The ECP Newsletter 

28 March 2018
Issue Eight
HM's message/Slovo ředitele
Events/Události
Reading Week/Týden četby
Lectures and debates/Přednášky a debaty
Trips/Exkurze
Arts/Umění
Charity/Charita
ECPN Network/Absolventi
Future Events/Chystáme
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

I think we’ve all been feeling just a tiny bit jaded towards the end of this term. Jaded, tired, a little short-tempered even! The phrase “jaded” always seems a little odd because jade itself is a precious jewel full of promise and particularly prized in Asian cultures. However in English etymology “to be jaded” comes from a more prosaic sixteenth century noun, a “jade” is nothing more than an old worn-out horse! A century later another definition in use for jade was to be “exhausted by continual indulgence”.

Maybe this later definition sits closer to the truth just now, for in the last ten short weeks we have indulged, maybe over-indulged, in so many wonderful school events. Broadly in reverse order, the jewels of this term have been our students performing at the British Day on Malostranské náměstí, the hotly contested Cultural Olympiad at Salesiánské Divadlo, the Václav Havel Concert at Anežský klášter in which our scholars raised over CZK 300,000. Elsewhere in Prague, we had the IB Art exhibition at the Knupp Gallery on Revoluční and a wonderful performance of Time of the Conways in the Divadlo Na Prádle.

Back in school we’ve had several external lectures involving various speakers: a scientist from the Institute of Atmospheric Physics at the Czech Academy of Science, Dr Culpepper from Oxford University, Roma awareness activist Michal Ďorď and an NTK Librarian. In addition, we had the annual debate, on the boundaries of free speech with speakers from the magazine Respekt. Returning to my initial theme, we had the jewel in the crown for many: our vibrant Asian Festival.

So am I jaded like a old worn-out horse? Maybe a bit at the moment! But have I been indulged to the point of exhaustion by a succession of fantastic events, mostly led, and universally appreciated by, students and staff alike? Absolutely!

Dr. Nigel Brown, Headmaster

Slovo ředitele

Domnívám se, že jsme se všichni cítili před prázdninami “vyřízení”. Vyřízení, unavení a dokonce lehce ztrácející trpělivost! Slovo "jaded/vyřízený" se vždy zdá trochu zvláštní, protože “jade” je označení pro vzácný zaslíbený klenot obzvláště ceněný v asijských kulturách. Avšak v angličtině je etymologie tohoto slova jiná, pochází z více prozaického podstatného jména ze 16. století: "jade" není nic jiného než starý opotřebovaný kůň! O sto let později se objevila jiná definice slova “jade” ve významu "vyčerpání neustálými aktivitami".
Tato pozdější definice je možná blíže naši současné situaci, neboť v posledních deseti krátkých týdnech jsme si dopřávali, možná až příliš, tolika úžasných školních akcí. Zhruba ve zpětném pořadí byly klenoty tohoto trimestru vystoupení našich studentů na akci Zažijte Velkou Británii na Malostranském náměstí, žhavá soutěživost na Kulturní olympiádě v Salesiánském divadle či Koncertě na podporu Stipendia Václava Havla v Anežském klášteře, kde naši studenti získali více než 300,000 Kč na podporu tohoto stipendia. V dalších oblastech Prahy proběhla výstava umění IB v Knupp galerii  na Revoluční ulici a v Divadle Na Prádle jsme mohli sledovat skvělé herecké výkony studentů ve hře Time and the Conways.
Přímo ve škole jsme byli svědky několika různých externích přednášek lektorů: vědce z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Dr. Culpeppera z Oxfordské univerzity, romského aktivistu Michala Ďordě nebo knihovnici z NTK. Také jsme uspořádali každoroční školní debatu, tentokrát na téma svoboda projevu s řečníky z časopisu Respekt. Zpět k mému úvodnímu tématu, pro mnohé byl korunovačním klenotem náš zvučný Asijský festival.

Jsem tedy “vyřízený” jako starý opotřebovaný kůň? V tuto chvíli možná trochu ano! Ale vychutnával jsem si řadu fantastických akcí, většinou vedených a všeobecně oceňovaných studenty i zaměstnanci, až do únavy? Rozhodně ano!

Dr. Nigel Brown, ředitel

Events/Události

Asian Festival 2018

At Asian Festival 2018 we enjoyed a rich variety of oriental cuisine, performances and workshops. In previous years you’ve had the chance to try out some traditional Vietnamese dishes and watch many dancing performances. For the past two years, however, we have decided to step up our game and so we are making this tradition into one that incorporates food from all around Asia. The money collected goes to a charity providing aid to victims of the poisonous Agent Orange used in the Vietnam war (you can find the link here).

Asian Festival 2018

Na Asijském festivalu 2018 jsme si užili orientální kuchyni, vystoupení a workshopy. V minulých letech jste měli možnost vyzkoušet některé tradiční vietnamské pokrmy a podívat se na mnohá taneční představení. Za poslední dva roky jsme se rozhodli tuto akci ještě vylepšit, a proto v ní zahrnujeme větší část Asie! Vybrané peníze půjdou na charitu, která poskytne pomoc obětem ovlivněným jedovatým herbicidem Agent Orange použitý ve Vietnamské válce (odkaz na organizaci naleznete zde).

Roma Awareness Week
 

The Roma Awareness Week (debates, talk by Michal Ďorď, two cake sales, exhibitions). Týden romského povědomí (debaty, přednáška pana Ďorďě, prodej cukrovinek, výstavy).

 

Experience Great Britain/
Zažijte Velkou Británii

 

 

 

Thank you for visiting our stand at the Experience Great Britain! The event was organised by the British Embassy and the British Chamber of Commerce.

 

 

 

Děkujeme za návštěvu našeho stánku na akci Zažijte Velkou Británii. Akci pořádá Velvyslanectví Velké Británie a Britská obchodní komora.

 

 

 

His Excellency Nicholas Archer, the new British Ambassador, taking a look at the ECP stand at the Experience Great Britain event.

 

H.E. p. Nicholas Archer, velvyslanec Velké Británie v České republice na stánku ECP na akci Zažijte Velkou Británii.

