The ECP Newsletter 

21 February 2020
Issue Eighteen
HM's message/Slovo ředitele
News/Novinky
Graduation Ball/Maturitní ples
Events/Akce
Sports/Sport
The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně
Subjects/Předměty
Charity/Charita
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320, Praha 9, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

Headmaster‘s Graduation Ball Speech 2020

Presented on 31st January 2020

Tonight is my favourite night of the year, well, second favourite, I still really like my birthday! Anyway as teachers just like your parents, we watch your journey with a combination of pride, concern, frustration and to quote Mrs Švejdová’s favourite word, joy!

Your theme is Casino, amazing tickets, by the way. Casino is a world of glamour, hope and dreams. In the real casinos of this world, hopes can be dashed, dreams can fade and glamour can become tarnished. But you have no need for uncertain dreams as your futures are already burning brightly, and the glamour here tonight is simply breathtaking.

Real casinos also operate in a world of risk. And you took a risk by agreeing to changing the time-worn format of tonight’s event by warmly welcoming our Year 1 students to join your wonderful occasion. That is a mark of your openness and your willingness to be inclusive and take risks - see what I did there? IB learner profile reference!

I would like to take a few moments to celebrate those around you: your friends, your families and your teachers. Thank you. Thank you, parents, for trusting us to support these wonderful young adults for the last six years. My gratitude for this trust applies equally to those Year 1 parents here tonight. Thank you for that same trust and for you guys - diaries out please! We’ll see you here, same time, same place in just under 1800 days - a mere 5-years from now! 

Casinos also operate in a world of chance. So what are the chances? What are the chances that you will have wonderful, rich and fruitful lives. 100%, plus or minus. What are the chances that us, teachers, will remember our dance steps and not embarrass you too much in the student teacher dance? 90% plus or perhaps a bit more minus as we are mostly English. What are the chances of there being a completely expected unexpected choreographed surprise of some kind at 10 o’clock? 100% no pluses or minuses on that one.

What are the chances of some of us accidentally leaving the European Union midnight? Yep, just 4½ hours to go until us Brits or at least our last metros home will all turn into pumpkins. Yeah, sorry about Brexit, but happily we can completely bury that bad news under the most wonderful event of the year: Your Graduation Ball.

It’s sparkly, it’s fun, it’s grand, it’s pumpkin-free and it’s right here and right now. Please enjoy it! 
Nigel Brown
Headmaster

 

Proslov ředitele na maturitním plese 2020

Předenseno 31.1. 2020

Dnešní večer je mým nejoblíbenějším z celého roku; tedy druhým nejoblíbenějším, protože ještě pořád si rád užívám svoje narozeniny! Všichni jsme uvnitř dětmi, což je fakt, který pravděpodobně přitahuje mnoho učitelů a dalších zaměstnanců k tomu, aby pracovali ve školství. Stejně jako vaši rodiče sledujeme i my vaši cestu s pýchou, starostmi, frustracemi, a abych citoval nejoblíbenější slovo kolegyně Švejdové, s radostí!

Vaším tématem večera je Kasino, mimochodem, povedly se vám úžasné vstupenky! Kasino je svět oslnivé krásy, naděje a snů. Ve skutečných kasinech tohoto světa mohou být naděje rozptýleny, sny mohou zmizet a krása může vyblednout. Vy nepotřebujete žádné nejisté sny, protože vaše budoucnost již jasně září a oslnivá krása dnešního večera je přímo dechberoucí.

Skutečné kasino také působí ve světě rizika. A vy jste riskovali tím, že jste souhlasili se změnou dlouhodobě zaběhnutého formátu dnešního večera a rozhodli se vřele přivítat naše studenty 1. ročníku, kteří se připojili k vašemu senzačnímu plesu. Je to známka vaší otevřenosti a vaší ochoty být inkluzivní a riskovat - vidíte, čeho jsem se tady dopustil? Vložil jsem sem rychlý odkaz na profil studenta programu IB!

Chtěl bych nyní krátce oslavit ty, kteří jsou kolem vás: vaši přátelé, vaše rodiny a vaši učitelé. Děkuji rodičům za to, že nám věřili, že tyto úžasné mladé lidi budeme po dobu šesti let podporovat. Moje vděčnost za tuto důvěru dnes večer platí i pro rodiče studentů z 1. ročníku. Děkuji vám za stejnou důvěru - a vyndejte si diáře! Uvidíme se zde, ve stejném čase, na stejném místě za necelých 1800 dní - za pouhých 5 let!

Kasino také funguje na principu šťastných náhod. Jaké jsou tedy šance? Jaké jsou šance, že budete mít nádherný, bohatý a úspěšný život? 100% - plus mínus. Jaké jsou šance, že my, učitelé, si budeme pamatovat naše . ledna taneční kroky a příliš vás nezahanbíme? 90% - plus nebo možná trochu větší mínus. Jaké jsou šance, že ve 22:00 dojde ke zcela očekávanému neočekávanému nacvičenému překvapení? 100% - tady nejsou žádné odchylky.

Jaké jsou šance, že někteří z nás o půlnoci omylem opustí EU? Ano, už za čtyři a půl hodiny se my, Britové, nebo alespoň poslední metra domů, přeměníme v dýně. Vím, za Brexit se omlouvám, naštěstí můžeme tyto špatné zprávy zcela přebít nejúžasnější událostí roku - vaším maturitním plesem.

Je oslnivý, je zábavný, je velkolepý, postrádá dýně a je teď a tady. Užijte si ho!

Nigel Brown

ředitel

 

News/Novinky

ECP is going green/ECP volí zelenou 

 

ECP in media/Anglické gymnázium v médiích

 

 

A lecture on Mars/
Přednáška o osídlování Marsu

Read about this interesting lecture for Years 4 and 5 in an article by Victor Slimák:

Přečtěte si článek Victora Slimáka o této zajímavé přednášce pro 4. a 5. ročník:

 

The impact of technology on the brain/Vliv technologií na lidský mozek

On the 12th of February, we took part in an eye-opening lecture by MUDr Stránský. Despite the fact that the lecture was full of fun and laughter, we were educated very well on the effect that technology has on our brains and lives. MUDr Stránský managed to present to us a very broad and complex topic interactively and made it very enjoyable for every person listening to him. The overall topic and facts that were presented to us are very alarming and chilling, but I believe that if we were not educated on this topic, we would never realise what problems WE are facing if WE dont change.

I cannot even express how happy I am that I was able to take part in this lecture. This is because now that I know the consequences and effects technology has on us, I am able to take precautions and make a change in my habits. MUDr Stránský also talked about worldwide technology developments, such as face tracking systems which for me, is an incredibly haunting topic. It is amazing, yet horrifying to see what the world has come to, and how much power technology has over our lives. 

 

When MUDr Stránský talked about the fact that when a drug addict and an excessive phone user have an MRI scan the results will be identical, it was shocking. Additionally, the fact that when certain social media platforms were created, the creators were aware of the exact effects it would have on a person's mind, such as creating an addictive cycle of the rise of dopamine levels, similar to the use of cocaine, is hair-raising. 

I hope that the knowledge on this topic will start to spread widely, so that everybody comes to a realisation of what WE are doing to ourselves. This lecture has honestly made such a positive impact on how I use technology, overall how I view the world and what changes need to be made to improve the quality of our lives.

Josephine Podaná, Year 4

Dne 12. února jsme se zúčastnili přednášky MUDr. Stránského. Navzdory skutečnosti, že přednáška byla plná zábavy a smíchu, jsme byli velmi dobře poučeni o tom, jaký vliv má technologie na naše mozky a životy. MUDr. Stránskému se podařilo interaktivně představit velmi široké a komplexní téma a prezentace byla velmi příjemná pro každého, kdo ho poslouchal. Celkové téma a fakta, která nám byla přednesena, jsou velmi alarmující a chladivá, ale věřím, že kdybychom nebyli o tomto tématu informováni, nikdy bychom si neuvědomili, s jakými problémy se potýkáme, pokud se nezměníme.

Nemohu ani vyjádřit, jak jsem šťastná, že jsem se mohla této přednášky zúčastnit. Je to proto, že nyní, když vím, jaké důsledky a účinky má technologie na nás, jsem schopna přijmout preventivní opatření a změnit své návyky. MUDr. Stránský také hovořil o celosvětových technologických vymoženostech, jako jsou systémy pro sledování obličeje, které jsou pro mě neuvěřitelně strašidelným tématem. Je úžasné, ale přesto děsivé vidět, k čemu svět dospěl a kolik moci má technologie nad našimi životy.

Bylo šokující, jak MUDr. Stránský hovořil o tom, že když drogově závislý člověk a člověk nadměrně užívající mobilní telefon podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí, výsledky budou stejné. Navíc už skutečnost, že tvůrci platforem sociálních sítí si byli vědomi přesných účinků, které to bude mít na mysl člověka, jako například vytváření návykového cyklu vzestupu hladin dopaminu, podobně jako u kokainu, už při jejich zrodu, je velmi znepokojivá.

Doufám, že se povědomí o těchto problémech začne více šířit, aby si každý uvědomil, co sám sobě může způsobit. Tato přednáška velmi pozitivně ovlivnila to, jak používám technologie, a obecně i jak vnímám svět a změny, které je třeba udělat, abychom zlepšili kvalitu našich životů.

Josephine Podaná, 4. ročník

Last mentor meeting/
Poslední schůzka
s mentory

 

ECP trip reflection in local media/Článek o výletu ECP v místních médiích

In January, the newspaper of Česká Kamenice Českokamenické noviny published a trip reflection written by ECP student Monika Talacková after the September school trip to the area. See page 10.

Noviny o České Kamenici a okolí, Českokamenické noviny, vydaly v lednu článek o výletum který napsala studentka ECP Monika Talacková po zážijové školní výpravě do této obalsti. Článek naleznete na straně 10.

 

 

Invitation to Asian Festival/Pozvánka na Asijský festival

We would like to cordially invite you to the ECP Asian Festival 2020 which takes place on 27th March from 3.30pm.

Srdečně Vás zveme na Asijský festival 2020, který se bude konat dne 27. března od 15.30hod.

 

Literary Festival/Literární festival

The ECP Literary Festival will start on Monday, 16th March, with an activity called Dress as a Book Character!

Literární festival Anglického gymnázia začne 16. března aktivitou, při níž mají všichni přijít přestrojeni za knižní postavu.

 

Graduation Ball/Maturitní ples

2020 Graduation Ball/Maturitní ples 2020

The English College in Prague’s Class of 2020 celebrated their Graduation Ball at the Lucerna Palace on 31 January 2020. It was a splendid night not only for the graduates but also for their families and their teachers! Take a look at the photo galleries and videos from the event.

Maturitní ročník 2020 si užil svůj maturitní ples v Paláci Lucerna dne 31. ledna. Byl to nádherný večer nejen pro maturující, ale také pro jejich rodiny i jejich učitele! Níže se podívejte na fotogalerii a videa z této akce.

