The ECP Newsletter 

18 October 2018
Issue Eleven
HM’s message/Slovo ředitele
Welcome back!/Vítejte zpět! 
Sports/Sport
Trips/Výlety
Events/Akce
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320, Praha 9, 190 00
CZ

HM’s message/Slovo ředitele

HM’s message

Now we are firmly into double figures on our i-newsletter, I took the trouble to review all the wonderful things that we have chronicled over the past couple of years. I also, in an act of shameful hubris, re-read my letters and realised that I perhaps talk a little too much about myself and not the school! Admittedly, I have tried to use my own life experiences as a springboard to form observations about school life and how your sons and daughters are benefitting from all the experiences here. From finding beers in a stream in the Krkonoše mountains to the ephemeral beauty of the solar eclipse, from Prague traffic jams to being a little “jaded”... I’ve tried to use them as a vehicle to help give some context and a flavour of what our team of teachers and support staff are trying to do here. So in my next newsletter, I was determined that I would, to coin an English expression, play with a straight bat, and simply write directly about the school… but then it happened. 

I was on Day One of a tightly scheduled three-day excursion by bicycle, visiting three of the five start of term school trips. I couldn’t fit them in all though. I wasn’t able to make it to the fascinating, linguistically-focussed trip to Česká Kamenice, where students were working alongside German-speaking residents on an oral history project. Nor could I manage to schedule in the Year 2 trip to Kroměříž, where our Bohemian-centric perspectives were infused with a rich diet of Moravian culture. But I was going to see the Year 3 mountain trip to Krkonkoše, the Year 1 induction trip to Jizerské hory and the Year 4 adventure trip in Šumava. 

So, as I say, then it happened…. in the dark, the mist and rain just five kilometres short of the Year 4 adventure trip campsite in Šumava. I found myself in a ditch, slightly scared, with my bicycle on top of me and with a broken back. It sounds more dramatic than it is, as you can see from the photo, I am on the mend. Now as teachers we are (or should be!) fascinated with learning, especially experiential learning. What I did learn from this dramatic fall? I learnt that Český Krumlov hospital was filled with warm, generous and kind staff. I learnt that staff and indeed students were genuinely concerned for my welfare. I learnt that parents were equally concerned and one even provided me with a special kneeling chair to enable me to sit comfortably at my desk. In short, I learnt that despite being 1,000 km from my native home I am also at home here in Vysočany. If a school, even in a small, tiny way, feels something like a “home” then we are going in the right direction. During the recent visit by British inspectors, we were identified as one of the leading schools in the Czech Republic and one with many outstanding features. One of those outstanding features, they said, was the warmth and relaxed nature of our relationships in our school. This is something which, while no substitute for the real thing, might on a good day prompt our students to call ECP “home”.

Nigel Brown, ECP Headmaster

Slovo ředitele

Právě jsme vstoupili do druhé desítky vydání našeho elektronického zpravodaje, a tak jsem se rozhodl prohlédnout si předchozí čísla, abych zavzpomínal na všechny nádherné věci, které jsme zaznamenali během posledních několika let. Také jsem si znovu přečetl své úvodní dopisy a uvědomil si, že možná mluvím trochu více o sobě než o škole! Je pravda, že jsem se pokusil využít své životní zkušenosti jako odrazový můstek k tomu, abych okomentoval postřehy ze školního života a také to, jak Vaši synové a dcery těží ze všech těchto školních zkušeností. Jednalo se o zážitky na široká témata, počínaje nálezem piva v potoku v Krkonoších a pomíjivou krásou zatmění Slunce, přes pražské dopravní zácpy, až po příběh o tom, jak jsme trochu „vyčerpaní“...  Pokoušel jsem se tyto zážitky použít jako vodítko, které pomáhá poskytnout určitý kontext a příchuť tomu, o co se zde snaží náš tým pedagogů a dalších pracovníků. Dal jsem si předsevzetí, že v příštím čísle budu psát opravdu jen o škole ... ale pak se to stalo. 

Jel jsem na kole a byl první den mého nabitého třídenního programu návštěv školních výletů probíhajících na začátku školního roku. Nebylo možné stihnout jich všech pět. Nepodařilo se mi vtěsnat návštěvu fascinujícího jazykově zaměřeného výletu do České Kamenice, kde studenti pracovali s německy mluvícími obyvateli na projektu zaměřeném na historii, a ani jsem nemohl dorazit až do Kroměříže na výlet 2. ročníku, kde byly naše perspektivy ze středu Čech obohaceny bohatou dávkou moravské kultury. Ale měl jsem v plánu navštívit výlet 3. ročníku v Krkonoších, výlet 1. ročníku v Jizerských horách a dobrodružný výlet 4. ročníku na Šumavě. 

