Photo: 25th anniversary of The English College in Prague

The ECP Newsletter 

18 October 2019
Issue Sixteen
HM's message/Slovo ředitele
New staff/Noví zaměstnanci
Trips/Výlety
Events / Akce
Helping others/Pomáháme
Students in action/Studenti v akci
Future events/Připravujeme
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

I recently spent three days sharing that disconcerting unease that all Heads do when they are away from school. I was in London at the HMC conference, exclusively attending to one part of the British side of our distinctively British-Czech school. As you know, I usually express our British flavour to parents through the way we teach and the teacher-student relationships we develop. But it is also sustained through our connections to British educational institutions. 

One of those institutions is the HMC (The Headmasters' and Headmistresses' Conference). It is not a "conference" in the usual sense of the word but, according to their website, a professional association of the world's leading independent schools. In the past  three days, I have been at their annual conference (used here in the usual sense of the word). Out of the hundreds and even thousands of international schools globally, there are just over fifty schools outside of the UK who belong to this association. 

Just like us, the HMC are celebrating an anniversary, not their 25th but their 150th! We discussed some very real political threats that private education is currently experiencing in the UK. For me, gradually being educated by my Czech staff and Czech parents, I am seeing things from an increasingly Czech perspective. Sitting there, listening to HMC's domestic concerns, was a harsh reminder of the need to remain fully committed to giving our students a liberal sense of the world, to be able to exercise opinion without taking away freedoms. It was somewhat fitting then, that during my absence, our students voted in their new student president team. In our first on-line election, over 280 students voted and the winning team won over 70% of the popular vote on a platform of "radical reform"! 

One notable reform they went to the hustings with was the policy that they will hold a second election half-way through the school year with the express intention of enabling students to vote the sitting presidential team out of office halfway through the year if they are not seen to be delivering on their promises. There is something uniquely optimistic and impressive about young people: to increase your vulnerability in order to hold yourself more truly accountable to your electorate is indeed laudable. I had my first meeting with Radical Reform last week, at which they encouraged me to adopt a more environmentally friendly energy policy. Because of the re-election risks the President has subjected himself to, I now feel an increased responsibility to listen to them. Have I just been played? No, I don't think so, but I am reminded how, just as Greta Thunberg would wish to see, our responsibility to the younger generation should always be taken seriously.

Nigel Brown

Headmaster

 

Slovo ředitele

Nedávno jsem strávil tři dny ve znepokojivém neklidu, který cítí všichni ředitelé, když nejsou přítomni ve škole. Byl jsem v Londýně na konferenci asociace britských škol HMC a věnoval se výhradně jedné části naší osobité britsko-české školy. Jak víte, obvykle přibližuji naši britskost rodičům skrze metody, jakými vyučujeme a rozvíjíme vztahy mezi učiteli a studenty. Avšak naše pouto je také udržováno prostřednictvím spojení s britskými vzdělávacími institucemi.

Jednou z nich je HMC (asociace britských ředitelů a ředitelek), což je dle jejich webových stránek profesní sdružení předních světových nezávislých škol. Nedávno jsem se po tři dny účastnil jejich výroční konference. Mezi stovkami až tisíci mezinárodních škol po celém světě je pouze více než padesát škol mimo Spojené království, které do tohoto sdružení patří.

Stejně jako my, slaví i HMC své výročí, nikoli 25., nýbrž 150.! Na konferenci jsme diskutovali o některých velmi reálných politických hrozbách, které soukromé vzdělávání ve Velké Británii v současnosti zažívá. Jelikož jsem postupně poučován svými českými zaměstnanci a českými rodiči, vidím věci stále více z českého pohledu.

Když jsem na konferenci poslouchal lokální starostí HMC, silně mi to připomnělo potřebu toho, abychom zůstali plně odhodláni tomu, dávat našim studentům liberální pohled na svět a učit je vyjadřovat svůj názor, aniž by omezovali svobodu. Shodou okolností právě v době mé nepřítomnosti naši studenti hlasovali o novém vedení studentské rady. V našich prvních online volbách hlasovalo přes 280 studentů a vítězný tým získal více než 70% celkového počtu hlasů na základě sloganu o „radikální reformě“!

Jednou z pozoruhodných reforem, které zmínili ve své kampani, bylo pravidlo, že by v polovině školního roku uspořádali nové volby, aby studentům umožnili stávající vedení odvolat, pokud by neplnilo své sliby. Na mladých lidech je něco jedinečně optimistického a působivého: zvýšit vlastní zranitelnost kvůli přijetí větší zodpovědnost vůči svým voličům, to je skutečně chvályhodné. Minulý týden jsem se poprvé setkal s novým studentským vedením, které mne požádalo, abych pro školu připravil energetickou směrnici šetrnější k životnímu prostředí.

Vzhledem k riziku znovuzvolení, kterému se nový předseda studentské rady podrobil, nyní cítím zvýšenou odpovědnost za to, abych mu naslouchal. Obehráli mě snad? Ne, nemyslím si, spíše mi to připomnělo, jak by si přála Greta Thunberg, že naše odpovědnost vůči mladší generaci by vždy měla být brána vážně.

Nigel Brown

ředitel

 

Photo: Winning cake in the ECP's 25th anniversary Great British Bake-Off

New staff/Noví zaměstnanci

Photo: Winning cake in the ECP's 25th anniversary Great British Bake-Off

Introducing new staff/Představujeme nové zaměstnance

Katy MacLeod - Head of Arts/Vedoucí oddělení umění

Katy MacLeod was brought up in a large family from the Scottish Highlands. She graduated from the University of Edinburgh after studying Drawing & Painting simultaneously with History of Art. After a year as a Royal Scottish Academy scholar in Florence, Italy, and convinced that one day she would live overseas again, Katy returned to Edinburgh to study a PGDE in Primary and Secondary Art & Design, deciding that the best way to address Picasso’s challenge on how to remain an artist when you have grown up was to get a proper job and become an Art teacher!

Three schools later, including a rewarding yet challenging time spent working in a community school in one of Scotland’s most deprived areas, a series of fortunate events led to her arrival in Prague in August 2013 – a city which captivated, and continues to indulge her interests in scenography, film, architecture and the Arts. 
Delighted to join the staff at ECP, Katy has a broad range of educational experiences having worked in primary, secondary and adult Art education. A passionate advocate for the Arts, and experienced in developing artistic and cultural departmental profile, she is familiar with the challenges of managing exhibitions, festivals and projects on a variety of scales, with a range of target audiences and stakeholders. She maintains strong interests in current Arts education practice, and is a contributing member of the International Society for Education through Arts, IJADE conferences, and the National Society for Art & Design Education.

Katy MacLeod byla vychována ve velké rodině na Skotské vysočině. Na University of Edinburgh vystudovala kresbu a malbu současně s historií umění. Po roce, který strávila na Královské skotské akademii jako stipendistka v italské Florencii a s přesvědčením, že jednoho dne bude znovu žít v zahraničí, se Katy vrátila do Edinburghu, kde získala pedagogickou kvalifikaci PGDE pro výuku umění a designu na základní a střední škole, a rozhodla se, že nejlepším způsobem, jak vyřešit Picassův problém, jak zůstat umělcem, když už jste vyrostli, je obstarat si řádnou práci a stát se učitelem umění!

Katy působila na třech školách, včetně naplňujícího, ale náročného období v komunitní škole v jedné z nejchudších oblastí Skotska, vedla k jejímu příchodu do Prahy v srpnu 2013 řada šťastných událostí – město ji uchvátilo a nadále podněcuje její zájmy o scénografii, film, architekturu a umění.

Katy se s potěšením se připojila k zaměstnancům ECP. Má širokou škálu vzdělávacích zkušeností, pracovala v oblasti základního i středního uměleckého vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých. Je vášnivou obhájkyní umění a má zkušenost s rozvojem uměleckých a kulturních profilů, s výzvami řízení výstav, festivalů a projektů na různých stupních, s řadou cílových skupin a zúčastněných stran. Udržuje silné zájmy v současné praxi v oblasti uměleckého vzdělávání a je přispívajícím členem Mezinárodní společnosti pro vzdělávání prostřednictvím umění, konferencí IJADE a Národní společnosti pro vzdělávání v oblasti umění a designu.

