The ECP Newsletter 

04 July 2019
Issue Fifteen
HM's message/Slovo ředitele
Events/Akce
Graduation Ceremony/Maturanti 2019
Science/Přírodní vědy
Trips/Výlety 
Student activities/Aktivity studentů
Sports/Sport
End-of-year activities/Aktivity na konci školního roku
Charity/Charita
ECPN
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

HM's message/Slovo ředitele

HM's message

As some of you will know the Year 1 students I have been working with this year recently held a fair showcasing their development plans for Yin Yang Island - an imaginary island in the South Pacific. Of course the very name Yin Yang serves to create and stimulate the dichotomy that we face in the world today between environmental conservation and technological development. Many years ago as a student studying Environment Technology at Imperial College, London, my consciousness of the importance of achieving this balance was woken by a seminal report by Gro Harlem Brundtland, a Norwegian politician, who chaired the World Commission on Environmental Development. The report was very influential at the time and in particular the briefing summed up the concept of sustainable development as being “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations”.

Our theme for this year has been the natural world and next year it is technology - taken as a pair we are ourselves trying to engage students with this challenge of sustainable development. This year we followed the compelling journey of Greta Thunberg, another Scandinavian, this time a 15-year old school girl turned into a global environmental campaigner. We had students protesting in central Prague as part of the FridaysforFuture campaign, urging all politicians to engage with the crisis in the natural world. We had speakers talking about environmental issues including one of our own students who has been living plastic free for a year. Next year we hope we explore the other side of the coin and look at how technology can help us.

It is perhaps fitting then that prize winners of the Yin Yang Island project were offered the opportunity to flip their perspectives of school for a day. From yin to yang or yang to yin depending on your view - to swap their Year 1 pupils’ perspective to that of seeing the school through the eyes of being a Head for a day. So Lily, Beatrice, Alice and Ekaterina took over my office and we made sure they were inundated with the usual stream of challenging emails, meetings and unexpected events that I face each day. They have written briefly about their experience here. While it was a great experience, I missed the opportunity to give the prize real balance or symmetry. So next year, instead of hiding away upstairs to try to plough through my “inbox”, I’ll switch places too, and be a Year 1 student for a day. Hopefully, I won’t have too much homework, be late for registration or forget my planner!

Nigel Brown

Headmaster

 

 

Slovo ředitele

Jak někteří z vás vědí, studenti 1. ročníku, které jsem letos učil, uspořádali veletrh představující jejich rozvojové plány pro Ostrov Yin Yang - imaginární ostrov v jižním Pacifiku. Je zřejmé, že samotné jméno Yin Yang slouží k vytvoření a stimulaci dichotomie, které dnes ve světě čelíme, mezi ochranou životního prostředí a technologickým rozvojem. Před mnoha lety, když jsem studoval environmentální technologii na Imperial College v Londýně, jsem si uvědomil důležitost dosažení této rovnováhy díky klíčové zprávě norské političky Gro Harlem Brundtlandové, která předsedala Světové komisi pro rozvoj životního prostředí. Tato zpráva byla v té době velmi vlivná a zejména její stručný přehled shrnul koncept udržitelného rozvoje jako „rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožení schopností budoucích generací“.

Naším tématem pro letošní školní rok byla příroda a příští rok to bude technologie - s touto dvojicí témat se i my snažíme zapojit studenty do výzvy udržitelného rozvoje. Letos jsme sledovali přesvědčivou cestu další osobnosti ze Skandinávie, Grety Thunbergové, tentokrát 15ti-leté žákyně, která se stala propagátorkou globální environmentální kampaně. Naši studenti protestovali v centru Prahy v rámci kampaně FridaysforFuture a vyzývali všechny politiky, aby se zapojili do krize přírodního prostředí. Navštívili nás přednášející, kteří hovořili o otázkách životního prostředí, a diskutovali společně s jednou z našich studentek, která se již rok obejde bez plastových materiálů. Doufáme, že příští rok prozkoumáme druhou stranu mince a podíváme se na to, jak nám může pomoci technologie.

Je tedy možná na místě, že vítězky projektu Ostrov Yin Yang získaly příležitost otočit na jeden den svůj pohled na školu. Od jinu k jangu nebo jangu k jinu, záleží, jak se na to díváte - měly možnost vyměnit si na jeden den svůj pohled žáků 1. ročníku za perspektivu z pohledu ředitele. Takže Lily, Beatrice, Alice a Ekaterina převzaly moji kancelář a my jsme zajistili, aby byly zaplaveny obvyklým proudem náročných e-mailů, schůzek a očekávaných událostí, kterým čelím jako ředitel školy každý den. Na závěr o své zkušenosti stručně napsaly v tomto článku. I když to byl skvělý zážitek, promeškal jsem příležitost dodat této ceně opravdovou rovnováhu či symetrii. Příští rok to napravím, a místo toho, abych se schovával v 1. patře a procházel svou „e-mailovou schránku“, změním svoji perspektivu i já a stanu se na den studentem 1. ročníku. Doufejme, že nedostanu příliš mnoho domácích úkolů, nepřijdu pozdě na třídnickou hodinu nebo nezapomenu školní zápisník!

Nigel Brown

ředitel

 

Events/Akce

Debating competitions/
Debatní soutěže

The ECP team for the Prague Round of the World Scholar's Cup collected a haul of medals and trophies. Our students picked up gold awards for essay writing as well as for their debating skills. All three teams have qualified for the Global round.

Tým Anglického gymnázia získal v pražském kole debatní soutěže World Scholar's Cup velký úlovek medailí a trofejí. Naši studenti obdrželi zlaté ocenění za psaní esejí i za své schopnosti v debatování. Všechny tři týmy se kvalifikovaly do celosvětového kola.

 

Inter-house debating

On the fourteenth of May, the four houses - Terra, Ventus, Aqua and Ignis - competed against one another in the First Debating Competition in the history of ECP. Everyone contributed with their most outstanding performance. The competition was accompanied with sophistication and maturity at all times. There was a variety of motions, which related to the world’s current society, interests, and most importantly - the environment (which was also this school year’s theme). There was not a single debater who underestimated this event. Everyone prepared and proved their strong and intellectual potential. The friendly communication within the teams showed the great relationships that the students of ECP have with one another.  In the end of the close contest, Ventus became the winner of the competition. However, the skills of other houses cannot be doubted, it was an amazing event, and congratulations to everyone who has taken part. Hopefully. this competition will become another one of our school’s successful traditions.

Bara Hnilicka, Year 5 student

(organiser of the competition)

 

Debatní soutěž mezi kolejemi

Dne 14. května mezi sebou soutěžily čtyři koleje - Terra, Ventus, Aqua a Ignis - v historicky první debatní soutěži ECP. Každý přispěl svým vynikajícím výkonem. Soutěž probíhala na sofistikované a vyzrálé úrovni. Náměty debat se týkaly současné společnosti, zájmů a především životního prostředí ve světě (což bylo také tématem celého školního roku). Žádný z účastníků tuto událost nepodcenil. Každý se dobře připravil a prokázal svůj silný intelektuální potenciál. Přátelská komunikace v rámci týmů ukázala, že vztahy mezi studenty ECP jsou skvělé. V závěru soutěže byla vítězem vyhlášena kolej Ventus. Nicméně dovednosti členů ostatních kolejí nemohou být zpochybňovány. Byla to úžasná akce a blahopřeji všem, kteří se zúčastnili. Doufejme, že se tato soutěž stane jednou z dalších úspěšných tradic naší školy.