A jak říkám, vtom se to stalo .... ve tmě, v mlze a v dešti pouhých 5 kilometrů od kempu na Šumavě, kde probíhal výlet 4. ročníku. Najednou jsem se ocitl v příkopu, mírně vyděšen, s kolem nad sebou a se zlomenými zády. Zní to mnohem dramatičtěji, než to ve skutečnosti bylo, a jak vidíte na fotografii, jsem v pořádku. Jako učitelé jsme (nebo bychom měli být!) fascinováni učením, zejména zkušenostním učením. Co jsem se naučil z tohoto dramatického pádu? Dozvěděl jsem se, že v nemocnici v Českém Krumlově je vřelý, velkorysý a milý personál. Zjistil jsem, že zaměstnanci a dokonce i studenti byli skutečně znepokojeni mým stavem. Dozvěděl jsem se, že i rodiče byli stejně znepokojeni, a jeden z nich mi dokonce poskytl speciální klekací židli, která mi umožňuje pohodlně sedět u mého pracovního stolu. Zkrátka jsem se dozvěděl, že navzdory tomu, že jsem 1 000 kilometrů od svého domova, jsem doma také zde ve Vysočanech. Pokud se ve škole, třeba jen trošičku, cítíme jako „doma“, je to znamení, že jdeme správným směrem. Během nedávné návštěvy britské inspekce jsme byli identifikováni jako jedna z vedoucích škol v České republice, která je charakterizována mnoha vynikajícími rysy. Jedním z těch vynikajících rysů, jak řekli inspektoři, byla vřelost a přátelská povaha našich vztahů v naší škole. A právě díky tomu by mohli naši studenti - když mají dobrý den - nazývat ECP „domovem“, aniž by to ovšem mohlo zastoupit domov opravdový.

Nigel Brown, ředitel

Welcome back!/Vítejte zpět! 

Introducing new staff/Představujeme nové zaměstnance

 

New staff joiners:

Samuel Bale - Physics; Science

Originally from Essex in the UK, Sam completed his Master's in Mechanical Engineering at the University of Sheffield. After spending time working as a Manufacturing Engineer in Oxford, he moved into teaching and completed his PGCE in partnership with Teach First and Birmingham City University. However, after three years teaching in Birmingham, he was reminded of his time hitchhiking around Europe during University for charity, and so decided to move to Central Europe. Outside of his work, Sam enjoys running, swimming, and exploring more of Central and Eastern Europe.

Sam pochází z Essexu ve Velké Británii. Dokončil magisterské studium fakulty strojírenství na univerzitě v Sheffieldu. Poté, co pracoval jako inženýr v Oxfordu, přestoupil do výuky a dokončil své PGCE ve spolupráci se společností Teach First a Birmingham City University. Po třech letech výuky v Birminghamu vzpomínal,jak cestoval během studia univerzity pro dobročinnou charitativní činnost po Evropě, rozhodl se tak přestěhovat se do střední Evropy. Ve volném čase se věnuje běhu, plavání a objevování dalších zemí střední a východní Evropy.

 

Aneta Choutková - Business and Operations Manager

Aneta is a native Czech, born in Liberec. During her studies at the University of Economics in Prague, she started to work at KPMG, where she was responsible for an audit of financial services. After several years working in a purely financial environment, she decided to utilise her knowledge for something more beneficial to society. In her spare time Aneta enjoys travelling. Exploring the beauty and diversity of this world is something absolutely irreplaceable and refreshing for her. She is also a keen cyclist, mountaineer and overall sports lover.

Aneta je Češka a pochází z Liberce. Během studií na Vysoké škole ekonomické v Praze začala pracovat v KPMG, kde byla zodpovědná za audit finančních služeb. Po několika letech práce v čistě finančním prostředí se rozhodla využít svých znalostí k něčemu prospěšnému pro společnost. Ve volném čase má Aneta radost z cestování. Vyzkoušet krásu a rozmanitost tohoto světa je pro ni něco naprosto nenahraditelného a osvěžujícího. Je také horlivou cyklistkou, horolezkyní a milovnicí sportu.

 

Lenka Svobodová - Accountant

Lenka has vast experience in accounting and administration, especially accounting and taxes, which have been her main professional focus since 1994. Her interests are various sporting activities, travelling and reading and she enjoys spending time with her family.

Lenka má rozsáhlé zkušenosti v účetnictví a administrativě, zejména v oboru účetnictví a daně, který je od roku 1994 jejím hlavním profesním zaměřením. Mezi Lenčiny zájmy patří různé sportovní aktivity, cestování a četba a ráda také tráví čas se svou rodinou.

 

 

 

Farida Danmeri - Biology

 

Farida graduated from the University of Edinburgh in 2007 with a BSc (Hons) in Biological Sciences. Her passion for conservation led to her working on the Sampled Red List Index (SRLI) project for plants at the Royal Botanic Gardens, Kew.  In 2008, her voluntary work as a Science and Maths teacher in a community centre in central London developed an interest in education and youth justice. This led to her completing a Master’s degree in Criminal Justice Policy at the London School of Economics and Political Science in 2009. On carrying out research on education for NACRO Cymru - a crime reducing charity, she decided to train as a Science teacher. In 2011, she gained qualified teacher status and worked as a Science teacher in London. Farida then moved to Kazakhstan, where she taught Biology and later led the Biology department at Spectrum International School in Astana. She is currently completing an MBA in educational leadership at Tampere University of Applied Sciences, Finland.