 

James Foster - Teacher of German/Učitel němčiny

James is originally from Scunthorpe, North Lincolnshire, where he developed a passion for languages and chose to make language learning core to his future career. After graduating from the University of Nottingham with a degree in German & Spanish in 2018, James decided to complete his PGCE at Bishop Grosseteste University, Lincoln the following year. After this, the sense of adventure acquired throughout his year abroad during undergraduate study led to the desire to work in Prague. In his free time, James enjoys cycling and exploring the city by foot as well as travelling whenever possible.

James je původem ze Scunthorpe, North Lincolnshire, kde získal zálibu v jazycích a rozhodl se, že studium jazyka bude základem pro jeho budoucí kariéru. Poté, co v roce 2018 ukončil studium na University of Nottingham a obdržel diplom v oborech německý a španělský jazyk, rozhodl se v následujícím roce absolvovat pedagogický program PGCE na Bishop Grosseteste University v Lincolnu. Touha po dobrodružství, kterou objevil během roku stráveného v zahraničí v průběhu svého vysokoškolského studia, ho přivedla k práci v Praze. Ve volném čase se rád věnuje cyklistice, pěšímu objevování města a kdykoli je to možné, tak i cestování.

 

Kayti Selbie - Teacher Librarian/Knihovnice

Kayti began her career in business and eventually became a Product Control Analyst for a large retail company in the South of England.  After several years of working with children in her spare time, she decided to pursue a career in teaching and qualified as a teacher with a BEd (Hons) in 1994.  During her undergraduate studies, Kayti visited Olomouc to teach English and help lead in-service training for English language teachers.

After teaching in Southampton for several years, Kayti was drawn back to Prague in 1999 where she taught at an international school before returning to the UK in 2007.  Subsequently, she taught for 11 years at a state school in Plymouth where she was a member of the senior management team with responsibility for Literacy and the school library.  

Kayti is married to Phil and they have a daughter in England who is a freelance illustrator.  Before returning to Prague and joining ECP in 2019, Kayti gained an MEd as well as the National CPD Award for Personal, Social and Health Education (PSHE).  She is an avid reader, loves theatre and art and is passionate about the power of education to transform lives.

Kayti začala svou kariéru v podnikání a nakonec se stala analytikem kontroly produktů pro velkou maloobchodní společnost na jihu Anglie. Po několika letech práce s dětmi ve svém volném čase se v roce 1994 rozhodla věnovat se kariéře ve školství a v roce 1994 se kvalifikovala jako učitelka a získala titul BEd (Hons). Během svého bakalářského studia navštívila Kayti Olomouc, aby vyučovala angličtinu a pomohla vést školení pro učitele anglického jazyka.

Po několika letech výuky v Southamptonu se Kayti v roce 1999 dostala zpět do Prahy, kde až do návratu do Velké Británie v roce 2007 učila na mezinárodní škole. Následně učila 11 let na státní škole v Plymouthu, kde byla členkou týmu odpovědného za gramotnost a školní knihovnu.

Kayti je vdaná, s manželem Philem mají dceru, která žije v Anglii a je ilustrátorkou na volné noze. Před návratem do Prahy a nástupem do ECP v roce 2019 získala Kayti magisterský titul (MEd) a také Národní cenu za vzdělávání v předmětu PSHE. Je vášnivou čtenářkou, miluje divadlo a umění a je nadšená tím, jako může vzdělání transformovat životy.

 

Eliška Hatinová - Head of Music/Vedoucí oddělení hudby

Eliška graduated with a master’s degree in Piano Performance and Music from the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. She has given piano recitals around Europe and has therefore collaborated with many international musicians, both on and off stage.  Through performing, she has discovered how important and rewarding it is to spread a passion for and knowledge of music to younger generations.

Initially, she created a piano classroom for children aged 3-6 in which she specialised for several years.  Then after moving from Brno to Slovakia, she worked for 13 years as a music teacher at an international school in Bratislava.  She helped pave the way to building a dominant, active music department in the school with numerous ensembles, working with a broad team of extra-curricular instrumental teachers, and producing a rich schedule of concerts. Alongside this work, she completed curriculum-related training by the top music educational institute, the Juilliard School in New York. 

Having four children herself, aged 9 to 19, she is very familiar with the needs of students of all ages. She joined the ECP in 2019 and besides teaching Music and Cultural Studies classes, she would like to focus on supporting students in pursuit of their musical ambitions, large and small, and to build a strong music department capable of great musical performances.

Eliška vystudovala obor klavírní hry a hudby na JAMU v Brně. Přednášela klavírní recitály po celé Evropě, spolupracovala s mnoha mezinárodními hudebníky na pódiu i mimo jeviště. Díky vystupování si uvědomila, jak důležité a prospěšné je šířit vášeň a znalosti hudby pro mladší generace.

Zpočátku vytvořila klavírní třídu pro děti ve věku 3-6 let a na tuto věkovou skupinu se specializovala několik let. Po přestěhování z Brna na Slovensko pracovala 13 let jako učitelka hudby na mezinárodní škole v Bratislavě.

Pomohla urychlit cestu k vybudování dominantního a aktivního hudebního oddělení ve škole s četnými soubory, širokým týmem učitelů vyučujících volnočasové aktivity a bohatým koncertním programem. Vedle této práce absolvovala školení související s učebními osnovami nejvyššího hudebního vzdělávacího institutu – Juilliard School v New Yorku.

Má čtyři děti ve věku 9 až 19 let a tak se velmi dobře seznámila s potřebami studentů všech věkových skupin.

Letos začala působit na Anglickém gymnáziu. Kromě výuky hudby a kulturních studií by se ráda zaměřila na podporu studentů při sledování jejich malých i velkých hudebních ambicí a vybudování silného hudebního oddělení schopného skvělých hudebních vystoupení.

 

Helena Seidlová - Receptionist / Recepční

Helena graduated from a Prague gymnázium and college that specialised in tourism  and hospitality. After leaving school, she started work in a travel agency where she progressed from travel clerk to product manager. She did not change her profession even after returning from maternity leave, joining a 4-star hotel owned by an Austrian company. Her role there was as administrative support for all the hotel departments including Finance, Human Resources and General Management. Helena joined the ECP as a receptionist in April 2019 and when she is not at work, she enjoys spending time with her family, cycling, skiing and reading.

Helena absolvovala pražské gymnázium a nástavbové studium střední školy se specializací v oboru cestovní ruch. Po škole nastoupila do cestovní kanceláře, kde se z pozice prodejce zájezdů posunula až na product managera. Obor nezměnila ani po návratu z mateřské dovolené a nastoupila do 4* hotelu, patřícího rakouské společnosti. Její náplní práce byla administrativní podpora všem oddělením hotelu (finance, HR, kancelář ředitele). Helena nastoupila na Anglické gymnázium v dubnu 2019 jako recepční. Ve volném čase se věnuje rodině, ráda jezdí na kole, lyžuje a čte.

 

Libor Jícha - Caretaker/Školník

After leaving school, Libor worked for almost 10 years as a zootechnician (animal husbandry) in agriculture. After the Velvet Revolution, he worked in various trades, in particular, the implementation of large-screen projection, which became his lifelong hobby. Since 2009 Libor has been working in education in various positions at the Jedlička Institute, the University of Economics and as a lecturer at a mobile planetarium. In a way, education has grown to his heart.
In addition to audio video projection, in his spare time he enjoys archery and climbing and spending time with his children.

Po maturitě pracoval skoro 10 let jako zootechnik v zemědělství. Po revoluci se začal věnovat obchodu a realizaci velkoplošné projekce, což se mu stalo i celoživotním koníčkem. Od roku 2009 začal pracovat ve školství na různých pozicích. (Jedličkův ústav, VŠE, lektor mobilního planetária). Školství mu svým způsobem přirostlo k srdci.

Kromě audio/video projekce se ve svém volném čase věnuje svým dětem, lukostřelbě a lezení.

 

Markéta Kudrnová - School Administrative Coordinator & Receptionist / Koordinátorka školní administrativy & recepční

 

Trips/Výlety

Start-of-Year Trips/Výlety na začátku školního roku

At the beginning of the school year, students in Years 1 to 4 went on trips around the Czech Republic with their tutors to spend three days in the countryside. The aim of the September trips is, of course, to enable students to strengthen their friendships within the year group, but also to make new friendships with new students. Each trip also has its own educational focus and students benefit from extracurricular instruction in various areas. A big thank you goes to Senior Tutors and the PE Department for preparing and leading the trips, which will no doubt live long in the students' memory. We believe that they are already looking forward to the trips at the end of the school year, which are focused on science, sports, culture and adventure.   