Barbora Hniličková, 5. ročník

(organizátorka debatní soutěže)

DofE Ceremony/
Předávání cen v rámci programu DofE

 

Experience Great Britain/Zažijte Velkou Británii

 

TLG Fair/Trh pedagogických inovací

 

 

Mácha's Máj at Petřín/Máchův Máj na Petříně

 

British Embassy Award for David Jehlička/Cena britského velvyslanectví pro Davida Jehličku

 

ECP’s 25th Anniversary/
25. výročí Anglického gymnázia

On 4 September, it will be 25 years since the English College in Prague opened its famous blue doors to students for the very first time and we are planning some special events to celebrate this impressive milestone in the school’s history.

The first of these will be a Birthday Party on Tuesday 3 September when students will take part in ECP’s very own Bake-Off Challenge. Tutor groups will compete to bake and decorate a cake that best represents our 25th anniversary and after the judging and the awarding of prizes, we will all get to eat the cakes, washed down with that very British of drinks, a nice cup of tea!

Those of you who were in school in September 2014 will remember the 20th Birthday Party and here is Mr Gavriněv, the first teacher to be recruited, even before the school opened, blowing out the candles with the youngest student to start school that year and also the impressive winner of the 20th anniversary cake-making competition.

Dne 4. září to bude přesně 25 let od momentu, kdy Anglické gymnázium poprvé otevřelo své slavné modré dveře studentům. Na oslavu tohoto impozantního milníku v historii školy plánujeme několik speciálních akcí.

První z nich bude narozeninová oslava v úterý 3. září, kdy se studenti zúčastní soutěže o nejlepší dort ECP. Jednotlivé třídy budou soutěžit o to, kdo upeče a nazdobí dort, který nejlépe reprezentuje naše 25. výročí. Poté, co budou dorty posouzeny porotou a uděleny ceny, budeme moci všechny dorty sníst a zapijeme to nejbritštějším nápojem - šálkem čaje!

Ti z vás, kteří byli v naší škole v září 2014, si vzpomenou na oslavu 20. výročí školy, kdy pan Gavriněv, první učitel, který byl na ECP přijat, a to ještě před otevřením školy, sfoukával svíčky z dortu na začátku školního roku společně s nejmladším studentem, a také na impozantní vítězný dort upečený u příležitosti 20. výročí.

Graduation Ceremony/Maturanti 2019

Graduation and Prize Giving Ceremony/
Slavnostní maturitní večer

​Many congratulations to all the ECP 2019 graduates and prize winners who received their certificates and prizes at the Graduation and Prize Giving Ceremony at the historic Betlémská kaple.

Gratulujeme všem absolventům ECP i těm, kteří získali ocenění a obdrželi certifikáty na slavnostním ceremoniálu v historické Betlémské kapli.

CHAIRMAN OF GOVERNORS’ PRIZE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT (YEAR 6) - Martin Vladyka

Since joining the school in Year 3, Martin has been an outstanding academic and a role model for younger students to follow. He has excelled in all of his subjects, and he has taken the same passion for knowledge and understanding to the IB level. At the IB level he has been consistently predicted over 40 points, and he has performed brilliantly across the board. In addition, he has been offered a place at both Oxford and the University of Pennsylvania (US Ivy League), although true to his passion, he has opted for the London School of Economics. In terms of academic brilliance, it is difficult for anybody to compare in the sheer breadth of specialist areas where Martin has exceeded all expectations.

CENA PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY ZA NEJLEPŠÍ AKADEMICKÉ VÝSLEDKY (6. ročník) - Martin Vladyka

Od nástupu do školy ve 3. ročníku byl Martin vynikajícím studentem a vzorem pro mladší žáky.

Vynikal ve všech předmětech a se stejným zaujetím pro poznání a porozumění postupoval i v programu IB, v němž má stabilně předpovězeno, že ze zkoušek získá nejméně 40 bodů. Ve všech předmětech exceluje. Navíc dostal nabídku místa na univerzitách Oxford i University of Pennsylvania, v souladu se svým zaměřením se však rozhodl nastoupit na London School of Economics. Co se týče celkového rozsahu akademického výkonu, je těžké najít pro Martina konkurenci, jelikož překonal očekávání ve všech směrech.

Jsme hrdí, že můžeme představit čtyři nové ceny pro studenty, pojmenované po prominentních osobnostech české historie a kultury - Cenu Prof. Hilského za dramatickou výchovu, Cenu Toma Schreckera za hudební výchovu, Cenu Věry Čáslavské za tělesnou výchovu a Cenu Prof. Jiřičné za výtvarnou výchovu.

 

 

 

Speeches presented at the Ceremony/Proslovy přednesené během večera

 

You can download the booklet from the Ceremony here:/Brožuru ze slavnosti si můžete stáhnout zde:

 

Science/Přírodní vědy

Group 4 Project/Projekt Group 4

On the 10th and 11th June, all Year 5 students participated in the Group 4 Project. This is an interdisciplinary Science project, which aims to encourage an understanding of the relationships between different scientific disciplines and the overarching nature of the scientific method. Students work in mixed groups to promote collaboration and to develop teamwork and leadership skills. 

This year we embraced the theme of the year - The Natural World, by carrying out an environmental survey of the Loděnice stream and the surrounding countryside. The first day was spent in the field; collecting data and enjoying the beauty of the Berounka valley. On the second day, students analysed and evaluated their data and presented their findings during the Group 4 Project Fair in the afternoon.

Ms Kerr, Head of Science

10. a 11. června se všichni studenti 5. ročníku zapojili do projektu Group 4. Jedná se o interdisciplinární vědecký projekt, jehož cílem je podpořit pochopení vztahů mezi různými vědními obory a zastřešující povahu vědeckých metod. Studenti pracují ve smíšených skupinách, což podporuje spolupráci a rozvíjí týmovou práci a vůdčí schopnosti.

V letošním roce jsme se zaměřili na téma roku Příroda tím, že jsme provedli ekologický průzkum potoku Loděnice a okolní krajiny. První den studenti strávili v terénu; sbírali data a užívali si krás údolí Berounky. Druhý den analyzovali a vyhodnotili získaná data a odpoledne prezentovali svá zjištění během veletrhu projektu.

Jean Kerr, vedoucí oddělení přírodních věd

 

Student reflections/Zhodnocení studenty

As part of our IB diploma, we spent two days working on our Group 4 Project. Our aim was to compare types of species of plants and animals. During the first day, we were working collaboratively in teams in the field where we were collecting the necessary data in order to draw conclusions. On the second day, we were working back in school: doing calculations, plotting graphs and presenting our results. The Group 4 Project gave me a great opportunity to enhance my knowledge and improve my communication skills. Furthermore, the opportunity to apply my knowledge from across the sciences made my understanding even deeper.    

Tien Nguyen Vo Xuan, Year 5

V rámci našeho programu IB jsme strávili dva dny prací na projektu Group 4. Naším cílem bylo porovnat typy druhů rostlin a živočichů. Během prvního dne probíhala týmová  spolupráce v terénu, kde jsme shromažďovali potřebná data, abychom mohli vyvodit závěry. Druhý den jsme pokračovali ve škole, kde jsme prováděli výpočty, kreslili grafy a prezentovali naše výsledky. Projekt Group 4 mi dal skvělou příležitost prohloubit své znalosti a zlepšit své komunikační schopnosti. Navíc mi možnost uplatnit své vědomosti z různých vědních oborů pomohla porozumět tématu ještě hlouběji.

Tien Nguyen Vo Xuan, 5. ročník 

The Group 4 project was a great opportunity to apply knowledge from the topics we have learned in our different science lessons to a real-life field investigation. We were able to learn from each other and link together different perspectives in order to produce a project which gave a holistic view on the issues behind dying trees in the  vicinity of Beroun in the Czech Republic.

