The ECP Newsletter 

20 December 2017
Issue Six
HM's message/Slovo ředitele
Christmas at ECP/Vánoce v ECP
Successes/Úspěchy 
News Roundup/Souhrn zpráv
Student activities/Studentské aktivity
Charity/Charita 
The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně
ECPN
Future events/Chystáme
ECP
283 893 113
Sokolovská 320, Praha 9, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

I have recently seen a wonderful internet article about the Chinese Bamboo tree. As with all things from the internet (as we repeatedly teach our students) they should be treated with caution but, as it's Christmas, I’m going to throw caution to the wind and assume it’s completely 100% true. The basic idea is that a young bamboo plant lives out the first four years of its life without any visible signs of growth above the soil, despite being tended with great care and patience. Then, in the fifth year, there is a explosion of life and it grows 25m in just six weeks. What a metaphor for life! I love this idea of an explosion of success, an explosion of growth. In our students' education, I would hope, unlike the bamboo metaphor, we do see some activity in the first four years of our students' lives at school, but in the fifth year, their first IB year, suddenly they soar, they grow, they can see further and … that is a Christmas present worth waiting for!

Our school mission remains to serve mainly young Czech people. The exact words from our mission statement are to provide an education for “young people in Prague, primarily of Czech origin, which is second to none academically”. While many of our students transfer to our school from other international schools as they reach their teenage years, I am very conscious that the barriers (both real and perceived) to this transition can be more significant for students making the transition from a Czech gymnázium. One of the more significant barriers is, of course, sufficient fluency and confidence in English. While we do support some individual students out of lessons with their English, we want to do more to keep the uniquely English and Czech feel to our school. So I’m delighted that we are now offering exam preparation English Language. We’ll start this series of eight late afternoon lessons on 25th January, which is the date of our next Open Day. If you are reading this letter as a prospective parent or indeed a parent with a second son or daughter hoping to join us, please do consider them.
Dr. Nigel Brown, Headmaster

 

Slovo ředitele

Nedávno jsem na internetu četl skvělý článek o čínském bambusu. Stejně jako u všech informací z internetu (a učíme to i naše studenty) jsem i tuto informaci bral s rezervou, ale protože jsou Vánoce, nebudu tak opatrný a budu předpokládat, že je to zcela pravdivé. Základní myšlenka spočívá v tom, že mladá rostlina bambusu žije v prvních čtyřech letech bez viditelných příznaků růstu nad zemí, přestože je o ni dobře pečováno. Poté v pátém roce dochází k rozmachu života a za pouhých šest týdnů bambus vyroste do výše 25m. Jaká skvělá metafora pro život! Velmi se mi líbí myšlenka rozmachu úspěchu a růstu. Věřím, že na rozdíl od této metafory vidíme při vzdělávání našich studentův prvních čtyřech letech studia na naší škole určitou aktivitu, avšak v pátém roce, což je první ročník programu IB, studenti náhle vyrostou, vyzrají, vidí dále a ... to je ten pravý vánoční dárek, na který stojí za to si počkat!

Naším posláním zůstává pracovat hlavně s mladými lidmi z České republiky. Přesná citace našeho poslání uvádí: „poskytovat nejkvalitnější akademické vzdělání mladým lidem v Praze, převážně českého původu". Zatímco mnozí z našich studentů k nám v odpovídajícím věku přicházejí z jiných mezinárodních škol, jsem si vědom toho, že pro studenty, kteří přicházejí z českých gymnázií, mohou být překážky (jak reálné, tak vnímané) tohoto přesunu poněkud výraznější. Jednou z významnějších překážek je samozřejmě dostatečná znalost angličtiny a její plynulé používání. Některé studenty ve výuce angličtiny podporujeme individuálně, chceme ale dělat ještě více, abychom uchovali jedinečný charakter naší česko-britské školy. Jsem tedy potěšen, že nyní nabízíme přípravný kurz na přijímací zkoušky z anglického jazyka. Tuto sérii osmi odpoledních lekcí začínáme 25. ledna, což je zároveň i termín našeho dalšího Dne otevřených dveří. Jsou-li mezi Vámi, kteří tento dopis čtete, rodiče zájemců o studium nebo rodiče, kteří uvažují o studiu v ECP pro dalšího sourozence, můžete tuto naši novou nabídku využít.

Dr. Nigel Brown, ředitel

 

Photo: Christmas Fair decoration

Christmas at ECP/Vánoce v ECP

Photo: Christmas Fair decoration

ECP celebrated the start of December with the Annual Christmas Fair

The Student Council successfully organised a wonderful event - the Christmas Fair - which took place symbolically on 1st December at the English College in Prague. This event is a long-established tradition in the school and undeniably belongs to the beginning of the Christmas season. The Student Council, led by Martin Vladyka (Student Council President) together with the help of Kyle Herda (leader of Student Council events) organised wonderful Christmas music, delicious food, fun activities, entertaining games and an exciting programme, which created a truly jolly atmosphere at the Fair.

An unforgettable role in the programme was played by an excellent theatre performance A Christmas Carol by Charles Dickens, presented by the ECP Drama department, for which we owe many thanks. The event was very successful as it brought the school community together to celebrate the start of the Christmas season. The Student Council is very pleased that this event helped us raise 12 261 CZK for the charity Médecins Sans Frontières (Doctors without Borders). On behalf of the Student Council, I would like to thank everyone who attended our Christmas Fair or helped us with the preparations and hope that you enjoyed it as much as we did. I wish you all a wonderful Christmas holiday

Linda Novobilská, Y4

ECP oslavila začátek prosince vánočními trhy

Studentská rada ECP úspěšně uspořádala další skvělou akci - vánoční trhy, které se konaly 1. prosince na naší škole. Tato akce má v ECP již dlouholetou tradici a nepopiratelně indikuje začátek vánoční sezóny pro studenty ECP. Studentská rada, pod vedením Martina Vladyky (předsedy Studentské rady), společně s pomocí Kyla Herdy, který má na starost organizaci akci Studentské rady, připravila nádherné vánoční melodie, skvělé jídlo, zábavné aktivity, hry a program, což vytvořilo vskutku sváteční atmosféru.