See video from the event here:

 

ECP Basketball Tournament

The inter-house basketball competition is now firmly established as one of the whole-school sporting events, taking place each year. Once again the Sparta Arena provided a top-class venue, and students and staff offered vocal and enthusiastic support. As is the ECP way, good play was supported from all sides. The whole school was present to see the medal places decided, and in the end Ignis Boys beat Ventus in the final and Ventus Girls won their final against Terra.  Year by year, the quality improves, and everything is poised for a final sporting showdown at Sports' Day at the end of the year.

Trevor Marshall, Senior Tutor of Ventus

Basketbalová soutěž mezi jednotlivými kolejemi je nyní pevně začleněna do celoškolních sportovních akcí, které se konají každý rok. Sparta Arena opět nabídla špičkové zázemí a studenti i zaměstnanci poskytli hlučnou a nadšenou podporu. Tak jak je stylem ECP, dobrá hra byla podporována ze všech stran. Celá škola byla přítomna boji o medaile a nakonec chlapci z koleje Ignis ve finále porazili Ventus. Dívky z koleje Ventus ve finále zvítězily proti koleji Terra. Kvalita se každoročně zlepšuje a vše je připraveno na závěrečné sportovní zúčtování na sportovním dnu na konci školního roku.

Trevor Marshall, vedoucí koleje Ventus

 

Results/Výsledky

Congratulations!/Gratulujeme!

Girls/Dívky: 1. Ventus, 2. Terra, 3. Ignis, 4. Aqua

Boys/Chlapci: 1. Ignis, 2. Ventus, 3. Terra, 4. Aqua

ECP Girls Basketball Team (in blue) in its premiere match on 19th March against the Christian International School of Prague:

ECP dívčí basketbalový tým na premiérovém zápase 19. března s hráčkami z Christian International School of Prague:

 

Smile Photography Workshop/Fotografický workshop Úsměv

 

Cultural Olympiad

Once again, there was an extraordinary range of talents on display at the Cultural Olympiad. A showcase of music, dance, drama and 'freestyle' expression, we yet again were treated to a feast of artistic expression. Each House performed something musical, dramatic and a dance, as well as presenting a video and being given liberty in the "Freestyle' section. This year the standards were higher than ever, and the job of the independent judges cannot have been easy. In the end, and with close-run competition across all categories, Ignis ran out winners once again.

Trevor Marshall, Senior Tutor of Ventus

Na Kulturní olympiádě se opět objevilo mimořádné množství talentů. Přehlídka hudby, tance, dramatického umění a "freestylového" výrazu - znovu jsme měli to čest zažít uměleckou slavnost. Každá kolej předvedla něco hudebního, dramatického a tanečního, stejně jako prezentaci videa a svobodu v disciplíně "Freestyle". Tento rok byly normy vyšší než kdy jindy a práce nezávislé poroty nebyla snadná. Nakonec opět zvítězila kolej Ignis v těsné konkurenci ostatních kolejí.

Trevor Marshall, vedoucí koleje Ventus

 

Reading Week/Týden četby

Reading Week
 

Reading Week kicked off at @ECP with an introduction by students at assembly. #readingweek

Reading Week začal na ECP shromážděním studentů.

March saw the launch of ECP’s annual ‘Reading Week’ event - a week-long celebration of literacy and the culture of reading. The celebration was introduced by way of a series of enlightening House assemblies devised by Year 4 students Linda Novobilská and Michael Best with the assistance of Year 1’s Priya Ghotane and Ruti Etlin. During the assembly, the team introduced the theme of Internationalism, outlined the main events, and shared some thought-provoking information.

This year, we put together a diverse programme of guest writers who work within an international context: Eileen Condon, a British journalist, who spoke about codes and conventions of newspaper and magazine journalism; Jan Lukačevič, an award-winning scientist from the Institute of Atmospheric Physics at the Czech Academy of Science, who spoke about his contributions to the exploration of Mars; and Julie Nováková, NTK Librarian and published Science-Fiction writer, who spoke on the intricacies of publishing science fiction stories and novels across two languages. Students were encouraged to ask questions, give opinions, and engage with a spectrum of alternative careers in publishing and cutting-edge sciences.
In celebration of reading: teaching staff shared their literary loves through book cover badges, worn literally and figuratively close to their hearts; teachers found ingenious ways to promote reading within their lessons; ECP’s favourite books were collected together through a student poll; tutor groups collaborated on colourful and inventive door displays, as well as filming wildly imaginative renditions of Samuel Taylor Coleridge’s lyrical ballad: ‘The Rime of the Ancient Mariner’. The week was rounded off on Friday with the read-in event, where students and staff came together in a celebration of language in the heart of ECP’s Literary scene, the Lord Holme Library.
Finally, it wouldn’t be right to report upon Reading Week without mentioning the staff and students who worked tirelessly to run the daily book sale. Profits from which will go to Zajíček na Koni to fund their ongoing work with people with physical and mental difficulties, who find it challenging to integrate into society. I know that the contributions we gave will make a huge difference. 

Thank you all for getting involved.

Gary Cossins, Literacy Coordinator

 

V březnu proběhl každoroční "Týden četby" na ECP  - týdenní oslava literární gramotnosti a kultury čtení. Oslava byla zahájena poučnými shromážděními, které připravili studenti 4. ročníku Linda Novobilská a Michael Best s pomocí studentek 1. ročníku Priyi Ghotane a Ruti Etlin. Během shromáždění představil tým studentů téma internacionalismus, nastínil hlavní události týdne a sdílel provokativní informace.
Letos jsme sestavili různorodý program hostujících spisovatelů, kteří pracují v mezinárodním kontextu: britská novinářka Eileen Condonová, která hovořila o žurnalistickém kodexu a konvencích novin a časopisů; Jan Lukačevič, oceněný vědec z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, který hovořil o svém příspěvku k průzkumu Marsu; a Julie Nováková, knihovnice NTK a autorka sci-fi, která hovořila o složitosti publikování sci-fi příběhů a románů ve dvou jazycích. Studenti byli povzbuzováni k tomu, aby kladli otázky, poskytli názory a zabývali se spektrem alternativních profesí v oblasti vydavatelství a ve špičkových vědách.