 

For the first time this year, Year 1 students were involved in the Graduation Ball and welcomed to the community of ECP students. They took part in a promenade and performed a nice dance within their induction ceremony.

Poprvé v letošním roce se do maturitního plesu zapojili i studenti 1. ročníku, kteří zde byli přivítáni do komunity studentů ECP. V rámci své imatrikulace se zúčastnili promenády a zatančili mazurku. 

 

 

 

 

 

All videos from the Ball are available here:/Všechny videa z plesu jsou k dispozici zde:

 

Graduation Ball Speeches 2020

Graduation Ball 2020 Photos by Photographer Michal Čížek

 

 

Events/Akce

Cultural Olympiad/
Kulturní olympiáda

The Cultural Olympiad is one of the most important events in the school where each house competes and tries to win the cup. It was the second time I have had the opportunity to see the Cultural Olympiad, and like in the previous year, it was amazing. Many students took part in this event and it is difficult to realise how much effort and hard work was put into creating something so astonishing. Many students from different year groups worked together and achieved something remarkable. 

The whole event lasted for around two hours and these two hours were very emotional. All the performances were very original and caused very different feelings - some of them were very funny, some of them inspired amazement and some of them were about very important topics with which some of us are very familiar. The audience was very loud and supportive, full of excitement and worry.

I think that this event is one of the most emotional ones, because both the performers and the audience share the same feelings of joy and excitement. 

Sonya Kalinina, Year 2

Kulturní olympiáda je jednou z nejdůležitějších akcí ve škole, při níž mezi sebou soutěží jednotlivé koleje a snaží se vyhrát pohár. Kulturní olympiády jsem se zúčastnila podruhé a stejně jako v předchozím roce to bylo úžasné. Mnoho studentů se do této akce zapojilo a je důležité si uvědomit, kolik úsilí a tvrdé práce bylo vynaloženo na vytvoření něčeho tak úžasného. Mnoho studentů z různých ročníků pracovalo společně a dosáhlo pozoruhodného výsledku.

Celá akce trvala asi dvě hodiny, které byly naplněny emocemi. Všechna představení byla velmi originální a vyvolávala velmi odlišné pocity - některé byly velmi zábavné, některé přinášely úžas a jiné se týkaly velmi důležitých témat, s nimiž jsou někteří z nás velmi dobře obeznámeni. Publikum bylo velmi hlasité a podporující, plné vzrušení a napětí.

Myslím si, že tato událost je jednou z nejvíce emocionálních akcí, protože umělci i publikum sdílejí stejné pocity radosti a vzrušení.

Sonya Kalinina, 2. ročník

 

The Cultural Olympiad is one of the most important events in the school, where each house competes in 5 categories to win the cup. It was the second time I participated in dance and it only got more fun. We began early in January with a (nearly) full plan and started practicing right away, which was the complete opposite of last year's rush to complete the choreography the week before we had to perform, although that was also enjoyable in its own way. We agreed to meet up every lunch to practice, which didn't really happen at first because, after all, the olympiad was still far away. But the lunch breaks flew by in the blink of an eye and suddenly we had to show our dance at the house assembly. Note that we only had half of the choreography and there was one week left until the Cultural Olympiad. So if I had to pick one main thing I've learnt, then it's that no matter how soon you begin, you'll probably end up doing more in the last week than in all of the ones before. 

However, it was also in that last week that I saw the amount of enthusiasm and dedication everyone put into the performances. People were moving their plans, giving up their usual lunches in Fenix and even staying to practice after school. On Thursday afternoon, less than a day before the Cultural Olympiad, most performers and teachers from my house stayed behind until five to discuss the details and do a full run through. There had been some last minute changes as people fell sick, but in the end, even if that cost us the cup (it didn't), what matters  most is that we worked as a team to create something special and had a great time doing so. 

Lily Mac, Year 2

Kulturní olympiáda je jednou z nejdůležitějších akcí ve škole, při níž se soutěží v pěti kategoriích o vítězství a pohár. Bylo to podruhé, kdy jsem se zúčastnila taneční kategorie a tentokrát to bylo ještě zábavnější. Začali jsme začátkem ledna s (téměř) hotovým plánem a hned jsme začali cvičit, což byl úplný opak loňského spěchu, kdy jsme dokončili choreografii až týden předtím, než jsme museli vystoupit. I to však bylo svým způsobem příjemné. Dohodli jsme se, že se sejdeme každou polední pauzu, abychom si vše procvičili, což se zpočátku nedělo, protože nám olympiáda pořád připadala daleko. Ale polední pauzy ubíhaly rychle a najednou jsme museli ukázat svůj tanec na kolejním shromáždění. V té době jsme měli hotovou jen polovinu choreografie a do kulturní olympiády zbýval už jen jeden týden. Pokud bych si měla vybrat jednu hlavní věc, kterou jsem se naučila, pak je to fakt, že bez ohledu na to, jak brzy začnete, pravděpodobně budete v posledním týdnu nakonec dělat více než ve všech předchozích.

Cultural Olympiad photos by Mikhail Bobchinetskiy

 

V tento poslední týden bylo vidět, kolik nadšení a obětavosti všichni svým představením věnovali. Lidé měnili své plány, vzdali se svých obvyklých obědů ve Fénixu a dokonce zůstali na zkoušky i po škole. Ve čtvrtek odpoledne, necelý den před kulturní olympiádou, většina umělců a učitelů z mé koleje zůstala ve škole až do pěti, abychom prodiskutovali podrobnosti a projeli celý program. Proběhlo několik změn na poslední chvíli kvůli nemocem Když lidé onemocněli, na poslední chvíli došlo k několika změnám, ale nakonec, i kdyby nás to mělo stát pohár (což se nestalo), záleží přece hlavně na tom, že jsme společně pracovali jako tým, vytvořili jsme něco výjimečného a ještě jsme se u toho dobře bavili.

Lily Mac, 2. ročník

World War I presentations
/Prezentace o 1. světové válce

The whole of Year 3 recently took part in an open museum event to explain various aspects of the first world war to year 2 and their teachers. The event involved around 25 different groups of students setting up their own displays in a museum style environment and explaining them to visitors to their stalls. They were able to choose any aspect of World War One, and there were some very interesting displays, ranging from models of various WW1 items to cooking actual food from WW1 era recipes, from paintings of the Christmas truce to giant maps of the Czech Legion's epic journey across Russia. The entire year group of students did an absolutely tremendous job, and they all deserved to be rewarded for their efforts. In addition, there is actually a prize for the group with the most impressive display that accumulated the most votes from the museum visitors, which will be announced after half term. 

Mr Hill, Head of History

Celý 3. ročník se nedávno zúčastnil akce otevřené muzeum, kde vysvětlovali různé aspekty první světové války studentům 2. ročníku a jejich učitelům. Na akci se podílelo asi 25 skupinek studentů, kteří si vytvořili vlastní výstavu v muzejním stylu a poté vše vysvětlovali návštěvníkům svých stánků. Mohli si vybrat jakýkoli aspekt první světové války a některé vizuály byly velmi zajímavé, ať už to byly modely různých předmětů z 1. světové války nebo dokonce skutečné jídlo uvařené podle receptů z dané doby, či obrazy vánočního příměří nebo obrovské mapy epické cesty České legie Ruskem. Všichni studenti 3 ročníku si vedli skvěle a zasloužili si odměnu za své úsilí. Vyhlásíme i hlavní cenu pro skupinku s nejpůsobivější výstavou, dle hlasování návštěvníků výstavy. Výsledek vyhlásíme po jarních prázdninách.

Mr Hill, vedoucí oddělení historie

 

COBIS debating competition/Soutěž v debatování

The ECP Debating ECA was lucky enough to get a place at the COBIS World Debating Championship in Marbella this year. The event attracts World-class debating teams from British International schools from Europe, Asia and South America. The standard of the debates was extremely high and our  team learned a great deal from this experience. It was a wonderful opportunity for the ECP students to compete at the top level and to make some new friends at the same time. 

Our hosts were the English International College of Marbella who arranged a cultural tour, a gala dinner and even a latin dance party for the delegates. The students in our team were a credit to the school, working hard and always being polite and generous of spirit. 

The tournament itself ran over two full days which involved a series of both set and impromptu debates. These were judged by the teachers attending. On the first day there was a league round and on the second there was a knock-out system. The ECP team came up against some of the most prestigious teams in the tournament, including the eventual Plate champions, the British School of Amsterdam. They went through to compete for the "COBIS Debating Plate", but were unfortunately knocked out at  the quarter-final stage. They have vowed to return next year and improve on this result.

Terri Collier, Head of the Debating ECA

Debatní tým Anglického gymnázia měl to štěstí, že se letos mohl podívat do španělské Marbelly na mistrovství světa v debatování pořádaném organizací COBIS. Tato akce láká prvotřídní debatní týmy z britských mezinárodních škol v Evropě, Asii a Jižní Americe. Úroveň debatování byla mimořádně vysoká a náš tým se z této zkušenosti hodně naučil. Pro studenty ECP to byla skvělá příležitost soutěžit na nejvyšší úrovni a zároveň navazovat nová přátelství.

Hostila nás škola English International College of Marbella, která pro delegáty uspořádala kulturní prohlídku, gala večeři a dokonce i latinskoamerickou taneční párty. Studenti v našem týmu školu dobře reprezentovali, pracovali tvrdě a vždy byli zdvořilí a velkorysí duchem.

Samotný turnaj trval celé dva dny, což zahrnovalo řadu plánovaných i improvizovaných debat, které posuzovali přítomní učitelé. První den probíhalo ligové kolo a druhý den nastalo vyřazování. Tým ECP soupeřil s některými z nejprestižnějších týmů v turnaji, včetně šampiona - British School of Amsterdam. Studenti ECP se kvalifikovali na hlavní ocenění COBIS, avšak bohužel byli ve čtvrtfinále vyřazeni. Slíbili si, že se příští rok vrátí a tento výsledek zlepší.

Terri Collier, vedoucí debatního kroužku

Visit of the Chamber Choir from the British School of Milan/Návštěva komorního sboru z britské školy v Miláně

On 3rd February, the Chamber Choir of the British School of Milan visited ECP and took part in a workshop and a stairwell performance.

Here is some student feedback from this wonderful event. 

“... I really enjoyed working with new people from another country as we changed our experience and thoughts….”

“... I liked that we were supposed to clap the beat during the songs to feel the rhythm. It made the atmosphere more laid-back….”

“... The songs sound much better when there are more singers and parts… “

“... I learned that singing could be fun and that I can do it… “

The students enjoyed working with another school. They really appreciated that they had rehearsed one song a couple of weeks before and could fully participate in a challenging workshop and performance with the choir from Milan. 

 

The Chamber Choir from British School of Milan had a tour in Prague this winter. The choir performed at the Czech Museum of Music, Saint Vitus Cathedral, the Church of St Ludmila, and Strahov Monastery, before joining us on Monday morning for a Y1-4 workshop in the gym. Our combined choirs performed on the school stairwell. Well done!!

