obrovský vliv na vzdělávání budoucích generací studentů Anglického gymnázia.

Dr. Martyn Bond, Nadace Anglického gymnázia (ECF)

Czechoslovakia’s Secret Cambridge Students/Tajní českoslovenští studenti univerzity v Cambridge

ECP Governor, Dr Barbara Day, was on Radio Praha recently to talk about the clandestine underground lectures that took place in Prague during the 1980s. She returned to Cambridge University in October for the unveiling of a plaque to recognise the contribution of its lecturers to the movement, including the UK philosopher, Sir Roger Scruton. As Secretary of the Jan Hus Foundation, Dr Day helped to enable Czech and Slovak students, who were denied the opportunity of studying at university by the communist regime, to study for a Cambridge University degree.

Členka správní rady ECP, Dr. Barbara Day, nedávno poskytla rozhovor Radiu Praha o tajných undergroundových přednáškách, které se konaly v Praze v osmdesátých letech minulého století. V říjnu se vrátila na Cambridge University, aby tam odhalila plaketu na poctu přínosu přednášejících pro toto hnutí, včetně britského filozofa Sira Rogera Scrutona. Jako sekretářka Nadace Jana Husa pomáhala Dr. Day českým a slovenským studentům, kterým bylo v době komunistického režimu odepřeno studium na vysoké škole, aby mohli studovat na univerzitě v Cambridge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ECP Newsletter