Farida absolvovala studium na univerzitě v Edinburghu v roce 2007 a získala titul BSc (Hons) v oboru biologické vědy. Její zájem o ochranu přírody ji přivedl k práci na projektu Indexu ohrožených druhů (SRLI) pro rostliny v Royal Botanic Gardens, Kew. V roce 2008 se jako dobrovolná učitelka přírodních věd a matematiky v komunitním centru v centru Londýna zajímala o vzdělání a spravedlnost pro mládež. To vedlo k dokončení magisterského studijního programu Politika trestního soudnictví na London School of Economics and Political Science v roce 2009. Při provádění výzkumu pro NACRO Cymru – charitu, která se zabývá snižováním kriminality, se rozhodla, že se bude vzdělávat jako učitelka vědy. V roce 2011 získala kvalifikovaný status učitele a pracovala jako učitelka přírodních věd v Londýně. Farida se pak přestěhovala do Kazachstánu, kde vyučovala biologii a později vedla oddělení biologie na mezinárodní škole Spectrum v Astaně. V současné době studuje program MBA v oboru management ve vzdělávání na Tampere University of Applied Sciences ve Finsku.

 

Jiří Černý - Logistics and Building Coordinator

Jiří graduated from Český Brod Grammar School, then worked in Ireland for 10 years in various positions in the logistics sector. In 2010, he returned to the Czech Republic where he joined Marker CZ as a buyer. Jiří joined the ECP in August 2018 as Logistics & Building Coordinator. In his spare time, he enjoys mainly sport.

Jiří vystudoval gymnázium v Českém Brodě. Deset let pracoval v Irsku na různých pozicích v logistice. V roce 2010 se vrátil do České republiky, kde nastoupil do firmy Marker CZ jako nákupčí. Od srpna 2018 je zaměstnán v ECP na pozici Logistics & Building Coordinator. Ve volném čase převážně sportuje.

We really enjoyed hosting the annual ECP Family Barbecue/Moc jsme si užili společné grilování

 

Many thanks to everyone who joined us for good food, great music and interesting conversation! 

Moc děkujeme všem, kteří přišli a sdíleli s námi dobré jídlo, skvělou hudbu a zajímavé konverzace!

 

 

 

 

 

 

ECP's Theme of the Year/Téma roku

 

ECP’s Natural World theme in action/Téma roku Příroda v praxi

A group of our students have been busy picking up litter in Vysočany.
Skupina našich studentů pilně pracovala na sběru odpadu ve Vysočanech.

 

ECP Headmaster Dr Nigel Brown in the media/Ředitel ECP Dr. Nigel Brown v tisku

Dr Brown talks about his mentoring experience in BCC Equilibrium Programme in Marie Claire.

Dr Brown v časopise Marie Claire hovoří o svých zkušenostech jako mentor programu Britské obchodní komory Equilibrium.

 

 

Class of 2018 University Destinations/Absolventi ECP 2018 míří na špičkové univerzity​

 Sports/Sport

ECP Inter-house Volleyball 2018/ Volejbalový turnaj ECP

 

Congratulations to Ignis, winners of the ECP inter-house volleyball tournament! Well done to Ventus, who took the silver medal and to Terra, who came third. 
​Gratulujeme koleji Ignis, vítězům školního turnaje ve volejbale. Na druhém místě skončila kolej Ventus a Terra následovala na třetí pozici.

ECP students and staff took part in the Teribear Run/Studenti a zaměstnanci ECP se zúčastnili běhu Teribear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECP students in the Cooper Test/Studenti ECP uspěli v Cooperově testu

ECP Y1 students achieved really outstanding results in the Cooper Test - a 12 minute run on the athletics track. Eliška Paterson covered 2.460m and Robert Rejna ran an amazing 3.050m, which means Robert joins the prestigious club of those who have covered more than 3km in 12 minutes!
Naši studenti 1. ročníku dosáhli v Cooperově testu vynikající výsledky (12 min. běh na atletické dráze). Eliška Paterson zaběhla 2 460 m a Robert Rejna úžasných 3 050 m, což znamená, že se Robert připojuje k prestižnímu klubu těch, kteří za 12 minut uběhli vzdálenost delší než 3 km!

 

Cross-country run/Přespolní běh

 

Very well done to ECP’s six-strong team of cross-country runners, who came fourth in the Prague final of the POPRASK boys’ cross-country race! 

 

Gratulujeme šestičlennému týmu ECP, který se umístil na čtvrtém místě v pražském finále přespolního běhu chlapců POPRASK!

 

 

 

 

Trips/Výlety

TRIPS/VÝLETY

At the beginning of the school year, students from Years 1-4 regularly go on trips. Y1 saw the beauty of the Jizerské Mountains and the students in Y2 explored Moravia and medieval Czech history. We are glad that the students of Y3 did not get lost during the orientation course in the Krkonoše Mountains and that they helped to clean up the forest again and traditionally planted a tree in Krkonoše. Students in Y4 were able to choose between a challenging sporting trip in the Bohemian Forest and a historical trip in Northern Bohemia. Discovering the tricky history of the Sudetenland has become an interesting adventure for the second time. This year, students met ten native Germans, who shared their life stories with them. Together, they also remembered the memory of all those who were tortured in the Rabštejn concentration camp, which notoriously served the Nazis during the war, but also the Red Army after the war. See what the students most appreciated on trips:

I have learned how important it is to remember history, remember the lost lives.