Eliška Hatinová, Head of Music

 

Dne 3. února navštívil Anglické gymnázium komorní pěvecký sbor britské školy in Miláně. Hosté se zapojili do workshopu a vystoupení na schodišti.

Níže jsou ukázky ze zpětné vazby od studentů k této nádherné události.

„... Velmi jsem si užila práci s novými lidmi z jiné země, protože jsme si mohli vyměnit naše zkušenosti a myšlenky ...“

„... Líbilo se mi, že jsme měli v průběhu písní tleskat, abychom lépe cítili rytmus." Atmosféra byla více uvolněná… “

„... Písně zní mnohem lépe, když je více zpěváků a částí ...“

„... Zjistil jsem, že zpěv může být zábavný a že to zvládnu ...“

 

Studenti si užili spolupráci s jinou školou. Velmi ocenili, že si svoji píseň nacvičili už před pár týdny a mohli se tak plně zúčastnit náročného workshopu a vystoupení s milánským sborem.

Komorní sbor školy British School of Milan absolvoval tuto zimu v Praze turné. Sbor vystoupil v Českém muzeu hudby, v Katedrále sv. Víta, v kostele sv. Ludmily a ve Strahovském klášteře a v pondělí ráno se k nám připojil v tělocvičně na workshop por 1. - 4. ročník. Naše kombinované sbory poté společně vystoupily na školním schodišti. Bravo!!

Eliška Hatinová, vedoucí oddělení hudby

 

 

Czech Universities Fair/
Veletrh českých univerzit

On 4th February, 18 representatives from 9 different faculties of the most prominent Czech-based universities visited ECP to participate in the ECP Czech Universities Fair. These included students, teachers and counselling advisors from Charles University, VŠE, ČVUT, VŠCHT, Anglo-American University and Prague College. Before the fair started, ECP students selected two programmes of their choice through a questionnaire. The presentations introduced the most popular Czech and English courses. After the presentations, the students were able to speak to the representatives one-on-one and ask any questions. 

 

Dne 4. února navštívilo Anglické gymnázium 18 zástupců z 9 různých fakult nejvýznamnějších českých univerzit, aby se zúčastnili našeho veletrhu českých univerzit. Mezi hosty byli studenti, učitelé a poradci z Univerzity Karlovy, VŠE, ČVUT, VŠCHT, Anglo-American University a Prague College. Před zahájením veletrhu si studenti ECP vybrali pomocí dotazníku dva programy, kterých by se chtěli zúčastnit. Prezentace představily nejoblíbenější obory v českém i anglickém jazyce. Po prezentacích mohli studenti hovořit se zástupci individuálně a klást jakékoli dotazy.

 

Sports/Sport

Year 1 Skiing Trip/
Lyžařský výcvik 1. ročníku

At the end of January, the whole of Y1 went together with the PE department and skiing instructors on a wonderful trip, which lasted almost 1 week. On Monday 20th January everyone was preparing for departure, which was at 16:30 near Sparta. The journey to our accommodation was quite good, everyone was either sleeping or having a rest. We arrived at Pec pod Sněžkou at about 19:45 and had to walk almost 1 km to our accommodation. Fortunately a snow taxi picked up our luggage with skis and equipment, so we didn't have to carry them, it  would have been pretty exhausting to walk up the steep path to our cottage. After our exhausting walk to our cottage, we had dinner, which was quite good. After we finished eating, we were divided into our rooms.

After a good sleep, we had breakfast, which was at 8:00 every day. After breakfast we had a little bit of time to get into our skiing outfits and that's when the fun started! We were divided into 4 groups depending on our level of skiing ability. Then we were handed out jerseys and started! It was nice how each group gradually disappeared into different hills and slopes. We had a large variety of slopes, from the easiest to the toughest. After morning skiing, everyone was very exhausted and after lunch, preferred either sleeping or having a little rest. Then there was time for afternoon skiing. We could ski until 16:00, when the lifts closed and we had to go back to our cottage.

Usually after dinner, we had common activities, which were quite fun. We all enjoyed them. Unfortunately, some of our students got ill and had to travel home. But still, we really enjoyed this trip. In the middle of the trip, 2 teachers visited us. Mr Foster, Y1 Aqua tutor and Mr Bleaks, Head of Aqua. We did a few interesting activities every evening till Friday, such as a treasure hunt and some improv comedy, which we liked very much. On Saturday, Mrs Rankin came for a day to visit us, which was also very nice. The biggest fun was the slalom race, which Mr Gavrinev and the instructors personally prepared. I think that, thanks to the trip and amazing ski instructors, we improved our skiing and became more advanced. Even though the food wasn't as good as we expected, the accommodation was still very good and it was nice staying in it. After an exhausting 6 days, we safely returned to Prague.

Oliver Sova, Year 1

Na konci ledna odjel celý 1. ročník s oddělením tělesné výchovy a lyžařskými instruktory na rok Y1 společně s instruktorem PE a instruktory lyžování na úžasný výlet, který trval téměř celý týden. V pondělí 20. ledna se všichni připravovali na odjezd, který proběhl v 16:30 od stadionu Sparty. Cesta byla vcelku dobrá, všichni spali nebo odpočívali. Do Pece pod Sněžkou jsme dorazili kolem 19:45 a museli jsme jít téměř 1 km k našemu ubytování. Naštěstí sněhové taxi vyzvedlo naše zavazadla s lyžemi a vybavením, takže jsme je nemuseli nést. Procházka po strmé cestě k naší chatě byla docela vyčerpávající. Poté jsme v chatě měli dobrou večeři a byli jsme rozděleni do pokojů. Druhé den jsme začali snídaní, která byla každý den v 8:00. Poté jsme měli trochu času připravit si lyžařské vybavení a začala zábava! Byli jsme rozděleni do 4 skupin v závislosti na naší úrovni lyžařských schopností. Obdrželi jsme dresy a začali lyžovat! Bylo hezké vidět, jak každá skupina postupně mizela na různých kopcích a svazích. Měli jsme k dispozici širokou škálu sjezdovek, od nejjednodušších po nejtěžší. Po ranním lyžování byli všichni velmi vyčerpaní a po obědě raději spali nebo trochu odpočívali. Odpolední lyžování probíhalo až do 16:00, kdy se vleky zastavily a museli jsme se vrátit zpět do chaty.

Obvykle jsme po večeři měli společné aktivity, což bylo celkem zábavné. Všichni jsme si je užili. Bohužel někteří z našich studentů onemocněli a museli odjet domů. Ale přesto jsme si tento výlet opravdu užili. V průběhu výcviku nás navštívili dva učitelé. Pan Foster, třídní učitel Y1 Aqua, a pan Bleaks, vedoucí koleje Aqua. Každý večer až do pátku jsme se zapojili do různých zajímavých aktivit, jako je honba za pokladem nebo improvizované scénky, které se nám moc líbily. V sobotu nás navštívila paní Rankin, což bylo také velmi příjemné. Největší zábavou byly slalomové závody, které připravili pan Gavriněv s instruktory. Myslím si, že díky tomuto výletu a úžasným lyžařským instruktorům jsme vylepšili naše lyžařské dovednosti a stali se pokročilejšími. I když jídlo nebylo tak dobré, jak jsme očekávali, ubytování bylo příjemné. Po šesti vyčerpávajících dnech jsme se bezpečně vrátili do zpět Prahy.

Oliver Sova, 1. ročník

"Y1 had a real slalom race on their Skiing and Snowboarding Trip in Pec pod Sněžkou. It went on on a beautiful sunny day at a beautiful spot with a beautiful view of the highest peak in the Czech Republic, on a beautifully prepared piste. In short, a beautiful race."

Vladimír Gavriněv, Head of PE

„1. ročník absolvoval na svém lyžařském výcviku  v Peci pod Sněžkou skutečný závod ve slalomu. Probíhal v krásný slunečný den na krásném místě s krásným výhledem na nejvyšší horu České republiky na krásně upravené sjezdovce. Zkrátka to byl krásný závod.“ 

Vladimír Gavriněv, vedoucí tělesné výchovy

 

ECP ISSAP Slalom Race/
Závody ve slalomu

 

 

ISSAP Swimming Contest /Závody v plavání

Congratulations to our Y3 students, Markéta Milnerová and Emma Gebauerová, who represented the College very well in the ISSAP Swimming Contest. Emma won both of her disciplines.

Blahopřejeme studentkám 3. ročníku Markétě Milnerové a Emmě Gebauerové, které reprezentovaly ECP v plaveckých závodech mezinárodních škol. Emma zvítězila v obou svých disciplínách.

 

Whole School Floorball/
Utkání ve florbale mezi jednotlivými kolejemi

 

Here are results of the ECP Floorball Interhouse Competition, which took place on 8th January 2020. Congratulations to Terra as the winner in both categories!

Zde jsou výsledky utkání ve florbale mezi jednotlivými kolejemi, které se konalo 8. ledna. Blahopřejeme koleji Terra k vítězství v obou kategoriích!

Girls/Dívky: 1. Terra, 2. Aqua, 3. Ignis, 4. Ventus
Boys/Chlapci: 1. Terra, 2. Aqua, 3. Ignis, 4. Ventus

 

The London Work Experience Programme/Praxe v Londýně

London Work Experience Programme/Program pracovních zkušeností v Londýně

Our London Work Experience Programme is run by the English College Foundation, the charity that set up and still supports the English College in Prague. It gives Year 6 students the opportunity to spend October half-term in London, on a placement in a field in which they are considering making a career. We are very grateful to our Chairman of Governors, Ann Lewis, who coordinates the programme and to all our supporters in the UK who provide the placements and accommodation. 

Náš program pracovních zkušeností v Londýně řídí Nadace Anglického gymnázia (ECF), která Anglické gymnázium založila a stále jej podporuje. Poskytuje studentům 6. ročníku příležitost strávit podzimní prázdniny v Londýně na pracovní pozici v oboru, ve kterém zvažují svoji kariéru. Jsme velmi vděčni předsedkyni správní rady naší školy, paní Ann Lewis, která tento program koordinuje, a také všem našim příznivcům ve Velké Británii, kteří studentům poskytují pracovní umístění a ubytování. 

Deutsche Bank

My work placement was at Deutsche Bank in the technology department that looks after the internal systems of the investment bank. I worked on various research tasks, but I gained the most valuable experiences from talking to individual employees who would show me what they were working on and explain what exactly they do on a daily basis. My co-workers were extremely nice and always willing to make time for me and share their knowledge which made the stay very pleasant and allowed me to gain insight into the financial sector. Personally, I found the one-on-one attention to be the biggest advantage of this work experience, because of everything I managed to learn about investment banking and the role of technology in the banking sector in just that one week. The experience of working in a skyscraper in Canary Wharf was the cherry on top.