V rámci oslav četby učitelé sdíleli svá oblíbená literární díla prostřednictvím odznaků knížek, které se nosili doslova a obrazně blízko u srdce; učitelé nalezli důmyslné způsoby, jak podporovat četbu v rámci výuky; oblíbené knihy ECP byly shromážděny prostřednictvím průzkumu studentů; jednotlivé třídy spolupracovaly na barevných a inovativních dekoracích dveří a studenti natáčeli divoce nápadité ztvárnění lyrické balady Samuela Taylora Coleridgea: "Píseň o starém námořníkovi". Týden četby vyvrcholil páteční čtenářskou akcí, kdy se studenti a zaměstnanci sešli u oslavy jazyka v srdci literární scény ECP - v Knihovně Lorda Holma.

Závěrem nemůžeme opomenout zmínku o zaměstnancích a studentech školy, kteří neúnavně pracovali při každodenním charitativním prodeji knih. Zisk půjde na účet charitativní organizace Zajíček na koni a bude financovat ustavičnou práci organizace s lidmi s tělesnými a duševními potížemi, pro které je integrace do společnosti složitá. Věřím, že náš příspěvěk pomůže!
Děkuji všem, kteří se zapojili.

Gary Cossins, koordinátor literární gramotnosti

Acclaimed magazine and newspaper journalist Eileen Condon (@ec4metosay) gives a fascinating glimpse into the field of journalism at @ecp_prague Reading Week.

Uzávaná žurnalistka píšící pro noviny i časopisy, Eileen Condon nám během Reading Weeku dala fascinující náhled do světa žurnalistiky.

Julie Nekola Nováková gave a talk/presentation to our Year 1 as part of our Reading Week festivities/Přednáška v rámci aktivit během týdne četby.

Education and Research Support specialist at NTK, Theoretical & Evolutionary Biology, award-winning Czech author of science fiction and detective stories. Julie has published seven novels, one anthology and over thirty stories in Czech. She started publishing short stories in English in 2013 and her work has appeared in Asimov’s, Clarkesworld and other magazines and anthologies. Some of her works have been translated into Chinese, Romanian and Estonian. She’s also active in science outreach and education, nonfiction writing and translation. She is currently a PhD student of evolutionary biology at the Charles University in Prague.

Specialista na podporu vzdělávání a výzkumu v NTK, Teoretické a evoluční biologie, oceněný český autor sci-fi a detektivních příběhů. Julie vydala sedm románů, jednu antologii a více než třicet příběhů v češtině. V roce 2013 začala vydávat povídky v angličtině a její práce se objevila v časopisech Asimov’s, Clarkesworld a dalších časopisech a antologiích. Některé její práce byly přeloženy do čínštiny, rumunštiny a estonštiny. Aktivně působí také v oblasti vědy a vzdělávání, psaní a překladů. V současnosti je doktorandem evoluční biologie na Karlově univerzitě v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures and debates/Přednášky a debaty

ECP Annual Debate

Is discrimination an acceptable result of free speech?

Guests: Journalists Silvie Lauder and Martin Weiss

The subject of the debate is very relevant to current events. It was therefore good that our students could hear and express different opinions on the subject. They asked a lot of good questions and the discussion was very lively. In particular, views on the issue of imposing limits on free speech within a school environment were exchanged. The guests challenged the opinions of the students and demonstrated what a proper debate should be like. We are always extremely grateful when experienced and renowned personalities visit the school. They can support our students in the search for the right questions to ask and give them experience of assessing the validity of answers they receive.

See more information and the video here/Více informací a video zde:

 

Školní debata na Anglickém gymnáziu

Téma: Je diskriminace přijatelným důsledkem svobody slova?

Hosté: žurnalisté Silvie Lauder a Martin Weiss

Téma letošní školní debaty na Anglickém gymnáziu je velmi aktuální vzhledem k současnému dění. Z tohoto důvodu bylo dobré, že si naši studenti mohli poslechnout a vyjádřit různá stanoviska k tomuto tématu. Studenti položili mnoho dobrých otázek a diskuse byla velmi živá. Zajímavá výměna názorů proběhla v souvislosti s problematikou omezení svobody projevu v prostředí školy. Hosté debaty rozporovali názory studentů a předvedli, jak by měla dobrá debata vypadat. Vždy nás velmi potěší, když naši školu navštíví zkušené a renomované osobnosti, které mohou naše studenty podporovat v tom, aby hledali správné otázky a získali zkušenosti s hodnocením platnosti odpovědí, které dostanou.

 

Oxford University Lecturer at ECP/Přednáška lektora z Oxfordu 

ECP was delighted to welcome Professor Culpepper from the Blavatnik School of Government at Oxford University for a lecture on populism, noisy politics and quiet politics. #politics #oxforduniversity

ECP s potěšením přivítala profesora Culpeppera z Blavatnik School of Government Oxfordské univerzity na přednášku o populismu, "hlučné a tiché" politice. #politics #oxforduniversity

Charles University Lecturer at ECP/ Přednáška lektora z Univerzity Karlovy

ECP students and teachers welcomed into school Dr Jakub Češka from Charles University, one of the country’s leading experts on the Czech writer, Bohumil Hrabal. Dr Češka gave a fascinating lecture on the theme of Variance as the dominant principle of Hrabal's work.

Studenti a učitelé přivítali ve škole Dr. Jakuba Češku z Univerzity Karlovy, jednoho z předních odborníků na českého spisovatele Bohumila Hrabala. Dr. Češka přednesl fascinující přednášku na téma Variance jako dominantní princip Hrabalovy práce.

One World Film Festival

 

On Monday, 12 March, all of our year group went to Kino Atlas. We attended the screening of a movie called: “Deaf Child”. This documentary pictures the life of a boy called Tobias who was born without the ability to hear. They talked us through all of his unique experiences and challenges in life.