Nezapomenutelnou roli v programu hrálo také divadelní představení "A Christmas Carol" autora Charlese Dickense, které bezchybně ztvárnilo oddělení dramatické výchovy ECP, za což si od nás zaslouží velké díky. Akce byla velmi úspěšná, neboť vhodně zahájila advent a všem nám připomněla, že prázdniny se blíží. Studentská rada je velmi spokojena s výsledky této akce, na které se nám podařilo vybrat částku 12 261 Kč pro charitativní organizaci Médecins San Frontières (Lékaři bez hranic). Jménem Studentské rady bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří naše trhy navštívili nebo se zúčastnili přípravy, a doufám, že se Vám tato událost líbila. Přeji Vám všem hezké svátky. 

Linda Novobilská, 4. ročník

A Christmas Carol

A Christmas Carol by Charles Dickens directed by Y3 student Eliška Pechlátová and performed by ECP students. A really impressive directorial debut.

"Vánoční koleda" spisovatele Charlese Dickinse v režii studentky 3. ročníku Elišky Pechlátové; hrají studenti  Anglického gymnázia. Opravdu působivý režijní debut.

Christmas Bake Sale

The Christmas Bake Sale took place on Monday, 11 December, during break and lunch. All money raised went to the Radost children's home. 

 

Prodej vánočního cukroví

Charitativní prodej vánočního cukroví se konal v pondělí 11.12. během velké přestávky a polední pauzy. Všechny vybrané peníze půjdou na účet dětského domova Radost.

 

​ECP Christmas Concert
 

 

 

If the ECP Christmas season starts with the Christmas Fair, it really gets into its stride with the annual Christmas Concert, which was held on 13 December in the historic setting of the Emauzský klášter.

 

Students, staff, parents and Governors were treated to a magical mix of performances featuring instrumental pieces, drama and poetry readings. One of the highlights of the evening was an excerpt from the recent school production of Charles Dickens’ A Christmas Carol, which had marked Eliška Pechlátová’s directing debut. There was also plenty of singing with both individual performances and several new and familiar pieces from around the globe from the school choir – The Voices of ECP - conducted by Petra Šuško and comprising students and members of staff. Zachary Darnell’s version of You’re a Mean One, Mr Grinch from Dr Seuss had the audience laughing out loud and it was especially pleasing that many of the students taking part were from the lower school.

 

We were delighted to be joined by representatives of the international charity Médecins Sans Frontières to whom the proceeds of the evening’s collection were donated. Alena Novotná spoke on behalf of the charity and thanked the school warmly for their continuing support for the work of MSF.

 

The evening ended with everyone singing together the traditional Czech Christmas carol Nesem Vám Noviny and the equally traditional English carol Hark! Ye Herald Angels Sing. Christmas has well and truly arrived at the ECP and as the Autumn term draws to a close, Dr Brown and his staff would like to take this opportunity to wish all our students, their parents and members of the ECP Network, wherever they are in the world, a very happy and peaceful Christmas.

 

 

Vánoční koncert ECP

Začíná-li vánoční sezóna ECP vánočními trhy,  s každoročním vánočním koncertem je v plném proudu. Tato slavnostní událost se 13.12. konala v historickém prostředí Emauzského kláštera.

 

Studenty, zaměstnance, rodiče a členy správní rady školy potěšila magická kombinace představení včetně instrumentálních skladeb, dramatického vystoupení a poezie. Jednou z hlavních událostí večera byl přednes výňatku z nedávné školní divadelní hry Vánoční koleda Charlesa Dickense v režijním debutu Elišky Pechlátové. Zaznělo i několik pěveckých vystoupení jednotlivců i školního sboru The Voices of ECP, ve kterém působí studenti i zaměstnanci školy. Pod vedením Petry Šuško sbor zazpíval několik nových i známých vánočních skladeb z celého světa. Publikum velmi pobavilo zpracování písně Dr. Seusse You’re a Mean One, Mr Grinch, tak jak ho předvedl student Zachary Darnellov. Bylo obzvláště potěšující, že mnozí z vystupujících studentů byli z nižší školy.

 

Byli jsme rádi, že se k nám připojili zástupci mezinárodní charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF), kterým byly darované večerní sbírky. Paní Alena Novotná jménem organizace MSF srdečně poděkovala za to, že studenti ECP nadále pokračují v podpoře činnosti MSF.

 

Na závěr jsme si všichni společně zazpívali tradiční českou vánoční koledu Nesem Vám Noviny a stejně tradiční anglickou koledu Hark! Ye Herald Angels Sing. Vánoce už skutečně dorazily a jelikož se blíží konec podzimního trimestru, Dr. Brown a jeho zaměstnanci by rádi využili této příležitosti, aby popřáli všem  studentům, rodičům a členům komunity ECP, ať už se nacházejí kdekoli ve světě, velmi šťastné a klidné Vánoce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successes/Úspěchy 

The Duke of Edinburgh's International Awards

Congratulations to the 21 ECP students who received their Bronze and Silver Duke of Edinburgh's International Awards at the Czech Museum of Music!

 

Mezinárodní soutěž Vévody z Edinburghu

 

Blahopřejeme 21 studentům ECP, kteří v Českém muzeu hudby  obdrželi bronzová a stříbrná ocenění v rámci programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu!