Alena Švejdová, Deputy Head Co-Curriculum

Na začátku školního roku se studenti 1. až 4. ročníku společně se svými třídnímu učiteli rozjeli po České republice, aby společně strávili tři dny mimo městskou civilizaci. Cílem zářijových výletů je samozřejmě umožnit studentům posílit přátelské vztahy v ročníku, ale také navázat nová přátelství s novými studenty. Každý výlet má své zaměření a studenti se během nich vzdělávají v různých oborech. Velký dík patří vedoucím kolejí a oddělení tělesné výchovy za přípravu i vedení výletů, které určitě z paměti studentů nevymizí. Věříme, že se jistě již nyní těší na výlety na konci školního roku - vědecký, sportovní, kulturní  a dobrodružný.

Alena Švejdová, zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity

Year 1 trip/Výlet 1. ročníku

It is not usual to include handwritten pieces but as it adds to the authenticity of the message, please see in the attached scan how Year 1 student Ivan Vobořil writes about his experience on the trip.    

Není běžné, že bychom uváděli příspěvky psané rukou, avšak právě to je činí autentičtějšími. Podívejte se, jak v naskenované příloze popisuje své zážitky z výletu student 1. ročníku Ivan Vobořil.

Můj první školní výlet na Anglickém gymnáziu nás zavedl do Janova nad Nisou v Jizerských horách. Jeli jsme tam autobusem a ubytovali jsme se na chatě Milada. Na výletě jsme podnikali spoustu různých aktivit, které se mi opravdu líbily.

Ve středu po příjezdu jsme si vybalili a naobědvali se. Poté jsme se zapojili do činností podporujících budování týmu a navzájem jsme se lépe poznali. Mohli jsme si také zahrát některé sporty, jako například fotbal, frisbee nebo různé hry. Po večeři následovala večerní zábava zaměřená na naše učitele a jejich mládí. Po večerce jsme šli spát.

Ve čtvrtek ráno jsme měli vynikající snídani. V našem penzionu vařili velmi dobře a ubytování bylo také pěkné. Líbilo se mi tam. Po snídani jsme se zúčastnili aktivit se svojí třídou. Hráli jsme například na ovce a vlky, což bylo celkem zábavné.

Odpoledne jsme šli do lanového parku, který byl blízko naší chaty. Když jsem byl na laně, trochu jsem se bál, ale nakonec jsem si to užil. Byl jsem v lanovém parku poprvé!

Následující den jsme se vydali na tříhodinovou procházku s průvodcem. Navštívili jsme věž Královka s krásným výhledem na Jizerské hory a Jablonec nad Nisou. Pak jsme navštívili Prezidentskou chatu. Dozvěděl jsem se, že tam pobývalo několik českých prezidentů: Tomáš Garrigue Masaryk, Ludvík Svoboda, Antonín Zápotocký…. Také se mi líbila okolní pěkná příroda. Když jsme dorazili do chaty Milada, sbalili jsme se a odjeli autobusem domů.

Svůj první výlet v ECP jsem si báječně užil. Poznal jsem spoustu lidí a něco jsem se o nich dozvěděl. Doufám, že brzy přijde další výlet a bude stejně skvělý jako tenhle!

Ivan Vobořil 1C

 

 

Year 2 trip/Výlet 2. ročníku

The Year 2 trip this year took in the sights and sounds in, and around, Třebíč. Day 1 saw Year 2 arrive, and take a nice stroll around the protected nature reserve Mohelenská hadcova step. Here the group learnt about the various flora and fauna in the area and the importance of preserving biodiversity. After leaving the nature reserve we arrived on the outskirts of Třebíč to settle in as a year group, bond over some games and chat the night away. 

The bulk of Day 2 was focused around the Unesco world heritage Jewish town. Situated in the centre of town we were able to visit various buildings in the area, see the Jewish cemetery and have a go at some traditional dancing. The evening of Day 2 was rounded off by more food than we could collectively eat, more games and a nice campfire; topped off by marshmallows, of course.

The final day took the group from Třebíč to Jihlava, where after another short walk, there was a visit to the underground passages. Used for various purposes since the middle ages, these passages where a great place to visualise refraction in action, marvel at glowing rocks, and try and spot the odd ghost. After failing to see the supernatural we were back on the bus for the journey home and a well-deserved rest.

Samuel Bale, Head of Ventus House

Letošní výlet 2. ročníku se konal v Třebíči a okolí. První den jsme přijeli a vydali se na pěknou procházku po chráněné přírodní rezervaci Mohelenská hadcova step. Tam jsme se dozvěděli o různé flóře a fauně v této oblasti a o významu zachování biologické rozmanitosti. Po opuštění přírodní rezervace jsme dorazili na okraj Třebíče, kde jsme se ubytovali, navzájem jsme se poznávali při různých hrách a povídali si až do noci.

Většinu druhého dne jsme strávili prohlídkou židovského města, které je zapsáno v seznamu památek světového dědictví Unesco. Židovská čtvrť se nachází v centru města, a tak jsme mohli navštívit různé budovy, židovský hřbitov a vyzkoušet si tradiční tanec. Druhý večer završila hostina s mnohem větším množstvím jídla, než jsme mohli sníst, následovaly další hry a příjemný táborák; samozřejmě završený pěnovými bonbony marshmallow.

Poslední den se studenti vydali z Třebíče do Jihlavy, kde po další krátké procházce prozkoumali podzemní chodby. Používají se už od středověku pro různé účely a jsou skvělým místem pro vizualizaci refrakcí, obdivování světélkujících kamenů a pokusy najít ducha. Poté, co se nám bohužel nepodařilo nadpřirozenou bytost spatřit, jsme vyrazili autobusem zpět domů, kde jsme si mohli odpočinout.

Samuel Bale, vedoucí koleje Ventus

Year 3 trip/Výlet
3. ročníku

This year’s Year 3 trip was very interesting and exciting. We went on a three-day introduction trip to Rokytnice nad Jizerou. The area is located in the Krkonoše mountains. It is well known for the mountain Kotel, which is 1453 metres above sea level, and is the tenth tallest mountain in Czechia. Rokytnice nad Jizerou is also well-known for Chata Dvoračky and Chata Štumpovka and this was our home for the three days.

We departed around 8am and got to Krkonoše at around 12pm. We were dropped off approximately 6km away from the hotel so we had a 1- to 2-hour walk ahead of us. This walk was very interesting because you could feel the summer forest breeze and not the Prague dust. It was very peaceful. After arriving at the hotel we visited the mountain rescue hut nearby to learn how to use equipment to save someone. Until the evening we could do whatever we wanted. Most of the students made new friends this day. For me, I think this was a very successful day.

On Thursday morning we got ready for the orienteering team hike. Some of the teams even had an instructor, which was very pleasing. This hike was a race, not to be first but to have all the questions right at each checkpoint. However, most of the students thought that it was a race about who was first, second or third. This day it was very cold. The path led in a 8-figure around the mountains. There were great views as well. We also had a side task to take the best photos of nature and group photos. There was a lot to take pictures of so the judges probably had a hard task marking the photos. The teams came back from the hike at 5pm at the latest. The students were pretty tired.

On Friday, we could do an ‘iron man’ challenge. This consisted of getting up at 7am running, pulling ropes, doing push-ups and jumping jacks. If the person wanted to shorten his/her time they would get sprayed with cold water. The winner could have the Czech favourite, ‘borůvkové knedlíky’, which translates as blueberry dumplings. Later in the morning we went into the forest to ‘plant a tree for ECP’ with the help of a member of the KRNAP forestry commission. I read the lyrics to a song about oak trees to the group. We said goodbye to the mountains and headed home. 

This was a very fun and useful introduction trip to the new school year. I would like to say thanks to the staff for making such a nice trip. The team consisted of: Mr. Wyllyams, Ms. Reardon, Ms. Biro, Mr. Prieto and Mrs. Beard.

Filip Dolejší, Year 3 student
 

Letošní výlet 3. ročníku byl velmi zajímavý a vzrušující. Vydali jsme se na třídenní úvodní výlet do Rokytnice nad Jizerou. Oblast se nachází v Krkonoších a je dobře známá díky hoře Kotel, která je vysoká 1453 metrů nad mořem a je desátou nejvyšší horou v Česku. Rokytnice nad Jizerou je také proslulá díky penzionům Chata Dvoračky a Chata Štumpovka, což byl během výletu náš domov.