I lived in the outskirts of London with an extremely kind host. The accommodation was flawless and the commuting was simple and fairly quick, because I lived right next to an overground station. I am very grateful for the opportunity to take part in this program and I highly recommend any future students to take part also. I really liked the atmosphere and the people at Deutsche and I am thinking about applying for their internship program that they told me about in a couple of years. 

Michael Best, Year 6 

Moje pracovní umístění bylo v Deutsche Bank v rámci technologického oddělení, které se stará o vnitřní systémy investiční banky. Pracoval jsem na různých výzkumných úkolech, ale ty nejcennější zkušenosti jsem získal tím, že jsem hovořil s jednotlivými zaměstnanci, kteří mi ukázali, na čem pracují, a vysvětlili mi, co přesně každý den dělají. Moji spolupracovníci byli velmi milí a vždy ochotni si pro mě udělat čas a podělit se o své znalosti, díky kterým byl můj pobyt velmi příjemný a umožnil mi získat náhled do finančního sektoru. Zjistil jsem, že osobní individuální pozornost byla největší výhodou této pracovní stáže, protože díky tomu jsem se toho mnoho naučil o investičním bankovnictví a roli technologie v bankovním sektoru během jediného týdne. Třešničkou na dortu byl zážitek z toho, že jsem mohl pracovat v mrakodrapu ve čtvrti Canary Wharf.

Bydlel jsem na okraji Londýna s velmi milým hostitelem. Ubytování bylo bezchybné a dojíždění bylo jednoduché a poměrně rychlé, protože jsem bydlel hned vedle nadzemní stanice. Jsem velmi vděčný za příležitost zúčastnit se tohoto programu a vřele doporučuji všem budoucím studentům, aby se do tohoto programu zapojili. Moc se mi líbila atmosféra i lidé v Deutsche Bank a přemýšlím o tom, že bych za pár let podal žádosti o účast v jejich programu stáží, o kterém mi řekli.

Michael Best, 6 . ročník

Medicine/Lékařství

Between October 28th and November 1st, as a Year 6 student, I had the opportunity to spend a week in London doing work experience. For me, it came as a surprise that there was a placement that was exactly as I imagined it. As a medical student applicant, I wanted to see how the British health system works, have a chance to talk to the doctors and get a better idea of what  the duties of a doctor look like. And that is exactly what I received. 

For the whole week, I lived with a GP just outside London. This was probably my biggest worry. I was unsure what it would  be like going to a new family and spending a week with a doctor. I knew she’d ask me many questions and I was worried my answers would be insufficient. However, on the day of arrival, I was warmly welcomed by a lovely family and taken to their home. They were superbly hospitable, which made me less nervous. She told me all the places and hospitals I would visit during the week and I could not believe it. I spent a day at a local GP clinic where I found out how the British health care system works. Next day I went to the Royal National Orthopedic Hospital where I was in the  theatre during multiple scoliosis surgeries and knee replacements. I went to the cardiology unit of Watford Hospital where I saw multiple arterial catheterisations as well as a pacemaker insertion. And last but not least, I spent a day at the A&E which I enjoyed greatly. A young doctor showed me around and, if they had given consent, he took me to see his patients. 

This whole experience helped me understand the healthcare system better and to appreciate how exhausting the day of a healthcare professional can be. However, it did not make me change my mind. Quite the opposite, it helped me to decide which specialisation I want to pursue in the future. 

Joachim Pilin, Year 6 

Od 28. října do 1. listopadu jsem měl jako student 6. ročníku možnost strávit týden v Londýně na pracovní stáži. Pro mě bylo překvapením, že existovalo přesně takové umístění, jaké jsem si představoval. Jako uchazeč o studium medicíny jsem chtěl vidět, jak funguje britský zdravotnický systém, mít šanci mluvit s lékaři a získat lepší představu o tom, jak vypadají povinnosti lékaře. A to je přesně to, co jsem získal.

Celý týden jsem bydlel u lékaře těsně před Londýnem. To byla asi moje největší obava. Nebyl jsem si jistý, jaké to bude u nové rodiny a celý týden si povídat s lékařem. Věděl jsem, že mi položí mnoho otázek, a měl jsem strach, že moje odpovědi nebudou dostatečné. V den příjezdu mě však vřele přivítala milá rodina a vzala mě k sobě domů. Byli velmi pohostinní, což snížilo mou nervozitu. Hostitelka mi řekla o všech místech a nemocnicích, které bych během týdne navštívil a já jsem tomu nemohl uvěřit. Strávil jsem den na místní klinice praktického lékaře, kde jsem zjistil, jak funguje britský systém zdravotní péče. Další den jsem šel do Královské národní ortopedické nemocnice, kde jsem mohl sledovat několik operací skoliózy a náhrady kolen. Dále jsem byl v kardiologické jednotce Watfordské nemocnice, kde jsem viděl více arteriálních katetrizací a také zavedení kardiostimulátoru. A v neposlední řadě jsem strávil den v A&E, který se mi velmi líbil. Mladý doktor mi vše ukázal vzal mě za pacienty, kteří s tím souhlasili.

Tato celá zkušenost mi pomohla lépe porozumět systému zdravotní péče a ocenit, jak vyčerpávající může být den zdravotnického pracovníka. Nezměnilo to však můj názor na kariéru. Naopak mi to pomohlo rozhodnout se, které specializaci se v budoucnu chci věnovat.

Joachim Pilin,  6. ročník

Working for EHRAC/Práce pro organizaci AHRAC

During my time in London, I worked for European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC). I found my placement extremely rewarding not only because I got to experience working in a field that I am interested in (human rights), but also because I got the opportunity to work with cases that were unknown to me before I started my work at the firm. 

EHRAC is mainly focused on cases taking place in Eastern European countries. They work with many different types of areas of law, ranging from women's rights cases to unlawful killings. However, I was particularly captivated by cases, which involved involuntary disappearances and ineffective investigations. This was also the area that I was working on  in most of my tasks. 

My host family, Mr. and Mrs. McCann, were even more welcoming and kind than I expected. There was absolutely no problem with the accommodation. Every day, they invited us to have supper with them and, sometimes, even cooked solely for us. Commuting was optimal - the city centre was 40 minutes away from the house, the same as my workplace. The pair was generally very easy to get along with. Mr. McCann also gave us free tickets to the Royal Opera House to see the Magic Flute (the production which he is currently working on) and even gave us a tour of the backstage of the opera house - this is something I will keep in my memory for a long time. I do not exaggerate when I say Mr. and Mrs. McCann were two of the kindest people I have ever met.

I would definitely recommend my placement to younger students, especially those who are interested in studying law at university, as it helped me to see how a legal workspace functions and what it requires.

Sabina Hammacheová, Year 6 

Během svého pobytu v Londýně jsem pracovala v Evropském středisku pro prosazování lidských práv (EHRAC). Své umístění jsem považovala za nesmírně přínosné nejen proto, že jsem zažila práci v oboru, který mě zajímá (lidská práva), ale také proto, že jsem dostala příležitost pracovat s případy, které jsem do té doby neznala.

EHRAC se zaměřuje především na případy, které se odehrávají ve východoevropských zemích. Pracují s mnoha různými typy právních oblastí, od případů týkajících se práv žen až po nezákonné zabíjení. Obzvláště mě však zaujaly případy, které se týkaly nedobrovolných zmizení a neúspěšných vyšetřování. Většina mých úkolů se týkala právě této oblasti.

Moje hostitelská rodina, pan a paní McCannovi, byla ještě vstřícnější a laskavější, než jsem mohla čekat. S ubytováním nebyl vůbec žádný problém. Každý den nás zvali, abychom si s nimi dali večeři a někdy dokonce i uvařili pouze pro nás. Dojíždění bylo optimální - centrum města bylo 40 minut od domu, stejně jako mé pracoviště. S hostiteli jsme velmi dobře vycházeli. Pan McCann nám také věnoval volné vstupenky do Královské opery, abychom mohli shlédnout Kouzelnou flétnu (inscenaci, na které v té době pracoval), a dokonce nás i provedl zákulisím opery, což byl zážitek, který si budu pamatovat ještě dlouhou dobu. Nepřeháním, když říkám, že pan a paní McCannová patřili k těm nejlaskavějším lidem, které jsem kdy potkala.

Určitě bych doporučila svou zkušenost mladším studentům, zejména těm, kteří se zajímají o studium práv na univerzitě, protože mi to pomohlo zjistit, jak funguje právnické pracoviště a co taková práce vyžaduje.

Sabina Hammacheová, 6. ročník

Evening Standard

I worked in the Evening Standard, a well-located building right next to Hyde Park with a breathtaking interior. I was happy to be assigned this work because I worked at a different desk every day, so each day felt special and brand new. Although journalism was not my initial interest, I still gained a lot from the experience. Everyone at work was welcoming and the work I did was quite exciting at times. My favourite experience was when I worked at the City Desk and we received a call about a hit-and-run incident on the outskirts of London. My colleague and I got to interview witnesses and we also got a hold of exclusive CCTV footage from a store near the crime scene. On my last day I also transcribed an interview with Mark Langer, the owner of Hugo Boss. 

 

Regarding other aspects of the work experience, my host made me feel right at home. There were a few times when I felt out of place but my host always made me feel better and she also cooked a delicious three-course meal for us every night, which always uplifted my spirit. 

The London Work Experience is held during the autumn holiday, a crucial week in the lives of many IB students. This week is great for catching up on any missed deadlines as it is one of the busiest months with the most Internal Assessments and the Extended Essay completion dates. Personally, I would recommend work experience only if you feel like you are not falling behind on any school work. I must admit that after I got back, work started to pile up pretty quickly. 

Overall, It is not only about the work, it is about getting to know the people and seeing London from a completely different perspective. While I was there, I avoided being a tourist, I went to the movies, booked some tickets to a matinee and talked to my colleagues whenever I had the opportunity. I believe that is what made my experience truly exceptional and individual.

Kristýna Ryčovská, Year 6

Pracovala jsem ve společnosti Evening Standard v dobře situované budově hned vedle Hyde Parku s úchvatným interiérem. Byla jsem ráda, že jsem tuto stáž získala, protože jsem každý den pracovala u jiného stolu, takže každý den byl něčím zvláštní a zcela nový. Přestože žurnalistika nebyla mým původním zájmem, touto zkušeností jsem hodně získala. Všichni v práci byli milí a práce, kterou jsem dělala, byla občas poměrně vzrušující. Mým nejlepším zážitkem bylo, když jsem pracovala v City Desk a obdrželi jsme hovor o incidentu typu „hit-and-run“ na okraji Londýna. Můj kolega a já jsme museli vyslechnout svědky a také jsme získali exkluzivní CCTV záběry z obchodu blízko místa činu. Poslední den jsem také přepsala rozhovor s Markem Langerem, majitelem značky Hugo Boss.

Pokud jde o další aspekty mého pobytu, u své hostitelky jsem se cítila jako doma. Párkrát jsem se cítila osaměle, ale moje hostitelka mě vždycky pomohla cítit se lépe a každý večer také připravila chutnou tříchodovou večeři, což mne vždy povzbudilo.