 

 

MUN - Model United Nations

On 2nd and 3rd December, representatives of English College travelled to the Prague British School to participate in something known as MUN  or Model United Nations. It is a simulation of events and procedures that take place during real UN sessions. Each student prior to attending the event was assigned a country and committee; I myself was assigned to the delegation of the United States on the UN Security Council. Other students either discussed the issues of displaced minorities in Myanmar or responded to the critical environmental calamities of the recent hurricanes and storms in the Caribbean and US. The aim of the simulation is for students to engage with other students by discussing and debating, which is done in either a moderated or unmoderated caucus, which would ultimately change the language used in discussion. An essential part is preparing position papers where they have information containing their country's stance on the particular issue and, as a result, the student then aims to negotiate with other countries about how the issue is to be solved. In my case the topic was the nuclear crisis in North Korea. Negotiations require reason, persuasion, and sometimes sheer cunning. Many of our students from the College were new to MUN but nevertheless, I myself was quite impressed with their performance despite feeling such pressure and nervousness. On top of that, another student who was new to MUN was tasked with chairing her assigned conference and despite taking on such a difficult role, she performed almost without fault. Our MUN coordinator, Dr. Young, organised this event for us for which we are all most grateful as we inevitably developed skills we would acquire in situations only like these. I have had the opportunity to meet students of different backgrounds and not only combine brains and everything relating to academia but also to make new friends. For the future, our MUN group is looking into countries in Europe and possibly the world to attend more diverse and intense conferences. 

Andreas Svoboda, Y5

MUN - Modelování jednání OSN

Ve dnech 2. a 3. prosince navštívili zástupci Anglického gymnázia Prague British School, aby se zapojili do akce MUN (modelování Organizace spojených národů). Jedná se o simulaci událostí a postupů, které se uskutečňují během skutečných zasedání OSN. Každému studentovi je před účastí přidělena země a výbor. Sám jsem byl pověřen delegací Spojených států v Radě bezpečnosti OSN. Ostatní studenti diskutovali o problémech vysídlených menšin v Myanmaru nebo o reakci na vážné ekologické katastrofy, které se týkaly nedávných hurikánů a bouří v Karibiku a USA. Cílem simulace je, aby se studenti zapojili do spolupráce s dalšími studenty a diskutovali s nimi, a to buď v moderovaném, nebo nemoderovaném klubu, což ovlivňuje jazyk používaný v diskusi. Důležitou součástí je příprava písemného vyjádření shrnující postoj dané země vůči dané problematice, na základě něhož se studenti snaží s ostatními zeměmi vyjednávat o tom, jak má být daná otázka vyřešena. V mém případě byla tématem jaderná krize v Severní Koreji. Vyjednávání vyžadují zdůvodňování, přesvědčování a někdy i mazanost. Pro mnohé z našich studentů bylo zapojení do akce MUN novou zkušeností, ale bez ohledu na to jsem byl  ohromen jejich výkony, přestože jsem cítil tlak a nervozitu. Kromě toho byla naše studentka, pro níž jsou akce MUN nové, pověřena předsednictvím jedné z konferencí a navzdory tak obtížné roli to zvládla téměř bez chybičky. Jsme velmi vděčni našemu koordinátorovi kroužku MUN, Dr. Youngovi, který tuto akci pro nás zajistil, protože jsme mohli rozvíjet své dovednosti, které bychom jinak mohli těžko získat. Měl jsem příležitost setkat se se studenty různého původu a nejen kombinovat různé nápady na akademické  úrovni, ale také získat nové přátele. Do budoucna by se naše skupina MUN ráda zúčastnila rozmanitých a intenzivních konferencí v některé z evropských zemí nebo možná i dále.
Andreas Svoboda, 5. ročník

U18 ISSAP Floorball Tournament

Congratulations to the ECP floorball team on securing second place at U18 ISSAP Floorball Tournament held at the EISP.

U18 ISSAP Florbalový turnaj

Gratulujeme florbalovému týmu ECP k získání druhého místa na florbalovém turnaji U18 ISSAP pořádaného EISP.

Reading Havel

ECP Czech department joined the reading campaign of Václav Havel Library Reading Havel. Amalia Vystavělová, Y5 received an Honorary Mention for her essay, Václav Havel.​ 
In 2017, the Václav Havel Library received 65 student essays from 33 schools and 10 regions of the Czech Republic. The theme of the 9th year was "Is the one who has the most likes right?" In their essays, students were thinking about the influence of social media, the notion

of truth and the growing populism in public spaces.​

 

Číst Havla

 

Oddělení českého jazyka na Anglickém gymnáziu se připojilo k akci Knihovny Václava Havla "Číst Havla". Amálie Vystavělová z 5. ročníku získala za svou esej o Václavu Havlovi čestné uznání. V roce 2017 obdržela Knihovna Václava Havla celkem 65 studentských esejí ze 33 škol a 10 krajů České republiky. Tématem 9. ročníku bylo „Má pravdu ten, kdo má nejvíce lajků?“. Studenti se ve svých esejích zamýšleli nad vlivem sociálních sítí, pojmem pravdy i nad rostoucím populismem veřejnosti. 

 

 

ECP teacher gives lecture at the Sorbonne

 

At a conference organised by the Malesherbes University Centre at the Sorbonne in  Paris, in cooperation with the Embassy of the Czech Republic in France, Dr Josef Švéda gave a lecture on “The Mašín Brothers as Popcultural Icons of Czech Communism and Capitalism”.

 

Učitel ECP přednášel v Paříži na Sorboně

 

Dr. Josef Švéda měl na Sorboně v Paříži přednášku na téma Bratři Mašínové jako popkulturní ikony  komunismu a kapitalismu v Čechách v rámci konference organizované Univerzitní centrum Malesherbes ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Francii. 

 

Selected for the Czech National Dressage Team

The selections took place in Kralovicky Dvur. On the first day we rode our test and the dressage committee, together with Dr Schüle, a German Olympic dressage judge, assessed us. The next day we had a training session with Dr Schüle where we focused on what we didn’t do so well in the test - this was also to see how it was to work with us and our horses. In the evening they told us who had been picked for the A team. I managed to get picked with my mare, Fiorella STR.  On the third day the A team again trained with Dr Schüle. He gave us lots of things to work on until the next meet, which will be in February. 