Sára Svobodová, Year 5 

Projekt Group 4 byl úžasnou příležitostí k uplatnění znalostí témat, která jsme se naučili v různě zaměřených hodinách přírodních věd, v praktickém šetření v terénu. Dokázali jsme se učit od sebe navzájem a propojovat různá hlediska, abychom mohli vytvořit projekt, který poskytl ucelený pohled na problematiku vymírajících stromů v okolí českého města Berouna.

Sára Svobodová, 5.ročník 

Physics projects/Projekty ve fyzice

As part of their Year 4 Physics project work Marieta Kyselá, Gaetana Fagone and Michaela Vladyková have made this beautiful and fully working model of a Pumped Water Electrical Storage power station. For realism it is even decorated with a Castle, although the dragon is more 'Game of Thrones'!

V rámci projektu ve fyzice vyrobily studentky 4. ročníku Marieta Kyselá, Gaetana Fagone a Michaela Vladyková tento krásný a plně funkční model přečerpávací vodní elektrárny. Aby to vypadalo opravdověji, model je doplněn i hradem, ale drak vypadá spíše jako ze seriálu Hra o trůny!

 

Here are some of the models that Yr 3-2 built as part of their Physics project work, in addition to writing project folders and making some great films.

Na fotografiích vidíte několik modelů vyrobených studenty 3. ročníku v rámci jejich fyzikálního projektu, který zahrnoval i vypracování složky či natočení filmu.

 

This model is a replica of a the Edvard Benes Bridge in Usti Nad Labem that was built and analysed by David Chmelik in Year 4 as part of his Physics project work.

Tento model je replikou mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, který byl postaven a analyzován Davidem Chmelíkem ze 4. ročníku v rámci jeho projektu z fyziky.

 

Above you can see a prototype car controlled by BlueTooth - it was built by Victor Slimák in the Makerspace Club and programmed as part of his Computer Science project - all structural components were made on our own 3D printer.

Výše můžete vidět prototyp auta řízeného přes BlueTooth - vyrobil ho Victor Slimák v kroužku Makerspace Club a naprogramoval ho v rámci projektu v počítačové vědě - všechny strukturální součástky byly vyrobeny na naší 3D tiskárně.

Mr Straughan, Head of Physics

Visit to the Institute of Nuclear and Particle Physics / Návštěva
Ústavu částicové a jaderné fyziky

 

The photo shows Karolína Zvoníčková using Virtual Reality during the visit./Na fotografii je Karolína Zvoníčková, která si při exkurzi vyzkoušela virtuální realitu.

Here is a note from Professor Leitner of the Institute of Nuclear and Particle Physics, Charles University after the visit/Níže je dopis od Profesora Leitnera z Ústavu částicové a jaderné fyziky při Univerzitě Karlově:

Dear colleagues,

It was a great pleasure for me and my colleagues to host your group at our department. We are ready to organize next visit. It could be very useful to work together to tailor the programme of the visit to your needs and to a level of knowledge of your excellent students.

On behalf of our team I thank you, to three excellent teachers, and ask you to convey thanks and best wishes to your admirable, highly educated and motivated students. 

Best regards,

Rupert Leitner

Vážení kolegové,

bylo mi potěšením hostit spolu se svými kolegy skupinku vašich studentů v našem institutu. Jsme připraveni zorganizovat další návštěvu. Mohlo by být velmi užitečné pracovat společně na tom, aby program vyhovoval vašim potřebám a podpořil znalosti vašich vynikajících studentů.

Jménem našeho týmu děkujeme vašim třem učitelům a prosíme o předání našich díků a přání všeho nejlepšího také vašim obdivuhodným, velmi vzdělaným a motivovaným studentům. 

S pozdravem,

Rupert Leitner

Chemistry trip/Výlet s klubem chemie

 

Trips/Výlety 

French Exchange/
Výměnný pobyt s Francií

On April 26th of 2019, students who study French at ECP went on the annual French Exchange Programme to Nantes, France. Our flight left at 15:40 to Nantes Airport, where we were picked up by our host families to spend an eventful week in Nantes. 

Once we got to our newfound homes for the week, we were greeted with an extravagant French dinner with delicacies ranging from crevettes, beurre salé, and crêpes. All of the food we had was delicious and traditional. One person was hosted by a family of fisherman and had authentic fresh seafood for every meal. 

The students went on a number of trips, from the beautiful city of La Rochelle, to the picturesque cities of hilly Brittany. Eating lunch near the clear seas of Normandy, viewing numerous historical monuments, and cherishing Spring in France proved to be a once-in-a-lifetime experience. 

Furthermore, after a week of exciting tourism around Nantes with our host families, we travelled to Paris for two days. There the students were overwhelmed by a packed  programme, we got to visit the well-known Tour Eiffel, the Bateaux-Mouches, the Louvre, and the Musée d'Orsay.

 

This trip provided a unique experience to those who attended, enriching the students with the diverse culture of Nantes, France, as well as the historical city of Paris, improving their knowledge of the language through complete immersion in French. Friendships were built between the students from France, as well as the lower and upper school classes of ECP. Next year, we will definitely go again, and encourage all those who are studying French to enjoy this experience as well.

Ruti Etlin, Annabel Morris, Year 2 students

 

26. dubna 2019 se studenti, kteří na Anglickém gymnáziu studují francouzštinu, vydali na každoroční výměnný pobyt do francouzského města Nantes. Náš let na letiště v Nantes odstartoval v 15:40 hod. Tam si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny, s nimiž jsme v Nantes strávili rušný týden.

Jakmile jsme dorazili do našich nových domovů, byli jsme přivítáni extravagantní francouzskou večeří s řadou delikates od krevet, beurre salé až po palačinky. Všechno jídlo, které jsme dostali, bylo vynikající a tradiční. Jeden ze studentů byl v  rodině rybáře a každé jídlo, které mu bylo nabídnuto, obsahovalo autentické čerstvé mořské plody.

Studenti se vydali na řadu výletů, včetně krásného města La Rochelle či malebných městeček v bretaňských kopcích. Mezi unikátní zážitky patřil oběd v blízkosti čistého moře v Normandii, prohlídka četných historických památek a užívání si francouzského jara.

Po týdnu vzrušujícího cestování po okolí Nantes s našimi hostitelskými rodinami jsme navíc ještě jeli na dva dny do Paříže. Tam byli studenti ohromeni nabitým programem, včetně návštěvy známé Eiffelovy věže, Bateaux-Mouches, Louvru a Musée d'Orsay.

Tento výlet poskytl jedinečný zážitek všem zúčastněným, obohatil studenty o rozmanitou kulturu Nantes i historického hlavního města Paříž a vylepšil znalosti jazyka prostřednictvím úplného ponoření se do francouzštiny. Vznikla přátelství se studenty z Francie, ale i mezi studenty ECP z nižších a vyšších ročníků. Příští rok určitě pojedeme znovu a pobídneme všechny, kteří studují francouzštinu, aby si tuto zkušenost také prožili.

Ruti Etlin, Annabel Morris,  2. ročník

Berlin Trip/Výlet do Berlína

Right after the Easter holidays, a group of students taking German set off for a trip to Berlin. The four-hour train journey went by rather fast, so after unpacking at the hotel and lunch, we could enjoy a whole afternoon in the city. We started off our stay by seeing two exhibitions about the Berlin Wall, which divided Berlin into East and West from 1961 - 1989.

We continued with our museum tour the following day, when we visited the DDR-Museum about the Eastern German Republic during the Cold War. There were many authentic items from the period and even a typical East Berlin flat. In the afternoon, we visited the Olympic Stadium, originally from 1936, and were impressed by its modernity after reconstruction, especially the VIP lodge and inside area with a bar and even a chapel in the basement for competitors. 