Studentské pracovní stáže v Londýně se konají během podzimních prázdnin, což je klíčový týden v životě mnoha studentů IB. Je důležitý pro to, abyste dohnali všechny zmeškané termíny, protože říjen je jeden z nejrušnějších měsíců s nejvyšším počtem interních hodnocení a písemné práce. Osobně bych doporučila tuto pracovní zkušenost, pouze pokud máte pocit, že nezůstanete pozadu ve škole. Musím přiznat, že když jsem se vrátila, úkoly se začaly hromadit docela rychle.

Celkově se nejedná pouze o pracovní zkušenost, ale i o to, jak poznat lidi a vidět Londýn z úplně jiné perspektivy. Když jsem tam byla, nechtěla jsem být turistou, šla jsem do kina, rezervovala jsem si lístky na matiné a mluvila jsem se svými kolegy, kdykoli jsem měla příležitost. Věřím, že právě díky tomu byla moje zkušenost skutečně výjimečná a individuální.

Kristýna Ryčovská,  6. ročník

IW Capital

In October I was given the opportunity to spend a week in London with some of my classmates to work in a company related to the career I thought I could be interested in. I worked as an intern in ‘IW Capital’, a small business that handles small investments. I was guided by most of the members of the team to get an insight into the tasks being completed by each part of the business. On the first days, I got involved in reading the financial reports of potential investments in order to evaluate their worthiness and possible risks and had a meeting with one of their clients. During the second part of the week I assisted another group within the team that was involved in looking for possible investors and ‘selling’ the potential investments. Throughout the time I spent at the office I was consistently supported by the members of the team, who proved  to be extremely supportive and helpful in terms of making sure that I fully understood their jobs and had all the information I needed to complete the tasks I was assigned. 

Another significant factor that had a positive impact on this experience was the host family, who  hosted me and another classmate of mine together. They were available for us at any time and further demonstrated their kindness by providing us with two tickets to see the backstage of the Royal Theatre and the rehearsal of one of  the operas that the man that was hosting us was working on. I believe living for a week in a lovely and happy environment made me value this experience a lot and created for us the right atmosphere to enjoy the workplace and home environment.

The London work experience has been a great opportunity for me to get an insight into  the financial world and of what it actually means to be part of a team involved in this sector. It has been a significant experience and would be for anyone who is curious enough to challenge themselves to do something new that does not only make them grow in the field of the job, but also as young workers and students in any possible future career.

Ludovica Pricca, Year 6

V říjnu jsem dostala příležitost strávit týden v Londýně s některými svými spolužáky, abych si mohla vyzkoušet práci ve společnosti související s kariérou, o které uvažuji. Pracovala jsem jako stážista v „IW Capital“, což je malá firma zabývající se drobnými investicemi. Většina členů týmu mě vedla k tomu, abych získala přehled o úkolech, které jednotlivé části podniku plní. V prvních dnech jsem se zapojila do čtení finančních zpráv o potenciálních investicích, abych zhodnotila jejich způsobilost a možná rizika a byla jsem na schůzce s jedním z jejich klientů. Během druhé části týdne jsem pomáhala další části týmu, která se podílela na hledání možných investorů a „prodeji“ potenciálních investic. Po celou dobu mě v kanceláři členové týmu neustále podporovali a byli velmi nápomocní, pokud jde o mé porozumění jejich práci a získání všech informací, které jsem potřebovala k dokončení svých úkolů.

Dalším významným faktorem, který měl na tuto zkušenost pozitivní dopad, byla hostitelská rodina, která hostila mne a moji spolužačku. Byli nám kdykoli k dispozici a dále projevili svou laskavost tím, že nám poskytli dva lístky na prohlídku zákulisí Královského divadla a na zkoušku jedné z oper, na které náš hostitel pracoval. Prožití tohoto týdne v krásném a šťastném prostředí přispělo k tomu, že si této zkušenosti velmi vážím a že jsme měli tu správnou atmosféru, abychom si užily jak pracoviště, tak domácí prostředí.

Pracovní zkušenosti z Londýna byly pro mě skvělou příležitostí seznámit se s finančním světem a s tím, co to vlastně znamená být součástí týmu zapojeného do tohoto sektoru. Byla to významná zkušenost, která byla by přínosná pro každého, kdo je natolik zvídavý, aby vyzval sám sebe a udělal něco nového, co jej nejen donutí růst v oblasti dané pracovní pozice, ale také jako mladé pracovníky a studenty v jakékoli budoucí kariéře.

Ludovica Pricca, 6. ročník

Imperial College London

During the Autumn Break I spent a week working with a research group at The Centre for Molecular Bacteriology and Infection located on the South Kensington campus of Imperial College London. This placement was kindly provided by one of the ECP graduates, Nikol Kadeřábková, who is currently finishing her PhD. at the institution.

 

This experience gave me an opportunity to see what working in a scientific research environment was like. Nicol and her group are working on the investigation of bacterial resistance to antibiotics. Their aim is to genetically modify bacterial strands so that their resistance decreases and the prescribed drugs have a higher chance of success.

During my stay I could conduct experiments that would be impossible to run in a school setting. We focused mainly on the cultivation of microbes on solid agar. We also ran many polymerase chain reactions, which are commonly used in molecular biology to amplify large quantities of DNA sequence from an initially minute sample, and gel electrophoresis experiments, a technique used to separate different segments  of DNA according to their size. I am very thankful for this experience because now I understand what is involved in the daily work of research scientists.

Since the centre is located at the campus of Imperial College London I was also lucky enough to attend one of the university laboratory practicals with the current first year undergraduate students. It gave me an idea of the skill sets that these students have and how many students there are. I was quite surprised by the number. There were over 60 students for just one teacher and 4 teaching assistants. I realised that big anonymous universities are not my cup of tea.

Based on this demonstration, I decided that I was not going to apply to London universities and that I was going to focus on smaller, more friendly colleges.

I would also like to thank Ms. Jannet Gunn for letting me stay at her house in London as well as her valuable advice about public transport and life in Britain in general.

I really enjoyed my visit and I would like to encourage any future Year 6 students to consider this opportunity and apply for one of the offered internships.

Emma Kurucová, Year 6

Během podzimních prázdnin jsem strávila týden prací s výzkumnou skupinou v Centru pro molekulární bakteriologie a infekce, které se nachází v kampusu Jižní Kensington v Imperial College London. Toto umístění laskavě zajistila jedna z absolventů ECP, Nikol Kadeřábková, která zde v současné době dokončuje doktorát.

Tato zkušenost mi dala příležitost zjistit, jaké to je pracovat v prostředí vědeckého výzkumu. Nicol a její skupina pracují na výzkumu bakteriální rezistence na antibiotika. Jejich cílem je geneticky modifikovat bakteriální řetězce tak, aby jejich rezistence klesala a předepsané léky měly vyšší šanci na úspěch.

Během mého pobytu jsem mohla provádět experimenty, které by nebylo možné provozovat ve škole. Zaměřili jsme se hlavně na kultivaci mikrobů na pevném agaru. Spouštěli jsme také mnohé polymerázové řetězové reakce, které se běžně používají v molekulární biologii k amplifikaci velkých množství DNA sekvencí z původně minutového vzorku a gelová elektroforéza experimenty, technika používaná k oddělení různých segmentů DNA podle jejich velikosti. Jsem velmi vděčná za tuto zkušenost, protože nyní chápu, co všechno obnáší každodenní práce vědců z výzkumu.

Protože se centrum nachází v kampusu Imperial College London, měla jsem také příležitost navštívit jedny z univerzitních laboratorních praktik s aktuálním prvním ročníkem studentů. Dalo mi to představu o souborech dovedností, které tito studenti mají a kolik studentů tam je. To číslo mě docela překvapilo. Na jednoho učitele bylo více než 60 studentů a 4 asistenti učitele. Uvědomila jsem si, že velké anonymní univerzity nejsou můj šálek čaje.

Na základě toho jsem se rozhodla, že se nebudu hlásit na londýnské univerzity a že se zaměřím na menší, přátelštější vysoké školy.

Chtěla bych také poděkovat paní Jannet Gunn za to, že mě hostila ve svém domě v Londýně a že mi dala cenné rady o veřejné dopravě a životě v Británii obecně.

Moje návštěva se mi opravdu moc líbila a ráda bych povzbudila všechny budoucí studenty 6. ročníku, aby zvážili tuto příležitost a zažádali si o jednu z nabízených stáží.

Emma Kurucová, 6. ročník

Sue Ryder

As part of the work experience programme arranged by ECP, I volunteered at the Sue Ryder charity shop in London. I was assigned to the Forest Hill branch where I met a group of friendly colleagues and spent a week doing something beneficial for  the local society. During the week, I spent most of the time learning the working process including; selecting donated items, cleaning and steaming clothes that were donated, pricing, and tagging them. Also, I played the role of a shop assistant to sell our products which mainly came from donations. I was pleased that the local community made such a contribution to the charity through donations. To me, the most useful and exciting part was about shop management that I observed and helped the manager calculating the net income and keeping a record for a monthly report as required by  headquarters. Overall this experience provided me with a great opportunity to learn how to cooperate with colleagues and the essential skills for running a charity shop.

As part of the work experience programme arranged by ECP, I volunteered at the Sue Ryder charity shop in London. I was assigned to the Forest Hill branch where I met a group of friendly colleagues and spent a week doing something beneficial for  the local society. During the week, I spent most of the time learning the working process including; selecting donated items, cleaning and steaming clothes that were donated, pricing, and tagging them. Also, I played the role of a shop assistant to sell our products which mainly came from donations. I was pleased that the local community made such a contribution to the charity through donations. To me, the most useful and exciting part was about shop management that I observed and helped the manager calculating the net income and keeping a record for a monthly report as required by  headquarters. Overall this experience provided me with a great opportunity to learn how to cooperate with colleagues and the essential skills for running a charity shop.

Henry Zheng, Year 6 

V rámci programu pracovní stáží pořádaném Anglickým gymnáziem jsem pracoval jako dobrovolník v charitativním obchodě Sue Ryder v Londýně. Byl jsem přidělen do pobočky Forest Hill, kde jsem se setkal se skupinou přátelských kolegů a celý týden jsem pomáhal s prospěšnými věcmi pro místní společnost. Během týdne jsem většinu času strávil tím, že jsem se zaučoval do pracovního procesu, včetně výběru darovaných předmětů, čištění a napařování darovaných oděvů, oceňování a označení cenovkami. Také jsem působil jako prodavače našich produktů, které pocházely hlavně z darů. Potěšilo mě, že místní společenství tolik přispívalo na charitu různými dary. Nejužitečnější a nejzajímavější částí pro mě bylo sledování řízení obchodu a pomáhání manažerovi s výpočtem čistého příjmu a vedením záznamů pro měsíční zprávu, jak vyžaduje centrála. Celkově mi tato zkušenost poskytla skvělou příležitost naučit se spolupracovat s kolegy a získat základní dovednosti pro provozování charitativní prodejny.