Tina Pospíšilová, Y5

 

Výběr pro český národní jezdecký tým

Výběr se uskutečnil v Královickém Dvoře. První den jsme absolvovali náš test a posuzoval nás drezurní výbor, včetně Dr. Schüleho, německého olympijského rozhodčího drezury. Následující den jsme absolvovali školení s  Dr. Schülem, kde jsme se soustředili na to, co jsme v testu mohli udělat lépe. Součástí bylo i lépe poznat, jaké to je pracovat s námi a s našimi koňmi. Večer nám oznámili, kdo byl vybrán pro tým A. Podařilo se mi do tohoto výběru dostat s mojí kobylou Fiorellou STR. Třetí den měl tým A opět tréninky s Dr. Schülem. Dal nám spoustu úkolů, na kterých budeme pracovat do příští schůzky, která se bude konat v únoru.

Tina Pospíšilová, 5. ročník

Photo: French exchange trip

News Roundup/Souhrn zpráv

Photo: French exchange trip

French exchange

The French exchange day trip in Prague was enjoyed by both Czech and French students from the ECP and Notre Dame Rezé​.

 

Studentská výměna

Účastníci výměnného programu s Francií si užili výlet po Praze, kterého se zúčastnili jak čeští, tak francouzští studenti z ECP a ze školy Notre Dame Rezé.

Theatre Club

ECP IB students, members of the ECP Theatre Club and the Czech department have just been to the National Theatre to see the famous 19th century play, Maryša, by Alois and Vilém Mrštík.

 

Divadelní klub

Studenti programu IB, členové Divadelního klubu ECP a oddělení českého jazyka navštívili Národní divadlo a shlédli slavnou hru z 19. století Maryša  Aloise a Viléma Mrštíků.

"Be part of it. Support Music!"

The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) organised a discussion for ECP students: "Be part of it. Support Music!" The topic was copyright on the internet, the legality of repositories and the legal options for listening to music. The famous rapper SharkaSs also came to debate with students.

 

„Podporujte hudbu. Buďte její součástí!“

Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) zorganizovala diskusi pro studenty ECP: „Podporujte hudbu. Buďte její součástí!“ Témata zahrnovala autorská práva na internetu, zákonitosti úložišť a legální možnostmi poslechu hudby. Slavná rapperka SharkaSs také přišla a se studenty pohovořila.

 

Music Room Rehearsal Y2

Z hudební zkoušky studentů druhého ročníku

Thank you for coming to our Open Day!

Děkujeme za návštěvu všem, kteří se zúčastnili našeho Dne otevřených dveří.

Student activities/Studentské aktivity

Amnesty International event 

This year the English College in Prague saw the resurgence of one of its most impactful and important extra-curricular activities, the Amnesty International Society. Led in the past by Mr. Colin Beet, this year several Year 6 students teamed up with Mrs. Chantelle Buchanan to bring back this society and organise educational and fundraising events in the name of Amnesty International as well as promoting its goals of international acceptance. This theme of internationalism coincides very nicely with this year’s theme of “the World” and showed just how diverse the ECP community really is.

On 21 November, the society organised the “Human Library” event where four speakers from different socio-economic backgrounds talked about their experiences as members of the LGBTQ+ community in the Czech Republic and abroad and their lives so far and gave an incredible insight into what it means to be gay, lesbian, transgender or asexual today. The event took place in the Annex building of the school and concluded with the participating students writing several short letters to the speakers themselves, in which they wrote about what emotions the event created within them but also about anything personal they themselves wanted to tell the speakers.

The Society followed up this successful event with another one on 14 December, when it organised a letter-signing for two political prisoners, Mr. Mahadine in Chad, who was sentenced for threatening the security of his country after he exposed its corrupt nature on social media, and Mr. Clovis Razafimalala of Madagascar, who is sentenced to five years in prison if he ever again protests against illegal rain forest deforestation as he has done in the past. Over 150 letters were signed in total with several students and teachers taking their time to write a much more personal letter to the prisoners themselves, encouraging them in their fight and wishing them good luck in their struggle for freedom and against lies and corruption. The event ran throughout the whole day with several students selling baked goods to pay for the numerous stamps needed while others were leading the letter-writing in the refectory.

On behalf of the ECP Amnesty International Society, we would like to thank all those who signed or wrote the letters or supported us in any shape or form during these two tremendous events. The Society is hoping to organise more spectacular events in the new calendar year.

Matyáš Pilin, Year 6

 

Akce Amnesty International

Tento rok na Anglickém gymnáziu došlo ke znovuzrození jednoho z  nejdůležitějších klubů školy, Amnesty International Society. V minulosti byl tento klub veden panem Colinem Beetem a letos se několik studentů rozhodlo tento klub společně s paní Buchanan a panem Hudsonem obnovit a zorganizovat vzdělávací a petiční akce, které mají za cíl podpořit mezinárodní hodnoty Amnesty International. Tato mezinárodní tématika velice hezky zapadá do letošního školního tématu roku „Svět“ a dokazuje, jak různorodá komunita ECP je.

21. listopadu byla zorganizovaná akce nazvaná „Human Library“ kde čtyři hosté z různých prostředí hobořili o svých zkušenostech jakožto členů LGBTQ+ komunity zde v České republice, ale i v zahraničí. Mluvili o svých životech a o tom, jaké to je být v dnešní době homosexuál, transgender nebo asexuální. Akce se konala v Annexu školy a byla zakončena psaním krátkých dopisů adresovaných těmto hostům. Studenti v dopisech psali o svých emocích z celého večer, co je oslovilo nebo ovlivnilo, a také o osobních věcech, o které se chtěli s hosty podělit.

Po této úspěšné akci následovala 14. prosince další událost. Klub AI zorganizoval petiční psaní dopisů pro dva politické vězně, pana Mahadina z Čadu, který byl odsouzen za ohrožení státu, když ho kritizoval na sociálních sítích za korupci, a pana Clovise Razafimalalu z Madagaskaru, který má pětiletý podmínečný trest kvůli tomu, že demonstroval proti ilegálnímu kácení deštných pralesů.
Celkově bylo podepsáno nebo sepsáno přes 150 dopisů, přičemž několik studentů a učitelů si našlo čas a napsalo osobní dopisy těmto vězňům, ve kterých je podpořili v jejich bitvě a popřáli jim hodně štěstí v jejich boji za svobodu a proti lžím a korupci. Akce probíhala celý den; několik studentů také prodávalo domácí dobroty, jejichž výtěžek půjde na financování poštovních známek a obálek pro všechny dopisy, zatímco ostatní pomáhali s podepisováním dopisů v jídelně.