Na cestu jsme se vydali kolem 8. hodiny ráno a kolem 12. hodiny jsme dorazili do Krkonoš. Vystoupili jsme přibližně 6 km od hotelu, takže jsme před sebou měli 1-2 hodinovou procházku. Tato procházka byla velmi zajímavá, protože jsme cítili letní lesní vánek a nikoli pražský prach. Bylo to velmi poklidné. Když jsme se ubytovali, navštívili jsme nedalekou horskou záchranářskou chatu, abychom se naučili, jak použít vybavení k tomu, abychom mohli někoho zachránit. Potom jsme až do večera měli volno. Většina studentů si ten den našla nové přátele. Domnívám se, že to byl velmi úspěšný den.

Ve čtvrtek ráno jsme se připravili na orientační túru. Některé týmy dokonce měly instruktora, což bylo velmi příjemné. Nešlo o závod a o to být první. Hlavním úkolem bylo mít na každém kontrolním stanovišti správné odpovědi na všechny otázky. Většina studentů si však myslela, že to byl závod o první, druhé a třetí místo. Trasa v tomto chladném dni vedla kolem hor ve tvaru osmičky. Užili jsme si skvělé výhledy. Vedlejším úkolem bylo pořídit co nejlepší fotografii přírody a skupinovou fotografii. Všude bylo hodně námětů k focení, takže porotci měli těžký úkol vybrat ty nejlepší fotografie. Týmy se z túry vrátily před pátou hodinou večerní a všichni byli docela unavení.

V pátek jsme se mohli zúčastnit výzvy „železného muže“. Zahrnovalo to vstávání v 7 hodin ráno, běh, přetahování lana, kliky a poskoky. Pokud si někdo chtěl zkrátit čas, byl postříkán studenou vodou. Vítěz si mohl dát oblíbené české jídlo - borůvkové knedlíky. Později jsme šli do lesa a zasadili za ECP strom s pomocí člena lesnické komise KRNAP. Naší skupině jsem přečetl text k písni o dubových stromech. Na závěr jsme se s horami rozloučili a zamířili jsme domů.

Náš výlet byl velmi zábavným a užitečným úvodem do nového školního roku. Chtěl bych poděkovat učitelům za to, že připravili tak pěkný výlet. Byli to pan Wyllyams, paní Reardon, paní Biró, pan Prieto a paní Beard.

Filip Dolejší,  student 3. ročníku

Year 4 trip/Výlet 4. ročníku

During the very first week of school, most current Year 4 students went on the annual History trip to České Švýcarsko, or Bohemian Switzerland. The focus of the trip was to make contact with ethnic Germans who were either forcibly expelled as children from the area in 1945, or whose parents were forcibly expelled. The three-day trip was full of learning about the sensitive issue of the expulsion of Sudeten Germans, the history of the work camps in the surrounding areas, and there were also walks through the beautiful countryside. 

On the first day, we were welcomed to the Cultural Centre of Česká Kamenice by Mr Papajanovský, the youngest Mayor in the Czech Republic. Our party was split into two groups: a German-speaking group, who put questions in German to Germans with firsthand experience of the expulsions, and an English-speaking group, who did so in English. Each group heard the stories of people who had first-hand experience of the expulsion.  We also got to meet Herr Helmut Schmidt, whose grandfather had been Mayor of Česká Kamenice in 1943, and who has been avidly supporting the project since its inception. Seeing the expulsion from multiple perspectives was most thought-provoking and challenging.

On the first afternoon, we went on a very interesting guided tour of the underground tunnels that were part of the Rabštejn work camp.  We learnt that during World War II it had been used as a forced labour camp by the Germans, and then after the war as a prison camp with German inmates. One of the Germans accompanying our group had been an inmate in the camp for nine months as a five-year old child. Her mother would leave the camp to work during the days, and she would be without her mother until evenings. All these years she had kept the doll which had kept her company as a small child in the camp, and she showed us the doll.

After the visit to the former work camp, our party laid a wreath at the Rabštejn memorial to victims of the Nazi occupation. We then went over the road, where we remembered the Germans who had suffered as a result of the expulsions.

During the three days we had interesting guided tours of churches and monasteries in Česká Kamenice and Rumburk, and attended a lecture on the history of the Sudeten Germans in the Rumburk museum.

The trip was indeed a wonderful way to make new friendships and also to integrate new students to Year 4. I began talking to people I never thought I would enjoy being friends with, and it was really nice to be able to meet the new students and make friends with them.

Monika Talacková, Year 4 student

Here is the speech of Mr Helmut Schmidt/Zde je proslov pana Schmidta:

Během prvního týdne školního roku se studenti 4. ročníku vydali na každoroční výlet do Českého Švýcarska, který je zaměřený na historii. Cílem cesty bylo navázat kontakt s etnickými Němci, kteří byli jako děti buď vyhnání z oblasti v roce 1945, nebo jejichž rodiče byli odsunuti. Náš třídenní výlet byl plný informací o citlivé otázce vyhoštění sudetských Němců, historii pracovních táborů v okolních oblastech a také plný procházek krásnou krajinou.

První den nás v Kulturním centru České Kamenice přivítal pan Papajanovský, nejmladší starosta České republiky. Byli jsme rozděleni do dvou skupin: německy mluvící skupina, která kladla otázky v němčině Němcům na vlastní zkušenost s odsunem, a anglicky mluvící skupina, která se dotazovala anglicky. Každá skupina vyslechla příběhy lidí, kteří měli zkušenosti s tímto tématem z první ruky. Setkali jsme se i s panem Helmutem Schmidtem, jehož dědeček byl starostou České Kamenice v roce 1943 a který nadšeně podporuje náš projekt od jeho vzniku. Vnímat danou problematiku z mnoha různých hledisek bylo neobvyklé a náročné.

První odpoledne jsme se vydali na velmi zajímavou prohlídku podzemních tunelů, které byly součástí pracovního tábora Rabštejn. Dozvěděli jsme se, že během 2. světové války ho Němci používali jako tábor nucených prací a poté po válce jako vězeňský tábor s německými vězni. Mezi německými pamětníky, kteří doprovázeli naši skupinu, byla paní také paní, která v táboře strávila devět měsíců jako pětileté dítě. Její matka přes den pracovala a ona byla až do večera bez ní. Celá ta léta si ponechala panenku, která jí tenkrát v táboře dělala společnost, a ukázala nám ji.

Po návštěvě bývalého pracovního tábora jsme položili věnec u rabštejnského památníku obětem nacistické okupace. Na druhé straně cesty jsme zavzpomínali i na Němce, kteří trpěli v důsledku vyhoštění.

Během našeho výletu jsme také absolvovali zajímavé prohlídky kostelů a klášterů v České Kamenici a Rumburku a zúčastnili jsme se přednášky o historii sudetských Němců v rumburském muzeu.

Díky našemu výletu jsme mohli navazovat nová přátelství a také integrovat nové studenty do našeho ročníku. Začala jsem si povídat se studenty, o kterých jsem si nikdy nemyslela, že bychom se mohli přátelit, a bylo i velmi příjemné seznámit se s novými studenty a spřátelit se s nimi.

Monika Talacková,  4. ročník

 

Year 4 CCC Advanced Trip/Výlet CCC 4. ročníku

My favorite day of the CCC advanced trip was Thursday the 5th September. It was my favorite day of the trip because I had a lot of fun during the activities. 

My day started when I woke up early in the morning, as the temperature was so cold outside that it woke me up and as I was freezing, falling back to sleep after that wasn't an option. I could not bring myself to leave the comforts of my sleeping bag because I knew that as soon as I opened the zip I would instantaneously feel the cold and humidity with such a large impact that I would rather stay in the insulated bag. Later I was forced to exit the tent because I was obligated to take part in the warm up and stretching. After we ran around the camp and stretched our bodies, some of my classmates jumped into the extremely cold river, while the other sought refuge in their tents to prevent themselves from turning into giant popsicles.