I enjoyed the fact that I got to learn a lot of new things, and also got to talk to new people and make new friends.

I learned how beautiful nature is without internet or social media.

I learned that communication is the key to everything.

I loved the atmosphere there and I guess every single detail of the trip made it so unforgettable.

Alena Švejdová, Deputy Head Co-Curriculum

 

Na začátku školního roku studenti 1.,2.,3. a 4. ročníku pravidelně vyjíždějí na seznamovací výlety.  1. ročník poznával krásy Jizerských hor a studenti 2. ročníku si seznamovací výlet spojili s poznáváním Moravy a středověké české historie. Jsme rádi, že studenti 3. ročníku se během orientačního běhu v Krkonoších neztratili a že opět pomohli uklidit les a tradičně zasadili další krkonošský strom. Studenti 4. ročníku si mohli vybrat mezi náročným sportovním výletem na Šumavě a historickým výletem v severních Čechách. Objevování nesnadné historie Sudet se již podruhé stalo pozoruhodným dobrodružstvím. Letos se studenti setkali s deseti německými rodáky, kteří se s nimi podělili o své životní příběhy. Společně také uctili památku všech umučených v koncentračním a pracovním táboře Rabštejn, který sloužil nechvalně jak nacistům za války, tak také Rudým gardám po válce. Přečtěte si, co studenti na výletech nejvíce oceňovali:

Zjistil jsem, jak důležité je pamatovat si historii, nezapomínat na ztracené životy.
Líbilo se mi, že jsem se mohl naučit spoustu nových věcí a také mluvit s novými lidmi a získat nové přátele.
Naučila jsem se, jak krásná je příroda bez internetu nebo sociálních médií.
Naučil jsem se, že komunikace je klíčem ke všemu.
Moc se mi líbila atmosféra a myslím si, že každý detail cesty byl nezapomenutelný.

Alena Švejdová, zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity

Year 1 Trip to Jizerské hory/Výlet 1. ročníku do Jizerských hor

 

About a month ago, our year group, Year 1, went on the induction trip. At first we didn't really know each other that well, since we had only been at school for 2 days, but when we came back, it felt as if we had known each other for over a year! We left school on Wednesday morning and on returned on Friday afternoon, so we got to spend nearly 3 whole days away. There were many team building activities, such as rope-climbing, games and many more. After the hike on Thursday, we had a BBQ outside. The weather was really nice throughout the whole trip, so we enjoyed it. We are all really looking forward to future trips!

Alice Paula Vavrušková, Y1 student

Asi před měsícem naše skupina 1. ročníku vyrazila na seznamovací výlet. Zpočátku jsme se moc neznali, protože jsme byli ve škole jen dva dny, ale když jsme se vrátili, měl jsme najednou pocit, že jsme se navzájem vídali více než rok! Vyrazili jsme ve středu ráno a vrátili se v pátek odpoledne, takže jsme strávili téměř 3 celé dny mimo školu. Během výletu probíhalo mnoho týmových aktivit, jako je lezení v lanovém parku, různé hry a mnoho dalšího. Po čtvrteční túře jsme měli venku grilování. Počasí bylo po celou dobu výletu opravdu příjemné, takže jsme si to moc užili. Všichni se těšíme na další výlety!

Alice Paula Vavrušková,  studentka 1. ročníku

Year 2 Trip to Moravia/Výlet 2. ročníku na Moravu

ECP's Year 2 really enjoyed their 'start of the year' trip to Moravia. Fun and learning, all in one!

Studenti 2. ročníku ECP si užili výlet na Moravu plný vzdělávání i zábavy!

 

ECP's Year 3 trip/Výlet 3. ročníku

ECP’s Year 3 students started the new school year with an Environment & Adventure trip to Rokytnice nad Jizerou. Here they are in Dvoračky, enjoying an enthusiastic tug of war!

Studenti 3. ročníku ECP zahájili nový školní rok environmentálně a dobrodružně zaměřeným výletem do Rokytnice nad Jizerou. Tady jsou na Dvoračkách a užívají si přetahovanou!

The Best Photo Competition photograph/Vítězná fotografie soutěže o nejlepší foto: Alexandra Brízová

 

This year's Year 3 Trip was a mountain adventure in the Krkonoše area, high above the town of Rokytnice na Jizerou. With full rucksacks, we hiked up to the famous Dvoračky chata and were rewarded with fantastic panoramic views from the terrace. A match of tug of war on the grassy slope pitted each house against the other and the teachers added some extra muscle. We then headed up into mountains with our forest guide and learned about the place that would be our home for the next few days. Next morning, the pupils and teachers set off in teams for a day of orienteering, helped by sunny skies and great packed lunches. Team leaders steered their groups to find the clues hidden in the forest and mountain crags. That evening, the teams performed a play, rap or song about their experiences on the trail. The final day seemed to come too soon but before we left we climbed once more up into the cool shaded forest and together planted a maple tree that we hoped would prosper and grow. Someone said that this was our way of saying thank you to the mountains and we all agreed we would return one day and remember the fun time we shared together.