Jménem klubu ECP Amnesty International bychom rádi poděkovali všem, kteří podepsali petiční dopisy nebo napsali své vlastní, i těm, kteří nás jakkoliv podpořili během těchto dvou úžasných akcí. Doufáme, že v novém kalendářním roce Vám nabídneme další podobné akce.

Matyáš Pilin, 6. ročník

 

 

Charity/Charita 

Visit to Hospic Dobrého pastýře 

At Christmas time, there are many different events organised by ECP students. One of the events was a Christmas concert in Hospic Dobrého Pastýře on 14 December. Students Lucie Jelínková, Suzanne Bessisso, Alexander Grudinov, Adriana Štaudová and Natálie Barešová with music teacher Petra Šuško performed for the patients of the hospice. The small number of performers and patients made the concert special and personal.

The atmosphere was truly beautiful and at the end the patients joined students in singing the Czech carol Nesem Vám noviny. A member of staff showed students around and explained how everything works there. Students expressed appreciation of the staff and their great work for the patients. Even though a concert in a hospice might appear sad, it was the complete opposite and the students created a Christmas wonderland for the audience.​

Natálie Barešová, Year 6

Návštěva Hospicu Dobrého Pastýře

V předvánočním časem probíhají různé akce pořádané studenty ECP. Jednou z událostí byl vánoční koncert v Hospicu Dobrého Pastýře dne 14. prosince. Studenti Lucie Jelínková, Suzanne Bessisso, Alexander Grudinov, Adriana Štaudová a Natálie Barešová spolu s učitelkou hudební výchovy Petrou Šuško připravili pro pacienty hospicu představení. Malý počet umělců a pacientů vytvořil character komorního koncertu.

Atmosféra byla skutečně krásná a na závěr se pacienti připojili k studentům a zpívali s nimi českou koledu Nesem Vám noviny. Zaměstnankyně hospicu nás provedla po areálu a vysvětlila, jak vše funguje. Studenti ocenili skvělou práci personálu. I když se koncert v hospicu může zdát smutným, byl tomu úplně naopak a studenti pro publikum vytvořili pravé kouzlo Vánoc.

Natálie Barešová, Year 6

ECP students help at the the Military Hospital

ECP students volunteered their help at the Military Hospital, creating Advent wreaths, singing carols and talking to the veterans.

 

 
Studenti ECP pomáhají ve Vojenské nemocnici

Studenti ECP pomáhají ve Vojenské nemocnici, vytvářejí adventní věnce, zpívají koledy a mluví s veterány. 

 

Letter from the Military Hospital (ÚVN)

Thank you very much to your students taking part in the Christmas Workshop at The House of Poppy Seeds at the Central Military Hospital. They were very skilled, immediately contacted our clients, helped to produce advent wreaths; two students even sang carols to the blind patients, another volunteer talked to our veterans about their studies. It was a really beneficial meeting for everybody. Thank you, I am sending you pictures. I wish you a joyful advent. 

Ivana Vilikusová, volunteers coordinator  at ÚVN

 

Dopis z Vojenské nemocnice (ÚVN)

Moc Vám děkujeme, že se Vaši studenti zúčastnili vánoční dílny v Domově Vlčí mák v Ústřední vojenské nemocnici. Byli velmi šikovní, ihned navázali s našimi klienty kontakt, pomáhali vyrábět adventní věnce, dvě studentky dokonce zazpívaly nevidomé pacientce koledy, další dobrovolník si povídal s naší veteránkou o svému studiu. Bylo to pro všechny velmi přínosné. Děkujeme a posíláme fotky. Přeji Vám radostný advent. 
Ivana Vilikusová, koordinátorka dobrovolníků ÚVN

 

Presentation at House Assemblies

Year 6 student, Tobiáš Mrkvička, gave a presentation about his project in the House assemblies. He is collecting clothes and distributing them amongst homeless people. But he also aims to talk to them and learn more about them. On one occasion he was approached by a group of Roma people;  he was worried, but they told him 'God bless you for your great work' so he realised how the prejudice is wrong. The message he gave to the students was very good. He asked the community to bring shoes, which he wants to distribute over Christmas. 

 

Prezentace na shromáždění studentů

Tobiáš Mrkvička ze 6. ročníku přednesl studentům ECP představu o svém projektu. Shromažďuje oblečení a distribuuje ho mezi bezdomovce. Jeho cílem je také s bezdomovci mluvit a dozvědět se o nich více. Při jedné příležitosti ho oslovila skupina Romů, nejprve měl trochu strach, ale pak mu řekli, ať mu Bůh žehná za jeho skvělou práci. Tobiáš si tak uvědomil, jak jsou předsudky mylné a studentům předal užitečné poselství. Tobiáš požádal studenty, aby přinesli nepotřebnou obuv, kterou chce během vánočních svátků rozdávat.

The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně

The ECP London Work Experience Programme

Work Experience - October 2017 (Group photo)

Our London Work Experience Programme is now in its 11th year. It is run by the English College Foundation, the charity that set up and still supports the English College in Prague. It gives Year 6 students the opportunity to spend October half-term in London, on a placement in a field in which they are considering making a career. We are very grateful to our Chairman of Governors, Ann Lewis, who coordinates the programme and to all our supporters in the UK who provide the placements and accommodation. 

 

Praxe v Londýně pro studenty ECP

Náš program pracovních zkušeností v Londýně funguje již 11. rokem. Řídí ho Nadace Anglického gymnázia (ECF), která Anglické gymnázium založila a stále jej podporuje. Poskytuje studentům 6. ročníku příležitost strávit podzimní prázdniny v Londýně na pracovní pozici v oboru, ve kterém zvažují svoji kariéru. Jsme velmi vděční předsedkyni správní rady naší školy, paní Ann Lewis, která tento program koordinuje, a také všem našim příznivcům ve Velké Británii, kteří studentům poskytují pracovní umístění a ubytování. 