V rámci programu pracovní stáží pořádaném Anglickým gymnáziem jsem pracoval jako dobrovolník v charitativním obchodě Sue Ryder v Londýně. Byl jsem přidělen do pobočky Forest Hill, kde jsem se setkal se skupinou přátelských kolegů a celý týden jsem pomáhal s prospěšnými věcmi pro místní společnost. Během týdne jsem většinu času strávil tím, že jsem se zaučoval do pracovního procesu, včetně výběru darovaných předmětů, čištění a napařování darovaných oděvů, oceňování a označení cenovkami. Také jsem působil jako prodavače našich produktů, které pocházely hlavně z darů. Potěšilo mě, že místní společenství tolik přispívalo na charitu různými dary. Nejužitečnější a nejzajímavější částí pro mě bylo sledování řízení obchodu a pomáhání manažerovi s výpočtem čistého příjmu a vedením záznamů pro měsíční zprávu, jak vyžaduje centrála. Celkově mi tato zkušenost poskytla skvělou příležitost naučit se spolupracovat s kolegy a získat základní dovednosti pro provozování charitativní prodejny.

Henry Zheng, 6. ročník 

Subjects/Předměty

Arts/Výtvarné umění 

Wings of Art - Exhibition in the Manes Gallery

A review by Veronika Galinskaya, Year 5:

During my visit to the exhibition ‘The Wings of Art’ at Manes Exhibition Hall, I had an incredible opportunity to see works of art from other international schools in Prague. The variety of perspectives in which IB artists have explored and presented  the theme has greatly amazed me by providing inspiration in experimentation in a variety of art areas. The artworks were presented in different shapes, sizes and forms; the most common format of presentation was 2D drawings and photographs. There were also some unusual and unique statues and figures made by using different materials, such as colourful glass, which widened the scope of creativity – making the exhibition surprising and igniting the interest of the visitor. 

The diversity of the students’ approaches was shown by the differences of the works’ style which was supported by different understandings of the theme. For example, some of the art works reminded me more of sketches which gave them an interesting and maybe even slightly casual appearance; this added more professionalism to the exhibition by reflecting the different steps and stages of creating an art work. On the other hand, other art works were large scale and incredibly detailed; they included portraits, landscapes and many abstract art pieces which reflected the variety of colour schemes and textural experimentation. Brighter and darker tones were commonly combined together and effectively used to spread and present the artists’ message, and their understanding of the themes related to the exhibition. The themes explored and presented at the exhibition mostly reflected social and personal themes such as war, freedom; some partly referenced religion, and another popular inclusion was beautiful drawings of nature such as birds and insects. 

Křídla umění ve výstavním sále Manes

Zhodnocení: Veronika Galinskaya, 5. ročník:

Během naší návštěvy výstavy „Křídla umění“ ve výstavním sále Manes jsem měla skvělou příležitost vidět umělecká díla z dalších mezinárodních škol v Praze. Různá hlediska, ve kterých studenti IB prozkoumali a představili toto téma, mě velmi ohromila tím, že poskytla inspiraci v experimentování v různých uměleckých oblastech. Umělecká díla byla prezentována v různých tvarech, velikostech a formách; nejběžnějším formátem prezentace byly 2D kresby a fotografie. Objevily se také neobvyklé a jedinečné sochy a postavy vyrobené z různých materiálů, jako je barevné sklo, které rozšířily rozsah kreativity - výstava byla překvapivá a vzbudila zájem návštěvníků.

Rozmanitost přístupů studentů se projevila odlišnostmi stylů prací, které byly podporovány různými pohledy na dané téma. Například některá umělecká díla mi připomínala spíše náčrty, což je činí ještě zajímavějšími a také mírně ležérnějšími. Výstavě to také dodalo více profesionality tím, že to odráželo různé kroky a fáze tvorby uměleckého díla. Na druhou stranu jiná umělecká díla byla rozsáhlá a neuvěřitelně detailní a zahrnovala portréty, krajiny nebo abstraktní umělecká díla, která odrážela rozmanitost barevných schémat a experimentů s texturami. Světlejší a tmavší tóny byly běžně kombinovány a efektivně využívány k šíření a prezentaci uměleckých sdělení a jejich chápání témat souvisejících s výstavou. Témata zkoumaná a prezentovaná na výstavě odrážela převážně sociální a osobní motivy jako je válka či svoboda; některé částečně odkazovaly na náboženství a dalším oblíbeným tématem byly krásné kresby přírody, například ptáků či hmyzu.

Veronika Galinskaya, 5. ročník

 

Read what our students have to say about their individual art works at the following link:/Na následujícím odkazu si můžete přečíst, co říkají o svých uměleckých dílech studenti - autoři.

 

Romeo and Juliet/Romeo a Julie

Preparations & rehearsals for the upcoming Romeo & Juliet production are in full swing as students from across the Arts Faculty collaborate through Drama, Dance, Music and Visual Arts. 

We warmly invite you to see the performance and celebrate their artistic efforts on Tuesday 25th February @ 19.30 (Tickets 250kč/200kč concession). Advance reservations can be made by emailing reservations@englishcollege.cz, payable in cash at the door.   All Y1 & Y2 will visit a matinee on Wednesday 26th at 13.00. 

A number of students are involved in this creative production either as actors, musical performers, dancers, costume designers or set designers. Based on the school's cross curricular themes of environment and technology we will explore the characters of Romeo and Juliet in a world with an uncertain future.  

Our hope is that by creatively re-interpreting and exploring the historical text through a variety of art forms that our students gain knowledge, insight and experience of the Arts Industry, as well as developing valuable 21st century transferable skills such as collaboration, confidence, imagination and innovation.

Katy MacLeod, Head of Arts

 

Přípravy a zkoušky na nadcházející produkci představení Romeo & Julie jsou v plném proudu a studenti z oddělení umění spolupracují prostřednictvím dramatu, tance, hudby a vizuálního umění. Srdečně Vás zveme na představení, kde můžete ocenit umělecké úsilí studentů. Koná se v úterý 25. února v 19:30 hod (cena: vstupenka 250Kč/se slevou 200Kč). Předběžné rezervace lze provést e-mailem na adrese booking@englishcollege.cz, vstupenky lze zaplatit při příchodu. Všichni studenti 1. a 2. ročníku navštíví představení ve středu 26.2. ve 13:00 hod.

Do tvůrčí produkce je zapojeno mnoho studentů v rolích herců, hudebních umělců, tanečníků, kostýmních návrhářů nebo scénografů. Na základě průřezových témat školy, což je životní prostředí a technologie, prozkoumáme postavy Romea a Julie ve světě s nejistou budoucností.

Doufáme, že studenti získají znalosti, náhled a zkušenosti z uměleckého průmyslu díky kreativnímu přepracování, zkoumání historického textu prostřednictvím různých uměleckých forem a také rozvíjení cenných přenositelných dovedností 21. století, jako jsou spolupráce, důvěra, představivost a inovace.

Katy MacLeod, vedoucí oddělení umění

Physics/Fyzika

Arduino/Makerspace ECA/Kroužek techniky

Students in the Arduino/Makerspace ECA have been involved in making a whole range of projects, from simple 'Traffic Lights, programmed using an Arduino board, to more complex remote controlled cars.  The current 'big' project is building a speaking robot with a built-in Ultrasonic sensor for detecting objects. The Club uses a 3D printer built by students to manufacture the various parts. Students do all the design, build, programming, electronic wiring and soldering required to make these projects. They also design and build components for other students to use in various Physics classes. 

Studenti v zájmovém kroužku Arduino / Makerspace se podíleli na tvorbě celé řady projektů, od jednoduchých „semaforů“ naprogramovaných pomocí desky Arduino až po složitější dálkově ovládaná vozidla. Současný „velký“ projekt je konstrukce mluvícího robota se zabudovaným ultrazvukovým senzorem pro detekci objektů. Klub používá 3D tiskárnu vytvořenou studenty k výrobě různých součástek. Studenti dělají vše, od návrhu, přes sestavení, programování, elektronické zapojení a pájení potřebné k realizaci těchto projektů. Navíc také navrhují a staví komponenty pro ostatní studenty k využití při výuce fyziky.

 

PHYSICS PROJECT/PROJEKT VE FYZICE

A Physics project with a literacy component assigned by Mr Straughan in Year 3 generated many interesting works. Students were to present a Physics topic through a piece of creative writing i.e. a short story, a crime story, love story, poem, a song or haiku. Creativity and imagination were important factors in the assessment.

Průřezový projekt ve fyzice zadaný panem Straughanem ve 3. ročníku přinesl mnoho zajímavých výtvorů. Studenti měli představit fyzikální téma prostřednictvím kreativního psaní, tj. povídky, příběhu detektivky, milostného příběhu, básně, písně nebo haiku. Kreativita a představivost byly důležitými faktory při hodnocení.

 

EXAMPLES OF STUDENT WORKS/PŘÍKLADY STUDENTSKÝCH PRACÍ

Student Ema Pilná submitted a clever love song beautifully written and performed as a creative part of her Physics project work on Earthquakes and Tsunamis. You can watch it here:

Studentka Ema Pilná v rámci projektu vytvořila moudrou milostnou píseň, která byla skvěle napsána i předvedena. Vybrala si téma zemětřesení a tsunami. Podívat se můžete zde.

 

Student Emma Gebauerová wrote a very nice poem on a Physics topic of global warming.

Studentka Emma Gebauerová napsala moc pěknou báseň na fyzikální téma globální oteplování.

The Elevator into Space - Julia Komarova

Quantum Physics - Creative Writing - Ruti Etlin

 

EXAMPLES OF PHYSICS FACTSHEETS/

INFORMAČNÍ LISTY DO FYZIKY

Factsheet: Space exploration - Julia Komarova 

Project Factsheet m1 - Adam Víšek

Physics - Manhattan Project Factsheet - Elia Čechová

D1: Factsheet - Ruti Etlin

Special Relativity Factsheet - Filip Dolejší

 

Psychology/Psychologie

 

Czech/Český jazyk

 

Charity/Charita

Wings of Art/Křídla umění

On the 15th of January, a charity art exhibition was held at Manes Art Restaurant. Many of the pieces of art displayed and sold had been created by the talented students of  multiple international schools all over Prague with 13 of them being from the English College. All the proceeds from the evening went to Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres) and their mission in Yemen. This is because Yemen is currently experiencing the world’s largest humanitarian crisis due to an outbreak of civil war in 2015. 3 million people have lost their homes and it is estimated that another 23 million are in dire need of humanitarian assistance. In addition to this conflict, Sanaa, the capital city of Yemen, is due to be the first capital city in the world to run out of water. Although  the main aim was to raise money and awareness of this issue, it was also a great positive to see 5 international schools unite together behind this noble cause. 