 

On Wednesday, we did the most unusual activity yet: we went to a graffiti workshop where we could create our own picture using stencils and spray paint. Some of the students (and staff!) discovered their inner artistic self. We were also taken on a tour of Berlin’s street art, which is truly omnipresent there. We learned about different techniques for creating street art and have a newfound respect for the creators. After lunch, we visited the Jewish memorial as well as a lesser known memorial for people of Roma nationality killed in WWII. 

But our day wasn’t over yet - we went on to see the German parliament, the “Bundestag”. Our guide gave out interesting facts about the German political system, told us about Angela Merkel’s talent of imitating, and was kind enough to speak English. After the tour, we climbed up to the cupola to enjoy the beautiful view of Berlin at night.

On the last day, we visited the Nineties museum, which was an introspective of Berlin’s culture in the period of recovery from being under communist rule. In the evening, we went to a theatre where we watched a performance of La Putyka - the world-famous Czech company of modern circus artists, which we all greatly enjoyed. It was the perfect finish to our trip, as we were heading home on Friday morning. We’d like to thank Ms Baťková and Mr Pugh for accompanying us on the trip and making this wonderful experience possible, as well as Ms Kulhavá for getting us the theatre tickets.

Ema Srnková, Year 2
 

Hned po velikonočních svátcích vyrazila skupina studentů, kteří studují německý jazyk, na výlet do Berlína. Čtyřhodinová jízda vlakem uběhla poměrně rychle, takže jakmile jsme si v hotelu vybalili a dali si oběd, mohli jsme si vychutnat celé odpoledne ve městě. Náš pobyt jsme zahájili prohlídkou dvou výstav o berlínské zdi, která v letech 1961 - 1989 rozdělovala Východní a Západní Berlín.

Následující den jsme pokračovali v prohlídce muzeí a navštívili jsme Muzeum DDR o východním Německu za studené války, kde bylo mnoho autentických předmětů z daného období a dokonce i typický byt z Východního Berlína. Odpoledne jsme si prohlédli olympijský stadion, původně z roku 1936, a byli jsme ohromeni jeho moderností po rekonstrukci, zejména VIP sekcí a vnitřním prostorem pro závodníky s barem a dokonce i kaplí v suterénu.

Ve středu na nás čekala doposud nejneobvyklejší aktivita: šli jsme na graffiti workshop, kde jsme mohli vytvořit vlastní obrázek pomocí šablon a barev ve spreji. Někteří studenti (i zaměstnanci!) objevili své vnitřní umělecké já. Také jsme se vydali na prohlídku berlínského street artu, což je styl, který je tam skutečně všudypřítomný. Dozvěděli jsme se o různých technikách tvorby pouličního umění a k tvůrcům jsme si vytvořili respekt. Po obědě jsme navštívili židovský památník a také méně známý památník pro osoby romské národnosti, které padly ve druhé světové válce.

Ale náš den ještě neskončil - pokračovali jsme prohlídkou německého parlamentu „Bundestag“. Náš průvodce nám poskytl zajímavá fakta o německém politickém systému, vyprávěl nám o talentu Angely Merkelové v napodobování a byl tak laskavý, že s námi mluvil anglicky. Po prohlídce jsme se vyšplhali do kopule, kde jsme si užili krásný výhled na noční Berlín.

Poslední den jsme navštívili Muzeum devadesátých let, které nás zavedlo do doby, kdy berlínská kultura procházela oživením po pádu komunistického režimu. Večer jsme šli do divadla na představení La Putyka - světoznámé české společnosti moderních cirkusových umělců, a velmi jsme si to užili. Bylo to perfektní zakončení našeho výletu, protože v pátek ráno jsme už zamířili domů. Rádi bychom poděkovali paní Baťkové a panu Pughovi za to, že nás na cestě doprovázeli a umožnili nám tento úžasný zážitek. Děkujeme také paní Kulhavé za to, že nám obstarala vstupenky do divadla.

Ema Srnková, 2. ročník

Economics Trip to London/Výlet do Londýna zaměřený na ekonomii

 

The ECP Economics Trip to London was a truly wonderful trip. To me, it felt like being on a business trip with an intensive schedule and truly helpful activities. On the first day we went to the Bank of England in the morning. We listened to a presentation about the role of Bank of England in the macro economy. It was lovely to meet an ECP graduate, Miriam Kurtosiova, who now works at the bank and we had the opportunity to talk to her about her experiences.

In the afternoon, we had a working lunch at PriceWaterhouseCoopers where we discussed the decline of the UK casual dining market. Afterwards I had the great pleasure of speaking to the partner who led the session. What I found interesting was the role of private equity in investments and the discipline of how they assess each case and make the decision to invest capital into the business. Then we visited LSE and one ex-student of our school, Jan Kolařík, gave us a tour of UCL where he is currently studying. Jan took us to a cafe to meet some other ex-ECP students and we chatted about student life in London as well as the application process. I really enjoyed this trip and I had some great experiences.      

Henry Zheng, Year 5

Výlet Anglického gymnázia do Londýna byl opravdu nádherný. Byl zaměřený na ekonomii a připadal mi jako služební cesta s intenzivním programem a velmi užitečnými aktivitami. První den ráno jsme se vydali do Bank of England, kde jsme si poslechli prezentaci o roli banky v makroekonomice. Bylo skvělé setkat se s absolventkou ECP Miriam Kurtosiovou, která nyní v této bance pracuje, a pohovořit si s ní o jejích zkušenostech. Odpoledne jsme měli pracovní oběd v PriceWaterhouseCoopers, kde jsme diskutovali o úpadku britského restauračního trhu. Poté jsem měl to štěstí promluvit si s partnerem, který setkání vedl. Nejvíce mne zaujala role soukromého kapitálu v investicích a disciplína, s jakou zde posuzují jednotlivé případy a rozhodují o investování kapitálu do podnikání. Následně jsme navštívili univerzitu LSE a absolvent ECP Jan Kolařík nás také provedl univerzitou UCL, kde právě studuje. Jan nás vzal do kavárny, kde jsme se mohli setkat s dalšími bývalými studenty ECP a popovídat si o studentském životě v Londýně i o procesu podávání přihlášek. Tento výlet jsem si skutečně užil a získal jsem skvělé zkušenosti.

Henry Zheng, 5. ročník

 

Trip to Barcelona/Výlet do Barcelony

Take a look at photos from a trip of ECP students studying Spanish to Barcelona.

Podívejte se na fotografie z výletu našich studentů, kteří se učí španělsky, do Barcelony.

 

Student activities/Aktivity studentů

Festival of the Arts/
Festival umění

As a Year 1 student, the Festival of the Arts was a whole new experience for me. It was a time when you could truly express and show everyone your talent in drama, art or music. All the workshops were interesting and I saw how all the people, who had signed up for it were happy to be there and truly enjoyed themselves. This two-day festival allowed the Year 1s, 2s, and 3s to show their hidden talents.

I took the drama workshop for improvisation and I truly had fun. At first, it was awkward and barely anyone wanted to volunteer to practice exercises, but after getting to know others, from different years, it felt more like a community than a school, which is something

I’ve never experienced in other schools I have attended before. All the performances at the very end were wonderful and I can’t wait for next year’s Festival of the Arts.

Veronika Šolcová, Year 1

 

Jsem studentkou 1. ročníku, a proto pro mne byl Festival umění zcela novou zkušeností. Během festivalu mohl každý vyjádřit svůj talent v oblasti dramatické výchovy, umění nebo hudby. Všechny kurzy byly zajímavé a viděla jsem, jak byli všichni přihlášení studenti rádi, že se účastní a opravdu si to užívali. Tato dvoudenní akce umožnila žákům 1., 2. a 3. ročníku ukázat jejich skryté nadání.