The East India Club

Every year, during the October half-term, a number of Year 6 students from the English College in Prague are given the opportunity to attend a work experience programme in London and experience their potential future careers in practice. The programme was started, and to this day is organised, by our Chairman of Governors, Ann Lewis, with the help of members of the  English College Foundation. During the week in London, students have a unique chance to experience real life working conditions in the field of study they are interested in pursuing in the future. They have a remarkable opportunity to see their potential careers through the eyes of people who have been active in that particular field of work for a long time and have years of valuable practical experience. They are therefore able to offer useful insights, which then help us students to decide whether the career we are currently interested in pursuing is a good fit for us or not. This year, I was lucky enough to attend the work experience programme myself and I am incredibly grateful for being given such a fantastic opportunity. I was interested in exploring the field of event management and therefore my placement was at the East India Club in London – an exclusive gentlemen members’ club founded in the middle of the 19th century. As I was mostly interested in the world of banqueting, I was able to observe an event starting with a single phone call and watch it develop into a social event for almost a hundred people. As for our accommodation in London, students were placed with host families, all selected by Ann Lewis personally, for the whole duration of the work experience programme. If I am to speak for myself, my whole host family - Karen, Giles, Bruno, Louis, Enzo Stirgwolt and, of course, Chumley the family’s pet dog - was just wonderful, and I will be forever grateful to have been given the opportunity to meet them. Overall, I think that the English College Foundation work experience programme in London is an amazing opportunity for our students to form a picture of what their possible career may look like and decide if it is something worth pursuing. 

Gabriela Vojtová,  Year 6
 

East India Club
Každý rok, během podzimních prázdnin, mají studenti 6. ročníku Anglického gymnázia příležitost zúčastnit se pracovního programu v Londýně a získat praktické zkušenosti pro svou budoucí kariéru. Program byl spuštěn a je dodnes organizován naší předsedkyní správní rady, paní Ann Lewis, za pomoci členů Nadace Anglického gymnázia. Během týdne v Londýně mají studenti jedinečnou šanci zažít skutečné pracovní podmínky v oboru, o který mají zájem v budoucnosti. Mají pozoruhodnou příležitost vidět svoji potenciální kariéru z pohledu lidí, kteří v dané oblasti již dlouhou dobu působí a mají mnoho cenných praktických zkušeností, díky čemuž jsou schopni nabídnout užitečné poznatky, které nám studentům pomáhají rozhodnout se, zda pro nás je zvažovaná kariéra vhodná či ne. V letošním roce jsem měla to štěstí, že jsem se tohoto pracovního programu osobně zúčastnila a jsem nesmírně vděčná za to, že jsem dostala takovou fantastickou příležitost. Zajímala jsem se o oblast event managementu, a proto jsem pracovala v klubu East India Club v Londýně - exkluzivním klubu gentlemanů, který byl založen v polovině 19. století. Jelikož jsem se zajímala hlavně o pořádání banketů, mohla jsem sledovat, jak událost začíná jediným telefonátem a postupně se rozvíjí ve společenskou akci pro téměř sto lidí. Pokud jde o ubytování v Londýně, studenti byli zařazeni do hostitelských rodin, které vybrala paní Ann Lewis osobně. Mám-li mluvit sama za sebe, celá hostitelská rodina - Karen, Giles, Bruno, Louis, Enzo Stirgwolt a samozřejmě Chumley, rodinný pes - byla prostě úžasná a budu navždy vděčná, že jsem se s nimi mohla setkat. Celkově se domnívám, že pracovní program Anglického gymnázia v Londýně je pro naše studenty skvělou příležitostí, jak si vytvořit obraz o tom, jak může vypadat jejich možná kariéra, a rozhodnout se, zda o ni budou usilovat.
Gabriela Vojtová, 6. ročník

EHRAC

In October, I had the unique opportunity to work for a week at the European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) in London. This centre assists NGOs and lawyers in Russia, Ukraine and the South Caucasus in taking cases to the European Court of Human Rights in Strasbourg. During my week at EHRAC I had the chance to experiment and try as many things as possible; the tasks I was given were very varied and they all introduced me to the world of law and human rights as well as that of an office-based job. The activities I carried out included summarising calls with foreign NGOs and funding associations, doing research on potential partner NGOs, helping with a funding bid, summarising a case concerning a political prisoner and helping with some office work such as printing documents and ordering folders. The calls we had with foreign NGOs and the research I was asked to do on other partners were particularly helpful as I discovered more about Russia, Ukraine and Georgia. More specifically, I was introduced to one of EHRAC’s upcoming projects aimed at litigating LGBTI cases in Ukraine, Armenia and Georgia, which I found truly inspiring. The fact that this advocacy centre has such a huge impact on individuals as well as entire communities through the litigation of strategic cases made me feel really privileged and honoured to be working in such a workplace. Moreover, I had the opportunity to speak to some of EHRAC’s lawyers, who gave me professional and insightful information on the nature of legal studies and what it is like to work in the field of human rights. The experience as a whole was very formative and eye-opening as I had the opportunity to “immerse” myself into the atmosphere of work in such a thriving and busy metropolis. During my first days in London I felt overwhelmed and even scared by the rush and size of the city, however it didn’t take long before I completely changed my mind and decided that I would definitely work there if I was offered a job in the future. I’m truly grateful for this work experience; it not only taught me a lot about work, organisation and cooperation, but it also strengthened my will to work in the field of law and human rights on an international stage in the near future.