David Wyllyams, Senior Tutor of Ignis

 

Letošní výlet 3. ročníku byl horským dobrodružstvím v krkonošském kraji, vysoko nad městem Rokytnice na Jizerou. S plnými batohy jsme vyrazili na známou chatu Dvoračky a odměnou nám byl fantastický panoramatický výhled z terasy. Přetahovaná lanem na travnatém svahu byla soubojem jednotlivých kolejí proti sobě a své svaly zapojili i učitelé. Poté jsme se vydali do hor s naším průvodcem a dozvěděli se o místě, které se na pár dní stalo naším domovem.
Následujícího dne jsme se my, žáci, i učitelé vydali v týmech na den orientačního běhu, pomáhala nám slunečná obloha a skvělé obědové balíčky. Vedoucí týmů řídili své skupiny tak, aby nalezli stopy ukryté v lese a v horských skalách. Toho večera studenti předvedli divadlo, zarapovali nebo zazpívali o svých zkušenostech z cesty.
Zdálo se, že poslední den přišel příliš brzy, ale ještě než jsme odjeli, vydali jsme se znovu do stínu chladného lesa a společně zasadili javor, kterému se, jak doufáme, bude dobře dařit a bude růst. Někdo zmínil, že to byl náš způsob, jak horám poděkovat, a všichni jsme souhlasili, že se sem jednoho dne vrátíme a zavzpomínáme na příjemně strávený společný čas.
David Wyllyams, vedoucí koleje Ignis

Year 4 Trip/Výlet 4. ročníku

ECP Y4 students have spent five wonderful days in the Šumava National Park, camping, cycling, canoeing and in-line skating as part of the Advanced CCC programme. 

Studenti 4. ročníku strávili pět skvělých dnů v Národním parku Šumava kempováním, cykloturistikou, kanoistikou a in-line bruslením v rámci programu pro pokročilé Advanced CCC.

 

Y4 Trip to Česká Kamenice

The history trip was a very memorable experience for me. Meeting the victims of the German expulsion from Sudetenland 1945 in person gave me a realistic insight of the whole situation and for the first time I was able to observe this problematic from a different point of view. Besides, the trip made me realise that all of these regions I've been always considering as Czech, are actually from a big part a heritage of the German culture and that we as Czech citizens have to cherish this culture as it is one of the things that shape the uniqueness of Czech history. I am very glad I was given this precious opportunity to meet one of the last living victims of such an important event in the history of Europe and was able to understand that what actually once happened to them there was not a righteous act of revenge as many Czech people would say, but was in fact an act of cruelty, often possession driven, towards in many cases innocent people to expel them from their livelong homes. I believe that today this would be seen as violation of fundamental human rights.

Nhat My Vu, Y4 student,  Aqua house

Náš výlet zaměřený na historii byl pro mě velice vzácným zážitkem. Setkání s oběťmi německého vyhoštění ze Sudet v roce 1945 mi osobně dalo realistický pohled na celou situaci a poprvé jsem byla schopna nahlédnout na tuto problematiku z jiného pohledu. Kromě toho jsem si uvědomila, že všechny tyto regiony, které jsem vždy považovala za české, jsou ve skutečnosti z velké části dědictvím německé kultury a že my, jako čeští občané, musíme tuto kulturu ctít, protože je to jedna z věcí, které formují jedinečnost českých dějin. Jsem velmi ráda, že jsem dostala tuto vzácnou příležitost k setkání s jednou z posledních žijících obětí tak významné události v dějinách Evropy a díky tomu dokázala pochopit, že to, co se jim kdysi stalo, nebylo spravedlivou pomstou, jak by mnoho českých lidí řeklo, ale ve skutečnosti to bylo činem krutosti, často majetkově orientovaným, směřujícím v mnoha případech na nevinné lidi, kteří museli opustit své dlouhodobé domovy. Domnívám se, že v dnešní době by to to bylo považováno za porušení základních lidských práv.

Nhat My Vu, 4. ročník

Duke of Edinburgh’s International Award - Sharp Mind, Strong Voice project/Projekt programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - Sharp Mind, Strong Voice

 

Leader of the Duke of Edinburgh’s International Award team at the ECP, Veronika Bucharová, recently took part in their Sharp Mind, Strong Voice project. The 9-day event was held in Lithuania and involved participants from the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Lithuania, with discussions and workshops looking at the media, migration and refugees. 
Vedoucí ECP týmu programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, Veronika Bucharová, se nedávno zúčastnila projektu Sharp Mind, Strong Voice. 9-denní akce se konala v Litvě a účastnily se jí týmy z České republiky, Slovenska, Slovinska a Litvy s diskusemi a pracemi zaměřenými na témata média, migraci a uprchlíků. 

 

 Watch the video here: 

 

The Duke of Edinburgh’s International Award - Zelené kopce/
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - projekt Zelené kopce

 

ECP teachers at leadership course in the UK/ECP učitelé na odborném kurzu ve Velké Británii

Teachers from ECP braved the British weather for a hill and moorland leadership course in Buxton, England. Many thanks to @peakmt and @mountainsoul_uk.

Učitelé z ECP čelili anglickému počasí na outdoorovém školení pro vedoucí pracovníky v anglickém městě Buxton. Děkujeme @peakmt@mountainsoul_uk.