Vybrala jsem si divadelní workshop zaměřený na improvizaci a velmi dobře jsem se bavila. Zpočátku to bylo nesmělé a málokdo se chtěl dobrovolně předvést, ale poté, co jsem se seznámila s ostatními z jiných ročníků, jsme se cítili spíše jako komunita než škola, což je něco, co jsem v jiných školách nikdy předtím nezažila. Všechna představení prezentovaná na konci festivalu byla báječná a nemohu se dočkat dalšího Festivalu umění v příštím školním roce.

Veronika Šolcová, 1. ročník

 

Creating Cultures of Thinking/Vytváření kultury kritického myšlení

Two quite distinct projects for our Year 1 and Year 5 students:/Dva různé projekty studentů 1. a 5. ročníku:

 

Year 1 students as Heads for Day/Studentky 1. ročníku se na jeden den staly ředitelkami

Our Year 1 students gained an opportunity to become the Head for a day as the main prize for winning first place in the recent Yin Yang Island Project competition. They are reflecting on their experience in this article.

Díky výhře v soutěži Yin Yang Island získaly čtyři studentky 1. ročníku příležitost stát se na den ředitelkami školy. V tomto článku píší o svých zážitcích z ředitelského dne.

 

Knowledge News Network / Zpravodajská síť ECP

 

 

The GSA Initiative/
Iniciativa GSA

The Gay-Straight Alliance (GSA) was established this year as part of The English College in Prague’s (ECP) ongoing movement towards acceptance and inclusiveness. During the GSA’s weekly meetings, issues regarding LGBTQ+ rights are brought up and solutions are discussed and created. The team also organises various events, which have brought awareness to the student body and opened important conversations amongst students and staff surrounding the LGBTQ+ community.

Our first goal was to make the annual Graduation Ball for this year’s Year 5 group as inclusive as possible. For years this event has been heteronormative, this generated  many complaints. Year 5s gathered together in the first few meetings of the GSA to discuss the Graduation Ball and come up with effective solutions for each problem that might arise. After a thorough discussion, they implemented  distinct solutions and made the annual Graduation Ball an experience that everyone can enjoy comfortably.

 

The first very successful event was a cake sale featuring many impressive LGBTQ+ themed baked goods. Contributors worked hard at home to bake their favorite sweet treats to sell to students and staff and promote the acceptance of love in all its forms. These included a rainbow layered cake, a cake with the transgender flag, and rainbow cupcakes. We raised a staggering amount of money for Amnesty International, a non-governmental organisation focusing on human rights. 

An annual sale of rainbow pins has also been organised by the GSA. The sale lasts a week and is always very successful. The pins are a sign of the wearer’s support, inclusion, and tolerance to all members of the LGBTQ+ community. Volunteers at the booth were ready to explain the cause to any skeptical onlookers and engaged in many fruitful discussions and debates.

Another event held and organised by the GSA was the movie night screening of the LGBTQ+ film Love, Simon, which normalises LGBTQ+ relationships in teens. During the lively gathering, students were able to meet and socialise with peers whom they may not have otherwise met. These events not only foster a more caring and understanding environment, but also serve as a social tool to connect students from all year groups of the English College in Prague and overall build a stronger, more cohesive community.

The Gay-Straight Alliance strives to include people of all sexualities, genders, and backgrounds as allies of the LGBTQ+ community. Our team started small, with only one person and the gracious Ms. Baxter, but has now grown to more than 5 regularly-attending members. We hope to grow even more next year and build a better, more inclusive English College in Prague for everyone. Though everyone may not agree on LGBTQ+ topics, we hope to make those who are a part of the LGBTQ+ community feel welcomed, accepted, and comfortable in the College.

Priya Ghotane, Marta Kulganek a Annabel Morris, Year 2

Iniciativa Gay-Straight Alliance (GSA) byla založena v letošním školním roce jako součást hnutí Anglického gymnázia podporujícího přijetí a inkluzi. Během schůzek aliance GSA, které probíhaly každý týden, jsme diskutovali otázky týkající se práv skupiny LGBTQ + a snažili se hledat řešení. Náš tým také zorganizoval různé akce, které zvyšují povědomí o této problematice mezi studenty a otevírají důležité rozhovory na dané téma mezi studenty a učiteli.

Naším prvním cílem bylo, aby byl maturitní ples pro letošní 5. ročník co nejvíce inkluzivní. Již léta byla tato akce heteronormativní, což vyvolalo mnoho stížností. Studenti 5. ročníku se zúčastnili prvních setkání GSA, aby projednali maturitní ples a přijali účinná řešení pro každý problém, který by mohl vzniknout. Po důkladné diskusi zavedli jasná opatření, aby si mohl každý užít výroční maturitní ples komfortně.

První velmi úspěšnou akcí byl prodej sladkých dobrot s mnoha druhy tématických sladkostí pro dobročinné účely. Pořadatelé doma tvrdě pracovali na tom, aby upekli své oblíbené sladké pochoutky k prodeji studentům a zaměstnancům v rámci podpory přijetí lásky ve všech jejích formách. Součástí byl i velký duhový dort, dort s transgenderovou vlajkou a duhové košíčky. Pro nevládní organizaci Amnesty International, která se zaměřuje na lidská práva, jsme vybrali zajímavou finanční částku.

Aliance GSA také uspořádala výroční prodej duhových odznaků. Prodej trval týden a jako vždy byl velmi úspěšný. Odznaky jsou znamením podpory, začlenění a tolerance nositele ke všem členům komunity LGBTQ+. Dobrovolníci rádi vysvětlovali své cíle všem skeptickým divákům a zapojili se do mnoha plodných diskusí.

Další akcí pořádanou aliancí GSA byl filmový večer s promítáním filmu na LGBTQ+ téma Love, Simon, který normalizuje vztahy LGBTQ+ u náctiletých. Během této akce se studenti mohli setkat s vrstevníky, s nimiž by se jinak nepotkali. Takové události nejenže podporují více pečující a chápající prostředí, ale slouží i jako sociální nástroj k propojení studentů z různých ročníků ECP a celkově budují silnější a družnější komunitu.

Aliance GSA usiluje o začlenění lidí všech sexuálních orientací, pohlaví a vztahů jako spojenců komunity LGBTQ+. Náš tým začal v malém, pouze s jednou osobou a laskavou paní Baxter, ale nyní se rozrostl na více než 5 pravidelně se účastnících členů. Doufáme, že se příští rok rozrosteme ještě více a vybudujeme lepší a inkluzivnější školu pro všechny. Ačkoli se na tématech LGBTQ+ nemusíme všichni shodnout, doufáme, že se ti, kteří jsou součástí komunity LGBTQ+, v ECP cítí vítáni, přijati a spokojeni.

Priya Ghotane, Marta Kulganek a Annabel Morris, 2. ročník

Drama performances/
Divadelní představení

ECP's IB Theatre Production presented a play by French author Yasmina Reza God of Carnage.  Two shows were performed  in the Divadlo 21 theatre in May. Year 5 student Sabina Hammacheová directed the play. Well done!

Divadelní společnost ECP IB Theatre Production představila divadelní hru francouzské autorky  Yasminy Rezy God of Carnage. Dvě představení byla v květnu uvedena v Divadle 21. Studentka 5. ročníku Sabina Hammacheová hru režírovala. Blahopřejeme!

 

 

 

Public Service Announcements/Blok veřejného vysílání

On Monday, April 1st from 12:45 to 14:15, a festival of Public Service Announcements was held at The English College in Prague in the class of 2-1 English. Eight groups of students masterfully created their insightful PSAs with eclectic intended audiences, themes, concepts, and approaches. Despite the miscellaneous successes of all of the Public Service Announcements, only a single work was truly deserving of the ‘Winner’ entitlement of 2019, according to a panel of insightful judges.