The group of participants that were on breakfast duty that day with Mrs. Gavriněvová in command prepared a feast for us, and we ate to full satiation. After that we went to catch our train to get to our starting point for our canoeing journey. We got into pairs and put our things in the waterproof containers, subsequently we placed our canoes on the river and started out about 15 km trip down the river to our destination. It took us a few hours, however I think Saša and I made a great team capable of paddling in the directions we intended to go at quite a steady pace. We glided on the river and when we arrived we cleared our boats of any water that accidentally made its way in and headed out back to the camp.

When we arrived back we put our things away and started preparing our food on the provided cooking station. I prepared a wonderful dish consisting of gluten-free pasta with tuna. I shared my food with friends and while we ate we talked about our phenomenal experiences from the day. Saša and I went on the quest of brushing our teeth with drinkable water from my bottle and washed our faces. Then we had an assembly and after the monologue we gathered in the bar and proceeded to discuss various intriguing topics. About 20 minutes before our curfew we headed back to our tents to get ready to sleep as we were determined not to step over the pre-set time boundaries. So the last thing I got to experience was some quiet chatting with Saša so that we would not disturb our resting classmates and then we finally fell asleep. 

Overall, the CCC trip was a great experience even though we encountered some difficulties especially when a few people became a bit ill on the last evening. Thankfully, I was able to return home in full health.

Anna Carolina Vojtová, Year 4 student

Mým nejoblíbenějším dnem v rámci pokročilého sportovního výletu CCC (kempování, cyklistika, kanoistika) byl čtvrtek 5. září, kdy mě velmi zaujaly uspořádané aktivity.

Můj den začal tím, že jsem se vzbudila velmi brzy, protože venku byla nízká teplota, a v té zimě se mi už nepodařilo usnout. Nemohla jsem se přinutit opustit pohodlí svého spacáku, protože jsem věděla, že jakmile otevřu zip, okamžitě výrazně ucítím chlad a vlhkost, a proto jsem raději zůstala v izolovaném spacím pytli. Později jsem však byla nucena opustit stan, protože jsem se musela zúčastnit ranní rozcvičky a protahování. Když jsme si zaběhali kolem tábora a protáhli svá těla, někteří skočili do velmi studené řeky, zatímco jiní hledali útočiště ve svých stanech, aby předešli tomu, že se z nich stanou obří nanuky.

Skupina studentů, kteří měli ten den službu, v čele s paní Gavriněvovou, nám k snídani připravila hostinu a my jsme se najedli dosyta. Poté jsme šli na vlak, abychom se dostali do výchozího bodu pro naši trasu na kanoích. Vytvořili jsme dvojice a věci jsme dali do nepromokavých barelů. Poté jsme umístili kanoe na řeku a vydali se po ní do cíle vzdáleného asi 15 km. Trvalo nám to několik hodin, ale myslím si, že jsme se Sašou vytvořily skvělý tým schopný pádlovat směrem, jakým jsme měly v úmyslu, a to docela stabilním tempem. Všichni jsme klouzali po řece a když jsme dorazili, vysušili jsme čluny od vody, která se náhodně dostala dovnitř, a zamířili zpět do tábora.

Když jsme se vrátili, odložili jsme věci a začali chystat jídlo na varné stanici. Připravila jsem skvělé jídlo z bezlepkových těstovin a tuňáka. Podělila jsem se s přáteli a při jídle jsme si povídali o našich úžasných zážitcích toho dne. Saša a já jsme se pak vydaly vyčistit si zuby pitnou vodou z lahve a umyly jsme si obličej. Následovalo společné setkání všech účastníků a po proslovu jsme se sešli v občerstvení a pokračovali jsme v diskusi o různých zajímavých tématech. Asi 20 minut před večerkou jsme se vydali zpět ke svým stanům, abychom se připravili na spaní, protože jsme byli odhodláni nepřekročit předem stanovený časový limit. Ve stanu jsme si my dvě se Sašou už jen chvíli v tichosti povídaly, abychom nerušily ostatní spolužáky, a nakonec jsme usnuly.

Celkově byl výlet CCC skvělým zážitkem, i když jsme čelili určitým obtížím, zejména když se poslední večer pár lidí necítilo dobře. Naštěstí jsem se mohla vrátit domů v plném zdraví.

Anna Carolina Vojtová,  4. ročník

 

Events / Akce

Problem Solving Day/
Den s netradičními úkoly

Back to school time is the moment when students abandon their summer relaxation and return to the daily grind of schoolwork and homework. Surprisingly though, not so much at ECP. The second day into our first semester back, we were separated into groups based on our House, and told that we would have to complete various challenges. Surprisingly, at the end of the day our group shared inside jokes and I got to meet some amazing students from different year groups.

The challenges were simple and some bizarre but incredibly fun and engaging. I particularly enjoyed building a tent blindfolded and winning the bridge building challenge, which came as a surprise to our group. We were then treated to a lot of cake at the end of the day, right after the “cake decorating contest”.

As a student that started attending ECP last year, I found it difficult making friends or even getting to know someone. However, I feel like this year’s new students found it ten times easier talking to people and having fun because of the Problem Solving Day. It is fascinating that something so simple was able to bring so many students together and I truly wish that next year’s challenge day will continue to exceed expectations and break even more barriers between our year groups.

Zuzana Rožďalovská, Year 5 student

Když končí prázdniny, studenti přeruší letní odpočinek a navrátí se do každodenní školní dřiny plné studia a domácích úkolů. Překvapivě to ale tak úplně neplatí pro Anglické gymnázium. Hned druhý školní den jsme byli rozděleni do skupin dle kolejí a bylo nám oznámeno, že budeme muset zvládnout různé výzvy. Na konci dne naší skupinou kolovala dobrá nálada a vtipy a já jsem se mohla setkat s několika úžasnými studenty z ostatních ročníků.

Zmiňované výzvy byly jednoduché, některé i zvláštní, ale především neuvěřitelně zábavné a poutavé. Obzvláště se mi líbilo, když jsme stavěli stan se zavázanýma očima, a také že jsme vyhráli výzvu postavit most z papíru, což bylo pro naši skupinu překvapením. Na konci dne se konala soutěž o nejlépe nazdobený dort a my jsme pak měli možnost dorty ochutnat.

Když jsem loni začala navštěvovat Anglické gymnázium, připadalo mi obtížné najít přátele nebo i někoho lépe poznat. Ale letos mám pocit, že noví studenti měli desetkrát snazší si s někým popovídat a pobavit se, a to díky uspořádání dnu s obtížnými úkoly. Je fascinující, že něco tak jednoduchého dokázalo propojit tolik studentů a opravdu si přeji, aby příští rok tento zábavný den nadále překonával očekávání a prolomil ještě více překážek mezi jednotlivými ročníky.

 

Upper School Start-of-Year Programming/
Začátek školního roku v programu IB

While the Lower School students were sunning themselves in beautiful locations around Czechia, our Upper School students spent their first week of school delving into the International Baccalaureate (IB) here at The ECP.

Our Year 5s, new to the IB programme, participated in a Creativity, Action and Service (CAS) activity under Mr Mark Paterson and learned how to write about it in a reflective manner on ManageBac, our school's electronic IB platform. The activities involved trail walking in the Beroun region, designing pottery in the style of Polynesian masks at The ECP, or volunteering in an elderly home, Domov seniorů Novovysočanská. Completing and performing self-evaluation on CAS projects is a requirement of the IB Diploma Core. Students also attended workshops on stress management and academic writing, and they engaged in team-building activities like an IB Core photo hunt and a tutor group Science lab escape room.

 

Year 6 happenings included workshops on writing personal statements for universities and how to begin thinking about the Theory of Knowledge Essay, another IB Core requirement. They were given time to work on their IB Diploma subject internal assessments and meet with teachers and the Upper School Team for support. The group also met to discuss the planning of their Graduation Ball. 

Thanks to staff and students for making the Upper School start-of-year programming fruitful and fun.

Emily Rankin, Deputy Head Upper School/ Teaching & Learning

Zatímco se studenti 1.-4. ročníku slunili na krásných místech po České republice, naši studenti 5.-6. ročníku strávili svůj první školní týden ponořením se do programu (IB) v ECP.