The movie is good because it clearly portrays the time correlation of Tobby today and Tobby a long time ago in his childhood. What we found quite well presented in the film were the methods Tobby’s family used to improve or at least soften the problems with talking and hearing. Also the editing of the film fits the documentary style. It is well filmed and well edited bearing in mind that it’s an amateur production.

Let’s talk about the negatives. The movie was way too long. It could have been done in under 30 minutes. Some bits of the movie (staring at the ground, walking on the street to buy a snack) could be cut out. It does not add anything to the story, in fact it makes the movie boring. It was very positive. The movie is supposed to show the cruelty of this world and the pessimistic look at deaf people, but the main character had a happy relationship. The movie was also badly colour graded. For instance, movies that are childish should be nice and colourful, and sad movies should be less saturated etc.

Deaf Child is a documentary film about Tobias de Ronde. Tobias was born deaf and this documentary film covers his life and the struggles he went and continues to go through as a deaf person. He also covers the good aspects of being deaf, telling others that they shouldn't be embarrassed by being deaf.

https://www.oneworld.cz/2018/filmy-a-z/36207-deaf-child

Y2 Ignis students

 

Jeden svět - Ignis - reflexe

V pondělí, 12.3., se celý náš ročník vydal do Kina Atlas, kde jsme se zúčastnili promítání filmu s názvem "Neslyšící dítě". Tento dokument představuje život chlapce Tobiase, který se narodil bez schopnosti slyšet. Film vyprávěl o všech jedinečných zkušenostech a výzvách v životě tohoto chlapce.

Film je dobrý v tom, protože jasně vykresluje časovou korelaci mezi Tobym dnes a Tobym dávno v dětství. Ve filmu jsou dobře zpracovány různé způsoby, kterými Tobyho rodina zlepšovala nebo alespoň zmírňovala problémy s mluvením a slyšením. Film je upraven do dokumentárního stylu. Je dobře natočen a dobře upraven s ohledem na to, že je to amatérská produkce.

Promluvme si však o negativních stránkách. Film byl příliš dlouhý. Stačilo by méně než 30 minut. Některé scény (zírání na zem, chůze po ulici a nákup občerstvení) mohly být vystříženy. Příběhu to nic nepřidává a naopak ho činí nudným. Celé to bylo velmi pozitivní. Film měl ukázat krutost tohoto světa a pesimistický pohled na neslyšící, avšak hlavní postava měla šťastný vztah. Film byl také špatně zbarvený. Například filmy, které jsou pro děti, by měly být pěkné a barevné a smutné filmy by měly být mít méně nasycené barvy, atd.

Neslyšící dítě je dokumentární film o Tobiasovi de Ronde. Tobias se narodil hluchý a tento dokumentární film pokrývá jeho život a zápasy, kterými prošel a stále prochází jako hluchý člověk. Film se také věnuje dobrým aspektům neslyšení. Tobias říká ostatním, že by neměli být v rozpacích z toho, že jsou hluší.

https://www.oneworld.cz/2018/filmy-a-z/36207-deaf-child

studenti 2. ročníku koleje Ignis

Trips/Exkurze

Trip to CERN, Geneva

 

In February Physics students from Years 5 and 6 went on a trip to CERN, near Geneva.   CERN is the European Research Centre for Particle Physics – the biggest and most powerful particle accelerator in the World.  Despite the initial fear of their plane not leaving due to a large amount of snow, they eventually took off a couple of hours late and arrived mid-afternoon in a very snowy Geneva.  The remainder of the afternoon was spent sightseeing around the city and some even engaged in a snowball fights with the locals!

After an early start Saturday morning, the group had a fascinating tour of various facilities in CERN, plus a very informative lecture.   The main accelerator at CERN – the Large Hadron Collider (LHC) – is about 100m below ground, 27 km long and operates at temperatures of around – 270 degrees centigrade.  It is so big it is under both land in Switzerland and France and is a ‘state’ in its own right. Students had detailed explanations on the construction of the particle accelerator and the use of superconductors which are needed to cope with currents of around 11,000 A which create a magnetic field 100,000 times the strength of the Earth’s magnetic field.  The students had the opportunity see the data processing site from the Alpha Magnetic Spectrometer which is a detector on the International Space Station looking for dark matter, anti-matter and missing matter. At the second site they had the opportunity to see the manufacturing space for the electromagnets used in the different accelerators. The electromagnets have a relatively short lifespan and thus new ones need to be manufactured constantly so they can be replaced whenever needed and thus maintain maximum operation time of the accelerators. The general consensus of the students that this was a highly educational trip which was definitely worth attending especially due to its uniqueness and high applicability to the current understanding of physics.  Students also got the opportunity to taste some of the culinary delights available in Geneva!

Allison Mahmood, Year 5 student

See pictures here/Fotografie zde:

 

V únoru studenti fyziky z 5. a 6. ročníku absolvovali výlet do CERNu u Ženevy. CERN je Evropské výzkumné centrum pro částicovou fyziku - největší a nejvýkonnější urychlovač částic na světě. Navzdory počátečnímu strachu, že letadlo nevzlétne kvůli velkému množství sněhu, nakonec startovalo o půl hodiny později a studenti dorazili v polovině odpoledne do zasněžené Ženevy. Zbytek odpoledne strávili prohlídkou města a někteří se dokonce koulovali s místními obyvateli! Po raném startu v sobotu ráno měla skupina fascinující prohlídku různých zařízení ve středisku CERN a velmi informující přednášku. Hlavní akcelerátor CERN - Large Hadron Collider (LHC) - je asi 100 metrů pod zemí, 27 km dlouhý a pracuje při teplotách okolo - 270 stupňů Celsia. Je to tak velké, že je umístěn pod pozemky ve Švýcarsku a ve Francii a je to "stát" sám o sobě. Studenti dostali podrobné vysvětlení o konstrukci akcelerátoru částic a použití supravodičů, které jsou potřebné k tomu, aby zvládaly proud kolem 11 000 A, které vytvářejí magnetické pole o velikosti 100 000 násobku síly magnetického pole Země. Studenti měli příležitost vidět místo pro zpracování dat z alfa magnetického spektrometru, který je detektorem na Mezinárodní kosmické stanici hledající černé díry, červí díry a temnou hmotu. Měli možnost vidět výrobní prostor pro elektromagnety používané u různých urychlovačů. Elektromagnety mají poměrně krátkou životnost, a proto musí být vyráběny nepřetržitě, aby bylo možné je kdykoli vyměnit, a tím udržet maximální dobu provozu urychlovačů. Panuje obecná shoda studentů na tom, že se jednalo o vysoce výchovný výlet, který rozhodně stojí za, zejména kvůli jeho jedinečnosti a vysoké aplikovatelnosti na současné chápání fyziky. Studenti měli také možnost ochutnat některé z kuchařských delikates dostupných v Ženevě!