Developed, filmed, screened, edited, and produced by solely four aspiring students from the class, the project’s overarching theme was that of student stress and burning out, hence its entitlement ‘Burnout’. The prosperous pupils, Priya Ghotane, Viktor Kubicka, Eliska Jarvisova, and Anna Zarapina, all participated in the making of the outcome, and supplied the project with integral parts for its success. Filmed on the school grounds, this Public Service Announcement was dexterously edited and the filmography, after restless and meticulous analysis by experts, conveyed the students’ skill and talent.

Analysis of the PSA

After intermittent, yet excessive, annotation and assessment by visual literacy students, ‘Burnout’ was concluded to be of grand cinematic value. The laconic video, merely 50 seconds short, was filtered with dark hues and shades for atmospheric setting, inducing pathetic fallacy, and various external footage was implemented into the masterpiece. According to Anna Zarapina, portraying a struggling student, the artistic choices of her colleagues were intending to set the mood and the atmosphere.

Video screenshot by Elizabeth Hurley/

Obrázek z videa poskytla Elizabeth Hurley

 

Interviews

When interviewed by their classmates, the winners collectively credited teamwork for their spectacular end-product, despite conceding to multiple quarrels and disputes. “I am grateful for [the group's] hard work and effort insurmountably; [the PSA] would not be the same without each and every person on the team,” said Viktor Kubička.

A common inquiry arose, questioning the motifs behind the specific theme of the Public Service Announcement. “All of us being school students, we can relate to the theme on a personal level, and, thus, reflect on our experiences along the way,” explained Eliška Jarvisová.

Priya Ghotane was quick to add, “I think that a major contributing factor of our success was the integration of our personal feelings into our work.”

Ruti Etlin is a student at The English College in Prague, publishing for Cinematography Perspective.

Ruti Etlin, Year 2

 

The winning team answering the audience’s questions: Anna, Viktor and Eliška in order from left to right. Photo taken by Ondřej Michal./ Vítězný tým odpovídá na otázky publika. Zleva doprava Anna, Viktor a Eliška. Autor: Ondřej Michal.

 

V pondělí 1. dubna od 12:45 do 14:15 proběhl na Anglickém gymnáziu, během výuky anglického jazyka ve třídě 2-1, festival zaměřený na Blok veřejného vzdělávání. Osm skupin studentů mistrovsky vytvořilo své bystré vzdělávací spoty s rozmanitými tématy, koncepty a přístupy. I přes  úspěchy všech prezentovaných spotů, si dle rozhodnutí vnímavé poroty jen jedna práce skutečně zasloužila titul „vítěze“ roku 2019.

Hlavním tématem projektu, vytvořeného, natočeného, ​​promítaného, ​​upraveného a vyprodukovaného pouze čtyřmi ambiciózními studenty z této třídy, byl stres a vyhoření studentů pod názvem „Vyhoření“. Práce se chopili úspěšní žáci, Priya Ghotane, Viktor Kubička, Eliška Jarvisová a Anna Zarapina, a projektu pomohli k jeho úspěchu. Jejich spot (PSA), natočený v areálu školy, byl obratně zkomponován a filmografie, po nepokojných a důkladných analýzách odborníků, potvrdila dovednosti a talent studentů.

Analýza spotu

Poté, co studenti literatury shrnuli a ohodnotili jednotlivé spoty, přerušovaně, ale přesto důkladně, usnesli se, že dílo „Vyhoření“ má velkou filmovou hodnotu. Lakonické video, jen 50 vteřin dlouhé, bylo filtrováno tmavými odstíny pro navození atmosféry, včetně patetického klamu, a do mistrovského díla byly také implementovány různé externí záběry. Podle Anny Zarapiny, která ztvárnila studentku s problémy, měla umělecká volba jejích kolegů nastavit náladu a atmosféru.

Rozhovory

V rozhovoru se spolužáky vítězové projektu svorně přičítali úspěch svého velkolepého konečného produktu týmové práci, a to i přesto, že došlo k několika konstruktivním sporům. „Jsem nesmírně vděčný za tvrdou práci a úsilí skupiny. Finální produkt by nebyl tím čím je, kdyby kterýkoli ze členů týmu chyběl,“ řekl Viktor Kubička.

Častým dotazem bylo, co bylo motivem pro výběr daného tématu vzdělávacího spotu. „Všichni jsme studenti, můžeme se s tématem ztotožnit na osobní úrovni, a tak se zamyslet nad našimi průběžnými zkušenostmi,“ vysvětlila Eliška Jarvisová.

Priya Ghotane rychle dodala: „Domnívám se, že hlavním faktorem, který přispěl k našemu úspěchu, bylo začlenění našich osobních pocitů do naší práce.“

Ruti Etlin, 2. ročník

Projects in Applied Economics/Projekty v aplikované ekonomii

Here is a video from the autumn programme Projects in Applied Economics (organised by the CERGE-EI institute), which features some of our participating students.

Níže můžete shlédnout video z podzimního programu Projekty v aplikované ekonomii (pořádá institut CERGE-EI), ve kterém se objevují i naši studenti, kteří se programu zúčastnili.

 

Sports/Sport

ECP Sports Day/Sportovní den ECP

We had our traditional ECP Sports Day on the second to last day of this academic year. Congratulations to Terra for winning among the houses and thanks to everyone for creating a great sporting atmosphere and for a fun day! 

Ranking of houses:

1. Terra

2. Aqua

3. Ignis

4. Ventus

 

Předposlední den školního roku proběhl Sportovní den Anglického gymnázia. Blahopřejeme koleji Terra, které zvítězila mezi kolejemi, a děkujeme všem za vytvoření skvělé sportovní atmosféry a za zábavný den!

Pořadí kolejí:

1. Terra

2. Aqua

3. Ignis

4. Ventus

 

 

Table tennis tournament/Turnaj ve stolním tenise

I think the most remarkable thing for me, that I  noticed throughout the tournament, was how well everyone played. I have played table tennis for a club and looking back at all the people I have seen, the students here really put on one amazing show. The level was quite impressive. I was also impressed by the ability of some teachers. 

 

We had plenty of people, however it seemed that boys were mostly the more interested ones. We had several girls who took part, and I hope for the future there will be more. Maybe splitting the tournament into girls and boys will be a good idea to try for next year.

We had plenty of close matches where the students gave their best and took a sportsmanlike approach to the game itself. They would shake hands and cheer each other on. The document with results from the  tournament is attached. 

In my opinion it went well. We had about 40 students taking part and they were happy with the competition. It was more challenging finding a player from each house in each year group, so that the number of games played would have been even. 

Kaloyan Hristov, Year 5

Nejpozoruhodnější věc, které jsem si v průběhu turnaje všiml, bylo to, jak dobře všichni hráli. Hrál jsem stolní tenis za sportovní klub a když se podívám na všechny studenty, kteří se zapojili, musím říct, že úroveň byla poměrně působivá. Byl jsem také ohromen schopnostmi některých učitelů.

Akce se účastnilo velké množství lidí, převažovali chlapci. Zapojilo se i několik dívek a doufám, že v budoucnu jich bude více. Možná můžeme příští rok zkusit rozdělit kategorie na chlapce a dívky.

Byli jsme svědky spousty těsných zápasů, kdy studenti ze sebe vydali to nejlepší a chovali se sportovně. Potřásli si rukou a fandili jeden druhému. Výsledky z turnaje jsou přiloženy.

Dle mého názoru šlo všechno dobře. Zúčastnilo se zhruba 40 studentů a byli se soutěží spokojeni. Nejtěžší bylo najít hráče z každé koleje a každého ročníku tak, aby byl počet hraných her vyrovnaný. 