Studenti 5. ročníku, kteří s programem IB začínají, se zúčastnili aktivit, tvořivosti a služeb (IB CAS) pod vedením p. Marka Patersona. Naučili se napsat o tom reflexi a odevzdat ji přes ManageBac, elektronickou platformu IB. Aktivity zahrnovaly procházku v okolí Berouna, tvorbu keramiky ve stylu polynéských masek zde v ECP nebo dobrovolnictví v Domově seniorů Novovysočanská. Zhotovení sebehodnocení projektů CAS je jedním z požadavků k získání diplomu IB. Studenti se také zúčastnili workshopů zaměřených na zvládání stresu a na akademický písemný styl. Zabývali se rovněž aktivitami zaměřenými na budování týmu, jako například honba za pokladem IB či únik z vědecké laboratoře.

Akce 6. ročníku zahrnovaly workshopy o tom, jak napsat dobrý motivační dopis pro univerzitu a také o tom, jak začít přemýšlet o eseji v rámci předmětu teorie poznání, což je další základní požadavek IB. Studenti měli čas pracovat na svých interních hodnoceních v předmětech IB a setkat se s učiteli či týmem programu IB. Studenti se také sešli, aby prodiskutovali plány pro svůj maturitní ples.

Děkujeme učitelům i studentům za to, že učinili první týden školního roku v programu IB tak užitečným a zábavným.

Emily Rankin,  zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení

House Parents’ Meeting and ECP Family Barbecue/Třídní schůzky a rodinné grilování 

 

Lunchtime concert on Wednesday 25th of September/Polední koncert ve středu 25. září

Wednesday, 25th of September, saw the first lunchtime concert this year as students and staff performed to an enthusiastic audience. Delighted with the superb attendance at this event, the students showcased their newly formed ensembles, such as the Ukuleles, Choir, Y2 Jazz Band. Even the teachers took the floor as a Handbell Ensemble!  It was a delight to see everyone perform with confidence, bringing a wonderful energetic atmosphere to the newly renovated Gym Hall, with their upbeat, lively and well practiced repertoire. Lunchtime concerts will be an ongoing feature this year alongside the formal concert events.  

 

Our aim is to invite all interested students to have the opportunity to share their musical ideas in our next upcoming musical event in the school calendar  - the Open Mic. As we focus on developing a strong profile in the Music Department, we are particularly interested to hear from students who want professional support with musical production (simplifying scores and developing skills); please speak to Mrs Hatinová. All ideas are welcome and help is readily available to students who wish to enrich both their personal musical experience, as well as contributing their achievements to an enjoyable array of events for our ECP community. 

I am looking forward to supporting you to make the Open Mic 2019 special. The date and venue will be announced very soon across our communication platforms! 

MgArt Eliška Hatinová, Head of Music

Ve středu 25. září se poprvé uskutečnil polední koncert, na kterém vystoupili studenti i zaměstnanci školy před nadšeným publikem. Studenti byli potěšeni vynikající účastí na této akci, kde byly představeny nové hudební soubory, jako soubor hry na ukulele, pěvecký sbor nebo jazzová kapela 2. ročníku. Dokonce i učitelé vystoupili se sborem a hrou na zvonečky! Bylo příjemné vidět, jak všichni vystupují sebevědomě a přinášejí nádhernou energickou atmosféru do nově zrekonstruované tělocvičny s jejich pozitivním, živým a dobře procvičeným repertoárem. Podobné akce se letos budou opakovat a doplní formální večerní koncerty.

Naším cílem je pozvat všechny zájemce, aby měli příležitost podělit se o své hudební nápady na naší další nadcházející hudební akci ve školním kalendáři, což je Open Mic. Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme na rozvoj silného hudebního oddělení, byli bychom rádi, aby nás kontaktovali studenti, kteří chtějí profesionální podporu s hudební produkcí  (zjednodušení notového zápisu či rozvoj zručností). Promluvte si, prosím, s paní učitelkou Hatinovou. Všechny nápady jsou vítány a studentům, kteří si přejí obohatit své osobní hudební zážitky a přispět svými úspěchy i k rozšíření spektra hudebních událostí v komunitě ECP, je pomoc a podpora k dispozici.

Těším se, že s vámi budu pracovat na tom, aby byl Open Mic 2019 výjimečný. Datum a místo konání akce oznámíme velmi brzy na našich komunikačních platformách!

MgArt Eliška Hatinová, vedoucí hudební výchovy

ECP’s 25th Anniversary/
25. výročí založení školy

This year sees the 25th anniversary of the English College. It was on 4 September 1994 that the iconic blue doors opened to students for the very first time and during the year, we will be looking back at those early days, celebrating our achievements and looking forward to the next 25 years.

The anniversary kicked off in grand style in September with a good old-fashioned birthday party, complete with tea and cakes. ECP Governors Barbara Day and Zdeněk Tůma were on hand to judge our very own Bake Off Challenge and this splendid cake, baked by Olga Kosjakova, took the prize for Mr Straughan’s tutor group.

The next date for your diaries is Thursday 7 November, when our eighth Founders’ Day will take place in school. We are thrilled that we will be joined by some very special guests. Three of our five former Headmasters - Hubert Ward (1994-96), Albert Hudspeth (1996-2003) and Peter De Voil (2003-2009) will be joined by our Czech Patron, Karel Schwarzenberg, to help us celebrate. So this is a call-out to all ECP alumni, especially from right the way back to the very first students in 1994 to those who left school in 2009 - come along and you will all be able to meet your old Headmaster!

V letošním roce se koná 25. výročí založení Anglického gymnázia. Dne 4. září 1994 se studentům poprvé otevřely slavné modré dveře a v průběhu roku si budeme tyto začátky školy připomínat a také oslavovat naše úspěchy a těšit se na příštích 25 let.

Oslava našeho výročí začala v září ve velkolepém stylu s tradiční narozeninovou oslavou u čaje a dortu. Členové správní rady ECP Barbara Day a Zdeněk Tůma přišli posoudit výsledky naší soutěže o nejlepší dort k výročí školy. Úžasný dort Olgy Kosjakovy získal první cenu pro třídu pana Straughana.

Dalším datem pro vaše diáře je čtvrtek 7. listopadu, kdy se ve škole uskuteční osmý ročník Dne zakladatelů. Jsme nadšeni, že se k nám připojí velmi význační hosté. Ke třem z našich pěti bývalých ředitelů - Hubert Ward (1994–1996), Albert Hudspeth (1996–2003) a Peter De Voil (2003–2009) - se připojí náš český patron Karel Schwarzenberg, který bude s námi slavit 25. výročí založení školy. To je výzva všem absolventům ECP, od těch, kteří patřili k prvním studentům v roce 1994 až po ty, kteří odmaturovali v roce 2009 - přijďte a všichni se budete moci setkat se svým bývalým ředitelem!

 

Helping others/Pomáháme

Student elections/
Studentské volby

Kristýnka Nguyen (the Vice President of the Student Council) and I (Fred Byrne - President of the Student Council) plan to have a big impact on the English College in Prague. We ran on a platform to make the Student Council more transparent, accessible and democratic and we are doing this by making structural changes to it. The structural changes include a new suggestion form, representatives of each tutor group and a second election half way through the year.

Negotiations with the school's management will become routine so that changes benefiting students are made more frequently. We will push for a new student-to-teacher feedback programme, a split of the interhouse sports competitions to the upper and lower school and the purchase of bean bag seats for relaxing.

We will also work towards reducing the school's carbon footprint and ask nearby businesses to offer student discounts. The traditional role of the Student Council is also to plan events such as the Christmas Fair or Halloween Fair, which we will of course continue to organise. My hope is to make all students feel that they have a voice and to leave the Student Council in a state that is more transparent and democratic.  

Fred Byrne, new Student Council President

Kristýnka Nguyen (místopředsedkyně studentské rady) a já (Fred Byrne – předseda studentské rady) plánujeme výrazně ovlivnit chod Anglického gymnázia. Naše volební kampaň byla založená na tom, aby byla studentská rada transparentnější, přístupnější a demokratičtější. K dosažení těchto cílů chceme provést strukturální změny. Tyto změny zahrnují nový online systém pro zasílání návrhů, ustanovení zástupce z každé třídy a další volby v polovině roku.

Jednání s vedením školy budou pravidelná, aby mohlo častěji docházet ke změnám ve prospěch studentů. Budeme usilovat o nový program zpětné vazby od studentů směrem k učitelům, rozdělení sportovních soutěží mezi kolejemi na kategorie pro vyšší a nižší školu a nákup sedacích pytlů pro relaxaci.