Allison Mahmood, student 5. ročníku

 

 

 

 

 

Arts/Umění

IB Art Exhibition

Enojoy the 360 view by Trevor Marshall, Senior Tutor/360 prohlídka výystavy od Trevora Marshalla, seniorního tutora:

 

 

Vanda Volčíková, Y6 student

For my exhibition I have explored the theme of “Behind a Mask”. Considering stories of people that are forced to hide their true identities in an environment that wouldn't otherwise accept them or people who have chosen to hide behind something that they are not, for pleasing others.

Pro svoji výstavu jsem prozkoumala téma "Za maskou". Zvažovala jsem příběhy lidí, kteří jsou nuceni skrývat svou pravou identitu v prostředí, které by je jinak nepřijalo, nebo těch, kteří se rozhodli skrýt se za něco, co nejsou, aby se zalíbili ostatním.

 

 

 

Michal Zapletal, Y6 student

Inspired by the worrying trend of climate change skepticism supported by growing numbers in the west, the theme of this exhibition is the “Human Footprint”. Not many of us associate our actions with specific environmental issues we observe in the news on a daily basis, such as the use of plastic bags, bottles and industrial pollution.

 

Inspirací této výstavy pod názvem "Lidská stopa" je znepokojivý trend skepticismu ohledně klimatických změn, podpořených rostoucím počtem obyvatel na západě. Jen málokdo z nás vnímá souvislosti našich činů se specifickými problémy životního prostředí, které denně sledujeme ve zprávách, jako například používání plastových pytlů, lahví a průmyslové znečištění.

 

 

 

 

 

 

Markéta Vašíčková, Y6 student

The exhibition “Morphed Body”  explores how culture and society distorts the image of women, through often unachievable beauty standards and the recurring pressure to conform to these ideals. Not only in social media are women met with a constant element of judgement and unrealistic expectations concerning their appearance, which often forces them to dangerously alter parts of their body to a significant extent, in order to be accepted and valued by themselves as well as society.

Výstava "Morphed Body" zkoumá, jak kultura a společnost deformují obraz žen, skrze často nedosažitelné standardy krásy a opakující se tlak na přizpůsobení se těmto ideálům. Nejen v sociálních médiích se ženy setkávají s neustálým prvkem úsudku a nerealistickými očekáváními ohledně jejich vzhledu, což je často nutí nebezpečně měnit části svého těla do značné míry tak, aby byly přijaty a oceněny sebou samými i společností.

 

 

 

 

Natálie Barešová, Y6 student

My exhibition explores “Dynamics of movement”. Motion is a part of our everyday life. As a result it becomes ordinary to us and we very often forget or do not even realise how aesthetically pleasing it can be. People always try to look for something original they have not seen before, however from observing our surroundings, which we consider basic, we can get more than we expect.

Moje výstava zkoumá "Dynamiku pohybu". Pohyb je součástí našeho každodenního života. V důsledku toho se pro nás stává obyčejným a velmi často zapomínáme, ani si neuvědomujeme, jak je to esteticky příjemné. Lidé se vždy pokoušejí hledat něco originálního, co předtím neviděli, nicméně z pozorování našeho okolí, které považujeme za základní, můžeme získat víc, než očekáváme.

 

 

 

 

 

 

 

Charity/Charita

Benefit Concert for the ECP Václav Havel Scholarship

Anežský klášter was filled with the sound of music to raise money for the second ECP Václav Havel Scholarship. ECP musicians and singers were joined by 2015 graduate, Barbora Hořejší, and special guest, Mario Bihári. The audience of students, parents, staff and governors enjoyed a varied programme of modern and classical music. During the interval, there was a silent auction. Together with donations, an impressive total of more than CZK 330,000 was raised. This will go towards meeting the fees of a second Roma student as the first ECP Václav Havel Scholar prepares to graduate this summer. The items donated for the auction included paintings by Roma children, a visit to the Czech Parliament, generously donated by Ivan Bartoš, and a personal safari tour with the Director of Safari at Dvůr Králové, Přemysl Rabas.

See more information, pictures and video here/Více informací, video a fotografie zde::

 

 

 

 

Koncert na podporu Stipendia Václava Havla

Koncert na podporu Stipendia Václava Havla

Anežský klášter se naplnil zvukem hudby při benefičním koncertu k získání finančních prostředků na již druhé Stipendium Václava Havla. K hudebníkům a zpěvákům z Anglického gymnázia se připojili absolventka z roku 2015 Barbora ​​Hořejší a zvláštní host Mario Bihári. Publikum složené ze studentů, rodičů, zaměstnanců a členů správní rady si užívalo pestrý program moderní a klasické hudby.

Během koncertu se uskutečnila tichá aukce. Dohromady se všemi dary byla na stipendium vybrána impozantní částka v hodnotě přesahující 330 000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků za studium pro druhého romského studenta, zatímco první stipendista Stipendia Václava Havla bude letos maturovat. Mezi předměty darované do aukce byly např. obrazy romských dětí, návštěva Parlamentu ČR – dar od p. Ivana Bartoše nebo osobní prohlídka safari s ředitelem safari ve Dvoře Králové, Přemyslem Rabasem.