Kaloyan Hristov, 5.ročník

Yoga/Jóga

 

High Jump/Skok vysoký

 

End-of-year activities/Aktivity na konci školního roku

Year 1 Trip/Výlet 1. ročníku

Year 1 students were on an adventure trip in Višňová u Křivoklátu.

Studenti 1. ročníku byli na dobrodružném výletě ve Višňové u Křivoklátu.

 

 

 

 

Year 4 trip/
Výprava 4. ročníku

Some Year 4 students were canoeing on the Orlice river during their DofE Gold Practice Trip.

Někteří studenti 4. ročníku sjížděli řeku Orlici během přípravné výpravy k získání zlatého ocenění v programu DofE.

 

 

DofE Expeditions/
Výpravy v programu DofE

ECP students also enjoyed a Silver DofE trip in Krkonoše.

Studenti ECP také navštívili Krkonoše v rámci stříbrné výpravy programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).

 

The most experienced DofE students went on the #goldexpedition to Dartmoor (UK).

Nejzkušenější studenti účastnící se programu DofE vyrazili na zlatou expedici do britského Dartmooru.

 

IB Induction Day/Vstup do programu IB

 

Last Day/Poslední den

 

Planning for next school year/Plán na příští školní rok

Students of Years 1 and 5 are already planning welcome for the new Year 1 students in September and also next year's Graduation Ball. 

Studenti 1. a 5. ročníku už společně plánují přivítání pro nové žáky v příštím školním roce a také maturitní ples 2020.

 

Charity/Charita

The Smile charity/
Charitativní projekt Úsměv

This school year the Smile initiative has raised an incredible 253 750 Kč in total! This final figure is almost twice the total from last year. The Smile team, including ECP students, thanks everyone for helping.

V tomto školním roce získal tým projektu Úsměv celkem neuvěřitelných 253,750 Kč! Tato finální částka je téměř dvojnásobná v porovnání s celkovým výtěžkem v minulém roce. Tým projektu, kde působí studenti ECP, děkuje všem za podporu.

 

 

Visit in a house for the elderly/Návštěva v domově důchodců

At the end of May, a group of Year 5 students, together with Mrs. Švejdová, went to a house for the elderly in Prague-Libeň to speak with Marie Rút Křížková. This Czech dissident and Charter 77 spokeswoman welcomed us in her room, which looked exactly like all the other rooms in the home, apart from a bookcase full of books and a painting on the wall.

But the books and the painting are what matters. Mrs Křížková has a painting by Jiří Orten on her wall and her bookcase is full of books by this tragically deceased writer of Jewish origin. It is no coincidence that her bookcase contains all pieces by Jiří Orten. Mrs Křížková was the one who contributed to the fact that these books came to existence.

During our chat, Mrs. Křížková told us enthusiastically how she met Jiří Orten for the first time. It happened because of his poem O čem ví tesknota from the book of poems Čítanka jaro, which she bought in a second-hand bookshop for five Czechoslovak crowns. It was love at first sight. Jiří Orten could not give this love back because he was no longer living. But that didn’t stop Mrs Křížková from dedicating her life to the complicated task of publishing a complete set of Orten’s work.

On the way to fulfilling her life task, Marie Rút Křížková had to overcome many obstacles, the hardest one being getting hold of the actual manuscripts. In the communist regime, Křížková was unable to get to Orten's work freely. She dealt with this problem by becoming a literature student at Charles University, as a mother of two children. Due to the love she felt for a man she had never met, Marie Rút Křížková managed to overcome all kinds of difficulties and publish all available manuscripts of Jiří Orten.

Marie Rút Křížková is not only important for Czech literature. As one of the signatories and later also spokeswoman of Charter 77, she significantly contributed to enabling us to live in a democratic world. I think Marie Rút Křížková is a living example of the fact that if one has faith in the correctness of their behaviour they can bring a change even when it seems to be impossible.

David Jehlička, Year 5

 

Na konci května jsme se my, skupina studentů pátého ročníku společně s paní Švejdovou, vydali vyzpovídat paní Marii Rút Křížkovou do domova důchodců v Praze Libni. Tato česká disidentka a mluvčí Charty 77 nás přivítala ve svém pokoji, který byl až na plnou knihovničku knih a obraz na stěně stejný, jako jakýkoliv jiný pokoj v témže domově.  

Avšak právě o dané knihy a o obraz jde. Na stěně jí totiž visí obraz Jiřího Ortena a v knihovně stojí kompletní dílo právě tohoto tragicky zesnulého spisovatele židovského původu. Není náhodou, že právě její knihovnu zdobí všechny svazky Jiřího Ortena. Paní Marie Rút Křížková se totiž zasloužila o to, aby tyto výtisky mohly vůbec spatřit světlo světa.  

Při rozhovoru nám paní Křížková nadšeně vyprávěla o tom, jak se poprvé setkala s Jiřím Ortenem. Stalo se tak díky jeho básni O čem ví tesknota ze sbírky Čítanka jaro, kterou zakoupila v antikvariátu za pět korun československých. Byla to láska na první pohled. Jiří Orten tuto lásku nemohl opětovat, jelikož už v tu dobu nebyl mezi živými. Ani to však paní Křížkovou neodradilo od toho, aby svůj život zasvětila komplikovanému úkolu vydání kompletního Ortenova díla. 

Při své cestě k naplnění svého životního úkolu musela Marie Rút Křížková překonat mnoho překážek. Největší z nich bylo to, aby se k samotným rukopisům dostala. Kvůli komunistickému režimu nebylo Ortenovo dílo volně k dispozici. S tímto problémem se však vypořádala tak, že už jako matka dvou malých dětí začala studovat literaturu na Univerzitě Karlově. Marii Rút Křížkové se díky lásce k muži, kterého nikdy nepotkala, podařilo překonat všemožné svízele a vydat všechny dostupné rukopisy Jiřího Ortena. 

Marie Rút Křížková je významná nejen pro českou literaturu. Jako jedna ze signatářek a později i mluvčích Charty 77 výrazně pomohla k tomu, abychom my mohli žít ve svobodném světě. Myslím si, že Marie Rút Křížková je živoucím příkladem toho, že pokud má člověk víru ve správnost svého chování, dokáže změnit i zdánlivě nemožné. 

David Jehlička, 5. ročník

Villa Vallila

A group of Year 6 boys regularly visited this villa and helped around the building with maintenance and upkeep. They were very helpful and allowed the manager Mr. Klipa to continue to plan other activities around the villa, which supports people with disabilities.

Skupina chlapců z 6. ročníku pravidelně navštěvovala Villu Vallilu a pomáhala s údržbou a provozem budovy. Byli velmi nápomocní a umožnili manažerovi, panu Klipovi, pokračovat v plánování dalších aktivit v tomto komunitním domě, který podporuje osoby se zdravotním postižením.

 

People in Need/Člověk v tísni

Mr Ondřej Hrubeš from the People in Need organisation will visit the school in the autumn to interview and select students to help with the programme for the 2019-20 school year.

Pan Ondřej Hrubeš z organizace Člověk v tísni navštíví naši školu na podzim a vybere studenty, se kterými bude spolupracovat v příštím školním roce 2019-20.

 

ECPN

Jan Brunner (1999)

Jan Brunner, who graduated from the English College in 1999, is the Deputy Ambassador at the Czech Embassy in London. He is often called upon to represent his country at formal events such as this ceremony at Leamington Spa, marking the anniversary of Operation Anthropoid. Leamington Spa in Warwickshire was the headquarters of the Czechoslovak military training camp during World War II. Jan is third from the right and in the foreground, is a fountain in the shape of a parachute, a memorial to the Czech and Slovak paratroopers who died in the operation to assassinate Reinhard Heydrich in 1942.