Benedetta Locatelli, Year 6

 

EHRAC

V říjnu jsem měla jedinečnou příležitost pracovat týden v Evropském advokátním centru pro lidská práva (EHRAC) v Londýně. Toto středisko pomáhá nevládním organizacím a právníkům v Rusku, na Ukrajině a na jižním Kavkazu při předkládání případů Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Během mé praxe v EHRAC jsem měla možnost vyzkoušet si hodně věcí. Mé úkoly byly velmi rozmanité a všichni v kanceláři mě uvedli do světa práva a lidských práv. Mé pracovní aktivity zahrnovaly komunikaci se zahraničními nevládními organizacemi a sdruženími pro financování, výzkum týkající se potenciálních partnerských nevládních organizací, pomoc při přípravě žádosti o financování, shrnutí případu týkajícího se politického vězně a pomoc při některých kancelářských pracích, jako je tisk dokumentů a objednávání složek. Rozhovory se zahraničními nevládními organizacemi a výzkum o ostatních neziskových organizacích byly pro mě obzvláště užitečné, dozvěděla jsem se více o Rusku, Ukrajině a Gruzii. Konkrétněji jsem se seznámila s  jedním z nadcházejících projektů EHRAC, který je zaměřen na soudní spory týkající se případů LGBTI na Ukrajině, v Arménii a Gruzii, jež jsou pro mě opravdu inspirativní. Skutečnost, že toto obhajovací středisko má tak obrovský dopad na jedince i na celé komunity prostřednictvím vedení soudních sporů ohledně strategických případů, způsobila, že jsem se na takovém pracovišti cítila opravdu privilegovaným a čestným členem. Navíc jsem měla příležitost mluvit s některými právníky EHRAC, kteří mi poskytli odborné a přesvědčivé informace o povaze právních studií a o tom, jak pracovat v oblasti lidských práv. Zkušenosti byly pro mne velmi formující a rozšířili mi rozhled, protože jsem měla příležitost „ponořit se“ do atmosféry práce v tak prosperující a rušné metropoli. Během prvních dnů v Londýně jsem se cítila ohromena a dokonce vyděšená spěchem a velikostí města, nicméně netrvalo dlouho, než jsem úplně změnila názor a rozhodla jsem se, že bych zde určitě ráda pracovala, kdyby v budoucnosti získala práci v Londýně. Jsem opravdu vděčná za tuto pracovní zkušenost; nejenže mě naučila hodně o práci, organizaci a spolupráci, ale také podpořila mé rozhodnutí pracovat v oblasti práva a lidských práv na mezinárodní scéně. 

Benedetta Locatelli, 6. ročník

Photo: Petra Freddi interviews Martina Navrátilová

ECPN

Photo: Petra Freddi interviews Martina Navrátilová

ECPN New Year Social Event 

All ECP alumni are invited to the third English College in Prague Network (ECPN) New Year Social Event on Friday 5 January at the Hard Rock Café.

Sign up on Facebook here:

 

Novoroční společenská akce komunity ECPN

 

Všichni absolventi ECP jsou v pátek 5. ledna srdečně zváni na třetí novoroční společenskou akci komunity ECPN, která se bude konat v Hard Rock Café.

 

http://www.hardrock.com/cafes/prague/ 

 

Ian Mikyska (2013)

Ian Mikyska's radiophonic composition Slyšet ne něco, ale spíše podle něčeho, s něčím (Hearing not something, but rather according to something, with something), commissioned by Czech Radio 3 – Vltava, will be broadcast on the 27 December at 22:00. It uses field recordings from Armenia, where Ian also made a video-installation using the same principles, for the Armenian Centre for Contemporary and Experimental Art.

 

Radiofonní kompozice Iana Mikysky Slyšet ne něco, ale spíše podle něčeho, s něčím podporované Českým rozhlasem 3 - Vltava se bude vysílat 27. prosince ve 22:00 hod. Využívá terénních záznamů z Arménie, kde také Ian provedl videoinstalaci  pro Arménské centrum současného a experimentálního umění za použití stejných principů.

 

Martin Enev (2017)

My first term at the University of Bath is done and I was lucky to be able to take part in the Freshers' show for the Bath University Student Theatre (BUST). It was an intense and dynamic experience as we only had four weeks. Twenty five hours a week were invested in rehearsals for Alan Ayckbourn's Confusions, but to be honest, I would do it all again! I was impressed by the budget and professionalism a university theatre gets - the backstage society built a revolving platform and we performed in a 220 seats theatre!  We even had the theatre for a few days before the show for a technical rehearsal! I have to confess, I did find it strange not having a technical rehearsal in the theatre on the day of the show, which is the ECP Drama Company’s classic but I managed to adjust to it. The show was great and the audience enjoyed it, which is what it is all about.

The Freshers of 2017 managed to make their fellow BUST members proud. I met some lovely people who I can now call friends. BUST is a collection of different individuals who join together for their love of theatre. It is simply amazing!

 

Můj první trimestr na univerzitě v Bath je za mnou a měl jsem štěstí, že jsem se mohl zúčastnit představení nováčků Freshers' show  ve Studentském divadle v Bath (BUST). Byla to intenzivní a dynamická zkušenost, protože jsme měli jen čtyři týdny. Dvacet pět hodin týdně jsem investoval do nacvičování hry Confusions autora Alana Ayckbourna, ale abych byl upřímný, udělal bych to znovu! Byl jsem ohromen rozpočtem a profesionalitou univerzitního divadla - zákulisní společnost vybudovala otočnou platformu a vystoupili jsme v divadle pro 220 lidí! Dokonce jsme měli divadlo k dispozici několik dní před vystoupení pro na technickou zkoušku. Musím se přiznat, že mi bylo divné, že v divadle není technická zkouška v den představení, což je klasický přístup Divadelní společnosti ECP, ale podařilo se mi přizpůsobit se. Přehlídka byla skvělá a publikum si to užilo, což je nejdůležitější.

Nováčkům roku 2017 se podařilo dosáhnout toho, že na ně stávající členové BUST byli hrdí. Setkal jsem se se skvělými lidmi, které teď můžu nazývat přáteli. BUST je sbírka různých osobností, které spojuje láska k divadlu. Je to prostě úžasné!