 

ECP students and teachers at Jeseníky DofE Pre-Gold Expedition/Studenti a učitelé ECP na přípravné výpravě před Zlatou cenou vévody z Edinburghu

 

Art Trip/Výlet zaměřený na umění

Year 3, 4 & 5 students sent greetings from their Art trip to Dresden, including "The Furstenzug".
Studenti 3., 4. a 5. ročníku poslali pozdravy z výletu do Drážďan zaměřeného na umění; navštívili i "The Furstenzug".

 

Events/Akce

Invitation to ECP Open Days/Pozvánka na Dny otevřených dveří

 

ECP has new refectory and further plans/ECP má novou jídelnu a další plány

As we would like to continue to make improvements to the school’s interior after the successful modernisation of the refectory, we asked architects from Ian Bryan Architects to come to the school last week to survey all students and staff on possible improvements to the building. The architects would also like to hear from parents and all parents are welcome to answer their questions via this form.

Are there any issues that you are dissatisfied with in the existing site and building?

What improvements you would ideally like to see to the existing site and building?

How would you describe the overall impression of the existing site and building?

Jelikož bychom po nedávné úspěšné modernizaci školní jídelny rádi pokračovali s dalšími úpravami, požádali jsme společnost Ian Bryan Architects se sídlem v Praze, aby přišli do školy a provedli průzkum mezi studenty a zaměstnanci na téma možných vylepšení v budově. Oslovení architekti by také uvítali názory rodičů a všichni rodiče tak mají možnost odpovědět na otázky architektů v tomto formuláři. Odpovědi je možné psát i česky:

Jste v současné lokalitě a budově s něčím nespokojeni?

Jaká vylepšení byste nejraději viděli v současné lokalitě a budově?

Jaký je Váš celkový dojem ze současné lokality a budovy?

Former ECP Headmaster Mark Waldron visits our newly-refurbished Refectory.

Bývalý ředitel ECP Mark Waldron navštívil školu a naši nově zrekonstruovanou jídelnu.

Oxford comes to the ECP/Oxford na ECP

 

ECP teamed up with the British Chamber of Commerce here in Prague/ECP se spojilo s BCC

 

 

More photos from this event here:

 

Our first Courtyard Session of the year/První letošní akce na hudebním dvorku

 

Open Mic 2018

A big "Thank You!" to the students, families and staff who came to the first Open Mic of the school year at @cafepointa. Especially the wonderful performers - some of them you can see here.

Velké díky patří studentům, rodinám a zaměstnancům, kteří přišli na první Open Mic koncert tohoto školního roku do @cafepointa. Děkujeme obzvláště skvělým hudebníkům - někteří z nich jsou na fotografii níže.

 

ECP Student Council President Elections/Volby do studentské rady

Our candidates for President of the Student Council have been presenting their manifestos in assemblies. Congratulations to Michael Best who has been elected as the ECP Student Council President for 2018-19.

Studentští kandidáti na prezidenta Studentské rady prezentovali své volební programy na studentských shromážděních. Gratulujeme Michaelovi Bestovi, který byl zvolen prezidentem studentské rady pro školní rok 2018-19.

 

ECP's Y6 and IB/6. ročník a studium IB

Our Year 6 @IB_DP students spent time organising their programme and reflecting on their progress. It’s a pleasure to see their perseverance and growth. #IB #lifelonglearning

Studenti IB ze 6. ročníku @IB_DP trávili čas organizováním svého programu a hodnocením  pokroku. Je potěšením vidět jejich vytrvalost a rozvoj. #IB #lifelonglearning

 

Invitation to Literary Seminar/Pozvánka na kolokvium

 

ECP Founders' Day Invitation - Thursday 8 November at 16.00 at ECP/Pozvánka na Founders' Day - čtvrtek 8/11 v 16 hod.

 

Halloween at ECP

 

Heading

Start typing your article in here...

ECP Calendar of Future Events 2018-19/Školní kalendář připravovaných akcí

For more events see the ECP Public calendar at

 

ECPN

Helena Valtrová (1997)

Helen is General and Sales Manager of The Emblem Hotel, off Old Town Square, which has just been voted the ‘Best for Art’ hotel in Prague by the UK’s Independent newspaper.

Helen je generální a obchodní ředitelkou hotelu Emblem, u Staroměstského náměstí, který byl právě britským online deníkem The Independent zvolen „Best of Art“ hotelem v Praze.

 

 

Helen is one of the ECP’s first IB graduates, but not only were her year the first ECP IB graduates, they were amongst the first to take the IB in the whole country. She went on to Sussex University to study European Commercial Law, graduating with an LLB (Hons) in 2000, following this with an LLM in Corporate and Commercial Law at the London School of Economics. Then, after working in PR, for the Státní fond životního prostředí and two other Prague hotels, she joined The Emblem Hotel in 2013, where she is responsible for the overall running of the hotel.

Helen je generální a obchodní ředitelkou hotelu Emblem, u Staroměstského náměstí, který byl právě britským online deníkem The Independent zvolen „Best of Art“ hotelem v Praze. Helen patří mezi první absolventky programu IB nejen na Anglickém gymnáziu, ale také v celé zemi. Ve studiích pak pokračovala na univerzitě v Sussexu, kde se zaměřila na evropské obchodní právo a v roce 2000 získala titul LLB (Hons), a poté absolvovala London School of Economics v oboru Corporate and Commercial Law a obdržela titul LLM. Poté, co pracovala v PR pro Státní fond životního prostředí a pro dva hotely v Praze, nastoupila v roce 2013 do hotelu Emblem, kde je zodpovědná za celkový chod hotelu.