The event raised a total of 241,891 Czech crowns with 87,170 Czech crowns being made from the auctioning of the pieces of art made by students. To put that in perspective, this sum could be used to provide vaccinations for over 30,000 kids, in case there is an outbreak of measles, or  14 days of nutritional therapy for 800 kids. A success specific to ECP is that we made the most money out of all the schools, 36,900 Czech crowns. On average 68% of the student art pieces were sold but from our school it was 85%. More than 500 people attended the evening, some of whom were proud staff members coming to support our students and this noble cause. Hopefully, this event will become an annual tradition. 

15. ledna se v restauraci Manes Art Restaurant konala charitativní výstava umění. Mnohá z vystavených a prodávaných uměleckých děl vytvořili talentovaní studenti několika pražských mezinárodních škol, z toho 13 děl prezentovali žáci Anglického gymnázia. Všechny výnosy ze slavnostního večera šly na podporu organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontieres) a jejich misi v Jemenu. Důvodem je to, že Jemen v současné době prožívá největší humanitární krizi na světě v důsledku vypuknutí občanské války v roce 2015. Tři miliony lidí přišly o domov a odhaduje se, že dalších 23 milionů naléhavě potřebuje humanitární pomoc. Kromě tohoto konfliktu má Sanaá, hlavní město Jemenu, být prvním hlavním městem na světě, kde dojde voda. Přestože hlavním cílem bylo získat finanční prostředky a rozšířit povědomí o této otázce, velmi pozitivní byla i spolupráce 5 mezinárodních škol na tomto vznešeném projektu.

Akce vynesla celkem 241 891 Kč, z čehož prostředky v hodnotě 87 170 Kč byly získány aukcí uměleckých děl vytvořených studenty. Jinak řečeno, tato částka by mohla být použita na očkování více než 30 000 dětí v případě, že by došlo k rychlému šíření onemocnění spalničkami, nebo na 14 dní nutriční terapie pro 800 dětí. Specifickým úspěchem ECP je to, že jsme ze všech škol vydělali nejvíce - 36 900 Kč. V průměru se prodalo 68% studentských uměleckých děl, ale pro Anglické gymnázium byl průměr 85%. Večera se zúčastnilo více než 500 lidí, z nichž někteří byli pyšní zaměstnanci, kteří přišli podpořit naše studenty a ušlechtilé charitativní téma. Doufejme, že se tato událost stane každoroční tradicí.

Andrej Hrabos, Year 5 student

 

The photograph shows the handing over of the cheque to the Head of the Doctors without Borders. ECP student Andrej Hraboš is shown in the middle.

Fotografie zobrazuje předání vybrané konečné částky ve formě šeku vedoucímu organizace Lékaři bez hranic. Student ECP Andrej Hraboš je na fotografii uprostřed.

Volunteering in the Military Hospital/
Dobrovolníci ve Vojenské nemocnici

Here is feedback from the hospital about work of our students:

 

Dear Mrs Švejdová,

Thank you for your message. We had some hectic times at the end of the year and we are currently moving to new premises.

Your students were absolutely fantastic! :) It was obvious that they are not afraid to work with seniors, they were very nice and helpful and some volunteers who had less communicative clients still managed to work beautifully with them. Personally, I have to say that it was a very beautiful workshop and we had nice feedback from the department that everyone really liked it. When some clients finished their advent wreath and wanted to go to their room (great social activities are difficult for them), the students helped us create decorative twigs from the remaining branches, which veterans could give to their friends who could not do it or to their families. 

The students were very clever and we worked very well with them.

You can see on the photos I am sending how well and quickly the students fit into cooperating with the whole team and clients :)

Vážená paní Švejdová,

děkuji za zprávu. My jsme to teď měli koncem roku trochu hektické aktuálně se stěhujeme do nových prostor.

Vaši studenti byli naprosto fantastičtí! :) Bylo vidět, že se práce se seniory nebojí, byli velice milí a vstřícní a některým dobrovolnicím, které měly méně komunikativní klienty se i tak dařilo krásně s klienty spolupracovat. Za sebe musím říct, že to byla velmi krásná dílna a měli jsme i hezkou zpětnou vazbu z oddělení, že se dílna všem líbila. Když si někteří klienti dotvořili adventní věnec a chtěli již jít na pokoj (velké společenské aktivity jsou pro ně náročné), pomohli nám studenti ještě ze zbývajícího chvojí vytvořit ozdobné větvičky, kteří veteráni mohli věnovat svým kamarádům, kteří nemohli tvořit nebo také rodině. :)

Studenti byli moc šikovní a krásně se nám s nimi spolupracovalo.

Zde zasílám odkaz ke stažení zazipovaného souboru - jsou tam všechny naše fotografie, aby bylo možné vidět, jak krásně a rychle studenti zapadli do spolupráce s celým týmem a klienty :)

Přeji krásné odpoledne,

Kristýna

The Smile Charity/
Charitativní projekt Úsměv 

 

ECPN

ECP graduates speak about careers in medicine/Absolventi ECP hovoří o kariéře v medicíně

 

ECP Alumni booklet/
Brožura o absolventech ECP

The English College in Prague Network is the extended alumni association for all graduates and former pupils of the ECP, their parents and members of staff. The ECPN exists to support The English College and to promote a life-long relationship between the College and its members. We are grateful to our alumni for their willingness to help, advise and encourage current students, who look forward to their visits and to hearing about their journeys since leaving the ECP.

We asked some of them if they would write about their careers and about what the ECP means to them and have now published their accounts, to not only encourage current students to picture where they themselves might be in ten or twenty years’ time, but also to provide a great advertisement for the College. At our recent Open Day, prospective parents were able to read about the doors that an ECP education could open for their children.

With grateful thanks to Tomáš Pospíšil (1999), Richard Fakin (2000), Jan Brunner (1998), Barbora Kohoutová (2008), Lucie Samcová (2000), Martin Stein (2000), Jakub Renner (2003), Eva Indruchová (2002), Filip Kielar (1999), Martin Čeněk (2000), Kateřina Kantová (1999), Pavel Machálek (2000), Lucie Urbanová (2000), Miriam Kürtisiová (2005), Petr Fiman (2004), Michaela Edgerley Stoviček (2004), Sandra Sykorova (1999), Petr Mikyska (2007), Nika Kupyrova (2004), Jan Barta (2004), Michal Barabas (2009) and Martin Vlk (2003) for their inspiring contributions.

Sdružení Anglického gymnázia ECPN (The English College in Prague Network) je široké sdružení pro všechny absolventy a bývalé studenty ECP, jejich rodiče a zaměstnance. ECPN má za cíl podporovat Anglické gymnázium a povzbuzovat vztah mezi školou a členy sdružení. Děkujeme našim absolventům za jejich ochotu pomáhat, radit a povzbuzovat stávající studenty, kteří se těší na jejich návštěvy a na to, že uslyší o jejich osudech po ukončení studií v ECP.

Zeptali jsme se několika z nich, zda by napsali o své kariéře a o tom, co pro ně ECP znamená, a nyní jsme vydali publikaci s jejich odpověďmi. Tento dokument nejen povzbudí současné studenty, aby si představili, kde by mohli být za deset nebo dvacet let, ale také poskytne skvělou reklamu naší škole. Na našem nedávném Dni otevřených dveří se potenciální rodiče mohli dočíst o dveřích, které by se pro jejich děti mohly otevřít díky vzdělávání poskytovaném Anglickým gymnáziem.

Děkujeme Tomášovi Pospíšilovi (IB 1999), Richardu Fakinovi (2000), Janu Brunnerovi (1998), Barboře Kohoutové (2008), Lucii Samcové (2000), Martinovi Steinovi (2000), Jakubovi Rennerovi (2003), Evě Indruchové (2002), Filipovi Kielarovi (1999), Martinovi Čeňkovi (2000), Kateřině Kantové (1999), Pavlovi Machálkovi (2000), Lucii Urbanové (2000), Miriam Kürtisiové (2005), Petrovi Fimanovi (2004), Michaele Edgerley Stoviček (2004) , Sandře Sykorové (1999), Petrovi Mikyskovi (2007), Nice Kupyrové (2004), Janovi Bartovi (2004), Michalovi Barabasovi (2009) a Martinovi Vlkovi (2003) za jejich inspirativní příspěvky.

Sir Roger Scruton

Sir Roger Scruton, who died on 12 January at the age of 75. was a Founder Director of the English College Foundation. British Prime Minister, Boris Johnson, said: "We have lost the greatest modern conservative thinker — who not only had the guts to say what he thought but said it beautifully."

Stephen Hudson writes: Roger Scruton was a very well known and important English philosopher, essayist, and novelist. During his life he wrote over 50 books on philosophy, art, music, politics, literature, culture, sexuality, and religion; he also wrote novels and two operas. 

 

As a philosopher, he specialised in aesthetics and political philosophy. He was known for his works which promoted traditionalist conservative views. His most notable publications include The Meaning of Conservatism (1980), Sexual Desire (1986), and The Aesthetics of Music (1997). 

Sir Roger Scruton visited the English College in September 2015 and gave a talk to upper school students on his role in the Underground University. He also answered questions on his philosophical views, on art and animal rights. 

Professor Scruton was also well known in the Czech Republic for the work he did here in the 1980s when he was actively involved in setting up the Underground University in Prague. In this role he forged links between the country's dissident academics and their counterparts in Western universities. He was awarded the Czech Republic's Medal of Merit (First Class) by President Václav Havel in 1998 for this work. His 2014 novel, Notes From Underground, is set in Prague in the 1980s and follows a young Czech writer who becomes involved with the underground intellectual scene. 

Here is what then ECP Philosophy student, Vladimir Ivlev, wrote for the ECP newsletter, about the visit: As an avid philosophy enthusiast, the news that a famous analytical philosopher such as Roger Scruton was coming into school exhilarated me. I have read his works on ethics and aesthetics and would love to pick his brains on certain topics. Although his talk wasn't purely about all things philosophical, he provided us with some fascinating insights on the role of trust in authoritarian regimes and on underground education. He shared some of his stories of teaching in soviet Czechoslovakia, which really broadened my prospective of the past. After he had finished his lecture, I couldn't wait to tap into his expert knowledge of philosophy and came away satisfied, having taken a photograph of him with my Philosophy teacher, Mr Hudson.

Sir Roger Scruton, který zemřel 12. ledna ve věku 75 let, byl zakládajícím ředitelem nadace English College Foundation. Britský premiér Boris Johnson řekl: „Ztratili jsme největšího moderního konzervativního myslitele - který měl nejen odvahu říkat, co si myslel, ale také to dovedl říci krásně.“

Stephen Hudson napsal: Roger Scruton byl velmi dobře známý a důležitý anglický filozof, esejista a romanopisec. Během svého života napsal více než 50 knih o filozofii, umění, hudbě, politice, literatuře, kultuře, sexualitě a náboženství; napsal také romány a dvě opery.