Petra Freddi (1998) interviews Martina Navrátilová

Petra  Freddi recently interviewed Czech tennis legend, Martina Navrátilová, during the WTA tournament in Singapore. The interview was for the Milken Institute Young Leaders Circle, which gathers together some of the best and brightest young people of our time, and covered Ms Navrátilová's tennis career and her personal journey.

 

Petra Freddi nedávno vedla rozhovor s českou tenisovou legendu Martinou Navrátilovou během turnaje WTA v Singapuru. Rozhovor byl natočen pro Milken Institute Young Leaders Circle, který shromažďuje některé z nejlepších a nejslibnějších mladých lidí naší doby, a věnoval se tenisové kariéře paní Navrátilové a její osobní cestě.

Patricie Fuxová (2010) Christmas song by Vesna

A new arrangement of the traditional Christmas carol  Byla cesta, byla ušlapaná  has just been released by 2010 graduate, Patricie Fuxová and her all-girl band, Vesna. 

 

Vánoční koleda od Vesny

Právě vyšla tradiční vánoční koleda Byla cesta, byla ušlapaná v novém aranžmá od absolventky ECP z roku 2010 Patricie Fuxové a její dívčí kapely Vesna.

For more from Patricie and Vesna.../ Více zde.....

 

 

David Gaberle (2009)

David Gaberle came into school earlier this year to present the Lord Holme Library with a copy of his  book, Metropolight. His work is now being exhibited at the Czech Photo Centre in Prague until 14 January as part of the Fujifilm X-Photographers exhibition. 

 

David Gaberle přišel k nám do školy začátkem tohoto roku, aby do Knihovnu Lorda Holma přinesl výtisk své knihy Metropolight. Jeho práce je nyní vystavována v Českém fotografickém centru v Praze až do 14. ledna v rámci výstavy Fujifilm X-Photographers.

Jiří Valášek (2010)

When Jiří Valášek and his ECP classmate, Martina Vňuková, came into school earlier this year to talk to IB Psychology students, they had different careers paths in mind.  Martina was intending to stay in academia to conduct research whereas Jiří wanted to use his Psychology degrees in a commercial environment and he has now landed an exciting job in New York, working in HR for the world famous Vera Wang fashion house.

 

Když nedávno Jiří Valášek a jeho spolužačka z ECP Martina Vňuková navštívili školu, aby se studenty IB psychologie pohovořili, měli v plánu různé kariéry. Martina zamýšlela zůstat v akademické sféře, aby vedla výzkum, zatímco Jiří chtěl využít své psychologické vzdělání v komerčním prostředí a nyní získal skvělou práci v New Yorku, kde pracuje v oblasti HR ve světově proslulém módním domě Vera Wang.

Nika Kupyrova (2004)

After graduating from the English College, Nika studied for a BA at the Edinburgh College of Art, spending a term at the Iceland Academy of the Arts. She went on to do an MA at the University of Applied Arts in Vienna and is making a name for herself as an artist, based in Vienna.  She has been back into school to advise IB Art students and has recently featured in the on-magazine c/o Vienna, where she was interviewed about her recent unique exhibition and workshop in the art gallery Das Weisse Haus. Nika talks about how the quality of art lies in the interpretation and the ability to read between the lines, rather than the material with which it is constructed. She regularly holds talks and lectures where she explains the meaning behind her work. 

 

 

 

Po absolvování Anglického gymnázia Nika studovala na umělecké vysoké škole v Edinburghu a jeden trimestr strávila na Islandské akademii umění. Magisterský program vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Vídni, kde také působí jako umělkyně. Nedávno navštívila ECP, aby poradila studentům předmětu IB Art. Nika se objevila v časopise ve Vídni, ve kterém poskytla rozhovor o své nedávné jedinečné výstavě a dílně v umělecké galerii Das Weisse Haus. Nika hovořila o tom, jak kvalita umělecké tvorby spočívá v interpretaci a schopnosti číst mezi řádky spíše než v použitém materiálu. Nika pravidelně pořádá diskuse a přednášky, kde vysvětluje význam své práce.

 

Photo: Graduation Ball - Class of 2017

Future events/Chystáme

Photo: Graduation Ball - Class of 2017

Calendar

MUN Disarmament Committee

Wednesday, January 17, 2018

4:00pm – 7:00pm

Year 2 Parents' Evening

Tuesday, January 23, 2018

3:30pm – 6:30pm

Interhouse Table Tennis matches

Monday, January 22 -24, 2018

Annual School Debate

Tuesday, January 23, 2018

1:30pm – 3:10pm

Open Day

Thursday, January 25, 2018

1:00pm – 5:00pm

English Exam Preparation Course

Thursday, January 25, 2018

4:30pm – 6:00pm (First lesson)

ISAAP Slalom Race - Pec pod Sněžkou

January 26 – 29, 2018

Year 1 Skiing Trip - Pec pod Sněžkou

January 29 – February 4, 2018

Year 4 IB Options Evening

Tuesday, January 30, 2018

4:00pm – 5:30pm

Graduation Ball

Friday, February 2, 2018

7:00pm - 12:00am

Kalendář

Akce MUN - výbor pro odzbrojování

středa, 17. ledna, 2018

16:00 – 19:00

Výroční školní debata

úterý,  23. ledna, 2018

13:30 – 15:10

Třídní schůzky - 2. ročník

úterý,  23. ledna, 2018

15:30 – 18:30

Zápasy ve stolním tenise mezi kolejemi

pondělí, 22. -24. ledna, 2018

Den otevřených dveří

čtvrtek,  25. ledna, 2018

13:00 – 17:00

Kurz angličtiny (příprava na přijímací zkoušky)

čtvrtek,  25. ledna, 2018

16:30 – 18:00 (první lekce)

ISAAP Závod ve slalomu - Pec pod Sněžkou

26. – 29. ledna, 2018

Lyžařský výcvik 1. ročníku - Pec pod Sněžkou

29. ledna – 4. února, 2018

Třídní schůzky 4. ročníku - výběr předmětů IB

úterý, 30. ledna, 2018

16:00 – 17:30

Maturitní ples

pátek, 2. února, 2018

19:00 - 24:00

The ECP Newsletter