Zaměříme se také na snížení uhlíkové stopy školy a požádáme podniky v okolí, aby nám poskytovaly studentské slevy. Tradiční úlohou studentské rady je rovněž plánování akcí, jako je vánoční trhy nebo oslava Halloweenu. My je samozřejmě budeme pořádat i nadále. Doufám, že se mi podaří dosáhnout toho, aby všichni studenti měli pocit, že jim nasloucháme. Než náš mandát vyprší, chceme učinit studentskou radu transparentnější a demokratičtější.

Fred Byrne, předseda studentské rady

Y2 Teribear Run/Běh Teribear 2. ročníku

On the second week of school, all of the students in Year 2 went on a charity run called Teribear. It is a fundraising and sports event for everyone who wants to support disadvantaged children. Last year Year 1 Aqua group went there and really enjoyed it. This is why this year all the Year 2s went on the Teribear run. It takes place in the Vítkov Park and lasts for 10 days every year. Every round you run (1.5 km) you make 45 Kč for the charity. You can choose which charity to support. For example, we chose to help abused children. This year we also really liked it and are looking forward to doing it again next year because it helped us understand that not all children are secure and that they need our help. After the run all of us were really tired but proud that we had helped someone.

Ve druhém týdnu školního roku se všichni studenti 2. ročníku vydali na charitativní běh s názvem Teribear. Je to charitativní a sportovní akce pro každého, kdo chce podpořit znevýhodněné děti. Minulý rok se běhu zúčastnila třída 1. ročníku koleje Aqua a opravdu si to užili. Z tohoto důvodu se letos do běhu Teribear zapojil celý 2. ročník. Každoročně se tato akce koná v parku Vítkov a trvá 10 dní. Při každém běhu (1,5 km) vyděláte na charitu 45 Kč. Můžete si vybrat, kterou charitu chcete podporovat. My jsme se například rozhodli pomáhat týraným dětem. I letos se nám akce líbila a už se těšíme na příští rok, protože nám to pomohlo pochopit, že ne všechny děti jsou v bezpečí a že potřebují naši pomoc. Po běhu jsme byli všichni velmi unavení, ale hrdí, že jsme někomu mohli pomoci. 

 

Charity/Charita

Last year 2B (with help from the GSA - Gay Straight Alliance) raised 9,000 Kč by organising a Rainbow Cake Sale and selling LGBT+ pins and bracelets. The money was donated to Amnesty International, who support LGBT+ rights in many countries around the world. 

V loňském roce třída 2B (s pomocí iniciativy GSA - Gay Straight Alliance) získala 9 000 Kč zorganizováním prodeje duhových zákusků, připínáčků a náramků na podporu komunity LGBT +. Peníze byly věnovány organizaci Amnesty International, která podporuje práva LGBT+ v mnoha zemích po celém světě.

 

Zajíček na koni

This charity we cooperate with is in need of clothes, particularly for kids aged 10-14. Thank you to all who have donated some clothes and brought them to Ms Hulová.

Tato charita, se kterou spolupracujeme, potřebuje oblečení, zejména pro děti ve věku 10–14 let. Děkujeme všem, kteří nějaké oblečení darovali a přenesli ho paní Hulové.

Students in action/Studenti v akci

Chemistry/Chemie 

 

Physics/Fyzika

The articles at the links below are part of a Physics plus Creative Writing task, where students write a newspaper article, at the time of the discovery, about the work done by Alessandro Volta and Luigi Galvani on Electricity and the invention of the first battery.  This combines Physics, literacy, imagination and style.

Články v odkazech níže jsou součástí úkolu zaměřeného na kreativní psaní ve fyzice. Studenti mají napsat soudobý novinový článek o práci Alessandra Volty a Luigi Galvaniho zaměřené na elektřinu a vynález první baterie. Toto zadání kombinuje fyziku, gramotnost, fantazii i styl.
 

Creative Writing task, Discovery of Electricity - Beatrice Doubová

Creative Writing task, Creation of Power - Huong Lily Mac

Creative Writing task, Electricity - Arthur Chumak

 

Biology/Biologie

 

Economics/Ekonomie

 

Sports/Sport

 

Interhouse Volleyball/Volejbalový turnaj mezi kolejemi 

Congratulations to Aqua for winning the Interhouse Volleyball tournament! Terra finished second, Ignis third and Ventus fourth.

Blahopřejeme týmu koleje Aqua k vítězství ve volejbalovém turnaji. Na dalších místech následovaly koleje Terra, Ignis a Ventus.

 

 

 

Future events/Připravujeme

Invitation to ECP Open Day/Pozvánka na Den otevřených dveří

 

 

Founders' Day/Den zakladatelů školy

 

 

 

 

 

 

Sports/Sport

 

IB ToK workshop for ACES schools/IB ToK - workshop pro školy sdru6en0 v asociaci ACES

 

Photo: Former ECP parent Václav Marhoul in Venice with his younger son and ECP graduate Václav Marhoul Jr (right)

ECPN

Photo: Former ECP parent Václav Marhoul in Venice with his younger son and ECP graduate Václav Marhoul Jr (right)

Tomáš Pospíšil (1999)

After graduating from the English College in 1999, Tomáš studied at the Moscow State Institute of International Relations - University of the Russian Ministry of Foreign Affairs, followed by an MA in European Politics at the College of Europe in Brugge. A specialist in International Relations and Diplomacy, he worked for the Czech Ministry of Foreign Affairs in various posts including four years in the Political Section at the Czech Embassy in Moscow and Deputy Consul General/Head of the Economic Section in New York, before taking up the post of Political Officer with the Delegation of the European Union back in Moscow. 

However, he has recently been promoted to a very different posting and is now Deputy Ambassador of the European Union, Head of the Political, Press and Information section, in Uruguay.

Tomáš addressing guests at the British Embassy at a reception in 2014 to mark the 20th anniversary of the ECP/Tomáš hovoří k hostům na britském velvyslanectví při recepci v roce 2014 u příležitosti 20. výročí založení ECP.

 

Po absolvování Anglického gymnázia v roce 1999 Tomáš vystudoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů - Univerzitu ruského ministerstva zahraničních věcí a poté získal magisterský titul v evropské politice na College of Europe v Bruggách. Jako specialista v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie pracoval pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR na různých pozicích, včetně čtyř let v politické sekci na Velvyslanectví České republiky v Moskvě a v pozici zástupce generálního konzula/vedoucí ekonomické sekce v New Yorku. Následně se vrátil do Moskvy ve funkci politického referenta při Delegaci Evropské unie v Moskvě.

Nedávno byl však povýšen na velmi odlišnou pozici a nyní je zástupcem velvyslance Evropské unie, vedoucí politické, tiskové a informační sekce v Uruguayi.

ECPN on Tour!/ECPN na cestách!

Our graduates often say that the friendships they made at the English College will last long after they left school and here is the proof. Rugby fans will know that the World Cup has been taking place in Japan and old ECP classmates Petr Kusý and Jan Brunner, who graduated in 1999, and Martin Stein and Ondřej Kadaník from 2000 have been watching the rugby together and reminiscing about their time at the ECP.

Naši absolventi často říkají, že přátelství, která navázali na Anglickém gymnáziu, vydrží dlouho poté, co opustí školu, a tady je důkaz. Fanoušci rugby budou vědět, že mistrovství světa se odehrává v Japonsku a staří spolužáci z ECP Petr Kusý a Jan Brunner, kteří odmaturovali v roce 1999, a absolventi z roku 2000 Martin Stein a Ondřej Kadaník společně sledovali rugby a vzpomínali na dobu svých studií v ECP.

 

Monica Petrů-Veselá (1999)

We have many talented and artistic graduates at the ECP. The first of these to be featured in this edition of the newsletter, Monica left school in 1999 and shortly afterwards, appeared in the famous 2001 film about the Czech squadrons in WWII, Dark Blue World. Now she is in David Ondříček’s new film about another Czech hero, Emil Zátopek, due to be released next year, where she plays a 1952 air stewardess.


V ECP máme mnoho talentovaných a umělecky založených absolventů. První z těch, kteří se objeví v tomto vydání našeho zpravodaje, je Monica, která u nás odmaturovala v roce 1999 a krátce poté se objevila ve slavném filmu z roku 2001 Tmavomodrý svět o českých eskadrách za druhé světové války. Nyní ji můžete vidět v novém filmu Davida Ondříčka o dalším českém hrdinovi, Emilu Zátopkovi, který bude mít premiéru příští rok. Monica v něm hraje letušku z roku 1952.