Jako filozof se specializoval na estetiku a politickou filozofii. Byl známý díky svým pracem, které podporovaly tradicionalistické konzervativní názory. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Význam konzervatismu (1980), Sexuální touha (1986) a Estetika hudby (1997).

Sir Roger Scruton navštívil Anglické gymnázium v září 2015 a promluvil se studenty vyšší školy o své roli v Underground University. Rovněž odpovídal na otázky týkající se jeho filozofických názorů, umění a práv zvířat.

Profesor Scruton byl v České republice také dobře známý kvůli práci, kterou zde vykonával v 80. letech, kdy se aktivně podílel na založení Underground University v Praze. V této roli navázal spojení mezi disidentskými akademiky země a jejich protějšky na západních univerzitách. V roce 1998 byl za tuto práci oceněn Českou medailí za zásluhy (první třída) prezidentem Václavem Havlem. Jeho román z roku 2014, Poznámky z podzemí, se odehrává v Praze v 80. letech a sleduje mladého českého spisovatele, který se zapojuje do podzemní intelektuální scény.

Tehdejší student filozofie na  ECP, Vladimír Ivlev, napsal pro školní zpravodaj o jeho návštěvě následující: Jako vášnivého nadšence filozofie mě nadchla zpráva, že do školy zavítá slavný analytický filozof Roger Scruton. Četl jsem jeho díla o etice a estetice a rád bych se ho zeptal na určitá témata. Ačkoli jeho řeč nebyla pouze o filozofických věcech, poskytl nám fascinující náhled na roli důvěry v autoritářských režimech a na podzemní vzdělávání. Podělil se s námi o některé ze svých příběhů o výuce v sovětském Československu, což velmi rozšířilo mou perspektivu minulosti. Poté, co Prof. Scruton dokončil svou přednášku, nemohl jsem se dočkat až využiji jeho odborné znalosti filozofie. Byl jsem spokojený, že jsem mohl Prof. Scrutona vyfotografovat se svým učitelem filozofie, panem Hudsonem.

ECP Governor about Sir Roger Scruton/Členka správní rady ECP o Sirovi Scrutonovi

ECP Governor, Dr Barbara Day, knew Sir Roger in those early days and here she writes with her own personal reminiscence of him:

It must have been 1994 when Roger Scruton tentatively approached me to see if I would take his place on the board of this “rather good thing”, a school to be set up in Prague on the model of the English Grammar School (PEGS) before it was closed down by the Communist regime. At that point we had been working together for nearly ten years, ever since I attended my first meeting of the Jan Hus Educational Foundation where he had recounted to his fellow-trustees the details of his arrest in Brno by the Czechoslovak StB (secret police) and his expulsion (on foot) from Czechoslovakia. (According to his police file, Roger Scruton had been placed on the Index of Undesirable Persons because of the samizdat publication of the Czech translation of his book The Meaning of Conservatism.)

Before long I was working for the JHEF (which supported the “underground university” in Czechoslovakia) from Roger’s office in Birkbeck College or his flat in Notting Hill Gate, across the road from the Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic. Our working method was very simple and efficient: we would sit opposite each other, he with a large pile of papers – letters, minutes, proposals, requests, reports – that we would discuss one by one, and transfer to my side of the desk. At the end of the session I would take the papers away and deal with them as agreed. Even though banned from Czechoslovakia, he cared immensely about its independent culture and, for example, strongly supported the persecuted Jazz Section, even though it was not his choice of music.

Some of our meetings involved the briefing and debriefing of the lecturers and couriers who travelled to Prague, Brno and Bratislava, always on a request from our Czechoslovak colleagues – I was awestruck by how, whatever the subject Roger could come up with a leading representative. The circle of his acquaintanceship was amazing – leading politicians, lawyers, historians, ecologists, writers, musicians – he was able to talk to all of them on their own level, and yet he never ignored the “boring” side of our work. When, after 1990, I found myself spending half my time at our newly established centre in Brno, he took over much of my work in London, stopping by my empty apartment every few days to collect the mail. And when he returned to his own career he made sure the work was in good (Czech and Slovak) hands. 

To get away from distractions he moved from London to the depth of the country, but he and his home, Sundey Hill Farm, still remained at the centre of things. That was why his friends and colleagues were so devastated at his sudden illness and death at the turn of the year. His funeral took place in Malmesbury Abbey on 24 January 2020 and he was buried in churchyard at All Saints, Garsdon, where he used to play the organ.

 

Členka správní rady ECP, Dr. Barbara Day, znala Sira Rogera Scrutona už dlouho a napsala o svých osobních vzpomínkách na něj:

Muselo to být v roce 1994, kdy mě Roger Scruton nesměle oslovil, abych zjistila, zda bych zaujala jeho místo ve správní radě jedné „docela dobré věci“, tedy školy, která má být v Praze zřízena podle vzoru Anglického reálného gymnázia (PEGS), které bylo uzavřeno komunisty. V té době jsme spolu pracovali téměř deset let, od té doby, co jsem se zúčastnila mého prvního setkání Vzdělávací nadace Jana Husa, kde znovu vysvětlil svým kolegům podrobnosti o svém zatčení v Brně československou StB (tajnou policií) a o svém vyhoštění (pěšky) z Československa. (Podle policejního spisu byl Roger Scruton zařazen do Rejstříku nežádoucích osob kvůli samizdatovému vydání českého překladu jeho knihy Význam konzervatismu.)

Zanedlouho jsem pracovala pro JHEF (který podporoval „podzemní univerzitu“ v Československu) z Rogerovy kanceláře v Birkbeck College nebo z jeho bytu v Notting Hill Gate, přes silnici od Velvyslanectví Československé socialistické republiky. Naše pracovní metoda byla velmi jednoduchá a efektivní: seděli jsme proti sobě, on s velkou hromadou papírů - dopisů, zápisů, návrhů, žádostí, zpráv - abychom je diskutovali jeden po druhém a poté přemístili na mou stranu stolu. Nakonec jsem všechny papíry odnesla a vyřídila je dle dohody. Přestože byl v Československu zakázán, nesmírně mu záleželo na nezávislé kultuře této země a například silně podporoval pronásledovanou jazzovou sekci, i když to nebyla hudby dle jeho gusta.

Některé z našich schůzek zahrnovaly instruktáž a informování lektorů a kurýrů, kteří cestovali do Prahy, Brna a Bratislavy, vždy na žádost našich československých kolegů - byla jsem ohromena tím, že Roger znal vůdčí představitele všech oborů. Okruh jeho známostí byl úžasný - přední politici, právníci, historici, ekologové, spisovatelé, hudebníci - dokázal se všemi promluvit na jejich vlastní úrovni, a přesto si nikdy nevšímal „nudné“ stránky naší práce. Když jsem po roce 1990 začala trávit polovinu svého času v našem nově založeném centru v Brně, převzal většinu mé práce v Londýně a každých pár dní se zastavil v mém prázdném bytě pro poštu. A když se vrátil do své vlastní kariéry, ujistil se, že je vše v dobrých (českých a slovenských) rukou.

Aby se zbavil rozptýlení, přestěhoval se z Londýna více do vnitrozemí, ale on i jeho domov, Sundey Hill Farm, zůstali stále ve středu věcí. Proto byli jeho přátelé a kolegové na přelomu roku tak zničeni jeho náhlou nemocí a smrtí. Jeho pohřeb se konal 24. ledna 2020 v opatství Malmesbury a byl pohřben na hřbitově All Saints v Garsdonu, kde hrával na varhany.

Jan Malinovský  (1998)

Jan Malinovský was one ECP’s earliest graduates. After the IB, he left in 1998 to study at Texas A&M University in College Station, graduating with a BSc and MBA. He now lives in Denver where he is Senior Account Executive for Punchh, a company that specialises in technology for the hospitality industry. But on a visit to Prague, he called into the College with his sister and her daughter, Anise, who is a current student in Year 3. It was good to see two generations of ECP students standing outside the Blue Door.

Jan Malinovský byl jedním z prvních absolventů Anglického gymnázia. Poté v roce 1998 odešel studovat do USA na Texas A&M University v College Station, kde získal tituly BSc a MBA. Nyní žije v Denveru, kde působí jako Senior Account Executive pro Punchh, společnost specializující se na technologie pro pohostinství. Při návštěvě Prahy se nám ozval a navštívil školu se svou sestrou a její dcerou Anise, která u nás nyní studuje ve 3. ročníku. Bylo hezké vidět dvě generace studentů ECP stojících společně před našimi modrými dveřmi.

Patricie Fuxová (2010) and Lilia Khousnoutdinova (2005)

All ECP students know that collaborating and working together is very much in the spirit of the IB programme. It is good to see our graduates continuing to value collaboration long after they have left the ECP. Patricie Fuxová and Lilia Khousnoutdinova have worked together on a self-motivating diary as part of a charity project I Am a Woman #jsembohyne connecting old Slavic wisdom with today's modern world. It contains many practical tips and recipes and is beautifully illustrated, with plenty of space to record your own personal thoughts.


Všichni studenti Anglického gymnázia vědí, že spolupráce je důležitou součástí filozofie programu IB. Rádi vidíme, jak si naši absolventi nadále váží spolupráce ještě dlouho poté, co opustí ECP. Patricie Fuxová a Lilia Khousnoutdinova společně pracovaly na sebemotivačního deníku v rámci charitativního projektu I am a Woman #jsembohyne propojujícího staroslovanskou moudrost s dnešním moderním světem. Obsahuje mnoho praktických tipů a receptů a je krásně ilustrován. Nabízí také dostatek místa pro zaznamenání vašich osobních myšlenek.

Chip Nguyen (2015)

Chip, who made his acting debut in the 2018 film, Miss Hanoi, has just given his first interview to a Vietnamese newspaper, in which he talks about his ambitions from an early age to become an actor and about the difficulties faced by Vietnamese actors working in Europe.

Chip, který měl svůj herecký debut v roce 2018 ve filmu Miss Hanoi právě poskytl svůj první rozhovor vietnamským novinám, kde hovoří o svých ambicích stát se hercem již od útlého věku a také o obtížích, kterým čelí vietnamští herci při práci v Evropě.

 

 

Linda Zhengová (2015)

Linda, who is studying Film and Photography at Leiden University, had her project Showering with Glasses (2018) selected for the World Biennial of Student Photography. The exhibition was held at the Museum of Contemporary Art Vojvodina (18 December 2019 - 10 January 2020) in Novi Sad, Serbia.

Lindě, která studuje film a fotografii na Leiden University, se podařilo dosáhnout toho, že její projekt Sprchování s brýlemi (2018) byl vybrán pro Světové bienále studentské fotografie. Výstava se konala v Muzeu současného umění Vojvodina (18. prosince 2019 - 10. ledna 2020) v srbském městě Novi Sad.

 

The ECP Newsletter 
Headmaster''s Graduation Ball Speech 2020.pdf
GB Speech 2020 - Students.pdf
Lilia.JPG
ECP Alumni Booklet-A5.pdf