 

Eva Dvořáková (2002)

Last month, Eva took part in Swim Serpentine, a one-day, open water swimming festival on the Serpentine, in London’s Hyde Park. She joined scores of other intrepid swimmers and swam a mile to raise money for the Gorilla Organisation, a cause that’s really close to her heart. If you want to help these beautiful creatures, and support the ECP theme of the Natural World at the same time, you can still donate to Eva’s collection here:

 

Minulý měsíc se Eva zúčastnila jednodenního plaveckého festivalu Swim Serpentine na Serpentine v londýnském Hyde Parku. Připojila se k dalším neohroženým plavcům a plavala jednu míli, aby pomohla získat peníze pro organizaci na ochranu goril, což je blízké jejímu srdci. Pokud chcete těmto nádherným tvorům pomoci (letošní téma roku je v ECP příroda), můžete přispět na Evinu sbírku zde.

Li Zhengyuan (2005)

Li left the ECP in 2005 and graduated from UNYP with an MBA. Now, thirteen years later, she is married with a  beautiful little girl and has just opened her first enterprise, the Liangtse Wellness Prague, an elegant Chinese massage and therapy centre just near Florenc metro. It is an oasis of calm and elegance and offers an impressive range of Chinese massages and treatments, but it is the result of many months of hard work, not to mention investment. Li remembers her time at the English College in Prague with affection and would like to welcome ECP staff and parents to Liangtse to relax and to try some traditional Chinese massage and she is generously offering us a 30% discount until the end of October. Right click on the voucher and select ‘save image’. You can then save it on your computer, print it off and take it along to Liangtse to claim your discount.

Li maturovala na ECP v roce 2005 a poté absolvovala studium MBA na UNYP. O třináct let později se vdala a má krásnou dceru. Právě otevřela podnik Liangtse Wellness Prague, elegantní čínské masážní a terapeutické centrum v těsné blízkosti metra Florenc. Je to oáza klidu a elegance a nabízí působivou škálu čínských masáží a procedur, což je výsledkem mnoha měsíců tvrdé práce, nemluvě o investicích. Li vzpomíná na čas strávený na Anglickém gymnáziu se zalíbením a ráda by pozvala zaměstnance ECP i rodiče do Liangtse, aby si odpočinuli a vyzkoušeli nějakou tradiční čínskou masáž. Velkoryse nabízí 30% slevu až do konce října.

 

Natálie Vlková (2008)

Natalie is a dental hygienist, working in London, but last month, she swapped her comfortable life in the UK for a very different experience in Africa. Dentalaid is a charity taking dental care to countries where there is a real shortage of dental professionals like Natálie. She spent over two weeks in Uganda, providing emergency dental care and oral health hygiene education for literally thousands of people. She has just returned home with lots of stories, photographs and memories and we will be sharing some of them in the next issue of the ECP Newsletter.

Natalie je dentální hygienička pracující v Londýně, ale minulý měsíc vyměnila svůj komfortní život ve Velké Británii za velmi odlišnou zkušenost v Africe. Dentalaid je charitativní organizace se stomatologickou péčí v zemích, kde je skutečný nedostatek dentálních odborníků, jako je Natálie. Strávila více než dva týdny v Ugandě a poskytovala zde zubní péči a osvětu o ústní hygieně doslova tisícům lidí. Právě se vrátila domů se spoustou historek, fotografií a vzpomínek a některé z nich budeme sdílet v příštím čísle našeho elektronického zpravodaje.

Martina Zapletalová (2008)

Congratulations to Martina and her husband, Ondřej, who have just become the proud parents of Eduard, born on 23 September. Martina studied Politics with  Economics at the University of Bath, leaving with a First Class Honours degree and she has been working at Deloittes in Prague for six years, most recently as a Manager in their Human Capital Advisory Services department. Congratulations, too, to Michal Zapletal (2018) on becoming an uncle!

Blahopřejeme Martině a jejímu manželovi Ondřejovi, kteří se právě stali hrdými rodiči syna Eduarda, narozeného 23. září. Martina studovala politologii a ekonomii na univerzitě v Bathu, kde absolvovala s nejvyšším vyznamenáním, a již šest let pracuje ve společnosti Deloitte v Praze, naposledy jako manažerka v oddělení poradenských služeb v oblasti lidského kapitálu. Gratulujeme i Michalovi Zapletalovi (2018), který se stal strýcem!

Michal Barabas and Judita Sereghy (2009)

Michal left the English College in 2009 and first studied Pharmacology at UCL, leaving with a First Class Honours degree. He then moved to the University of Cambridge, getting first an MPhil in Translational Medicine and Therapeutics before graduating this summer with a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB/BChir). He has now just taken up his first full time position as a Foundation Doctor for the North West Anglia NHS Foundation Trust at Hinchingbrooke Hospital in Huntingdon. He and Judita live in Cambridge and they have just got engaged so we send them huge congratulations from everyone at the ECP!