Jan Brunner, který ukončil studia na Anglickém gymnáziu v roce 1999, je zástupcem velvyslance na českém velvyslanectví v Londýně. Často je povolán, aby reprezentoval zemi na formálních akcích, jako například na této ceremonii v Leamington Spa, u příležitosti výročí Operace Anthropoid. Leamington Spa v oblasti Warwickshire bylo velitelstvím československého vojenského výcvikového tábora během druhé světové války. Na fotografii je Jan třetí zprava a v popředí je kašna ve tvaru padáku, což je památník českých a slovenských výsadkářů, kteří padli při atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942.

Bianca Lipanska (2004)

Bianca graduated from the English College in 2004. She is now a simultaneous conference interpreter and she came into school recently to share her experience with current students thinking of a career in languages. She explained the difference between translating and interpreting and provided an interesting account of the varied life of an interpreter.  She also put our students through their paces by giving them an exercise to enable them to try their hand at practical interpreting. 

With a translation and conference interpreting (EMCI) degree from both Universität Leipzig and Charles University, Bianca started her professional career with a teaching, translating and interpreting position at Goethe-Institut Prague before becoming a freelance conference interpreter in 2012, working in the fields of the car industry, politics and intercultural relations amongst others. She also teaches conference interpreting at Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Here she is, interpreting into German at a debate on the development of Czech and Slovak democracy, with Daniel Kroupa, Tomáš Němeček, Josef Baxa and a candidate in the recent Slovak presidential race.

Photo credit: Jakub Frank at the PLATO art gallery in Ostrava.

Bianca je absolventkou Anglického gymnázia z roku 2004. Nyní je simultánní tlumočnící na konferencích a nedávno přišla k nám do školy, aby se podělila o své zkušenosti se současnými studenty, kteří uvažují o kariéře v oblasti cizích jazyků. Vysvětlila rozdíl mezi překladem a tlumočením a poskytla zajímavý popis různorodého života tlumočníka. Studentům také zadala cvičení, aby jim umožnila vyzkoušet si praktické tlumočení.

S titulem v překladatelském a konferenčním tlumočení (EMCI) z Universität Lipsko i Univerzity Karlovy zahájila Bianca svou profesní dráhu v Goethe-Institutu v Praze, kde působila jako překladatelka, tlumočnice i učitelka. Od roku 2012 je tlumočnicí na volné noze. Zaměřuje se například na oblasti automobilového průmyslu, politiky a mezikulturních vztahů. Na Johannes Gutenberg-Universität Mainz také vyučuje konferenční tlumočení.

Na fotografii tlumočí rozpravu o rozvoji české a slovenské demokracie do německého jazyka. Účastníky rozpravy byli Daniel Kroupa, Tomáš Němeček, Josef Baxa a kandidát v nedávných slovenských prezidentských volbách.

Autor fotografie: Jakub Frank, Galerie umění PLATO v Ostravě.

Judita Sereghy & Michal Barabas (2009)

Many congratulations to ECP graduates Judita Sereghy and Michal Barabas who got married on 31 May. We wish them every happiness in their future life together. This photograph of their special day is a veritable Who’s Who of the ECP!

The couple both graduated from the English College in 2009. Judita works for Amnesty International, after obtaining a Masters’ degree in International Politics from the School of Oriental & African Studies in London. Michal first studied Pharmacology at UCL and then moved to the University of Cambridge, getting an MPhil in Translational Medicine & Therapeutics and then a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. He is now in his first year as a Foundation Doctor at Hinchingbrooke Hospital in Huntingdon, near Cambridge and we were delighted to welcome him back into school last year to speak to current students thinking of a career in medicine.

Srdečně gratulujeme absolventům ECP Juditě Sereghy a Michalovi Barabasovi, kteří 31. května vstoupili do svazku manželského. Přejeme jim hodně štěstí v jejich budoucím společném životě. Tato fotografie z jejich slavnostního dne je jako hra Kdo je kdo z ECP!

Oba absolventi zakončili studium na Anglickém gymnáziu v roce 2009. Judita pracuje pro Amnesty International poté, co získala magisterský titul v oboru mezinárodní politika na Vysoké škole orientálních a afrických studií v Londýně. Michal nejprve studoval farmakologii na UCL a poté se přesunul na univerzitu v Cambridge, kde získal titul MPhil v oboru Translační medicína a terapeutika a dále bakalářský titul v oboru medicína a bakalář chirurgie. Nyní prvním rokem působí jako lékař bez atestace v nemocnici Hinchingbrooke v Huntingdonu v blízkosti Cambridge. Bylo nám potěšením, že jsme Michala mohli v loňském roce přivítat u nás ve škole, kde pohovořil se současnými studenty o své kariéře v medicíně.

Dominika Wachtlová (2010)

Congratulations to Dominika Wachtlová who got married to Nazar Andrizcuk in June. Our very best wishes to them both. 

Dominika left the ECP in 2010 to study Arts Management at VŠE. After further studies at Norges Handelshøyskole (Norwegian School of Economics) and a Master’s degree in International  Management from VŠE, Dominika has worked for L’Oreal, The Body Shop and AVG Technologies and she is now a Senior Customer Relations Management specialist with Philips here in Prague.

Gratulujeme Dominice Wachtlové, která se nedávno vdala za Nazara Andrizcuka. Oběma přejeme všechno nejlepší.

Dominika opustila ECP v roce 2010 a poté šla studovat obor řizení institucí v sektoru kultury na VŠE. Po dalších studiích na Norges Handelshøyskole (Norská vysoká škola ekonomická) a dále magisterském studiu mezinárodního managementu na VŠE pracovala pro společnosti L'Oreal, The Body Shop a AVG Technologies. Nyní je vedoucí specialistkou na řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Philips zde v Praze.

Chip Nguyen (2015)

If you’re planning to go to the Karlovy Vary International Film Festival this year, try to fit in Miss Hanoi, which is showing on 29 June, 3 July and 6 July. A crime drama, set in the Czech Republic’s Vietnamese community, it features ECP graduate, Chip Nguyen, who graduated in 2015. 

Chip studied at Lancaster University, where he got a BSc in Finance & Economics, and is working as an analyst in technology risk consulting at KPMG in London. But ECPN and English College Foundation members who attended the ECF’s AGM in London earlier this year will remember Chip talking about his passion for acting and how he hopes to make a career in the business.

Pokud letos plánujete navštívit Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, zkuste si naplánovat shlédnutí filmu Miss Hanoi, který je na programu 29. června, 3. července a 6. července. V kriminálním dramatu, které se odehrává ve vietnamské komunitě v České republice, hraje i absolvent ECP z roku 2015 Chip Nguyen.

Chip studoval na Lancaster University, kde získal titul BSc v oboru Finance a ekonomie a nyní pracuje jako analytik poradenství v oblasti technologických rizik v KPMG v Londýně. Avšak členové sítě ECPN a nadace English College Foundation, kteří se letos zúčastnili výroční schůze v Londýně, si budou pamatovat, že Chip stále mluvil o své vášni pro herectví a o tom, jak doufá, že ho kariéra zavede do tohoto oboru.

 

The ECP Newsletter 
ECP_Graduation_Prize_Giving_Booklet_2019.pdf
Speech of Headmaster - Dr. Nigel Brown.pdf
Speech of Guest Speaker - Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná.pdf
Speech of Chairman of Governors - Ms Ann Lewis.pdf
Speech of Year 6 representative - Ly Leová.pdf
ECP_Graduation_Prize_Giving_Booklet_2019.pdf
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná
The winning Terra team