 

Smile - creative workshops at the children's home in Dolní Počernice/Úsměv - kreativní workshop pro děti v dětském domově v Dolních Počernicích

 

Project Global School/Projekt Světová škola

 

ECPN Network/Absolventi

Alice Valvodová (1999)

 

Alice Valvodová graduated from the ECP in 1999. She studied in the UK and Belgium, and holds a Master's degree in Politics and a Master's degree in European Integration and Development. With over 10 years of work experience in sustainability, Alice currently lives in Paris. She is Project Director, Responsible Sourcing, at RCS Global - a global consulting and audit firm focused on the responsible sourcing of natural resources. She is working with global companies from the mining and technology industry sectors to raise standards in areas like human rights, health safety, and environmental protection, and build more sustainable supply chains of minerals and metals.

 
Alice Valvodová absolvovala studium na Anglickém gymnáziu v roce 1999. Poté studovala ve Velké Británii a Belgii a je držitelkou magisterského titulu v oborech Politika a Evropská integrace a rozvoj. Alice má více než desetiletou praxi v oblasti udržitelnosti a žije v Paříži. Je vedoucí projektu ve společnosti RCS Global - globální poradenské a auditorské společnosti zaměřené na zodpovědné získávání přírodních zdrojů. Spolupracuje s globálními společnostmi z odvětví těžby a technologického průmyslu, aby zvýšila standardy v oblastech jako jsou lidská práva, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí, a budovala udržitelnější dodavatelské řetězce v oboru těžby minerálů a kovů.

On the Diamond Trail in India: Changing Attitudes to Responsible Sourcing

Anyone who has witnessed traffic in Mumbai would agree that it is indicative of general attitudes to health and safety in India. It looks a little something like this: drivers, to the sound of loud honking, ruthlessly push ahead in what appear to be at least five lanes of constantly changing traffic; pedestrians, hoping for the best, cross the street by fearlessly diving into this moving flow of cars, buses, bikes, lorries, rickshaws and sometimes wandering livestock.

As I watched these kinds of street scenes during my recent business trip to the country, I realised that local people are much more accustomed to taking risks in their everyday lives. Therefore, changing people’s thinking about issues like health and safety and implementing internationally recognised responsible sourcing standards in the Indian manufacturing industry will require a sustained and concerted effort.

I was part of a RCS team that travelled to India last month to support a global mining company put in place an innovative chain of custody programme for diamonds. The programme traces packets of diamonds from their origin as they pass through various stages of manufacturing until they are studded into jewellery. This gives assurance to end customers regarding the provenance of the diamonds and their natural origin. To add assurance around responsible sourcing, the programme is now introducing a responsible sourcing standard based on the Responsible Jewellery Council’s Code of Practices with health and safety requirements being key. Our role was to visit several factories that are participating in the programme in Mumbai, Surat and Bhavnagar. This was to understand the degree to which these entities are able to meet the new responsible sourcing requirements.

When visiting diamond cutting and polishing factories, we noted that many of them are part of an informal industry where health and safety conditions, and other responsible sourcing standards, are generally low. This is astonishing given that over 90 percent of global diamond cutting and polishing is done in India with around 600,000 workers currently employed by the industry. We observed many health and safety conditions that were not in line with the programme’s requirements and a general lack of management systems that would facilitate compliance with the standard. But there is now a move by certain industry leaders to drive improvements.

The media and key international NGOs must be given credit for helping to bring about some of this change in perspective. Given that scrutiny of jewellery supply chains increases over time, companies will be exposed to more and more reputational risks if the conditions in their supply chain fail to meet international responsible sourcing standards like the OECD Due Diligence Guidance, and the Responsible Jewellery Council Code of Practices. A recent report published this month by Human Rights Watch is a case in point. It assesses 13 major jewellery companies on their human rights due diligence practices with respect to their gold and diamond supply chains. The report calls on companies to do more to put in place responsible sourcing standards and publicly report on their implementation.

But while there are risks, there is also a tremendous opportunity for companies to collaborate across the supply chain to create systemic change and enable positive social, environmental and economic impacts. In the case of the Indian diamond manufacturing industry, this will require long term focus and activities to change supplier attitudes and capacity to implement global responsible sourcing standards.

To this end, companies both upstream and downstream in the Indian diamond supply chain can:

Collaborate on developing best-in-class due diligence programmes that are aligned with international responsible sourcing standards and good practices;

Establish chain of custody systems that provide assurance of responsible sourcing as well as provenance;

Adopt a continuous improvement approach to build the capacity of suppliers to implement responsible sourcing standards and improve their performance over time;

Create innovative ways of monitoring conditions in the supply chain, for example, direct worker engagement on health and safety conditions and other responsible sourcing aspects through mobile application surveys and grievance mechanisms.

Measure the outcomes and impacts of their responsible sourcing efforts, and publicly report on them.

Na diamantové stezce v Indii: Změna postojů k zodpovědnému získávání zdrojů

Každý, kdo byl svědkem dopravního provozu v Bombaji, by souhlasil s tím, že poukazuje na obecné postoje k bezpečnosti a ochraně zdraví v Indii. Vypadá to asi takto: za hlasitého zvuku klaksonů se řidici bezohledně tlačí vpřed po cestě, která se zdá být nejméně pět pruhů neustále se proudícího provozu; chodci, v naději na to nejlepší, překonávající ulici bezohledným potápěním se do tohoto pohybujícího se toku automobilů, autobusů, kol, nákladních automobilů, rikš a někdy putujících hospodářských zvířat.

Při sledování těchto pouličních scén během mé nedávné pracovní cesty do Indie jsem si uvědomila, že místní lidé jsou mnohem více zvyklí na to, že budou v každodenním životě riskovat. Změna názorů lidí na otázky týkající se zdraví a bezpečnosti a zavedení mezinárodně uznávaných standardů odpovědných za získávání zdrojů v indickém zpracovatelském průmyslu bude proto vyžadovat trvalé a soustředěné úsilí.