Michal absolvoval ECP v roce 2009 a nejprve studoval farmakologii na univerzitě UCL, kde absolvoval s nejvyšším vyznamenáním. Poté se přesunul na univerzitu v Cambridge a získal nejprve titul MPhil v oblasti medicíny a terapeutiky, a následně letos v létě absolvoval bakalářské studium medicíny a chirurgie (s tituly MB/BChir). Nyní nastoupil do své první pozice na plný úvazek jako lékař pro North West Anglia NHS Foundation Trust v nemocnici Hinchingbrooke v Huntingdonu. Spolu s Juditou žijí v Cambridgi a právě se zasnoubili, k čemuž jim my všichni z ECP posíláme obrovské gratulace!

Patricie Fuxová (2010)

Patricie and her amazing band, Vesna, continue to push the boundaries of musical performance. Next month, they are appearing in the Obecní Dům here in Prague. Called Vesna: The Story of the Goddess, the concert will feature a symphony orchestra and is the story of the birth of a goddess, inspired by the mystery of Alfons Mucha. Full of Slavic stories and myths with dream scenography and a fashion show, it promises to be an evening of music, dancing and much more. For a reminder of Vesna’s unique sound, here they are:

Jedinečný zvuk kapely Vesna si můžete připomenout zde:

And to find out more about the show and how to book tickets/více o show a nákupu vstupenek zde:

 

Patricie a její úžasná kapela Vesna i nadále posouvají hranice hudebních vystoupení. Příští měsíc vystoupí v Obecním domě v Praze. Koncert bude mít název Vesna: Příběh bohyně a zvláštním hostem bude symfonický orchestr. Koncert je příběhem o narození bohyně, inspirovaný tajemstvím Alfonse Muchy. Díky slovanským příběhům a mýtům se scénografií snů a módní přehlídkou bude koncertní večer plný hudby, tance a mnohým dalším.

 

Eliška Thompsonová (2014)

Here’s Eliška (front row, bottom right), with the rest of the Czech squad.

Since graduating from the ECP and moving to Spain, where she studied Speech and Language Pathology at the University of Valencia, Eliška has been playing softball for Fènix València, who won the Spanish National League. Now she has gone one better and was in the Czech team who has just won the first ever Super 6 tournament, held in Hoofddorp, in the Netherlands. The Super 6 is a WBSC Europe event for baseball and softball, with the top six European teams in each sport participating in the tournament. During the season, Eliška has taken more than 30 flights and played in games and tournaments in six different countries, with three different teams, and won a medal with each of them.

Poté, co Eliška absolvovala studia na Anglickém gymnáziu, se přestěhovala do Španělska, kde studovala rétoriku a jazykovou patologii na univerzitě ve Valencii. Od té doby hraje softball za tým Fènix València, který vyhrál španělskou národní ligu. Nyní reprezentuje v českém týmu, který právě vyhrál první turnaj Super 6, který se konal v Hoofddorpu v Holandsku. Super 6 je baseballová  a softbalová událost WBSC Europe se 6 špičkovými evropskými týmy v daném sportu. Během sezóny absolvovala Eliška více než 30 letů a hrála v zápasech a turnajích v šesti různých zemích se třemi různými týmy a s každým z nich vyhrála medaili.

Martin Rogers OBE

The English College Foundation and the English College in Prague noted with sadness the death of Martin Rogers in July.  A service of thanksgiving in September in his local Oxfordshire church was attended by five of his close associates from the ECF. Martin was a Director of the ECF, the English charity which set up the ECP, from its creation in 1992 until 2012, and a Governor of the ECP from the beginning in 1995 until 2005.  A science teacher, he had retired as High Master of King Edward’s School in Birmingham, and had previously held leadership roles in other prestigious independent schools, including Malvern and Westminster.  He was the most experienced educationalist in the ECF, and played the leading role in the recruitment of the first three Headmasters. Martin was a kind, gentle and dedicated man who made a major contribution to the ethos the ECP, where his legacy lives on.

Ann Lewis CMG, ECP Chairman of Governors

Nadace Anglického gymnázia (ECF) a Anglické gymnázium v Praze zaznamenaly v červenci smutnou zprávu o úmrtí Martina Rogerse. Smutečního obřadu, který se konal v září v místním kostele v Oxfordshire, se zúčastnilo také pět jeho blízkých spolupracovníků z nadace ECF. Martin byl ředitelem ECF, anglické charitativní organizace, která založila ECP, od jejího založení v roce 1992 až do roku 2012. Členem správní rady Anglického gymnázia byl od počátku roku 1995 do roku 2005. Byl učitelem přírodních věd a na vrcholu své kariéry byl ředitelem King Edward’s School v Birminghamu. Dříve zastával vedoucí pozice v jiných prestižních nezávislých školách, jako je Malvern a Westminster. Martin Rogers byl nejzkušenějším pedagogem v ECF a hrál klíčovou úlohu při náboru prvních tří ředitelů Anglického gymnázia. Martin byl laskavý, milý a oddaný člověk, který významně přispěl k étosu ECP, kde je jeho odkaz stále živý.

Ann Lewis CMG, předsedkyně správní rady
The ECP Newsletter