Patricie Fuxová (2010)

Patricie was a regular performer at ECP musical events when she was at school and now she leads the girl band Vesna. They released their debut album, The Fifth Goddess, in November 2018, for which they were nominated for the Anděl Award for Discovery of the Year. Now Vesna have just embarked on their #MyaVy tour.

Patricie byla jako studentka ECP pravidelnou vystupující na hudebních akcích školy a nyní vede dívčí skupinu Vesna. V listopadu 2018 Vesna vydala debutové album Pátá bohyně, za které byly nominovány na cenu Anděl - objev roku. Nyní je Vesna na turné pod názvem #MyaVy.

Emilia Diddams (2012)

Emilia is an illustrator and collage artist who left the ECP in 2012. After concentrating on academic subjects and Drama at IB, she went on to study Criminology at Cardiff University and then joined the army training programme in the British Army. However, after an unfortunate illness, which resulted in a medical discharge from the army, Emilia decided on a complete change of direction and pursued instead her passion for art. She has now just graduated from the University of South Wales in Cardiff with a BA in Illustration and here she is with her work at her graduation show and at her graduation ceremony.

Emilia je ilustrátorkou a umělkyní, která absolvovala ECP v roce 2012. Poté, co se soustředila na akademické předměty a drama v programu IB, pokračovala ve studiu kriminologie na Cardiffské univerzitě a poté vstoupila do vojenského výcvikového programu v britské armádě. Avšak po nešťastné nemoci, která měla za následek propuštění z armády ze zdravotních důvodů, se Emilia rozhodla pro změnu a vrátila se ke své vášni k umění. Právě vystudovala University of South Wales v Cardiffu a získala bakalářský titul v oboru ilustrace. Na fotografiích je na své výstavě a na promoci.

 

Martina Scholleová (2012)

Martina is soon to become the next of our published authors at the ECP. Her book, Art Hysteria, discusses the history of art, from prehistoric times to the present day, briskly but nourishingly. She has crowdsourced the publishing of the book, which is to be printed in colour and at a price that is affordable for young people. We are looking forward to ordering a copy for the Lord Holme Library at the English College!


Martina se brzy stane další z absolventů ECP, kteří patří mezi vydávané autory. Její kniha Art Hysteria pojednává o dějinách umění od pravěku po současnost, svižně, ale výživně. Prostředky na vydání knihy získala aktivizací velké skupiny lidí (crowdsourcing). Kniha má být vytištěna barevně a za cenu, která je dostupná pro mladou generaci. Těšíme se, že si jeden výtisk objednáme pro naši Knihovny Lorda Holmea!

 

ECP Graduates at Oxbridge Advice Session/Oxbridge: Absolventi ECP a poradní sezení

This year’s annual Oxbridge session in September was a great opportunity for this year’s current students who are considering applying to Oxford or Cambridge to meet ECP graduates who have themselves studied at two of the world’s most prestigious universities.

We are very grateful to everyone who came back into school to inspire our current group of potential Oxbridge candidates. They were Revan Rangotis (2018), Biomedical Sciences, Oxford; Oleg Malanyuk (2016) Natural Sciences, Oxford; Anna-Marie Pípalová (2014) History, Cambridge; Jana Bielavá (2006) History of Design, Oxford and Lilia Khousnoutdinova (2005) Modern History & Politics, Oxford.

Letošní výroční setkání zájemců o studium na Oxfordu nebo Cambridge měli možnost se v září setkat s absolventy ECP, kteří sami studují nebo studovali na těchto dvou z nejprestižnějších světových univerzit.

Děkujeme všem našim absolventům, kteří se vrátili do školy a jsou inspirací pro naši současnou skupinu potenciálních zájemců o studium na univerzitách v Oxfordu nebo Cambridge (Oxbridge). Tentokrát to byli Revan Rangotis (2018), biomedicínské vědy, Oxford; Oleg Malanyuk (2016) přírodní vědy, Oxford; Anna-Marie Pípalová (2014) historie, Cambridge; Jana Bielavá (2006) dějiny designu, Oxford a Lilia Khousnoutdinova (2005) moderní dějiny a politika, Oxford.

Ronald Prokeš (2014)

Another ECP graduate who studied at Cambridge University - Education with English and Drama - is Ronald Prokeš. He went on to join the Grad Acting course at New York University’s Tisch School of the Arts and here he is in his latest role, in The Seagull by Anton Chekhov.

Dalším absolventem ECP, který studoval na univerzitě v Cambridge je Ronald Prokeš. Vystudoval obor vzdělávání s anglickým jazykem a dramatickou výchovou. Poté nastoupil na kurz herectví Grad Acting na Tisch School of Arts při New York University. Na fotografii je ve své poslední roli ve hře Racek Antona Čechova.

 

Václav Marhoul & Václav Marhoul Jr (2012)

The English College in Prague Network (ECPN) is not only for ECP graduates. It is the extended alumni association for all alumni, but also their former teachers, and also the parents of our former students.

One of our former parents, Czech film director Václav Marhoul, recently won the Cinema for UNICEF award at the Venice International Film Festival for his film The Painted Bird. The award was for the film that best addressed children's rights issues and was chosen by a student jury. 

Sdružení absolventů a přátel školy (ECPN) není jen pro absolventy Anglického gymnázia. Jedná se o rozšířenou asociaci všech absolventů, ale také jejich bývalých učitelů i rodičů našich bývalých studentů.

Jeden z našich bývalých rodičů, český filmový režisér Václav Marhoul, nedávno získal cenu Cinema for UNICEF na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách za svůj film Nabarvené ptáče. Cena byla udělena za film, který se nejlépe zabývá problematikou práv dětí a byl vybrán studentskou porotou.

 

Eliška Havlíčková (2018)

After leaving the ECP in 2018, Eliška is now studying Journalism at the Anglo-American University and Vyšší odborná škola publicistiky here in Prague. During the summer, she gained valuable experience working on the Festival Daily at the Karlovy Vary International Film Festival. Here, on page 2, is her review of the film Ode of Nothing

Po odchodu z ECP v roce 2018 Eliška nyní studuje žurnalistiku na Anglo-American University a Vyšší odbornou školu publicistiky zde v Praze. Během léta získala cenné zkušenosti při práci na magazínu Festival Daily v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V přiloženém dokumentu je na straně 2 její recenze filmu Ode of Nothing

English College Foundation Garden Party/Zahradní párty pro Nadaci Anglického gymnázia

Every year, the Czech Ambassador in London, H.E. Libor Sečka, and his wife, Mrs Sabrina Sečková,  kindly host a garden party for the English College Foundation, to raise money for bursaries and projects in school. The proceeds from last year’s garden party went towards the Physics Department’s 3D printer and the new furniture in the refectory.

This year’s event was held last month at the Czech Embassy and it was good to see so many graduates there, together with Hubert Ward, ECP’s first Headmaster and Peter De Voil, our third HM. Dr Brown brought everyone up to date with what had been going on in school since the ECF AGM in February and also there were Nigel and Jane Hayward, who older graduates will remember as their Biology teacher and Librarian from 1994-1999/2002.

Každý rok český velvyslanec v Londýně, Jeho Excelence Libor Sečka, a jeho manželka, paní Sabrina Sečková, laskavě pořádají zahradní párty pro Nadaci Anglického gymnázia, aby získali peníze na stipendia a projekty školy. Výtěžek z loňské zahradní slavnosti směřoval na nákup 3D tiskárny pro oddělení fyziky a na nový nábytek ve školní jídelně.

Letošní ročník se konal minulý měsíc na českém velvyslanectví a bylo skvělé tam vidět tolik absolventů ECP, spolu s Hubertem Wardem, prvním ředitelem, a Peterem De Voilem, třetím ředitelem školy. Dr. Brown přinesl všem aktuální informace o tom, co se ve škole událo od únorové valné hromady. Dostavili se také Nigel a Jane Haywardovi, které si starší absolventi budou pamatovat jako učitele biologie a knihovnici školy v letech 1994-1999/2002.

The ECP Newsletter 
Year 1 trip text.pdf
Helmut Schmidt speech 2019 - CZ.pdf
Helmut Schmidt speech 2019 - CZ.pdf
Helmut Schmidt speech 2019.pdf
Proslov Helmuta Schmidta 2019.pdf
KVIFF Festival Daily 4.7.2019.pdf