Byla jsem součástí týmu RCS, který minulý měsíc cestoval do Indie, aby podpořil globální těžební společnost v zavedení inovativního programu monitorování původu diamanty. Program zaznamenává balíčky diamantů od jejich původu, když procházejí různými fázemi výroby, až do doby, dokud nebudou použity do šperků. To dává záruku koncovým zákazníkům ohledně původu diamantů a jejich čistého původu. Za účelem získání jistoty ohledně odpovědného získávání zdrojů nyní program zavádí standard zodpovědného získávání surovin, který je založen na Kodexu zpracovatelů ve šperkařském průmyslu. Klíčové jsou požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Naší úlohou bylo navštívit několik továren, které se účastní programu v Bombaji, Suratu a Bhavnagaru. Chtěli jsme získat informace o tom, do jaké míry jsou tyto subjekty schopny splnit nové odpovědné požadavky na získávání zdrojů.

Když jsme navštívili diamantové brousící a lešticí továrny, zjistili jsme, že mnohé z nich jsou součástí neformálního průmyslu, kde jsou zdravotní a bezpečnostní podmínky a další odpovědné standardy pro získávání surovin obecně nízké. To je neuvěřitelné vzhledem k tomu, že více než 90 procent celosvětového broušení a leštění diamantů se provádí v Indii s přibližně 600 000 pracovníky, kteří v současnosti pracují v průmyslu. Zaznamenali jsme mnoho zdravotních a bezpečnostních podmínek, které nebyly v souladu s požadavky programu a s obecným nedostatkem systémů řízení, které by usnadnily dodržování standardů. Nyní však někteří vedoucí představitelé průmyslu posunují úsilí o zlepšení vpřed.

Média a klíčové mezinárodní nevládní organizace musí dostat uznání za to, že jim do budoucna pomohou provést některé z těchto změn. Vzhledem k tomu, že kontrola dodavatelských řetězců klenotů se časem zvyšuje, společnosti budou vystaveny stále většímu riziku poškození reputace, pokud podmínky v jejich dodavatelském řetězci nedosáhnou mezinárodních standardů odpovědných za získávání zdrojů, jako jsou pokyny OECD pro řádnou péči a Kodex. Nedávná zpráva, kterou Human Rights Watch zveřejnila tento měsíc, je toho příkladem. Posuzuje 13 velkých šperkařských firem o svých postupech povinné péče v oblasti lidských práv, pokud jde o jejich dodavatelské řetězce pro zlato a diamanty. Zpráva vyzývá společnosti, aby učinily více, aby zavedly standardy pro odpovědné získávání zdrojů a veřejně podávaly zprávu o jejich provádění.

Přestože existují rizika, existuje také obrovská příležitosit pro společnosti, aby spolupracovaly napříč dodavatelským řetězcem, aby vytvořily systémové změny a umožnily pozitivní sociální, environmentální a ekonomické dopady své činnosti. V případě indického průmyslu výroby diamantů to bude vyžadovat dlouhodobé zaměření a činnosti zaměřené na změnu postojů dodavatelů a kapacity k provádění globálních standardů pro odpovědné získávání zdrojů.

Za tímto účelem mohou společnosti v dodavatelských řetězcích dodavatelů a odběratelů indického diamantu:
Spolupracovat na vývoji nejlepších programů due diligence ve své třídě, které jsou v souladu s mezinárodními standardy odpovědnými za získávání zdrojů a osvědčenými postupy;
Zavést kustodní systémy, které zajistí spolehlivé získávání zdrojů a jejich provenience;
Přijmout postupy nepřetržitého zlepšování s cílem vybudovat kapacitu dodavatelů při zavádění standardů pro zodpovědné získávání zdrojů a zlepšit jejich výkonnost v průběhu času.
Vytvořit inovativní způsoby sledování podmínek v dodavatelském řetězci, například přímý zájem pracovníků o zdravotní a bezpečnostní podmínky a další aspekty zodpovědného získávání informací prostřednictvím průzkumů mobilních aplikací a mechanizmů pro stížnosti.
Měřit výsledky a dopady úsilí o odpovědné získávání zdrojů a podávat o nich veřejné informace.
 

Roman Xia (2014)

Mark Waldron, Headmaster of the English College from 2009 to 2013, has sent us this great photo, taken at the school where he is now Headmaster - Ryde School on the Isle of Wight off the south coast of England. Not only is Mark Headmaster, but also teaching there are two other ECP exiles, Nicola Wilson and Jim Willetts. Nicola, who taught English at the ECP from 2012 to 2016, will be fondly remembered by everyone in her tutor group for whom nothing was too much trouble. Jim taught Economics from 2006 to 2013 but he was also a very persuasive Head of Careers and University Applications and there are several ECP graduates who have Jim to thank for getting them into their chosen university when they just missed the grades they needed.

Also in the photo is another well-known ECP face, Roman Xia. Roman left us in 2014 to study Sports and Exercise Science at the University of Bath and he was visiting Ryde to carry out psychological research as part of final dissertation. Mr and Mrs Gavriněv will be pleased to hear that despite his studies, Roman still finds time to pursue his own sporting discipline. He has represented the Czech Republic at racketlon at three consecutive World Championships. Racketlon is a combination of four racket sports - table tennis, badminton, squash and tennis - and Roman came 4th in the last World Championships in Denmark. He is remembered at the ECP, not only for his sporting and Duke of Edinburgh International Gold awards, but also for winning the COBIS award for service to the school community.

Also in the racketlon team photograph is Roman’s fellow Czech national team member, Kristian Kott (2013).

Roman Xia (2014)

Mark Waldron, ředitel Anglického gymnázia v letech 2009-2013, nám poslal tuto skvělou fotografii, která byla pořízena ve škole, kde je nyní ředitelem - Ryde School na Isle of Wight na jižním pobřeží Anglie. Mark je zde ředitelem, ale také zde učí další dva bývalí kolegové z ECP, Nicola Wilson a Jim Willetts. Nicolu, která vyučovala angličtinu v ECP v letech 2012-2016, si všichni pamatují jako lektorku, pro kterou nic není problém. Jim vyučoval ekonomii v letech 2006-2013, ale byl také vedoucím pro volbu kariéry a univerzit a několik absolventů ECP může Jimovi poděkovat za to, že se dostali na svou vybranou univerzity, když jim těsně chyběly známky, které potřebovali.
Na fotografii je také další známá tvář ECP, Roman Xia. Roman ukončila studium v ECP v roce 2014 a pokračoval ve studiu sportovní a cvičební vědy na univerzitě v Bathu. Ryde school navštívil, aby provedl psychologický výzkum jako součást své závěrečné disertační práce. Manželé Gavriněvovi rádi uslyší, že i přes své studium si Roman stále najde čas věnovat se své sportovní disciplíně. Na třech po sobě jdoucích mistrovstvích světa v racketlonu zastupoval Českou republiku. Racketlon je kombinací čtyř raketových sportů - stolního tenisu, badmintonu, squashe a tenisu. Roman obsadil na posledním mistrovství světa v Dánsku 4. místo. Na Anglickém gymnáziu na něj vzpomínáme nejen kvůli jeho oceněním ve sportu a v programu Duke of Edinburgh International, ale také kvůli tomu, že získal cenu COBIS za službu školní komunitě.
Na fotografii týmu racketlonu je také Romanův kolega z českého národního týmu Kristian Kott (2013).

ECF AGM

The twenty-fifth Annual General Meeting of the English College Foundation was held in London recently. The ECF is the registered charity established in 1991 with the aim of opening the English College in Prague. Its members still support the College and they hold an annual garden party, by kind permission of the Czech ambassador in London, which raises money for the College. The proceeds from last summer’s event were put to good use and provided not only the equipment to transform a classroom on the first floor into a very impressive drama studio, but also to turn what was the unused atrium area into the beautiful Music Courtyard that everyone is looking forward to using when the weather gets warmer.

ECP graduates are very welcome to attend the AGM and this year, three of them spoke during the meeting to tell members what they had been doing since they left school. They were Gabriela Šilová (2013), Damian Kyselý (2013) and Sandra Sykorová (1999). Gabriela read Politics and International Relations at King's College, London and is now a Corporate Banking Analyst with JP Morgan. Damian read Economics at Manchester University and has recently co-founded Skyscape Technologies, an analytics and online marketplace platform for the underutilised rooftop spaces of buildings. Sandra read Social Anthropology at the London School of Economics and has an MA in Visual Anthropology from Goldsmiths College.  She is Curator of Public Programmes at Tate Modern in London.

 

 

Nedávno se v Londýně konala dvacátá pátá výroční valná hromada Nadace Anglického gymnázia (ECF). ECF je registrovaná charitativní organizace založená v roce 1991 za účelem otevření Anglického gymnázia v Praze. Členové ECF školu stále podporují a pořádají každoroční zahradní slavnost s laskavým svolením českého velvyslance v Londýně, kde se také získávají finanční prostředky na chod školy. Výtěžek z loňského léta byl úspěšně využit nejen na vybavení, které přeměnilo učebnu v prvním patře na velmi působivé dramatické studio, ale také na rekonstrukci dvorku, který byl nevyužitým atriovým areálem, do podoby nádherného hudebního nádvoří, na jehož využití se těšíme při pěkném počasí.
Absolventi ECP jsou na této výroční schůzi velmi vítáni. Letos tři z nich na slavnosti vystoupili, aby členům sdělili, co dělají a jak se po ukončení školy mají. Byli to Gabriela Šilová (2013), Damian Kyselý (2013) a Sandra Sykorová (1999). Gabriela studovala politiku a mezinárodní vztahy na King's College v Londýně a nyní je bankovním analytikem společnosti JP Morgan. Damian studoval ekonomii na univerzitě v Manchesteru a nedávno spolufinancoval platformu Skyscape Technologies, platformu pro analýzu a online tržiště pro nedostatečně využívané střešní prostory budov. Sandra studovala sociální antropologii na London School of Economics a má magisterský titul v oboru vizuální antropologie z Goldsmiths College. Je kurátorkou veřejných programů v Tate Modern v Londýně.

Future Events/Chystáme

Festival of The Arts

 

19.-20.4. Festival of the Arts, ECP

 

24. 4. Smile Photo Exhibition, Champagneria

 

30. 4. Student Holiday

 

2.-5. 5. Trip to Berlin

CEE Football CUP and Run Czech

Student volunteers as guides needed for these prestigious sports events:

 

Dates:

Prague Half Marathon: 6-7. April

Prague Marathon week end: 4-6. May

 O2 Pražská štafeta: 13. - 14. June

Grand Prix Prague: 8. September

Football Tournament CEE Cup: 23.7-01.8.

 

More on www.runczech.com

https://www.runczech.com/cs/o-nas/pro-dobrovolniky/zakladni-informace/index.shtml

Please fill in that you are ECP student.

 

More on www.ceecup.org

If you are interested, please contact the organiser at:

Football:

CEE CUP

Roberto De Blasio

Head of Organizing Committee

+420 603 211 415r.deblasio@ceecup.org

Čermákova 7, 120 00 Prague  2 

Running:

https://www.runczech.com/cs/o-nas/pro-dobrovolniky/zakladni-informace/index.shtml

Please state that you are student from ECP.

https://www.runningmall.cz/ 

Sportovní akce CEE Football CUP a Run Czech

Hledáme dobrovolníky z řad studentů pro významné sportovní události.

Termíny závodů:

6.-7. dubna 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha

4. - 6. května - Volkswagen Maraton Praha

13. - 14. června - O2 Pražská štafeta 

8. září 2018 - Birell Grand Prix Praha

23.7-01.8. - Football Tournament CEE Cup

 

Více informací www.ceecup.org

V případě zájmu kontaktujte prosím:

Fotbal:

CEE CUP

Roberto De Blasio

Head of Organizing Committee

+420 603 211 415r.deblasio@ceecup.org

Čermákova 7, 120 00 Praha 2

Běh:

https://www.runczech.com/cs/o-nas/pro-dobrovolniky/zakladni-informace/index.shtml

Prosím uveďte, že jste studentem ECP.

https://www.runningmall.cz/ 

The ECP Newsletter